VII MTB rocz.2005 i 2003 Katowice 24-26.XI.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 21 2017 12:00:00
 W dniach 24-26 listopada 2017 w Katowicach odbêdzie siê siódma edycja Miêdzynarodowego Turnieju Barbórkowego im. Jana Wartaka. W tym roku gramy w dwóch kategoriach wiekowych: m³odzik m³odszy U14 rocznik 2005 i m³odsi  (8 zespo³ów) i kadet m³odszy U15 rocznik 2003 i m³odsi (6 zespo³ów). Rozgrywki bêd± prowadzone na dwóch halach Sportowych: SP 27 ul. £êtowskiego 18 oraz SP 56. ul. Spó³dzielczo¶ci 21.  Od pi±tku godz.10.45 do niedzieli godz.14.00 zostanie rozegranych 35 spotkañ. W pierwszy dzieñ turnieju podczas oficjalnej ceremonii otwarcia o godz.20.00 wyst±pi zespó³ Oberschlesien to ich Clip Video przygotowany specjalnie na turniej MTB towarzyszy nam od 2012 roku  


Rozszerzona zawarto newsa

 W dniach 24-26 listopada 2017 w Katowicach odbêdzie siê siódma edycja Miêdzynarodowego Turnieju Barbórkowego im. Jana Wartaka. W tym roku gramy w dwóch kategoriach wiekowych: m³odzik m³odszy U14 rocznik 2005 i m³odsi  (8 zespo³ów) i kadet m³odszy U15 rocznik 2003 i m³odsi (6 zespo³ów). Rozgrywki bêd± prowadzone na dwóch halach Sportowych: SP 27 ul. £êtowskiego 18 oraz SP 56. ul. Spó³dzielczo¶ci 21.  Od pi±tku godz.10.45 do niedzieli godz.14.00 zostanie rozegranych 35 spotkañ. W pierwszy dzieñ turnieju podczas oficjalnej ceremonii otwarcia o godz.20.00 wyst±pi zespó³ Oberschlesien to ich Clip Video przygotowany specjalnie na turniej MTB towarzyszy nam od 2012 roku  

W Katowicach-Piotrowicach zagraj± zespo³y z sze¶ciu województw: Lubuskie, (3), ma³opolskie (3), Warmiñsko-Mazurskie (1), Dolno¶l±skie (1), mazowieckie (1), ¶l±skie (2) oraz jedna dru¿yna z Czech BK Opawa. Na turnieju jak zawsze obecny bêdzie Zibi. Organizatorzy UKS SP 27 Katowice przygotowali puchary, medale, statuetki, koszulki okoliczno¶ciowe, nagrody oraz Kubki MVP meczu. Serdecznie zapraszamy kibiców m³odzie¿owej Koszykówki do stolicy ¦l±ska…emocje gwarantowane. Od pierwszej edycji 2011 do tera¼niejszej siódmej 2017 w  turniej MTB uczestniczy³o 233 dru¿yn z wszystkich polskich województw oraz z Bia³orusi, S³owacji i Czech. Katowicki turniej rozgrywany jest w kategoriach od minikoszykówki U12 do Kadeta U16. Wszystkie archiwalne informacje znajdziecie na www.skm.basketmania.pl

 Rocznik 2003
1.UKS SP 27 Katowice
2. Wis³a Kraków
3. UKS REGIS Wieliczka
4. Trójeczka Olsztyn
5. Zastal Zielona Góra
6. MUKS 1811 Unia Tarnów


Pi±tek  24.XI.2017
13.15 Kraków - Wieliczka
15.00 Katowice - Tarnów
16.45 Zielona Góra - Wieliczka
18.30 Kraków - Tarnów
20.15 Olsztyn - Zielona Góra
 
Sobota 25.XI.2017


9.00 Kraków - Katowice
10.45  Tarnów - Zielona Góra
12.30  Wieliczka - Olsztyn
14.15 Katowice - Zielona Góra
16.00  Kraków - Olsztyn
17.45  Tarnów - Wieliczka

Niedziela  26.XI.2017
8.30 Katowice - Olsztyn
10.15 Kraków - Zielona Góra
12.00 Olsztyn - Tarnów
13.45 Katowice - Wieliczka
15.30 Zako?czenie zawodów

 Rocznik 2005

Grupa A
UKS SP 27 Katowice
WKK Wroc³aw
Chromik ¯ary
Regis Wieliczka

Grupa B
BK Opava
MUKS Hutnik Warszawa
Zastal Zielona Góra
MKS D±browa Górnicza


Pi±tek  24.XI.2017
10.40 Grupa B: D?browa Górnica - Opava
12.00 Grupa A: Katowice - Wieliczka
13.20 Grupa B: Warszawa - D?browa Górnicza
14.40 Grupa A: ?ary - Wroc?aw
16.00 Grupa B: Zielona Góra - Opava
17.20 Grupa A: Wieliczka - Wroc?aw
18.40 Grupa B: Warszawa - Zielona Góra
20.00  Grupa A: Katowice - ?ary (w trakcie koncertu)
20.00 Otwarcie turnieju i koncert zespo?u Oberschlesien

Sobota 25.XI.2017

9.00 Grupa B: Zielona Góra - D?browa Górnicza
10.20 Grupa A: Katowice - Wroc?aw
11.40 Grupa B: Opava - Warszawa
13.00 Grupa A: ?ary - Wieliczka
14.20 - 15.00  PRZERWA TECHNICZNA
15.00 3A - 4B
16.20 4A - 3B
17.40 1A - 2B
19.00 2A - 1B

Niedziela 26.XI.2017

8.30 Mecz o 7 miejsce
9.50 Mecz o 5 miejsce
11.10 Mecz o 3 miejsce
12.30 Fina?
14.00 Zako?czenie turniejuSystem rozgrywek: Ka¿da dru¿yna rozegra 5 spotkañ
M³odzicy U13: Czas gry 4 x 8 min. „czystej gry”  kosze 3.05 pi³ki 5
Gramy Pasarell±,, (W trzech pierwszych kwartach  zamiany pi±tek  co 4 minut), ostania kwarta pi±tka wed³ug uznania trenera.
Kadeci U15: Czas gry 4 x 10 min. „czystej gry”  kosze 3.05 pi³ki 7
zgodnie z przepisami PZKosz

Postanowienia
Organizator pokrywa koszty sêdziowskie, opiekê medyczn±, napoje.
Puchary dla wszystkich dru¿yn oraz pami±tkowy dyplom
Medale dla trzech pierwszych zespo³ów  (13 +1)
Statuetki – MVP,  5 All-Stars oraz  dla najlepszego zawodnika w ka¿dej dru¿ynie
Okoliczno¶ciowe koszulki – dla ka¿dego uczestnika
Nagrody: Niespodzianki w zale¿no¶ci od  potencjalnych sponsorów

Kontakt: Artur Mikruta  692461137,   mikrussp27@gazeta.pl


Dane do przelewu: Uczniowski Klub Sportowy SP27 Katowice ul. £êtowskiego 18 ,
40-648 Katowice nr 68 1020 2313 0000 3202 0115 3063 z dopiskiem wp³ata wpisowego na turniej koszykówki MTB 2017