Wyniki z Bytomia i Tarnowa
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 14 2008 15:29:00
Pierwszy dzieñ turnieju to debry Bytomia: MOSM I Bytom(rocznik 93')-MOSM II Bytom(rocznik 94').Podobnie jak rok temu na tym turnieju,gdy rocznik 92' z Bytomia po prostu "rozjecha³" dzisiejszych zwyciêzców i tym razem nie oby³o siê bez pogromu. M³odsi koledzy dostali srog± lekcjê,a mecz przypomina³ przys³owiow± "rze¼ niewini±tek",co doskonale odzwierciedla koñcowy wynik i kilkudziesiêciopunktowa wygrana MOSM-u I. W drugim spotkaniu Gliwice pewnie pokona³y Zabrzañski MKS,w szeregach których na nic zda³ siê zbyt ma³o wykorzystywany Ko³akowski.

czytaj wiêcej.....Rozszerzona zawarto newsa
Pierwszy dzieñ turnieju to debry Bytomia: MOSM I Bytom(rocznik 93')-MOSM II Bytom(rocznik 94').Podobnie jak rok temu na tym turnieju,gdy rocznik 92' z Bytomia po prostu "rozjecha³" dzisiejszych zwyciêzców i tym razem nie oby³o siê bez pogromu. M³odsi koledzy dostali srog± lekcjê,a mecz przypomina³ przys³owiow± "rze¼ niewini±tek",co doskonale odzwierciedla koñcowy wynik i kilkudziesiêciopunktowa wygrana MOSM-u I. W drugim spotkaniu Gliwice pewnie pokona³y Zabrzañski MKS,w szeregach których na nic zda³ siê zbyt ma³o wykorzystywany Ko³akowski.

Drugi dzieñ turnieju to kolejne 2 pogromy. MOSM I przemy¶lan± gr±,szybkimi kontrami i skutecznymi zagraniami podkoszowymi raz po raz rozmontowywa³ obronê Zabrzan ostatecznie pokonuj±c ich ró¿nic± prawie 100punktów. Do takich rozmiarów pora¿ki przyczynili siê tak¿e obwodowi zawodnicy Zabrzan,którzy razili nieskuteczno¶ci± z dystansu co chwila obijaj±c Bytomskie kosze.

W drugim meczu rocznik 94' z Bytomia tylko w pierwszej po³owie by³ w stanie nawi±zaæ w miarê wyrównan± walkê z Gliwickim GTK. Druga po³owa to ju¿ jednak gra "do jednego kosza" w której Gliwice wyprawowa³y sobie ponad 50cio punktow± przewagê. Prym w dru¿ynie zwyciêzców wiedli zawodnicy obwodowi: Ko³cz,Sunny i Sadkowski,którzy skutecznymi wej¶ciami pod kosz zarówno
zdobywali punkty jak i dobrze obs³ugiwali graj±cego pod koszem Waniê.

Przed ostatnim dniem turnieju sytuacja by³a jasna. Pojedynek Bytomia II z MKS Zabrze by³ pojedynkiem o 3.miejsce,a mecz Bytomia I z GTK wy³oniæ mia³ zwyciêzcê XXXI turnieju kadetów o Puchar ¯ycia Bytomskiego.

Po wcze¶niejszych wynikach mo¿na by³o oczekiwaæ i¿ ostatni dzieñ wreszcie dostarczy nam wiêkszej dawki emocji i wyrównanych meczy, których do tej pory by³o jak na lekarstwo. Nic bardziej mylnego. Rocznik 94' z Bytomia mia³ zbyt ma³o argumentów aby pokonaæ starszych zawodników z Zabrza, którzy odnie¶li pewne i kontrolowane 20sto punktowe zwyciêstwo zajmuj±c w koñcowej klasyfikacji miejsce na najni¿szym stopniu podium.

