Wieliczka Cup rocz.2005 Wieliczka 23-25.03.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 09 2018 22:51:01
 Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce maj? zaszczyt zaprosi? na
Ogólnopolski turniej koszykówki WIELICZKA CUP w  roczniku 2005
1.Uczestnictwo
Turniej jest przewidziany dla  16 dru?yn ch?opców z rocznika 2005 i m?odsi.  
Termin i miejsce: 23.03=25.03.2018

Rozszerzona zawarto newsa
 Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce maj? zaszczyt zaprosi? na
Ogólnopolski turniej koszykówki WIELICZKA CUP w  roczniku 2005

1.Uczestnictwo
Turniej jest przewidziany dla  16 dru?yn ch?opców z rocznika 2005 i m?odsi.  

2. Termin i miejsce: 23.03=25.03.2018

3. Zakwaterowanie, wy?ywienie i miejsce rozgrywania meczów
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce ul. Pi?sudskiego 105 (Kampus Wielicki)
Uczestnicy przywo?? ze sob? ?piwory. Organizator przygotuje dla ka?dego uczestnika turnieju materac.
Wy?ywienie – od obiadu w pi?tek do obiadu w niedziel?
Op?aty: 180 z? od osoby za wy?ywienie i zakwaterowanie, 300 z? wpisowe od dru?yny.
Opiekunowie przy zakwaterowaniu wp?acaj? zwrotn? kaucj? w wysoko?ci 150.00 z? (na wypadek uszkodze?, zniszcze? itp. Zwrot kaucji po zdaniu pomieszcze? zakwaterowania zespo?u).

4. System rozgrywek
Udzia? 16 zespo?ów z podzia?em na grupy – przewidujemy 5-6 spotka? dla ka?dego zespo?u. – mecze b?d? rozgrywane od pi?tku od godz. 12.00. na dwóch boiskach. Przewidywane zako?czenie ok godz. 14.00 z uczestnictwem obowi?zkowo wszystkich uczestników !!!!!!

5. Zasady gry
- obowi?zuj? przepisy PZKosz
- czas gry: 4x10 minut „brudnej” gry
- wynik spotkania musi by? rozstrzygni?ty
- czas dogrywki 2 min czasu zatrzymywanego
- czas zatrzymywany w ostatnich 2 minutach meczu oraz na czasy dla trenerów
- w ka?dej kwarcie trener mo?e wzi?? po jednym 30 sekundowym czasie.
- mecze zostan? rozegrane pi?kami nr 5 a wysoko?? koszy 3,05 m system gry „nowa pasarella”
- w przypadku równej ilo?ci punktów miedzy zespo?ami decyduje kolejno: wynik bezpo?redniego spotkania, ma?a tabelka pomi?dzy zainteresowanymi zespo?ami( punkty, ró?nica koszy , wi?ksza ilo?? zdobytych koszy)
Kwestie nie obj?te regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

5. Konkursy
Konkurs dru?ynowy i indywidualny rzutów osobistych i konkurs sprawno?ciowy , mecz ALL STARS GAME

6. Nagrody
Ka?dy uczestnik otrzyma pami?tkow? koszulk? turniejow?, ka?dy zespó? otrzyma puchar , medale dla trzech pierwszych zespo?ów, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespo?ach, dla najlepszej pi?tki ALL STARS turnieju, zwyci?zców konkursów oraz nagrody w miar? pozyskania sponsorów i grantów.

 UCZESTNICY wst?pnie deklaruj?cy udzia? z którymi rozmawia?em  w ubieg?ym roku (ok  12 zespo?ów) – prosz? o potwierdzenie zainteresowania  mailem !!!!!!


Dane do przelewu: Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. M. Konopnickiej 13/5,
nr konta: 44 2490 0005 0000 4500 8055 1684z dopiskiem wp?ata wpisowego TURNIEJ W WIELICZCE  lub  wp?ata za pobyt i wy?ywienie na Turniej Rocznik 2005