ME U20 rocz.1996/97 Chalkida Grecja 15-24.VII.2016
Dodane przez zibi dnia Sierpie 19 2016 19:00:00
 W ostatnim meczu Mistrzostw Europy Dywizji B
Reprezentacja Polski wysoko przegra³a z Bo¶nia i Hercegowin±. W koñcowej klasyfikacji Polska zajê³a VI miejsce. Licz±c 16 dru¿yn w Dywizji A Polska zajmuje 22 miejsce w Europie. Dominik Olejniczak,Maciej Bender i Marcel Ponitka zostali powo³ani do Kadry Polski Seniorów
Rozszerzona zawarto newsa
 W ostatnim meczu Mistrzostw Europy Dywizji B
Reprezentacja Polski wysoko przegra³a z BiH. W koñcowej klasyfikacji Polska zajê³a VI miejsce. Licz±c 16 dru¿yn w Dywizji A Polska zajmuje 22 miejsce w Europie. Dominik Olejniczak,Maciej Bender i Marcel Ponitka zostali powo³ani do Kadry Polski Seniorów

1 Czarnogóra
2 Islandia
3 Grecja
4 Chrowacja
5 Bosnia and Herzegovina
6 Polska
7 Anglia
8 Gruzja
9 Rosja
10 Rumunia
11 Portugalia
12 Irlandia
13 Bia³oru¶
14 Macedonia
15 Holandia
16 S³owacja
17 Armenia
18 Bu³garia
19 Estonia
20 Kosovo
21 Albania

 Igor Wadowski wski niestety koñczy ju¿ swoj± przygodê z m³odzie¿owymi Reprezentacjami Polski. Zapraszamy do przeczytania jego refleksji po ostatnich Mistrzostwach Europy w Grecji, w których Polacy zajêli 6. miejsce!

"Moje do¶wiadczenie z reprezentacji m³odzie¿owych pozwala mi stwierdziæ, ¿e dru¿yny z Dywizji B w tym roku by³y znacznie silniejsze ni¿ w latach ubieg³ych. Ju¿ od pocz±tku Mistrzostw Europy walka w naszej grupie by³a bardzo wyrównana o czym ¶wiadczy fakt, ¿e przegrali¶my z dwoma finalistami bardzo niewielk± ilo¶ci± punktów i do koñca walczyli¶my o wynik. Dobrze radzili sobie zawodnicy przygotowani mocno fizycznie do tych zmagañ. Nasz zespó³ ze wzglêdu na bardzo krótki okres przygotowawczy musia³ wykonaæ gigantyczn± pracê.

Na ME w Chalkidzie bardzo du¿± rolê odegra³a taktyka, przygotowanie fizyczne i mentalne do ka¿dego meczu. Mistrzostwa sta³y na bardzo wysokim poziomie równie¿ organizacyjnie. Miasto dos³ownie ¿y³o koszykówk±, wysoka frekwencja, mecze ogl±dano dos³ownie wszêdzie - ka¿dej restauracji, kawiarni czy centrum handlowym. Zawodnicy wszystkich dru¿yn zostali bardzo mi³o przyjêci przez lokaln± spo³eczno¶æ.

W ostatnim roku gry w reprezentacjach m³odzie¿owych bardzo liczy³em na sukces w postaci awansu do Dywizji A…
Cieszê siê jednak , ¿e mog³em graæ we wszystkich reprezentacjach m³odzie¿owych, a gra z orze³kiem na piersi jest dla mnie najwiêkszym zaszczytem. Dziêkujê wszystkim Kolegom i Trenerom z którymi prze¿ywa³em na boisku dobre i z³e chwile. Zrobiê wszystko co w mojej mocy aby zagraæ z orze³kiem na piersi w seniorskiej reprezentacji.