Tak¿e fina³ emocji nie dostarczy³. Bytom pewnie, bo ró¿nic± a¿ 30stu punktów pokona³ Gliwicki GTK, a decyduj±ca okaza³a siê podkoszowa przewaga, któr± podopieczni trenera Mariusza Kubiaka m±drze wykorzystywali (wyró¿niæ nale¿y dobrze graj±cego Stolarczyka) i to oni zostali zwyciêzcami turnieju. Wydaje siê tak¿e i¿ to w³a¶nie Bytom bêdzie najgro¼niejszym przeciwnikiem dla Rybnika w walce o mistrzostwo ¶l±ska w tej kategori rozgrywek.

autor MK

 

PROGRAM TURNIEJU KADETÓW  W BYTOMIU

12 wrze¶nia - pi±tek

godz. 15:30 MOSM Bytom I - MOSM Bytom II  119:47
godz. 18:00 MKS Zabrze – GTK Gliwice  53:74

13 wrze¶nia - sobota

godz. 15:00 MOSM Bytom II –GTK Gliwice 54 : 116
godz. 17:00 MOSM Bytom I – MKS Zabrze 147 : 58

14  wrzesnia - niedziela

godzina 10:00 MOSM Bytom II- MKS Zabrze  53:72
godzina 12:00 MOSM Bytom I-GTK Gliwice    91:61


Klasyfikacja koncowa turnieju:

1. UKS MOSM Bytom I
2. GTK Gliwice
3. MKS Zabrze
4. UKS MOSM Bytom IIdru¿yny prowadzili :

MOSM Bytom I rocz.1993 trener  Mariusz  Kubiak
MOSM Bytom II rocz.1994 trener Rados³aw Fudali. 
MKS Zabrze rocz.93/94 trener Mariusz Mijas
GTK Gliwice rocz.93/94 trener B³a¿ej Duda
 


Zdobywcy Pucharu z poprzednich lat

2006  rocz. 1991  MKS Zabrze trener Janusz Moralewicz FOTO
2007  rocz. 1992  MOSM Bytom trener Tomasz Niedbalski FOTO
2008 rocz.1993 MOSM Bytom trener Mariusz Kubiak

mo¿e pan kierownik MOSM-u Bytom pomo¿e dodaæ kolejnych zwyciêzców z starszych lat


Memoria³ im. Micha³a Smêtka w Tarnowie (kadeci)

Kadeci MKKS Rybnik zajêli drugie  drugie miejsce w Tarnowskim turnieju przegrali tylko z Zastalem Zielona Góra, z tego co s³ysza³em zespó³ ten by³ poza zasiêgiem pozosta³ych dru¿yn...widaæ du¿y postêp w lubuskiej dru¿ynie Filip Matczak lider zespo³u i kadrowicz polski przekonany jest ¿e jego dru¿yna w przysz³ym roku powalczy o czo³ow± lokatê w Polsce
Jak wszyscy ju¿ wiemy od tego sezonu Lubuskie, Dolno¶l±skie, ¦l±skie i Opolskie s± razem w ,, Regionie Po³udnie,, z 16 dru¿yn do pó³fina³ów awansuj± czteryZastal Zielona Góra - Prokom Trefl Sopot 71:59

Unia Oknotar Tarnów - Prokom Trefl Sopot 73:88 (16:25, 15:25, 27:19, 15:19)

Unia: Kapa³ka 21, Put 18, Pocica 9, M±czko 9, Wojciechowski 8, Mróz 4, Wrona 2, Bator 2, ¦wiatkowski 0

Prokom: Krynicki 24, Okupniak 19, Wilkusz 19, Baumruk 11, Lebiedziñski 12, Szczygielski 2, Bochen 1, Hewelt 0, Bazan 0

Zastal Zielona Góra - Basket Kraków
80:63

Zastal:
Matczak 25, Sirijatowicz 11, Dybek 9, Mruk 7, Andrzejczuk 7, Kopij 6, Walczak 5, Mehmetii 5, Trubacz 4, Urbanek 2, Trubacz 0, Wroñski 0

