VI Puchar Narodów rocz.2000 Bia³ystok 27-29.XII.2016
Dodane przez zibi dnia Grudzie 29 2016 00:00:00
 Smoki Miñsk z Bia³orusi wygrywaj± szósty Puchar Narodów

WSZYSTKO O TURNIEJU

Rozszerzona zawarto newsa
Miêdzy ¦witami Bo¿ego Narodzenia a Sylwestrem w Stolicy Podlasia w Bia³ymstoku odbêdzie siê szósta edycja Pucharu Narodów. W Turnieju wezm± udzia³ dru¿yny z Litwy Estonii. £otwy, Bia³orusi. Polska bêdzie reprezentowania przez gospodarzy Turnieju SPK Bia³ystok oraz ¯ubry Bia³ystok. Po raz pierwszy na turnieju zabraknie Zibiego. SKM w tym samym czasie bêdzie obserwowa³ zmagania Kadry Polski U16 rocznik 2001 w Koninie. Zibi nigdy nie mia³ okazji (10 lat)  byæ na TNO. Mistrzostwa Europy U16  odbêd± siê  w Sofii wiêc dla Zibiego mo¿e byæ to jedyna okazja zobaczyæ Kadrê Narodow±. Oczywi¶cie nie zabraknie relacji z jednego z najlepszych turnieju w Polsce na SKM-ie

VI Nation Cup Poland Bia³ystok 27-29 December


Klasyfikacja koñcowa


1 Smoki Miñsk (Bia³oru¶)
2 ¯ubry Bia³ystok (Polska)
3 Jekabpils (£otwa)
4 Plunge (Litwa)
5 SPK Bia³ystok (Polska)
6 BC HITO (Estonia)

Schedule

¯ubry - Smoki  49 : 84
SPK Bia³ystok - BC HITO  85 : 64
¯ubry - Plunge  68 : 52
SPK Bia³ystok - Smoki  57 : 91
Jekabpils - BC HITO  83 : 65
SPK Bia³ystok - Jekabpils   73 : 77
Plunge - Smoki  70 : 93
¯ubry - BC HITO  85 : 58
SPK Bia³ystok - Plunge  67 : 78
¯ubry - Jekabpils  90 : 72
Smoki - BC HITO  84 : 43
Jekabpils - Smoki  72 : 86
Plunge - BC HITO  78 : 62
SPK BIa³ystok - ¯ubry  48 : 69
Jekabpils - Plunge  69 :  55

STATYSTYKI FILMY VIDEO

Skill challenge

Konkurs rzuty za 3 punkty