Plotki, ploteczki Transfery co w trawie piszczy
Dodane przez zibi dnia Sierpie 21 2017 19:00:00
 Jak ka¿dego roku w okresie letnim (przerwa w rozgrywkach m³odzie¿owych) Serwis Koszykówki M³odzie¿owej przygotowuje artyku³ o zmianach klubowych. Informacje o przej¶ciach zawodników zaci±gniête s± z ró¿nych ¼róde³ (nie zadawajcie mi pytañ sk±d to wiem). Ka¿dy z was mo¿e zdementowaæ informacje o jego przej¶ciu, wystarczy to napisaæ w komentarzu lub na mojego maila. Mo¿liwe ¿e niektóre zmiany nie s± prawdziwe. Dopóki zawodnik nie zostanie zg³oszony do nowego klubu to informacja na SKM jest tylko plotk± !)  Jak zwykle najwiêcej przej¶æ jest gdy zawodnik koñczy gimnazjum i zaczyna naukê w liceum. Artyku³ bêdzie od czasu do czasu edytowany i powiêkszany o nowe m³odzie¿owe transfery od U14 rocznik 2004 do U18 rocznik 2000.
Rozszerzona zawarto newsa
 Jak ka¿dego roku w okresie letnim (przerwa w rozgrywkach m³odzie¿owych)
Serwis Koszykówki M³odzie¿owej przygotowuje artyku³ o zmianach
klubowych. Informacje o przej¶ciach zawodników zaci±gniête s± z ró¿nych
¼róde³ (nie zadawajcie mi pytañ sk±d to wiem). Ka¿dy z was mo¿e
zdementowaæ informacje o jego przej¶ciu, wystarczy to napisaæ w
komentarzu lub na mojego maila. Mo¿liwe ¿e niektóre zmiany nie s±
prawdziwe. Dopóki zawodnik nie zostanie zg³oszony do nowego klubu to
informacja na SKM jest tylko plotk± !)  Jak zwykle najwiêcej przej¶æ
jest gdy zawodnik koñczy gimnazjum i zaczyna naukê w liceum. Artyku³
bêdzie od czasu do czasu edytowany i powiêkszany o nowe m³odzie¿owe
transfery od U14 rocznik 2004 do U18 rocznik 2000.

LISTA UCZNIÓW PRZYJÊTYCH DO SZKO£Y SMS PZKosz W³adys³awowo

1. Ciemiñski Jakub – Twarde Pierniki Toruñ  >>> Asseco Gdynia
2. Lichowski Konrad – MUKS Piaseczno
3. Podejko Mateusz - klasa Górnik Wa³brzych (2000)
4. Sobkowiak Adrian – Basket Pi³a
5. Zapa³a Szymon – Kadet O¶wiêcim  >>>  Trefl Sopot
6. Ka³u¿a Filip – Mickiewicz Katowice
7 Sasza Griszczuk - TKM Wloclawek

U18 JUNIOR: : 2000/2001

2000
 1. Micha³ Mochnacz : Trefl Sopot  >>> Rosa Radom
 2. Rafa³ Banasiak:  Polonia Warszawa  >>>  Biofarm JB Poznañ
 3. Grzegorz Kamiñski:  Starogard Gdañski  >>> Asecco Gdynia
 4. Maciej Nalewaj: Kasprowicz Inowroc³aw  >>> Asecco Gdynia
 5. Dominik Nabo¿ny: Politechnika Rzeszów (Stal Stalowa Wola)  >>> Start Lublin
 6. Patryk Atanowicz:  Polonia Warszawa  >>>  King BC Szczecin  
 7. Maksymilian Motel: (Jagiellonka W-wa) Astoria Bydgoszcz  >>>  Biofarm BJ Poznañ
 8. Bartosz Jankowski (Probasket Miñsk M.) Cracovia  >>>  Asseco Gdynia
 9. Kacper Freud: MChKK Che³mno  >>>  King BC Szczecin

