Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin rocz.2003 Pelplin 30.IX-2-X.2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 03 2016 09:19:00
 Wszystko co dobre szybko siê koñczy. To zdanie jest idealnym odzwierciedleniem tego co dzia³o siê przez ostatnie trzy dni podczas II turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Pelplin. Turniej okaza³ siê du¿ym sukcesem zarówno pod wzglêdem organizacyjnym jak i sportowym. Wszystkie zespo³y przyst±pi³y do rywalizacji po okresie obozów przygotowawczych i w pe³nych zestawieniach rywalizowali o miano najlepszej dru¿yny. Olbrzymie emocje i mnóstwo walki sportowej z pewno¶ci± zaowocuje wieloma sukcesami w meczach ligowych oraz fazie centralnej. Zamkniêcia turnieju dokona³ Burmistrz Patryk Demski, który pogratulowa³ wszystkim zespo³om i obieca³, i¿ za rok III edycja turnieju odbêdzie siê na nowej hali w Pelplinie. Na kolejn±, III edycjê turnieju ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Rozszerzona zawarto newsa
 II Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zakoñczony

Wszystko co dobre szybko siê koñczy. To zdanie jest idealnym odzwierciedleniem tego co dzia³o siê przez ostatnie trzy dni podczas II turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Pelplin. Turniej okaza³ siê du¿ym sukcesem zarówno pod wzglêdem organizacyjnym jak i sportowym. Wszystkie zespo³y przyst±pi³y do rywalizacji po okresie obozów przygotowawczych i w pe³nych zestawieniach rywalizowali o miano najlepszej dru¿yny. Olbrzymie emocje i mnóstwo walki sportowej z pewno¶ci± zaowocuje wieloma sukcesami w meczach ligowych oraz fazie centralnej. Zamkniêcia turnieju dokona³ Burmistrz Patryk Demski, który pogratulowa³ wszystkim zespo³om i obieca³, i¿ za rok III edycja turnieju odbêdzie siê na nowej hali w Pelplinie. Na kolejn±, III edycjê turnieju ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Trener Piotr Wi¶niewski: Cieszy udany wystêp moich podopiecznych, jest to dobry prognostyk przed zaczynaj±cym siê w³a¶nie wa¿nym dla nas sezonem, w którym chcemy pokazaæ siê z dobrej strony w rozgrywkach centralnych PZKosz. Ch³opacy pokazali, ¿e tworz± prawdziwy zespó³ zarówno w czasie meczu jak i poza nim – oby tak dalej! Na wyró¿nienie zas³u¿y³ ka¿dy z zawodników dok³adaj±c w ka¿dym meczu swoj± cegie³kê do koñcowego sukcesu i tworz±c ¶wietn± atmosferê w zespole.


Klasyfikacja koñcowa turnieju:
1. SKS Kasprowicz Inowroc³aw
2. KS Jedynka Pelplin
3. MTS Basket Kwidzyn
4. MKS Piotrówka Radom
5. M³ode Lwy Gdañsk

 Pierwsza pi±tka turnieju :

Sebastian Kamiñski - KS Jedynka Pelplin
Antoni Michalik - SKS Kasprowicz Inowroc³aw
Mateusz Patelczyk - MTS Basket Kwidzyn
Wiktor Górzyñski - MKS Piotrówka Radom
Adam Polsakiewicz - M³ode Lwy Gdañsk


 MVP turnieju zosta³ zawodnik SKS Kasprowicz Inowroc³aw Wit Szymañski


FOTO GALERIA

Komplet wyników turnieju:
Jedynka Pelplin – Piotrkówka Radom 52:41
Kasprowicz – Jedynka Pelplin 61:48
Basket Kwidzyn – Jedynka Pelplin 42:40
Kasprowicz – M³ode Lwy Gdañsk 84:33
M³ode Lwy Gdañsk – Piotrkówka Radom 28:67
Kasprowicz -Basket Kwidzyn 61:48
Basket Kwidzyn – M³ode Lwy Gdañsk 53:42
Piotrkówka Radom – Kasprowicz 41:49
Basket Kwidzyn – Piotrkówka Radom 42:44
Jedynka Pelplin – M³ode Lwy Gdañsk 43:34

Organizatorzy