MP U18 JUNIORZY rocz.1999/00 Fina³ - Radom 24-28.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 28 2017 08:05:00
 Rosa Sport Radom Mistrzem Polski Juniorów U18 
Mistrzostwa sta³y na ¶rednim poziomie sportowym jako ¿e nie wystêpowali w nich wszyscy nasi najlepsi zawodnicy z rocznika 1999 i 2000. Zw³aszcza w decyduj±cej fazie rozgrywek zabrak³o emocji, które mog³yby to trochê zrekompensowaæ. Zwyciêski zespó³ gospodarzy by³ bardzo zdyscyplinowany i dobrze prowadzony przez trenera Mazura oraz posiada³ zbilansowany sk³ad. Wroc³awskie zespo³y w tej kategorii nie dysponuj± a¿ takim talentem jak zazwyczaj wiêc awans WKK do najlepszej ósemki i srebro ¦l±ska uwa¿am za spory sukces.

 


Rozszerzona zawarto newsa
 Mistrzostwa sta³y na ¶rednim poziomie sportowym jako ¿e nie wystêpowali w nich wszyscy nasi najlepsi zawodnicy z rocznika 1999 i 2000. Zw³aszcza w decyduj±cej fazie rozgrywek zabrak³o emocji, które mog³yby to trochê zrekompensowaæ. Zwyciêski zespó³ gospodarzy by³ bardzo zdyscyplinowany i dobrze prowadzony przez trenera Mazura oraz posiada³ zbilansowany sk³ad. Wroc³awskie zespo³y w tej kategorii nie dysponuj± a¿ takim talentem jak zazwyczaj wiêc awans WKK do najlepszej ósemki i srebro ¦l±ska uwa¿am za spory sukces.

Fantastycznie ogl±da³o siê zespó³ Cracovi napêdzany przez Karola Sasnala, który bardzo pomóg³ sobie tym turniejem i zg³osi³ mocn± kandydaturê do wyjazdu na mistrzostwa w Estonii. Trefl by³ bardzo aktywny na rynku transferowym i ma graczy z naprawdê du¿ym potencja³em i ¶wietnymi warunkami fizycznymi, ale tym razem nie prze³o¿y³o siê to na osi±gniêty rezultat. Sebastian Walda zrobi³ delikatny postêp rzutowy, lecz wci±¿ ma spor± do poprawy w tym elemencie. £ukasz Kolenda wci±¿ nie gra na 100% swoich mo¿liwo¶ci i jego komunikacja z partnerami pozostawia wiele do ¿yczenia. Nied¼wiadki mia³y naprawdê sporo meczów tym roku i jako zespó³ z³o¿ony wy³±cznie z 2000 rocznika nale¿± im siê s³owa uznania za 6 miejsce. Szymon Janczak nie trafi³ z form±, ale mia³ na pocz±tku turnieju k³opoty zdrowotne i generalnie jestem spokojny o jego rozwój. Biofarm mo¿na chyba uznaæ za najwiêkszego pechowca mistrzostw. Niestety ogl±da³em ich najmniej z wszystkich dru¿yn wiêc ciê¿ko mi co¶ wiêcej dodaæ. Korona za¶ bez Mateusza Szlachetki po prostu nie mia³a wystarczaj±co atutów aby co¶ ugraæ.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 Rosa Sport Radom
2 ¦l±sk Wroc³aw
3 Cracovia Kraków
4 Trefl Sopot
5 Bifarm BJ Poznañ
6 Hensfort Przemy¶l
7 WKK Wroc³aw
8 Korona Kraków


VIDEO       STATYSTYKI

FOTO ZIBI     FILMIKI ZIBI

MEDALI¦CI MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 1990 - 2016


 MVP turnieju fina³owego
Norbert Zió³ko (KS Rosa-Sport Radom)

 Pierwsza pi±tka
Karol Sasnal (Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków)
£ukasz Kolenda (Trefl Sopot)
Dominik Wilczek (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Konrad Dawdo (Rosa-Sport Radom)
Karol Nowakowski (Rosa-Sport Radom)

 Wyró¿nienia organizatorów:


Najlepszy Strzelec Turnieju:

