Gothic Junior Cup rocz.2004 Toru? 204.III.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 22 2018 15:00:00
 KLUB SPORTOWY TWARDE PIERNIKI S.A. ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
W KOSZYKÓWCE CH?OPCÓW ROCZNIKA 2004 i m?odszych GOTHIC JUNIOR CUP TORU? 2018
Rozszerzona zawarto newsa
 KLUB SPORTOWY TWARDE PIERNIKI S.A. ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
W KOSZYKÓWCE CH?OPCÓW ROCZNIKA 2004 i m?odszych GOTHIC JUNIOR CUP TORU? 2018

1. Cele turnieju:
 - popularyzacja koszykówki w?ród dzieci i m?odzie?y
 - popularyzacja Miasta Toru? i regionu

2. Organizator:
 - Twarde Pierniki S.A.

3. Termin:
  02-04.03.2018 r.

4. Miejsce :
- Hala Zespo?u Szkó? Samochodowych i Hala ZSPS i VIII LO Toru? ul. Grunwaldzka 33/35

5. Uczestnicy:
- ch?opcy - rocznik 2004 i m?odsi
Ka?dy uczestnik zobowi?zany jest do posiadania legitymacji szkolnej. W przypadku zastrze?e? co do wieku zawodnika organizator mo?e poprosi? o w/w dokument.

6. Ilo?? dru?yn:

- przewidywany jest udzia? 6-8 dru?yn. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? doboru dru?yn.

7. Potwierdzenie udzia?u:

- zg?oszenia zespo?ów do turnieju przyjmowane s? do 31.01.2018 r.
- zg?oszenie nale?y potwierdzi? przelaniem kwoty wpisowego w kwocie 250 z? do 31.01.2018

8. Zakwaterowanie i wy?ywienie:

- sale lekcyjne Zespo?u Szkó? Samochodowych
- koszt pobytu jednego uczestnika w turnieju wynosi 190 z? wliczaj?c w to zakwaterowanie i  wy?ywienie. Wy?ywienie od obiadu w dniu 02.03.2018 r. do obiadu w dniu 04.03.2018 r.

9. Wpisowe:
- wpisowe od ka?dego zespo?u wynosi 250 z?.

10. Nagrody:
- koszulki turniejowe dla ka?dego uczestnika
- puchary dla wszystkich dru?yn
- medale dla 3 pierwszych miejsc
- nagrody dla najlepszej pi?tki turnieju
- statuetki dla najlepszych zawodników dru?yn
- dyplomy dla dru?yn
- konkursy z nagrodami
- wst?p wolny na mecz Energa Basket Ligi Polski Cukier Toru? – Czarni S?upsk dla wszystkich uczestników turnieju.

11. Przepisy gry i system rozgrywek:

- obowi?zuj? przepisy PZKosz (mecze 4x10min.)
- system rozgrywania turnieju zostanie og?oszony po up?ywie terminu zg?osze? dru?yn (gwarantowane rozegranie min. 4 meczów)
- szczegó?owy terminarz rozgrywek zostanie wys?any dru?ynom po up?ywie terminu zg?osze?.

Kontakt z organizatorem:
Grzegorz Sowi?ski tel.: 799 111 065 email: g.sowinski@twarde.pl