IV Puchar solny rocz.2004 Wieliczka 6-8.IV.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 23 2018 15:00:00
 Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce maj? zaszczyt zaprosi? na
IV Ogólnopolski Turniej m?odzika rocznik 2004 O Puchar Solny 2018.

Turniej jest przewidziany dla 8 dru?yn ch?opców z rocznika 2004 i m?odsi. 

Termin i miejsce: 06.04-08.04.2017  r. Wieliczka
Rozszerzona zawarto newsa
 Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce maj? zaszczyt zaprosi? na
IV Ogólnopolski Turniej m?odzika rocznik 2004 O Puchar Solny 2018.

1.Uczestnictwo
Turniej jest przewidziany dla 8 dru?yn ch?opców z rocznika 2004 i m?odsi. 

1.MUKS 1811 TARNÓW
2.MKKS RYBNIK
3.UKS REGIS WIELICZKA
4.Lublin 
5. WOLNE MEIJSCE
6. WOLNE MIEJSCE
7. WOLNE MIEJSCE
8. WOLNE MIEJSCE


2. Termin i miejsce: 06.04-08.04.2017  r. Wieliczka


3. Zakwaterowanie, wy?ywienie i miejsce rozgrywania meczów

Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce ul. Pi?sudskiego 105 (Kampus Wielicki)
Uczestnicy przywo?? ze sob? ?piwory. Organizator przygotuje dla ka?dego uczestnika turnieju materac.
Wy?ywienie – od obiadu w pi?tek do obiadu w niedziel?
Op?aty: 180 z? od osoby za wy?ywienie i zakwaterowanie, 300 z? wpisowe od dru?yny.
Opiekunowie przy zakwaterowaniu wp?acaj? zwrotn? kaucj? w wysoko?ci 150.00 z? (na wypadek uszkodze?, zniszcze? itp. Zwrot kaucji po zdaniu pomieszcze? zakwaterowania zespo?u).

4. System rozgrywek

Udzia? 8 zespo?ów z podzia?em na grupy – przewidujemy 5 spotka? dla ka?dego zespo?u. – mecze w dwóch grupach na krzy? 1-4, 5-8 i o miejsca  b?d? rozgrywane od pi?tku od godz. 10.00. Przewidywane zako?czenie ok godz. 14.00 z uczestnictwem obowi?zkowo wszystkich uczestników.

5. Zasady gry
- obowi?zuj? przepisy PZKosz
- czas gry: 4x8 minut czasu zatrzymywanego.
- wynik spotkania musi by? rozstrzygni?ty
- czas dogrywki 2 min czasu zatrzymywanego
- w ka?dej kwarcie trener mo?e wzi?? po jednym czasie
- mecze zostan? rozegrane pi?kami nr 6 a wysoko?? koszy 3,05 m system gry „nowa pasarella”
- w przypadku równej ilo?ci punktów miedzy zespo?ami decyduje kolejno: wynik bezpo?redniego spotkania, ma?a tabelka pomi?dzy zainteresowanymi zespo?ami( punkty, ró?nica koszy , wi?ksza ilo?? zdobytych koszy)
Kwestie nie obj?te regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

5. Konkursy
Konkurs dru?ynowy rzutów osobistych i konkurs sprawno?ciowy

6. Nagrody
Ka?dy uczestnik otrzyma pami?tkow? koszulk? turniejow?, ka?dy zespó? otrzyma puchar , medale dla trzech pierwszych zespo?ów, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespo?ach, dla najlepszej pi?tki ALL STARS turnieju, zwyci?zców konkursów oraz nagród w zale?no?ci od pozyskanych sponsorów.

Zg?oszenia prosimy wysy?a? mailem: mos@powiatwielicki.pl . W sprawach turnieju prosz? o ewentualny kontakt telefoniczny Grzegorz Siemieniec 509 519 628.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zespo?ów do turnieju.
Po wyborze zespo?ów do turnieju i przekazanej oficjalnie informacji nale?y niezw?ocznie przela? kwot? wpisowego na turniej na konto UKS REGIS Wieliczka co b?dzie potwierdza?o udzia? zespo?u w turnieju.
Brak wp?aty w terminie eliminuje zespó? z turnieju powoduje wpisanie zespo?u z listy rezerwowej!

Dane do przelewu: Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. M. Konopnickiej 13/5,
nr konta: 44 2490 0005 0000 4500 8055 1684z dopiskiem wp?ata wpisowego na Turniej w Wieliczce .

Serdecznie zapraszamy !!!