X Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka rocz.2005 Kruszwica 8-10.IX.2017
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 11 2017 16:00:00
 Dobieg³a koñca trwaj±ca trzy dni rywalizacja sportowa pod koszem. Zwyciêzc± tegorocznego turnieju zosta³ Mikst Miêdzychód. Drugie miejsce nale¿a³o do Novum Bydgoszcz. Na trzeciej pozycji uplasowali siê kruszwiczanie z UKS Basket 2010. Poza podium znalaz³ siê Legion Legionowo oraz Lider Swarzêdz.
.

Rozszerzona zawarto newsa
 X Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki

Tabela :
1. Mikst Miêdzychód
2. Novum Bydgoszcz
3. Basket 2010 Kruszwica
4. Legion Legionowo
5. Lider Swarzêdz
6. Noteæ Inowroc³aw

MVP Turnieju
Marcin Majewski 

Mikst Miêdzychód

 Strzelec turnieju
Wiktor Szewczyk 

Legion Legionowo

Najbardziej wszechstronny zawodnik turnieju
Tymon Gomólak 
Lider Swarzêdz

Najbardziej waleczny zawodnik turnieju -
Bart³omiej Matyjasik
Basket 2010 Kruszwica


 Pi±tka Turnieju :

•    Marcin Kry¶ - Novum Bydgoszcz
•    Tomasz Tomaszewski - Mikst Miêdzychód
•    Marcin Wojciechowski - Lider Swarzêdz
•    Wojtek Matysiak - Legion Legionowo
•    Nikodem Dziwnik - Basket 2010 Kruszwica Najlepszy zawodnik zespo³u :

•    Oliwier Lichowski - Novum Bydgoszcz
•    Mateusz Molik - Mikst Miêdzychód
•    Alan Krzywicki - Lider Swarzêdz
•    Kamil Adolski - Basket 2010 Kruszwica
•    Piotr W³odarczyk - Legion Legionowo


 Najlepszy obroñca zespo³u :

•    Piotr Barañczuk - Novum Bydgoszcz
•    Marcel Nowak - Mikst Miêdzychód
•    Kacper Ko³ek - Lider Swarzêdz
•    Mateusz W³odarczyk - Legion Legionowo
•    Oskar Rochucki - Basket 2010 Kruszwica

Novum Bydgoszcz  - Mikst Miêdzychód 36:48
Mikst Miêdzychód - Legion Legionowo 53:41
Lider Swarzêdz - Novum Bydgoszcz 9-81
Noteæ Inowroc³aw - Novum Bydgoszcz 0-127
Basket 2010 Kruszwica  - Legion Legionowo 68:45
Basket 2010 Kruszwica  - Novum Bydgoszcz 35:45
Noteæ Inowroc³aw - Legion Legionowo 13:90
Novum Bydgoszcz - Legion Legionowo 60:27
Basket 2010 Kruszwica - Mikst Miêdzychód 35:58
Basket  2010 Kruszwica - Lider Swarzêdz 71:16
Lider Swarzêdz  - Legion Legionowo 34:62
Lider Swarzêdz - Mikst Miêdzychód 31:66
Noteæ Inowroc³aw - Mikst Miêdzychód 12:81
Noteæ  Inowroc³aw - Basket 2010 Kruszwica 0:20 w.o.
Lider Swarzêdz - Noteæ Inowroc³aw 20:0 w.o

FOTO GALERIA

FOTO GALERIA

Nagroda specjalna  dla najm³odszego zawodnika gospodarzy : Micha³ Janeczek i Wiktor Urbañski
Sponsorzy, którzy wspomogli X Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka Ogólnopolski Turniej Koszykówki 8 - 10 wrze¶nia 2017 r.:
1. Urz±d Miejski Kruszwica
2. Urz±d Marsza³kowski w Toruniu
3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski
4. Zak³ad Elektro - Instalacyjny Krzysztof Matyjasik
5. Nadgoplañska Komunikacja Autobusowa Kruszwica
6. Bank Spó³dzielczy Kruszwica
7. Firma INSTALW£OD W³odzimierz Golacik Kruszwica
8. Firma HYDROINSTAL Piotr Rzekanowski
9. Piekarnia PIEKU¦
10. Firma NATANEX Spedycja Dariusz Hojecki z Warszawy
11. Firma 6tka.pl Szko³a Jêzykowa Micha³a ¦ciocha
12. Sklep Odzie¿owy Agnieszki Lewandowskiej z Warszawy
13. Us³ugi Medyczne Mariusz Rochucki
oraz osoby prywatne.