Norbert Zió³ko (KS Rosa-Sport Radom)

 Najlepszy obroñca Turnieju:
Maksymilian Zagórski 
(Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)

 Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju:
Dawid Golus 
(Rosa-Sport Radom)
FINA£
: ¦l±sk Wroc³aw Rosa Radom  37 : 82  STATYSTYKI   MVP: Konrad Dawdo

Mecz o 3 miejsce 10:45 Trefl Sopot - Cracovia Kraków  55 : 65  STATYSTYKI   MVP: Kacper Nowak
mecz o 5 miejsce: Hensfort Przemy¶l - Biofarm BJ Poznañ  62 : 81  STATYSTYKI  MVP: Marcin Woroniecki
mecz o  7 miejsce: Korona Kraków - WKK Wroc³aw  
60 : 82  STATYSTYKI   MVP: Kacper Grzelak

Pó³fina³: Cracovi Kraków - Rosa Radom
  49 : 70  STATYSTYKI  MVP: Konrad Nowik
Pó³fina³:
Trefl Sopot - ¦l±sk Wroc³aw  51 ; 79  STATYSTYKI   MVP: Tymoteusz Matusiak Za nami 12 spotkañ grupowych Fina³u Mistrzostw Polski Juniorów. Emocji w Radomiu nie brakuje ! Wczoraj wszystkie dru¿yny walczy³ o awans do pó³fina³ów. Najwiêkszy dreszczyk emocji by³ w meczu Rosy Radom z Biofarmem Poznañ. Kibice Sopotu dopingowali  Rosê, a gdy ona przegrywa³a 11 pkt. zaczêli dopingowaæ  Biofarm. Ostatecznie jednym punktem wygrali gospodarze i to Trefl awansowa³ do pó³fina³ów, chyba zas³u¿enie bo w bezpo¶rednim meczu Sopot wygra³ z Poznaniem.
Zawodnicy Biofarmu znakomicie wykonywali rzuty wolne 15/16 chyba do szczê¶cia zabrak³o tego ostatniego trafionego osobistego wykonywanego przez lidera zespo³u Macieja Leszczyñskiego. Na dwie sekundy przed koñcem w ostatniej akcji Radomia faulowany zosta³ Zió³ko (zobacz filmik zibiego) trafi³ pierwszego osobistego i da³ Rosie trzecie zwyciêstwo w turnieju (po meczu dosta³ osobiste podziêkowania o mamy i babci Waldy (panie z Sopotu bardzo emocjonalnie prze¿ywa³y to spotkanie).

Czarnym koniem spotkañ grupowych okaza³ siê zespó³ z pod Wawelu Cracovia, pewne zwyciêstwo Mateusza Buka³y z WKK przypieczêtowa³o historyczny awans Cracovii do najlepszej czwórki w Polsce. WKK Wroc³aw zagra o VII miejsce z Koron± Kraków (bêdzie okazja rewan¿u za pora¿kê WKK w æwieræfinale) Korona os³abiona dwoma kontuzjami (Szlachetka i Jewu³a) Nied¼wiadki nie podo³a³y wczoraj ¦l±skowi Wroc³aw dzi¶ zagraj± o pi±te miejsce w Polsce przeciwko Biofarmowi. W ty meczu zobaczymy 4 kadrowiczów Polski rocznika 2000 (przewaga po stronie nied¼wiadków 3-1)

A co do Kadrowiczów Polski w Radomskich fina³ach jest wiêcej ch³opców z rocznika 2000 ni¿ z rocznika 1999 (siedmiu z 2000 czterech z 1999) Kadrowicze i pozostali zawodnicy ca³y czas obserwowani s± przez trenerów Kadry U18 Marcina Kloziñskiego i Rafa³a Knapa, dzi¶ do³±czy Wojciech Rogowski. Uczestnicy fina³ów s± tak¿e obserwowani przez skautów (naliczy³em 5) Jedno spotkanie obejrza³ trener Kadry Polski Mike Taylor i skaut NBA Rafa³ Juæ. Na chwilê do Radomia zawita³ Micha³ Chlebowicki i pan Karolak.  Wszystkie dru¿yny zakwaterowane s± w Hotelu ,, U Grubego,, Wczoraj by³ Gril dla trenerów. Dzi¶ hotel opuszczaj± dru¿yny z miejsc V-VIII.  Pozsta³a trójka (Trefl, ¦l±sk, Cracovia i gospodarze Rosa walcz± o medale


