Draft Camp Lato 2017 Brzesko
Dodane przez zibi dnia Lipiec 10 2017 00:10:00
 Draft Camp  to znana i rozpoznawana marka w¶ród Polskich Obozów Koszykarskich
Zaczê³o siê piêæ lat temu w Kozienicach jedynym letnim turnusem. Z roku na rok Draft Camp zyskiwa³ ogromn± popularno¶æ. Witek Zygierewicz  potrafi³ przez kolejne piêæ lat z grupy 60 uczestników (lato 2013) poszerzyæ Camp do grupy oko³o 500 uczestników !
Rozszerzona zawarto newsa
 Draft Camp  to znana i rozpoznawana marka w¶ród Polskich Obozów Koszykarskich
Zaczê³o siê piêæ lat temu w Kozienicach jedynym letnim turnusem. Z roku na rok Draft Camp zyskiwa³ ogromn± popularno¶æ. Witek Zygierewicz  potrafi³ przez kolejne piêæ lat z grupy 50 uczestników (lato 2013) poszerzyæ Camp do grupy oko³o 500 uczestników ! (lato 2017)

Po Kozienicach Draft Camp przeniós³ siê do Brodnicy, potem by³y ju¿ dwa miasta Brodnica i Ole¶nica. W tym roku Camp pobi³ rekord 6 turnusów w 3 miastach (Brodnica, Warszawa i Brzesko). Kategorie od mini koszykówki do seniora i po raz pierwszy kategoria dziewczyn.  SKM promuje i reklamuje obóz od samego pocz±tku (2013) Zibi przez organizatorów jest zapraszany ka¿dego roku (Kozienice, Brodnica x2 i w tym roku Brzesko)

Nie bêdê siê rozpisywa³ co dzieje siê na Campie wszystkiego dowiecie siê z oficjalnej strony Campowej i z FB.  Ja mogê potwierdziæ ¿e Draft Campy  z roku na rok s± na wy¿szym poziomie organizacyjnym (coraz lepsze zakwaterowanie hale sportowe), sportowym (coraz wiêcej zawodników klubowych)a, co najwa¿niejsze zawsze panuje w¶ród uczestników super atmosfera)  W rankingu popularno¶ci Draft Camp to numer jeden w polsce, bywa tak ¿e ju¿ na trzy miesi±ce przez pierwszym Campem jest komplet miejsc. W tym roku pokaza³y siê nowe Campy ,pomimo zwiêkszaj±cej siê liczbie Campów w Polsce Draft Camp z swoj± letni± Liga NBA jest wci±¿ na Topie

Dzi¶ na zakoñczenie Campu dowiemy siê kto zostanie Mistrzem Letniej Ligi NBA, kto otrzyma tytu³ MVP DC 16, kto otrzyma buty koszykarskie (ka¿dy mecz jest sêdziowany przez sêdziów uprawnionych, ka¿dy mecz nagrywany, z ka¿dego meczu statystyki)

FOTO ZIBI    FILMIKI ZIBI

Ciekawostki z Campu

Odwiedziny Rafa³a Jucia skaut Denver Nuggets oraz Reprezentacji Polski.
Zawody ArcheryTag
Basen
Turniej 3x3
57 punktów w meczu Kamil Krajewskiego (1 pic)
12 trójek Rekord DC Dawid Gryczka
Jakub Jakubowski  sta³ siê autorem dziewi±tego w historii Draft Campów triple-double.

Tabela po zakoñczeniu rozgrywek -  Play-offs DC16!

1. Milwaukee 7-0 - pólfina³
2. Houston 5-2- pó³fina³
3. Los Angeles 4-3 - æwieræfina³
4. Chicago 4-3 æwieræfina³
5. Cleveland 4-3 æwieræfina³
6. Atlanta 2-5 æwieræfina³
7. San Antonio 1-6 mecz o VII miejsce
8. Golden State 1-6 mecz o VII miejsce

http://draftcamp.pl/

https://www.facebook.com/DraftCamp/