Igor WADOWSKI"

OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW EUROPY U20 DYWIZJA B


 Wyniki  meczów grupowych:
16.07 Polska – Bia³oru¶  80 : 51  STATYSTYKI
17.07 Rosja - Polska 60 : 70  STATYSTYKI
19.07 Polska – Estonia  60 : 48  STATYSTYKI
20.07 Islandia - Polska  62 : 60  STATYSTYKI

1 Islandia 7 pkt.  (+8)
2 Polska  7 pkt.  (+49)

3 Rosja 6 pkt  (+22)
4 Bia³oru¶ 6 pkt.  (-50)
5 Estonia 3 mecz 4 pkt.  (-29)

22.07 Æwieræfina³: Czarnogóra - Polska  63 : 51  STATYSTYKI

23.07 Play-Off V-VIII:
Polska - Anglia 78 : 74  STATYSTYKI

24.07 mecz o V miejsce:
Polska -  Bo¶nia & Hercegowina  63 : 94  STATYSTYKI

Sztab trenerski: Arkadiusz Mi³oszewski, Dawid Mazur, Bartosz Sikorski, Krzysztof Czelusta, Rafa³ Bia³ek

 
Marek Zywert
(24.II.1996
Rozgrywaj±cy 192 cm.
Czarni S³upsk  TBL
W. Kormoran Sieraków
ME U16

Marcel Ponitka
28.VIII.1997
Rzucaj±cy obroñca 195
Stelmet Zielona Góra
W.Kasprowiczanka O.W
ME U16, U18, U18

Dominik Olejniczak
1.VII.1996
Silny Skrzyd³owy 208
Drake Bulldogs NCAA
MMKS Pierniki Toruñ.
ME U18, U18
SMS PZKosz
Jakub Nizio³
8.V.1996
Niski skrzyd³owy 198
Howard College NJCAA
wych. ¦l±sk Wroc³aw
ME  U16, U18, U20

Maciej Bojanowski
20.V.1996
Niski Skrzyd³owy 196
ACK UTH Rosa Radom
¯ubry Bia³ystok
SMS PZKosz

Micha³ Kierlewicz
5.XII.1996
Rzucaj±cy obroñca
Polonia Warszawa
SMS PZKosz
ME U18

           
Igor Wadowski
18.I.1996
Rzucaj±cy obroñca 196
AZS Koszalin TBL
wych. Ochota Warszawa
ME U16, U18, U18, U20
Maciej Bender
28.I.1997
Silny Skrzyd³owy  208
Mountain Mission Schoo
wych. Polonia Warszawa
ME U16, U18, U18
Grzegorz Kulka
4.IV.1996
Niski Skrzyd³owy 201
Trefl Sopot TBL
wych. Polonia Warszawa
ME U16, U18, U18, U20
Micha³ Marek
22.X.1996
Silny Skrzyd³owy  206
Turów Zgorzelec  TBL
wych.Pyra Poznañ
ME U16, U18
Bartosz Jankowski
4.VIII,1996
Rzucaj±cy obroñca 193
Asseco Gdynia TBL
wych. TKM W³oc³awek
..
Mateusz Fatz
19.VI.1996
Silny Skrzyd³owy 204
Astoria Bydgoszcz I L
wych. Astoria Bydgoszcz
ME  U16, U18

Kadra Polski foto FIBA
ZAPOWIEDZI

Kontuzje rozgrywaj±cych przeszkadzaj±, ale reprezentacja do lat 20 ma w planach realizacjê obowi±zuj±cego w dru¿ynie okrzyku: „Dywizja? A!”.
W pi±tek w greckiej Chalkidzie rozpocznie siê turniej mistrzostw Europy Dywizji B - w pierwszym etapie rywalami Polaków w grupie B bêd± Rosja, Islandia, Bia³oru¶ i Estonia. Do æwieræfina³ów awansuj± dwie dru¿yny, by uzyskaæ promocjê do Dywizji A - trzeba zaj±æ miejsce w trójce.

