Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.2002 Wrze¶nia 6-8.X.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 09 2017 19:00:00
 W dniach 6-8 pa¼dziernika w halach sportowych we Wrze¶ni przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 6-8 pa¼dziernika w halach sportowych we Wrze¶ni przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.

Turniej kadetów, którego organizatorem by³a SSP nr 6 we Wrze¶ni i Biofarm Basket Poznañ przez trzy dni rozgrywany by³ zarówno w hali sportowej SSP nr 6 jak i SSP nr 1 we Wrze¶ni. Sze¶æ stanowi±cych czo³ówkê krajow± w szkoleniu m³odzie¿y klubów zagra³o ze sob± w systemie ka¿dym z ka¿dym. Po wygraniu wszystkich piêciu pojedynków triumf ¶wiêci³ zespó³ Biofarm Basket Poznañ. Gracze z Poznania prowadzeni s± przez wrze¶nianina Cezarego Kurzawskiego, trenera, który przez kilka lat szkoli³ we Wrze¶ni m³odych zawodników MKS-u.

- Turniej we Wrze¶ni zorganizowali¶my z dwóch powodów. Pierwszym z nich by³o promowanie koszykówki i chêæ uruchomienia klasy sportowej o profili koszykówki przez Dyrektora SSP nr 6 we Wrze¶ni - Dariusza Andrzejewskiego. Drugim by³o to, ¿e przeprowadzenie tego turnieju w Poznaniu by³o trudne z powodu braku dostêpno¶ci hal sportowych. Do udzia³u w rywalizacji zaprosili¶my mistrzów województw z najlepszych o¶rodków, które w Polsce zajmuj± siê szkoleniem m³odzie¿y. Z moich obserwacji i rozmów ze znawcami tematu wynika, ¿e poziom rywalizacji sta³ na bardzo wysokim poziomie. Rzadko zdarza siê, aby 15-latkowie prezentowali tak wysokie umiejêtno¶ci – o turnieju mówi³ jeden z g³ównych organizatorów, trener Biofarmu Basket Poznañ Cezary Kurzawski. W Poznaniu udaje nam siê realizowaæ ¶wietny projekt, który jak widaæ przynosi zamierzone efekty. Staramy siê ¶ci±gaæ do naszego klubu najbardziej perspektywicznych zawodników z m³odych roczników. Cze¶æ graczy z dru¿yny kadetów trenuje z juniorami i zawodnikami wystêpuj±cymi w pierwszej i drugiej lidze. Nasi m³odzi zawodnicy maj± przez to niepowtarzaln± szansê na rozwój i podnoszenie swoich umiejêtno¶ci. Zespó³ w sk³adzie, który uczestniczy³ w turnieju na co dzieñ nie trenuje w komplecie ze sob± – koñczy³ swoj± wypowied¼ trener Biofarmu.przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.


 Klasyfikacja koñcowa:​​

1. Biofarm Basket Junior Poznañ
2. UKS 7 Trefl Sopot
3. WKK Wroc³aw
4. Novum Bydgoszcz
5. £KS Szko³a Gortata £ód¼
6. Basket Koszalin

MVP:  Jeremiasz Marciniak - Biofarm Basket Junior Poznañ

Pierwsza pi±tka turnieju:
Jan Zieniewicz - WKK Wroc³aw
Patryk Zaj±c - BBJP
Daniel Zió³kowski - Trefl Sopot
Nataniel Kolasiñski - Novum Bydgoszcz
Kacper Maj - £KS Szko³a Gortata £ód¼

Najlepszy zawodnik dru¿yny:

Marcin Kowalczyk - WKK Wroc³aw
Olek Wi¶niewski - BBJP
Hubert £a³ak - Trefl Sopot
Bogusz Bia³ecki - Novum Bydgoszcz
Tomasz Kwieciñski £KS Szko³a Gortata £ód¼
Szymon Ju¼ków Basket Koszalin

Wyniki turniejowych spotkañ

Biofarm Basket Poznañ – £KS Szko³a Gortata £ód¼ 78:33
Novum Bydgoszcz – WKK Wroc³aw 55:45
Basket Koszalin – UKS 7 Trefl Sopot 38:82
Novum Bydgoszcz – Biofarm Basket Poznañ 46:67
Basket Koszalin – £KS Szko³a Gortata £ód¼ 45:55
UKS 7 Trefl Sopot – WKK Wroc³aw 58:66
Novum Bydgoszcz – Basket Koszalin 82:61
Biofarm Basket Poznañ – WKK Wroc³aw 63:46
£KS Szko³a Gortata £ód¼ – UKS 7 Trefl Sopot 33:66
Biofarm Basket Poznañ – Basket Koszalin 78:33
UKS 7 Trefl Sopot – Novum Bydgoszcz 80:50
£KS Szko³a Gortata £ód¼ – WKK Wroc³aw 48:54
Biofarm Basket Poznañ – UKS 7 Trefl Sopot 90-80
Novum Bydgoszcz – £KS Szko³a Gortata £ód¼ 73-59

​Podziêkowania dla Burmistrza Miasta Wrze¶ni oraz ogromne podziêkowania dla Dyrektora SPP 6 Pana Dariusza Andrzejewskiego ​​za pomoc w przygotowaniu i organizacji turnieju. ​