Netz Cup rocznik 2004 Gdynia 22-24.IX.2017
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 25 2017 14:00:00
 Za nami 6. edycja Netz Cup – Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki M³odzików. Do rywalizacji przyst±pi³o sze¶æ zespo³ów: Asseco Gdynia, MKS Polonia Warszawa, AZS UJK Kielce, M³ode Lwy Gdañsk, UKS De La Salle, UKS Basket Ósemka Wejherowo.Rozszerzona zawarto newsa
 Za nami 6. edycja Netz Cup – Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki M³odzików. Do rywalizacji przyst±pi³o sze¶æ zespo³ów: Asseco Gdynia, MKS Polonia Warszawa, AZS UJK Kielce, M³ode Lwy Gdañsk, UKS De La Salle, UKS Basket Ósemka Wejherowo.

Podczas trzech dni koszykarskich zmagañ rozegrano 15 meczów systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Sportowych emocji nie brakowa³o! M³odzi koszykarze pokazali charakter i ogromn± wolê walki. Udowodnili, ¿e w momencie gdy wychodzi siê na boisko, bez wzglêdu na przeciwnika i do¶wiadczenie, trzeba graæ jak równy z równym.

Faworytem Turnieju od pocz±tku by³ zespó³ MKS Polonia Warszawa, który nie zawiód³, wygrywaj±c wszystkie mecze i zwyciê¿aj±c ca³y Turniej. Drugie miejsce zaj±³ gospodarz Turnieju – Asseco Gdynia. Walka o miejsca 3-5 toczy³a siê do samego koñca. Decydowa³ ostatni mecz rozgrywany przez dwa zespo³y z Gdañska: M³ode Lwy i UKS De La Salle. Ostatecznie zwyciê¿y³ ten pierwszy – M³ode Lwy Gdañsk – zapewniaj±c sobie tym samym miejsce na podium.

– Ogromnie siê cieszê, ¿e po raz szósty spotkali¶my siê w Gdyni na Netz Cup. To by³o prawdziwe ¶wiêto koszykówki. Zawodnicy walczyli o ka¿dy punkt do samego koñca, rywalizacja sta³a na naprawdê wysokim poziomie. Od lat wspieramy m³od± koszykówkê, obserwujemy jak m³odzie¿ siê rozwija, odnosi sukcesy, uczy walki fair play. Nasz Turniej jest nie tylko ¶wietn± okazj± do sprawdzenia swoich umiejêtno¶ci, ale tak¿e swojego rodzaju cegie³k± do dalszego rozwoju koszykówki jako dyscypliny sportu. Ju¿ dzisiaj mogê powiedzieæ: do zobaczenia za rok, na 7. edycji Netz Cup! – mówi³ Ireneusz Ziomkowski, prezes firmy Netz.

Tegoroczna edycja Turnieju odbywa³a siê pod Patronatem Honorowym Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Prezesa Polskiego Zwi±zku Koszykówki Grzegorza Bachañskiego.

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie dziêkujemy i gratulujemy! Widzimy siê za rok!

Klasyfikacja koñcowa:

1  MKS Polonia Warszawa
2  Asseco Gdynia
3  M³ode Lwy Gdañsk
4  UKS Basket Ósemka Wejherowo
5  UKS De La Salle Gdañsk
6  AZS UJK Kielce


 MVP Turnieju Jakub Piêtowski – MKS Polonia Warszawa

Najwiêksza nadzieja TurniejuTymoteusz Sternicki – Asseco Gdynia


 Najlepsi zawodnicy dru¿yny:

Daniel Piorun – AZS UJK Kielce
Stanis³aw Rubach – M³ode Lwy Gdañsk
Mateusz Grzesiak – UKS De La Salle Gdañsk
Piotr Bielawa – UKS Basket Ósemka Wejherowo
Bartek Prokopowicz  – MKS Polonia Warszawa
Nikodem Rogowski – Asseco Gdynia


 Najlepsza pi±tka ALL STARS Turnieju:


Jakub Piêtowski – MKS Polonia Warszawa
Konrad Kornowicz – UKS De La Salle Gdañsk
Miko³aj Wrzeszcz – M³ode Lwy Gdañsk
Szymon Nowicki – UKS Basket Ósemka Wejherowo
Maksymilian Pacenko – Asseco Gdynia


ARTYKU£ FOTOGALERIA