 Zaczynamy drugi dzieñ fina³ów. Po wczorajszych emocjach we wszystkich meczach dzi¶ powinno byæ podobnie. Na widowni trener Kadry Polski Marcin Kloziñski, jest tak¿e Jurek Szambelan i Kazimierz Miko³ajec. S± kibice s± skauci i najwa¿niejsi naliczy³em 103 zawodników, 17 trenerów , s± kierownicy klubów, fizjoterapeuci od przygotowania motorycznego ale nie we wszystkich dru¿ynach
Wszyscy uczestnicy i kibice wys³uchali wczoraj Mazurka D±browskiego, by³ i wiceminister SiT i w³a¶ciciel Rosy Sport Radom
Ciekawie zapowiadaj± siê derby Wroc³awia WKK-WKS (Foto zibi i wroc³awscy trenerzy)

ZAWODNICY PODKRE¦LENI NIE SA WYCHOWANKAMI DANYCH KLUBÓW
 GRUPA ,,A,,


Rosa Radom - Korona Kraków  78 : 67
  STATYSTYKI  MVP: Dawid Galus
Biofarm BJ Poznañ - Trefl Sopot  53 : 56  STATYSTYKI   MVP: Sebastian Walda
Trefl Sopot  - Rosa Radom  58 : 66  STATYSTYKI   MVP: Szymon Bernasiak
Korona Kraków - Biofarm BJ Poznañ   55 : 64  STATYSTYKI   MVP: Filip Drozdowski
Korona Kraków - Trefl Sopot 56 : 72  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Mochnacz
Biofarm BJ Poznañ - Rosa Radom  64 : 65  STATYSTYKI   MVP: Norbert Zió³ko


 M   PKT.   
1
 MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
6
1999: Karol Nowakowski, Norbert Zió³ko, Patryk Lis
Konrad Dawdo , Miko³aj Krakowiak , Konrad Nowik
Daniel Dawdo , Szymon Bernasiak, Dawid Golus
Patryk Wo¼niak , Kamil Waniewski
2000: Szymon Walski

Trener: Dawid Mazur
  
2
  MISTRZPomorskie
51999: £ukasz Kolenda, Wiktor Kujtkowski, Kacper Burczyk
Maksymilian Jakubek
2000: Sebastian Walda, Patryk Pu³kotycki
Micha³ Mochnacz , Mateusz Zozuñ , Mateusz Kowalski
Micha³ Mrozicki , Konrad Kolka , Dominik Groth , Micha³ Pawlak

Trener: Janusz Kocio³ek
  
3
  MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
41999: Maciej Leszczyñski, Jaros³aw Gi¿yñski, Jan Ilnicki
Adam Krajewski, Filip Sauter
2000: Aleksander Lewandowski, Marcin Woroniecki
Filip Drozdowski, Andrzej Krajewski
2002: Wojciech Tomaszewski, Adam Piotrowski
Krzysztof Kruszyñski

Trener: 
  
4
 II miejsce

STREFY

Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
3
1999: Mateusz Szlachetka, Maciej Koperski, Jan Graniczka
Micha³ Pieni±¿ek, Jan Brykalski, Tomasz Betley
Maciej Pluciñski
2000: Micha³ Przepiórski, Gabriel Ra¶, Krystian Zawada
Maciej Wolnicki  
2001: Kamil Jewu³a

Trener: Andrzej Dudek
  


 GRUPA  ,,B,,

¦l±sk Wroc³aw - Cracovia Kraków 74 : 64  STATYSTYKI  MVP: Jan Malesa
Hensfort Przemy¶l - WKK Wroc³aw  70 : 57  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Strzêpek
Cracovia Kraków - Hensfort Przemy¶l  85 : 62  STATYSTYKI  MVP: Karol Sasnal
WKK Wroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw   51 : 70  STATYSTYKI   MVP: Dominik Wilczek
WKK Wroc³aw - Cracovia Kraków  46 : 69  STATYSTYKI   MVP: Patryk Pacho³ek
¦l±sk Wroc³aw - Hensfort Przemy¶l  65 : 53  STATYSTYKI   MVP: Maksymilian Zagórski


 M   PKT.
  
