XIII Memoria³ A.Kamiñskiego ch³.2005 i 2006 dz. 2006 Tczew 22-24.IX.2017
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 24 2017 14:00:00
 Zakoñczy³ siê VIII Memoria³ Adama Kamiñskiego! Wielkie brawa dla dziewcz±t TKM Pomorze Tczew , które wygra³y ca³y turniej! W kategorii ch³opcy  rocznik 2005 brawa dla Pyry Poznañ.

Rozszerzona zawarto newsa
 Zakoñczy³ siê VIII Memoria³ Adama Kamiñskiego! Wielkie brawa dla dziewcz±t TKM Pomorze Tczew , które wygra³y ca³y turniej! W kategorii ch³opcy  rocznik 2005 brawa dla Pyry Poznañ.

Ka¿de dziecko dosta³o statuetkê

Kategoria ch³opców 2005
1. MKK Pyra Poznañ
2. ¯ubry Bia³ystok
3. TMK Pomorze Tczew
4. GKS Korsarz Gdañsk

TMK Pomorze Tczew vs PKK ¯ubry Bia³ystok 25:33
GKS Korsarz Gdañsk vs. MKK Pyra Poznañ 4:80
¯ubry Bia³ystok vs Pyra Poznañ 38:26
TMK Pomorze vs GKS Korsarz 67:5
¯ubry Bia³ystok vs GKS Korsarz 64:19
TMK Pomorze vs Pyra Poznañ 38:74

Pó³fina³y
¯ubry Bia³ystok vs GKS Korsarz 87:15
TMK Pomorze vs Pyra Poznañ 44:54

o 3 miej.TMK Pomorze vs GKS Korsarz 54:19
FINA£:  ¯ubry Bia³ystok vs Pyra Poznañ 32:41


Dziewczêta:
1. TMK Pomorze Tczew I
2. UKS "Ósemka" Wejherowo
3. Bat Sierakowice
4. TMK Pomorze Tczew II
5. GKS Korsarz Gdañsk
6. UKS "5" Tczew, dru¿yna startowa³a poza konkursem

czekamy na wiêcej informacji


FOTO GALERIA