W zesz³orocznych mistrzostwach Polacy grali w³a¶nie w Dywizji A - zaczêli bardzo s³abo, ale stopniowo siê rozkrêcali i ostatecznie zajêli nawet niez³e 14. miejsce w gronie 20 ekip, wyprzedzaj±c m.in. Grecjê, Rosjê, Bo¶niê i Hercegowinê czy Chorwacjê. Niestety, reforma rozgrywek sprawi³a, ¿e mimo tego spadli do Dywizji B. Co gorsze, choæ oczywi¶cie logiczne – z wymienionymi wy¿ej dru¿ynami. To oznacza, ¿e powrót do najlepszych nie bêdzie ³atwy. Awans do Dywizji A wywalcz± tylko trzy najlepsze zespo³y.

Tradycyjnie ju¿ najstarsza kadra m³odzie¿owa, ma w Polsce najtrudniej. Zgrupowañ jest ma³o, sparingów te¿, a to oznacza, ¿e trenerzy praktycznie nie maj± mo¿liwo¶ci sprawdzenia wiêkszej liczby graczy. Selekcjê musz± wiêc zacz±æ w teorii, na papierze.

Trener Arkadiusz Mi³oszewski wiod±cy obecnie w reprezentacji do lat 20 rocznik 1996 zna od dawna – to z nim cztery lata temu zaj±³ niespodziewanie szóste miejsce na mistrzostwach Europy do lat 16. Dwa lata pó¼niej – równie¿ niespodziewanie – nie zdo³a³ jednak utrzymaæ siê w Dywizji A na mistrzostwach do lat 18. Jak poradzi sobie w nowej dla siebie roli - walcz±cego o awans?

Sytuacji nie u³atwiaj± mu kontuzje, szczególnie rozgrywaj±cych. Urazy wykluczy³y m.in. Kamila Zywerta i Marcina Wieluñskiego (MVP mistrzostw Polski), koniecznie by³o wiêc znalezienie kogo¶ w zastêpstwie. I zosta³ nim... Zywert, tylko ¿e Marek.

Brat bli¼niak Kamila pierwsz± jedynk± w sparingach zosta³ do¶æ niespodziewanie. Rzucaj±cy Energi Czarnych S³upsk przez ca³y okres juniorski zajmowa³ siê raczej zdobywaniem punktów, gdy¿ rozgrywanie móg³ zostawiæ bratu – teraz bêdzie musia³ go zast±piæ. Jego zmiennikiem zosta³ równie¿ graj±cy na jedynce nieco z przymusu Marcel Ponitka. Jedynym klasycznym rozgrywaj±cym w dwunastce jest Micha³ Kierlewicz, jednak z jego us³ug Mi³oszewski korzysta raczej ostro¿nie.

Ciekawie wygl±da zestaw silnych skrzyd³owych – Grzegorz Kulka i Maciej Bender zebrali w ostatnim sezonie sporo do¶wiadczenia (pierwszy w PLK, drugi w USA). Oby wykorzystali je w decyduj±cych meczach – system rozgrywek sprawia, ¿e do awansu nie wystarczy wyj¶cie z grupy i przebrniêcie do pierwszej czwórki – tam trzeba bêdzie wygraæ jeszcze co najmniej jeden mecz.

Sparingi niewiele powiedzia³y o bie¿±cej formie kadrowiczów – dwa zwyciêstwa z Czechami (70:66 i 79:72), dwie pora¿ki z Bo¶ni± (56:70, 42:83) i ostatnio zdecydowane wygrane z Holandi± (63:38) i Belgami (93:60), to zdecydowanie za ma³o, ¿eby cokolwiek wyrokowaæ. Pozostaje czekaæ i mieæ nadziejê, ¿e nowy okrzyk kadry („Dywizja – A!) bêdzie proroczy i za rok znów reprezentacja Polski do lat 20 zagra w¶ród najlepszych.

Micha³ ¦widerski, @miswid, PolishHoops.p

¼ród³o www.polskikosz.pl