XXXIII Memoria³ J. B±czkowskiego rocz.2000 Inowroc³aw 23-24.IX.17
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 25 2017 13:00:00
 Dobieg³ koñca, rozgrywany w hali powiatowej Kujawianka XXXIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów o Memoria³ prof. B±czkowskiego z udzia³em dru¿yn z Zielonej Góry, Pabianic, Gdyni oraz Inowroc³awia. Ta najstarsza m³odzie¿owa impreza koszykarska w regionie od wielu lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i od lat wspierana jest przez w³adze samorz±dowe województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu inowroc³awskiego i miasta Inowroc³aw.
Rozszerzona zawarto newsa
 Dobieg³ koñca, rozgrywany w hali powiatowej Kujawianka XXXIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów o Memoria³ prof. B±czkowskiego z udzia³em dru¿yn z Zielonej Góry, Pabianic, Gdyni oraz Inowroc³awia. Ta najstarsza m³odzie¿owa impreza koszykarska w regionie od wielu lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i od lat wspierana jest przez w³adze samorz±dowe województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu inowroc³awskiego i miasta Inowroc³aw.

Tradycyjnie w pi±tek rozegrano mecze wychowanków, a w najciekawszym z nich Mechan pokona³ Kaspra 68-62.
W turnieju g³ównym pad³y wyniki:

Kasprowicz – PKK 99 Pawo Pabianice 51-57 (9-17,14-14,15-5,13-21)
Zastal Zielona Góra – Sharks Gdynia 77-50 (16-4,16-16,25-10,20-20)
Zastal – PKK 99 70-65 (21-15,12-19,17-14,20-17)
Kasprowicz – Gdynia 64-35 (17-8,18-9,15-4,14-14)
Gdynia – PKK 99 58-66 (13-15,15-14,7-13,23-24)
Kasprowicz – Zastal 53-91 (10-18,16-19,20-18,7-26)

Koñcowa kolejno¶æ:
1 SKM Zastal Zielona Góra
2 PKK 99 Pawo Pabianice
3 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
4 Sharks Port Gdynia

Starosta Inowroc³awski Tadeusz Majewski oraz Wiceprezydent Inowroc³awia Wojciech Piniewski wyró¿nili i nagrodzili wyró¿niaj±cych siê koszykarzy:

Najlepsi strzelcy turnieju:

I m. Wojciech Kamrowski (Zastal) – 65 pkt
I m. Kamil Konieczka (Kasprowicz) – 65 pkt
III m. Dawid Wis³awski (PKK 99) – 61 pkt

Najlepszy strzelec za 3 punkty:
Kamil Konieczka (Kasprowicz) – 10 trafieñ

Wyró¿nienia w zespo³ach:

Zastal – Miko³aj Simiñski
PKK 99 – Eryk Bry³ka
Sharks Port – Wojciech Dzier¿ak
Kasprowicz – Hubert Jankowski

Upominek dla trenera zwyciêskiej dru¿yny Kamila Czapli (Zastal) ufundowa³a i wrêczy³a córka prof. B±czkowskiego – pani Janina Masiota.

Trener Dariusz Sikora – Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê zaprosiæ na tegoroczny Memoria³ ciekawe dru¿yny z innych województw. Dziêki temu licznie zgromadzona publiczno¶æ mia³a okazjê zobaczyæ kilka dobrych, m³odzie¿owych spotkañ.

FOTO GALERIA