TURNIEJ MIAST ZAPRZYJA¬NIONYCH
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 28 2009 22:00:00
 W II Turnieju Miast Partnerskich I Zaprzyja¼nionych o Puchar Prezydenta Miasta Katowice zdecydowanie najlepsz± ekipa byli m³odzi koszykarze z Wilna. Natomiast drugi miejsce przypad³o ekipie AZS Katowice. Turniej rozgrywany by³ w kategorii U-20.
Rozszerzona zawarto newsa
Wyniki meczy:

AZS -Wilno 30-44
Mickiewicz-Miszkolc 62-37
AZS - Ostrawa 70-38
Mickiewicz-Koszyce 51-66

Wilno - Ostrawa 102 -45
Miszkolc -Koszyce 41-75

1/2 Fina³u

AZS -Koszyce 72-64
Mickiewicz -Wilno 59-87

o 5 Miejsce

Ostrawa - Miszkolc  50 : 41
po Bardzo wyrównanym meczu 5 Miejsce zdoby³a dru¿yna Ostrawy

o 3 Miejsce czyli "Ma³y fina³ "

Mickiewicz -Koszyce 66 : 72

Mecz który wszystkich trzyma³ w napiêciu .
Ale jak powiedzia³ jeden z organizatorów Turnieju -"nie wypada Aby Pule z nagrodami ...Zbierali Gospodarze "
-Zwyciêstwo dru¿yny ze S³owacji
Mecz o 1 miejsce -Czyli Wielki Fina³ II Turnieju Miast Zaprzyja¼nionych o Puchar Prezydenta Miasta Katowic

AZS KS Katowice - Basket -Ball Scholl Wilno 55 : 95

Zwyciêstwo Dru¿yny gdzie Koszykówka jest Sportem NARODOWYM..gdzie nak³ady na koszykówkê sa naprawdê bardzo du¿e ,gdzie w ka¿dej szkole jest naturalna selekcja do dru¿yn koszykarskich .
Gdzie Koszykówkê -MA SIE WE KRWII

Koñcowa Klasyfikacja:

1 Wilno
2 AZS Katowice
3 Koszyce
4 Mickiewicz Katowice
5 Ostrawa
6 Miszkolc

Nagrody indywidualne:

mecze pokazowe:

AZS AWF Katowice – Alba Chorzów  88:86

Spotkanie to by³o bardzo emocjonuj±ce i nerwowe. Walki, nie tylko sportowej, nie brakowa³o o czym mo¿e ¶wiadczyæ fakt, ¿e z powodu przewinieñ go¶cie z Chorzowa, jako ¿e przyjechali siedmio osobowym sk³adem, mecz ten koñczyli we trzech.

Mickiewicz Katowice – Basketball School Wilno  71:86

Mickiewicz Katowice – Alba Chorzów  89:70

Tym razem zdecydowanie lepsi okazali siê koszykarze z Katowic, którzy dziêki szybkiej i skutecznej grze dominowali na parkiecie. W prawdzie o¶cie z Chorzowa próbowali nawi±zaæ walkê , jednak w zasadzie poza celnymi trójkami nowego zawodnika Walczuka oraz dobrej grze Weselaka w koñcówce starania te by³y bezowocne.

¼ród³o informacji :

Rafa³ Kurianowicz ¦L¡SKI-BASKET

Marek - Kierownik AZS