2001

Jakub Iskra:  KK Stalowa Wola  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Patryk Ha³ka:   KK Stalowa Wola   >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Piotr Targoñski:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Przemys³aw  Bielski:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Jakub Nie¶ciór:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Dawid Chojnowski:  SPK Bia³ystok  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Damian Czernik:  Unia Tarnów  >>>   Cracovia SMS Marcin Gortat
Wiktor Chamera:  Wis³a Kraków  >>>   Cracovia SMS Marcin Gortat
Jakub Cepuchowicz:  Wis³a Kraków  >>>   Cracovia SMS Marcin Gortat
Igor  Rusin: Wis³a Kraków:  >>>  Cracovia SMS Marcin Gortat
Miko³aj Kie³piñski: MKK Gniezno  (WKK Wroc³aw)  >>>  Biofarm JB Poiznañ
Bartosz Zió³ek: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp  >>>  Biofarm BJ Poznañ
Mateusz Kaszowski: Sokó³ £añcut (WKK Wroc³aw) >>> Asecoo Gdynia
Wojciech Kosiuk: UKS 5 Lublin >>> Asecco Gdynia  
Oskar ¯yczkowski: Truso Elbl±g  >>>  Trefl Sopot
Jakub Pelowski:  De La Salle Gdañsk  >>>  Sharsk Port Gdynia
Alessandro Santanocito:  De La Salle Gdañsk  >>>  Sharsk Port Gdynia
Dawid Chêæ:  7 Trefl Sopot  >>>  Czarni S³upsk
Maksymilian Formella:  Asecco Gdynia  >>>  Politechnika Gdañska
Micha³ G³ówka:  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  >>> ¦l±sk Wroc³aw
Hugo Sobczak: MIKST Miêdzychód  >>>  Zastal Zielona Góra
Dawid Trela (MOSiR Cieszyn) Snakes Ostrawa  >>>  ¯AK ¯ory
Mateusz ¯ebrok:  MOSiR Cieszyn  >>>  ¯AK ¯ory
Alan Jatczyk ¯AK ¯ory  >>>  MKS Wodzis³aw ¦l±ski
Giedronowicz: Hiszpania  >>> Legia Warszawa


U16 KADET: 2002/2003

2002:
 1. Patryk  Zaj±c:  Wilki Morskie Szczecin  >>> Biofarm JB Poiznañ
 2. Maciej Noga:  MOSiR Przeworsk  >>>  Biofarm JB Poiznañ
 3. Aleksy Bia³ow±s:  LaBasket Warszawsa (Probasket Miñsk M.) >>>  Gim 92 Ursynów  
 4. Adam Dudziak:  Pi±tka Lublin  >>> Gim 92 Ursynów
 5. Miko³aj Borówka:  Pi±tka Lublin  >>> Asecco Gdynia
 6. Kacper Klaczek:  ¯AK ¯ory  >>> Mickiewicz Katowice
 7. Norbert Maciejak: Chromik ¯ary >>>  Zastal Zielona Góra
 8. Kacper Marchewka:  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  >>>  ¦l±sk Wroc³aw
 9. Piotr Jurkowski:  Legion Legionowo  >>>  UKS 7 Trefl Sopot

2003
 1. Wit Szymañski: Kasprowicz Inowroc³aw  >>>  TKM W³oc³awek
 2. Szymon Ko³akowski:  Polonia Warszawa  >>>  Gim 92 Ursynów
 3. Jakub Sama: Polonia Warszawa  >>> Gim 92 Ursynów
 4. Jakub Tomaszek: MOSM Tychy  >>> £KS SMS Marcin Gortat
 5. Dawid Pietrusiñski: MKS Grójec  >>>  £KS SMS Marcin Gortat
 6. Iwo Maækowiak: Rawia Rawicz  >>> Biofarm BJ Poznañ
 7. Aleksander Garbacz:  Jagiellonka warszawa  >>>  Ochota Warszawa
2004

1 Oliwier Szczêsny - MKS Ochota Warszawa - Piotrówka Radom / MKS Grójec
2 Oliwier Dzik - Polonia Warszawa - UKS Bia³o³êka
Wracaj± do klubów:
 1. Filip Drozdowski:  Biafarm BJ Poznañ  >>>  TKM W³oclawek
 2. Arkadiusz Szkudlarek:  King BC Szczecin  >>> Chromik ¯ary
 3. Jakub Koczan:  King BC Szczecin  >>> Chromik ¯ary
 4. Wojciech Bekacz: WKK Wroc³aw  >>>  Turów Zgorzelec
 5. Jakub Belawejder:  WKK Wroc³aw  >>>  Sokó³ £añcut

Opuszczaj± Polskê:

2001 Daniel Danielewicz: UKS 7 Trefl Sopot  >>> USA
2001 Tymon Szymañski: UKS 7 Trefl Sopot  >>> USA
2001 Igor-Yoko Bratasz:  WKK Wroc³aw  >>> USA
2001 Micha³ Ko³aczewski: Jagiellonka Warszawa  >>> USA
2001 Tymon Rutkowski: JagielLonka Warszawa  >>> USA
2003 Miko³aj Klimontowicz: MOMS Tychy  >>> KK Zadar Chorwacja

U14  M£ODZIK 2004
przygotowa³ ,,Zib,,i na podstawie rozmów z trenerami, zawodnikami, rodzicami, dzia³aczami czy kibicami

Czekamy na kolejne nazwiska  zbyszekbytomski@gmail.com