XXV ¦wi±teczny rocz. 2006 i 2007 Pruszków 15-17.XII.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 01 2017 09:12:00
 Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na XXV ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW o Puchar Starosty Pruszkowksiego  Pana Maksyma Go³osia rocznika 2006 oraz 2007,
który odbêdzie siê w dniach  15 – 17 grudnia 2017 w Pruszkowie.
Rozszerzona zawarto newsa
 Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na XXV ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW o Puchar Starosty Pruszkowksiego  Pana Maksyma Go³osia rocznika 2006 oraz 2007, który odbêdzie siê w dniach  15 – 17 grudnia 2017 w Pruszkowie.
 
Przewidywany dzia³ 8 dru¿yn z rocznika 2006 i 8 dru¿yn z rocznika 2007.
System gier w obu rocznikach:
2 grupy po 4 dru¿yny, pó³fina³y A1-B2, B1-A2, mecze o miejsca.
Czas gry 4x8 zatrzymywany.
 
Zakwaterowanie i wy¿ywienie:

Zespo³y przyjezdne maj± zapewnione zakwaterowanie i ca³odzienne wy¿ywienie:
Zakwaterowanie w salach lekcyjnych - 15 z³ za dobê - (prosimy o zabranie ¶piworów) ZSOiS ul.Gomuliñskiego 2.
Mo¿liwo¶æ zorganizowania noclegów w bursie 35 z³ doba.
Wp³ata jako wpisowe u organizatorów.
Wy¿ywienie: ca³odzienne – 40,00 z³; ¶niadania 10,00 z³; obiad 18,00 z³; kolacja 12,00 z³.
 
Organizator – Micha³ Gbur tel. 504 490 531, mail biuro@wozkosz.pl
 
 
Miejsce rozgrywek: MOS Pruszków, ul. Gomuliñskiego 4
Zespó³ Szkól Ogólnokszta³c±cych i Sportowych, ul. Gomuliñskiego 2
 Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Jasna 2
 
Zg³oszenia prosimy przysy³aæ na adres biuro@wozkosz.pl do 25 listopada 2017 r.