Organizatorzy Turniejów towarzyskich
Dodane przez zibi dnia Sierpie 09 2017 00:13:00
 Minê³o 11 lat od mojego pierwszego wyjazdowego turnieju (Ostrów Wielkopolski 2006)przez te kilkana¶cie lat zje¼dzi³em Polskê wzd³u¿ i wrzesz, dziesi±tki tysiêcy kilometrów (autem, busem autokarem czy PKP) Na Turniejach by³em w ponad 60 miastach (czasami gminie czy wsi) Pozna³em wielu wspania³ych ludzi - ¶wietnych organizatorów którzy pasj± do koszykówki zara¿eni s± tak jak i ja. Organizacja turnieju to nie lada wezwanie, s± organizatorzy bardziej czy mniej do¶wiadczeni – wszyscy staraj± siê ¿eby turniej wypad³ jak najlepiej, a uczestnicy wyjechali zadowoleni. Turnieje z roku rak rok zyskuj± na jako¶ci nie tylko sportowej ale i organizacyjnej. Kluby maj± w czym wybieraæ moim skromnym zdaniem to zas³uga portalu SKM.
Rozszerzona zawarto newsa
 Minê³o 11 lat od mojego pierwszego wyjazdowego turnieju (Ostrów Wielkopolski 2006)przez te kilkana¶cie lat zje¼dzi³em Polskê wzd³u¿ i wrzesz, dziesi±tki tysiêcy kilometrów (autem, busem autokarem czy PKP) Na Turniejach by³em w ponad 60 miastach (czasami gminie czy wsi) Pozna³em wielu wspania³ych ludzi - ¶wietnych organizatorów którzy pasj± do koszykówki zara¿eni s± tak jak i ja. Organizacja turnieju to nie lada wezwanie, s± organizatorzy bardziej czy mniej do¶wiadczeni – wszyscy staraj± siê ¿eby turniej wypad³ jak najlepiej, a uczestnicy wyjechali zadowoleni. Turnieje z roku rak rok zyskuj± na jako¶ci nie tylko sportowej ale i organizacyjnej. Kluby maj± w czym wybieraæ moim skromnym zdaniem to zas³uga portalu SKM.

Poni¿ej stworzy³em turniejow± koszykarsk± mapê Polski, jak widzicie najwiêcej turniejów organizuj± województwa mazowieckie i wielkopolskie, nastêpnie warmiñsko-mazurskie, podlaskie czy kujawsko-pomorskie. Moim zdaniem ka¿dy profesjonalny m³odzie¿owy klub w Polsce powinien ,,zaliczyæ,, minimum dwa turnieje - jeden przed sezonem drugi w trakcie lub po sezonie Nie wyobra¿am sobie koszykówki m³odzie¿owej bez turniejów towarzyskich, treningi mecze ligowe nie zast±pi± spotkañ turniejowych. Kluby szukaj± turniejów by pograæ z mocniejszymi przeciwnikami bo  w swoich ligach w sezonie maja 2…4 mecze wyrównane reszta do jednego kosza.

Puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, oprawa muzyczna, spiker, konkursy, mecze gwiazd  to norma na turniejach. Spogl±daj±c na zak³adki w menu SKM mo¿emy sprecyzowaæ z kim w Polsce trzeba siê liczyæ. Na turniejach mo¿na szybko zauwa¿yæ utalentowanych, ambitnych, pracowitych ch³opców zafascynowanych koszykówk± którzy w pó¼niejszych latach zasil± seniorskie kluby, kadry narodowe. Dzi¶ ogl±daj±c sk³ady PLK, 1 czy 2 ligi pojawia siê coraz wiêcej nazwisk zawodników których pamiêtam z turniejów jak byli m³odymi ch³opcami

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia gdzie¶ tam w Polsce na kolejnym turnieju bo ju¿ siê stêskni³em za emocjami, rywalizacj±, zabawa itd

* miasta z pogrubion± czcionk± to miasta -turnieje w których by³em
je¶li mi czego¶æ brakuje piszcie zbyszekbytomski@gmail.com

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WARSZAWA
UFFO Wawer Cup


WARSZAWA
Ursynów CupWARSZAWA
Wielkanocny
Dziugie³a
Olesiewiczó
WARSZAWAWARSZAWA
Praga CupWARSZAWA
Bia³o³êka
I PYHH

WARSZAWA
SOCHACZEW
Badory


¯YRARDÓW
Puchar Dyrektora
Puchar Prezyd.

Stasinki


     
PIASECZNO
PucharRADOM
RBC


 
KOMORÓW
I Puchar AK
MIÑSK MAZ.
Probasket Cup 
GRÓJEC
II Parkietowo Cup

Kwitn±cej Jab³oni
Wielkanocny
Dyrektora GOS
LEGIONOWO
PIASTÓW

¯YRARDÓW
Piwot Cup

M£AWA
Zakrzew Cup


 
 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIEPOZNAÑ
Dzieñ Dziecka

Gramse
Draba
POZNAÑ
Kijewskiego
Frankiewicz
Puchar Biofarm
OSTRÓW WLKP.
Kaspro Cup
Puchar Prezesa
PYHH

OSTRÓW WLKP.KO¦CIAN
Jedynka CupWIELICHOWO
Puchar PrezesaGNIEZNO
MTK


 
OPALENICA
Byk -Pol


 


