XXI ?om?y?ska zima rocz.2005 ?om?a 2-4.III.2018
Dodane przez zibi dnia Stycze 22 2018 17:00:00
 Z a p r o s z e n i e
XXI Ogólnopolski Turniej Koszykówki ch?opców rocznika 2005 ?OM?Y?SKA ZIMA pod patronatem : Towarzystwo Przyjació? Ziemi ?om?y?skiej o Puchar
P R E Z Y D E N T A    ? O M ? Y
Rozszerzona zawarto newsa
 Z a p r o s z e n i e
XXI Ogólnopolski Turniej Koszykówki ch?opców rocznika 2005 ?OM?Y?SKA ZIMA pod patronatem : Towarzystwo Przyjació? Ziemi ?om?y?skiej o Puchar
P R E Z Y D E N T A    ? O M ? Y
 
I. ORGANIZATORZY:
  - Uczniowski Klub Sportowy „Dziewi?tka”.  
  - Szko?a Podstawowa nr 9 w ?om?y.  
  - Centrum Wspó?dzia?ania Spo?ecznego UM  w  ?om?y.  
  - Zarz?d Podlaski i Miejski TKKF.  
 
II. TERMIN I MIEJSCE:
2 – 4 marzec 2018r.   
Hala widowiskowo-sportowa  im. Olimpijczyków  Polskich  przy  Szkole  Podstawowej  nr  9 w  ?om?y ul..Ksi??nej Anny 18  .  
 
III. UCZESTNICTWO:
W turnieju uczestnicz? ch?opcy rocznik 2005  i m?.   .  
 
IV. ZASADY GRY:

Przepisy gry w minikoszykówk? wg. zasad PZKosz.  
– mecze odbywa? si? b?d? systemem: Ka?dy z ka?dym.
– za zwyci?stwo dru?yna otrzymuje 2 pkt., za przegran? 1 pkt., za walkower 0 pkt.;
– mecz trwa? b?d?  4x8 minut  rycza?tem.  Czas zatrzymany  na: czas dla  trenera, rzuty
wolne, zmiany i dwie ostatnie minuty gry czwartej kwarty. Przerwy mi?dzy 1 i 2 oraz 3
i 4 kwart? 1 min., w po?owie meczu 5 min.;
– dogrywka 1x3 min.;
– przepis: 8 sek., 3 sek., 5 sek.;
– rzuty:  s? rzuty za 3 pkt.; s? rzuty wolne po 4 faulach zespo?u;  jest rzut wolny po faulu przy rzucie celnym;  
– I i II kwart? gra inna pi?tka lub szóstka (gdy w zespole jest 12 zawodników),  w trzeciej  i czwartej obowi?zuje dowolno?? zmian. Zawodnicy 11, 12  itd. nie musz? by? wprowadzeni do gry;
– zakaz gry stref? - 1. Upomnienie trenera - 2. Faul techniczny;
– rozgrzewka odbywa si? poza boiskiem bez pi?ek; na boisku z pi?kami ok.10 min.

V. NOCLEGI I WY?YWIENIE:
Izby klasowe Szko?y Podstawowej nr 9 w ?om?y ul ..Ksi??nej Anny 18 .  
Wpisowe na turniej 250 z? .   
Koszt udzia?u w turnieju jednego uczestnika wynosi 150 z? .   
Prosz? zabra? ?piwory  i karimaty (materace).    
Op?aty za udzia? w turnieju b?d? pobierane po przyje?dzie przed otwarciem turnieju.  
 
VI. NAGRODY:
Puchary dla wszystkich dru?yn, medale za miejsca I –  III , nagrody dla zawodników – MEDALE ZA UCZESTNICTWO dla wszystkich, ALL STARS I, ALL STARS II, GWIAZDECZKI, ZAWODNIK DRU?YNY, ZAWODNIK NA MEDAL, nagrody za konkursy, upominki i dyplomy.   
 
VII. SPRAWY RÓ?NE:

Bli?szych informacji udzielaj?: Wojciech Kami?ski  wklom@o2.pl  tel. 696 416 504      
Andrzej Wojtkowski       wojtek07@vp.pl    tel. kom.  504 074 961   

Z a p r a s z a m y   d o   ? o m ? y
Organizatorzy