Basket: Krok 20, Maksymiuk 12, Druka³a 10, Su³kowsu 6, Ko³ek 5, D±browski 4, Madak 4, Piegza 2

MKKS Rybnik - Prokom Trefl Sopot
72:69

Po podró¿y Rybnik odrazu  wybieg³ na parkiet i na twarzach niektórych zawodników by³o widaæ niezdecydowanie , rozkojarzenie co spowodowa³o du¿± ilo¶æ strat i niecelnych rzutów a szczególnie osobistych , z biegiem czasu gra ulega³a poprawie , lecz ca³e spotkanie toczy³o siê na styku , a w koñcówce lepsi byli gracze ze ¦l±ska.

MKKS: Gawêda 17, Adamczak 14, Kachel 10, Rakoczy 10, Paszek 8, Widenka 4, Niedzia³kowski 4, Prus 2, Soko³owski 0

Prokom: Okupniak 21, Lêbiedziñski 12, Wilkusz 12, Bochen 8, Krynicki 8, Maumruck 4, Szczygielski 4, Bazan 0, Hewelt 0

MKKS Rybnik - Zastal Zielona Góra +25 dla Zastalu

Tylko przez pierwsze minuty spotkania Rybnik gra³ na dobrym poziomie... ju¿ w 1 kwarcie Matczak z ekipa przejêli inicjatywê , a Rybnik siê pogubi³ .Parê g³upich strat nie wykorzystywane szanse w ataku i ju¿ by³o po meczu. Bezskuteczne by³y próby obrony na ca³ym placu w wykonaniu Rybnika , a mecz zakoñczy³ siê wysoka wygrana Zastalu.


Unia Oknotar Tarnów - Basket Kraków 64:104 (18:23, 7:38, 18:29, 21:14)

MKKS Rybnik - Basket Kraków - 80 : 54

Rybnik po g³êbokiej analizie pierwszego dnia turnieju , zagra³ o klasê lepiej ni¿ w poprzednich meczach , wychodzi³a obrona na ca³ym jak i od siódmego metra , na nic zda³y siê pojedyncze akcje Maksymiuka który w koñcu pope³ni³ 4 faul i od tamtego momentu Rybnik zacz±³ powoli powiêkszaæ swoja przewagê , która osi±ga³a nawet 30 punktów , po dobrej grze ''Ryboli'' mecz zakoñczy³ siê wysokim zwyciêstwem

Zastal Zielona Góra - UNIA OKNOTAR TARNÓW - wygrana Zielony Góry
Prokom Trefl Sopot - Basket Kraków - wygrana  Krakowa
UNIA OKNOTAR TARNÓW - MKKS Rybnik64 : 69


Od pocz±tku mecz by³ dosyæ równy. Widaæ by³o zmêczenie u graczy z Rybnika , po dobrych zawodach z Krakowem , ale tak¿e luz i u¶miech na twarzy i¿ mieli ju¿ pewne drugie miejsce w turnieju .. do przerwy Rybnik przegrywa³ 5 oczek , lecz skuteczna gra w drugiej czê¶ci pozwoli³a na nie wysok± wygran±.Klasyfikacja koncowa turnieju:

1 Zastal Zielona Góra
2.MKKS Rybnik
3 Basket Kraków
4 Prokom Trefl Sopot
5 UNIA OKNOTAR TARNÓW


je¶li posiadasz fotki czy informacje a chcia³by¶ daæ to na strone skm prosze o kontakt

Gawêda 17, Adamczak 14, Kachel 10, Rakoczy 10, Paszek 8, Widenka 4, Niedzia³kowski 4, Prus 2, Soko³owski 0 Okupniak 21, Lêbiedziñski 12, Wilkusz 12, Bochen 8, Krynicki 8, Maumruck 4, Szczygielski 4, Bazan 0, Hewelt 0