1

 MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1999: Dominik Wilczek, Maksymilian Zagórski, Micha³ Drybañski,
Patryk Grabowski, Jan Malesa, Tymoteusz Matusiak,
£ukasz Olbromski, Jakub Zdeb,
2000: Wo³odymir Kwaszczuk,
2001: Piotr Cebula, Jakub Kuczyc, Mateusz Czempiel

Trener: Tomasz  Jankowski
  
2
  MISTRZ

STREFY

Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
51999: Mateusz Nowacki , Karol Sasnal, Kacper Nowak
Tomasz Wójcicki, Patryk Pacho³ek, Bartosz Salamon
£ukasz Bogus³awski, Damian Puchalski, Dominik Borkowski
Micha³ Ku¶mierz
2000: Yakoub Charef, Cezary Karpik, Rados³aw Skubiñski
Micha³ Sakowski

Trener: Mateusz Buka³a
  
3
 II miejsce

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
4
2000: Kacper Walciszewski, Szymon Janczak, Pawe³ Strzêpek
Miko³aj Kleszcz, Karol Radoñ, Bartosz Kosior, Jakub Kucharski
Wiktor S³aby, Szymon Prusak, Rafa³ Serwañski


Trener: Daniel Puchalski
  
4
 II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
3
1999: Fryderyk Matusiak, £ukasz Uberna, Kacper Grzelak
Jakub ¦ciegienny, Micha³ Omasta, £ukasz Horn
Adrian Kwiatkowski, Dominik Kwiatkowski, Dominik Tarkiewicz
2000: Arkadiusz Pi±tek, £ukasz Piotrowski, Micha³ Sitnik
Mateusz Trêbowicz

Trener: Tomasz Niedbalski
   MP U14
MP U16
MP U18
1
Chromik ¯ary
Chromik ¯ary
Rosa Radom
2¦l±sk Wroc³aw
Rosa Radom
¦l±sk Wroc³aw
3Rosa Radom
Trefl Sopot
Cracovia Kraków
4WKK Wroc³aw
MKS Pruszków
Trefl Sopot
5Trefl Sopot
¦l±sk Wroc³aw
Biofarm BJ Poznañ
6Polonia warszawa
Novum Bydgoszcz
Hensfort Przemy¶ll
7Novum Bydgoszcz
GTK Gdynia
WKK Wroc³aw
 8Wis³a Kraków
Wis³a Kraków
Korona Kraków


 Nowe dru¿yny w Fina³ach MP rocznika 1999
Korona Kraków, Cracovia Kraków, Nied¼wiadki Przemy¶l, Biofarrm Poznañ..a gdzie Chromik, Wis³a, Novum, Polonia, GTK, MKS
Trzy dru¿yny zaliczy³y wszystkie Fina³y U14, U16, i U18: ¦l±sk Wroc³aw, Rosa (Piotrówka) Radom i Trefl (UKS 7) Sopot
Rosie Radom brakuje tylko z³ota w ,,kolekcji,, medali.
JEST Z£OTO

Czy po raz drugi na podium stan± zawodnicy ¦l±ska czy Trefla ?
¦L¡SKA
Kto jest ,,Czarnym koniem Fina³ów,, ?
CRACOVIA KRAKÓW
Która dru¿yna gra najwiêksz± liczba wychowanków?
KORONA KRAKÓW
Która dru¿yna zrobi³a najwiêksze ,,zakupy,,. ?
BIOFARM BJ POZNAN
Dlaczego tak ma³o Kadrowiczów Polski w Fina³ach (4 z rocz.99) ?
5 ZAWODNIKÓW ZA GRANIC¡ 3 NIE DOSTA£O SIÊ DO FOINA£ÓW
Ilu wiernych kibiców przyjedzie do Radomia ?
PRZEMY¦L, SOPOT