PRO BASKET CAMP vol2 LATO2017
Dodane przez zibi dnia Maj 17 2017 21:47:48
 PRO BASKET CAMP vol2 LATO2017
Profesjonalny obóz a jeden z najtañszych obozów w Polsce.
Ceny z noclegiem i bez noclegu
ZAPISY NA DRUG¡ LETNI¡ EDYCJÊ - START
PRO BASKET CAMP MR¡GOWO 2017
Termin 07-18.07.2017
Rozszerzona zawarto newsa
 PRO BASKET CAMP vol2 LATO2017
Profesjonalny obóz a jeden z najtañszych obozów w Polsce.
Ceny z noclegiem i bez noclegu
ZAPISY NA DRUG¡ LETNI¡ EDYCJÊ - START
PRO BASKET CAMP MR¡GOWO 2017

Termin 07-18.07.2017

Zakwaterowanie :

Hotel SIWIK HOLIDAY w Mr±gowie, pokoje2- 3osobowe z wêz³em sanitarnym
Dojazd autokarem Tesco Gdynia D±browa
wyjazd 07.07 godz. 14.00
Obiekty:
Hala sportowa, boiska zewnêtrzne ZS nr w Mr±gowie, urokliwe mazurskie lasy i jeziora.
W programie:
Treningi koszykarski 2x dziennie – podnoszenie umiejêtno¶ci indywidualnych;
Treningi motoryczne codziennie
Streching codziennie
Treningi mentalne , samomotywacja
Testy sprawno¶ciowe, testy umiejêtno¶ci koszykarskich , gry szkoleniowe
Atrakcje – Wakeboard,SUPy, Paintball, ArcheryTag,Obozownictwo, k±piele w jeziorze, ogniska, dyskoteki
W cenie

Zakwaterowanie , 3 posi³ki dziennie, Ubezpieczenie, wykwalifikowana kadra, pami±tkowe koszulki, atrakcje dodatkowe
Profesjonalny obóz a jeden z najtañszych obozów w Polsce:
Cena 2099,-
Cena 1599,- bez noclegów ; z 3 posi³kami, ubezpieczenie,wszystkie atrakcje dodatkowe.

Druga edycja ma swoje prawa.
W tym roku pierwszeñstwo maj± zesz³oroczni uczestnicy, reszta osób, mo¿e jechaæ ka¿dy ale Pro Basket Camp trzeba siê zakwalifikowaæ, aby z nami pojechaæ trzeba mieæ ju¿ potwierdzone podstawowe umiejêtno¶ci lub posiadaæ du¿± motywacjê do pracy.

Zapisy :
probasketcamp@gmail.com
tel. kom. 506677800

Kadra:

Trener G³ówny Janusz Kocio³ek
Wychowankowie:
1. Zamojski Przemys³aw TBL
2. Kostrzewski Mateusz TBL
3. Krajniewski Krzysztof TBL
Wspó³pracowa³ z wieloma zawodnikami graj±cymi obecnie na najwy¿szym poziomie takimi jak:
Waczyñski Adam, Karnowski Przemys³aw, Olejniczak Dominik, Gielo Tomasz, Kulig Damian, £apeta Adam oraz wieloma z zawodników na poziomie TBL jak:Matczak Filip, Damian Jeszke, Sikora S³awomir, Witliñski Miko³aj , Borowski Kacper, Grochowski Grzegorz i wielu innych.

Lista osi±gniêæ d³uga tu tylko nieliczne
1. Trener G³ówny Kadry Polski U16 na Mistrzostwach Europy w 2010r. w Czarnogórze.
2. Trener NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie 2010-2015r.
3. Trener Koordynator grup m³odzie¿owych U18 i U20 w Trefl Sopot od 2015
Trener Przygotowania Motorycznego,

Tomasz Kaszuba –profesjonalista w ka¿dym calu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Zawodnik a obecnie trener w Klubie Lekkoatletycznym „Gdynia”. Uprawiaj±cy dziesiêciobój lekkoatletyczny co rozwinê³o jego wszechstronn± wiedzê na temat treningu motorycznego, si³owego oraz technicznego. W pó¼niejszych latach swojej sportowej kariery rywalizowa³ jeszcze na dystansie 400m przez p³otki gdzie osi±ga³ bardzo dobre rezultaty.

Uczestnik obozów Kadry Narodowej, gdzie trenowa³ z wieloma przysz³ymi olimpijczykami. Na studiach zdecydowa³ siê poszerzaæ swoj± wiedzê z zakresu treningu si³owego, który jest niezbêdny w treningu motorycznym st±d uprawnienia instruktorskie w fitness – æwiczenia si³owe. Studia magisterskie to kolejny moment poszerzania wiedzy .
Wybór specjalizacji trener osobisty pozwoli³ zdobyæ wiedzê z zakresu nowoczesnego treningu funkcjonalnego, TRX, Crossfit a co wa¿ne pog³êbi³ wiedzê z zakresu zapobieganiu urazom. Pasjonat sportu, gotowy na nowe wyzwania!

Pracowa³ jako trener przygotowania motorycznego w I Ligowym zespole ¿eñskim VBW GTK Gdynia wraz z Katarzyn± Dydek, aktualnie trener motoryki Reprezentantów Polski 2001 – Iwo Olender i Mi³osz Korolczuk.

Bogate do¶wiadczenie i realizacja w ró¿nych dyscyplinach sportowych takich jak koszykówka, pi³ka no¿na czy tenis pozwoli³o wypracowaæ bogaty wachlarz rozwi±zañ treningowych.

Jakub Sztejnwald-
Zawodnik:
-Reprezentant kadry województwa Kujawsko-Pomorskiego i br±zowy medalista Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich,
-Pó³finalista Mistrzostw Polski z MMKS Junak W³oc³awek w kategori U18, -kilkukrotny zdobywca tytu³ów MVP i "pierwsza pi±tka" w turniejach m³odzie¿owych,
-uczestnik campów sportowych: Camp Kadry Wojewódzkiej oraz Camp Czterech Województw.
Trener:
-Asystent Trenera w ekstraklasowej dru¿ynie Asseco Gdynia w sezonie 2015/2016, -Trener dru¿yny AWFiS w Gdañsku w rozgrywkach ligi uczelnianej,
-Absolwent studiów licencjackich AWFiS w Gdañsku z tytu³em instruktora koszykówki (trener kategorii C),
-Magistrant AWFiS na specjalizacji trenerskiej z koszykówki, -Uczestnik kursu na temat przygotowania motorycznego w treningu koszykarskim,
-Sêdzia koszykówki w latach 2014-2016.

Asystenci trenerów:

Karolina Kaszuba- motoryka,
£ukasz Kocio³ek - koszykówka,


https://web.facebook.com/probasketcamppl/posts/407086266293641