   
MIÊDZYCHÓD
Krainy 100 jezior
PNIEWY
BIEZDROWO

Niepodleg³o¶ciRAWICZ
Konata
Pietraszka

Firmy Pasmer

OSIECZNA
Spotkania
aktualnie nie
robi± turniejów

WRZE¦NIA
Puchar Burmistrza

aktualnie nie
robi± turniejów

   

WOJEWÓDZTWO WARMIÑSKO MAZURSKIE
DZIA£DOWO
Sokó³ Cup
Dzia³dowo Cup

DZIA£DOWO
Przedwio¶nie

Mikolajkowy

DZIA£DOWO
Zima Cup
aktualnie nie
robi± turniejów

OLSZTYN
Grzegorzewskiego


OLSZTYN
Warmia Cup


E£K
Nenufar Cup
Mazurska Wiosna

 
E£K
Dwójka Cup

aktualnie nie
robi± turniejów

MR¡GOWO
NMR
aktualnie nie
robi± turniejów


       
PISZ
Miko³ajkowy

Mazury Cup
NIDZICA
Nida Cup


      

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

BYDGOSZCZ
Enea Cup
BYDGOSZCZ
Bydgoszcz Cup
BYDGOSZCZ
Puchar Dyrektora

BYDGOSZCZ
Zamiary 
KRUSZWICA
Cie¶laka 
CHE£MNO
Puchar Burmistrza
aktualnie nie
robi± turniejów


INOWROC£AW
B±czkowskiego

Kujawianka Cup
etransport Cup
aktualnie nie
robi± turniejów
TORUÑ
Gothic Junior Cup

aktualnie nie
robi± turniejów


        
W£OC£AWEK
W³oc³awek Cup
       

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE


BIA£YSTOK
Dojlidy CupBIA£YSTOK
Batory Cup


BIA£YSTOK
Puchar Narodów
Bia³ystok Cup


BIA£YSTOK
U Klemensa
Niepodleg³o¶ci

BIA£YSTOK
Lenczewskiego
aktualnie nie
robi± turniejów

£OM¯A
£om¿yñska Zima
£om¿yczki


ELBL¡G
Elbasket£OM¯A
Olimpijczyk
£om¿a


WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIEKRAKÓW
Wawelskie Smoki

Puchar Prezesa


KRAKÓW
KowalikaKRAKÓW
Puchar Rektora
WIELICZKA
Puchar Solny
Wieliczka CupTARNÓW
Smêtka
O¦WIÊCIM
Puchar Wolno¶ci
NOWY TARG
Puchar Gorc
Puchar Tatr

aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO ¦L¡SKIE


KATOWICE
MTB
Ziêtka
Sajdy
Silesia

RUDA ¦L¡SKA
Puchar
Prezydenta


ZABRZE
Puchar
Niepodleg³o¶ci


CZÊSTOCHOWA
KowalskiegoCIESZYN
Festiwal Kosz.

aktualnie nie
robi± turniejów

PAW£OWICE
Wojan Cup PYHH
aktualnie nie
robi± turniejów

WIS£A
Wis³a Cup
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

TCZEW
Kamiñskiego


PELPLIN
Pelplin Cup
aktualnie nie
robi± turniejów
WEJHEROWO
Wejherowo Cup
aktualnie nie
robi± turniejów
GDYNIA
Netz Cup

Gdynia Cup

GDAÑSK
Dela Salle Cup


GDAÑSK
Puchar Ba³tyku
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIESZCZECIN
Solven Cup


SZCZECIN
Niebuszewo Cup

Dunsta
Gryfino Cup
STARGARD
Puchar Prezydenta RP
¦wiêtoñskiego
KO£OBRZEG
Puchar Kredytum
aktualnie nie
robi± turniejów
KOSZALIN
¯y³y
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO DOLNO¦L¡SKIE

WROC£AW
Deichman Cup
Zieliñski Cup
Energa Kontrol
70 lecie WKS

WROC£AW
Krasnal Cup
Wójcik Cup

Christmans Cup

JELENIA GÓRA
Sudety CupWA£BRZYCH
Z³ota Dru¿yna
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO £ÓDZKIE
SIERADZ
Borowina Cup 
£ÓD¬
£ódeczka Cup
Puchar Prezesa
Puchar Rektora

£ÓD¬
aktualnie nie
robi± turniejów

 
PABIANICE
15-lecie
Pabianice Cup
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PRZEWORSK
II Przeworsk CupSTALOWA WOLA
aktualnie nie
robi± turniejów


PRZEMY¦L
Puchar Twierdzy

aktualnie nie
robi± turniejów

PRZEMY¦L
Karpatia
aktualnie nie
robi± turniejów

2017
   

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


BRZEG
Marchewki

STRZELCE OPOL.
Wspólna Europa


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELUBLIN
Kozio³ek Cup

LUBLIN
BLC


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIEZIELONA GÓRA
Winobranie
Czerniejewskiego
Kopalskiego
¯ARY
Puchar Burmistrza
Puchar Chroma


WOJEWÓDZTWO ¦WIÊTOKRZYSKIE


KIELCE
Puchar MOSiR

aktualnie nie
robi± turniejówPrzygotowa³ zibi