V Radom Basket Cup rocz. 2004, 2003 i 2001 Radom 20-22.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 25 2016 19:59:00
 W V Edycji Turnieju Radom Basket Cup pod patronatem Prezydenta Radomia Rados³awa Witkowskiego i Przewodnicz±cego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika rywalizowa³o blisko 300 zawodników w trzech kategoriach wiekowych (roczniki 2001, 2003 i 2004). Go¶cili¶my w tym roku 14 ekip z ca³ej Polski i dwie dru¿yny ze S³owacji MBA Prievidza. M³odzi zawodnicy rozgrywali zaciête spotkania na trzech radomskich halach: PSP nr 4, PG nr 3, Zespole Szkó³ Ekonomicznych oraz na MOSiR-ze.
Kolejna ods³ona radomskiego turnieju sta³a na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy zostawili na parkiecie wiele litrów potu, nie mniej ³ez. Nie oby³o siê bez dogrywek ale zwyciêzca w ka¿dej kategorii wiekowej móg³ byæ tylko jeden.
Rozszerzona zawarto newsa

 W V Edycji Turnieju Radom Basket Cup pod patronatem Prezydenta Radomia Rados³awa Witkowskiego i Przewodnicz±cego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika rywalizowa³o blisko 300 zawodników w trzech kategoriach wiekowych (roczniki 2001, 2003 i 2004). Go¶cili¶my w tym roku 14 ekip z ca³ej Polski i dwie dru¿yny ze S³owacji MBA Prievidza. M³odzi zawodnicy rozgrywali zaciête spotkania na trzech radomskich halach: PSP nr 4, PG nr 3, Zespole Szkó³ Ekonomicznych oraz na MOSiR-ze.
Kolejna ods³ona radomskiego turnieju sta³a na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy zostawili na parkiecie wiele litrów potu, nie mniej ³ez. Nie oby³o siê bez dogrywek ale zwyciêzca w ka¿dej kategorii wiekowej móg³ byæ tylko jeden.

V edycja RBC nie mog³aby siê odbyæ bez naszych sponsorów. Serdeczne Podziêkowania ¶lemy Miastu Radom, Radzie Miejskiej, która ufundowa³a nagrody dla zwyciêzców turnieju, grupie ROSA, Aqua Park Neptun, który umo¿liwi³ wej¶cia dru¿ynom na p³ywalniê. Firmom Fig-And, Zbyszko, Staropolanka. Podziêkowania w stronê dyrekcji szkó³ za udostêpnienie obiektów sportowych na czas trwania turnieju. Wielkie S³owa uznania dla wszystkich Rodziców, którzy pomogli nam w organizacji turnieju. Dziêkujemy, ¿e mogli¶my na Was liczyæ i mogli¶my z Wami wspó³pracowaæ.
Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w jakikolwiek sposób w organizacjê V RBC.
Do zobaczenia za rok ! ! !

FOTO GALERIA FB PIOTRÓWKA RADOM


ZDJÊCIA GRUPOWE WSZYSTKICH DRU¯YN Rocznik 2004
1 UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin
2 MKS Piotrówka Radom
3 Wis³a Kraków
4 JBC Olsztyn
5 MOS Katowice
6 MKKS Rybnik
7 Kadet Bia³a Podlaska
8 MBA Prievidza

MVP Turnieju;
Jan Wachowicz - UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach
1 UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin – Szymon Kirwiel
2 MKS Piotrówka Radom – Stanis³aw Kozera
3 Wis³a Kraków – Karol Sa³awaj
4 JBC Olsztyn – Oliwier Koz³owski
5 MOS Katowice – Karol £ebek
6 MKKS Rybnik – Jakub Cierniak
7 Kadet Bia³a Podlaska – Mateusz Chalecki
8 MBA Prievidza – Marko Geczy

MKS Piotrówka Radom -  Kadet Bia³a Podlaska    77    26
MOS Katowice -  Wis³a Kraków    56    58
UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin - JBC Olsztyn    50    36
MKKS Rybnik -  MBA Prievidza    60    32
MOS Katowice -  Kadet Bia³a Podlaska    45    44
MKS Piotrówka Radom - Wis³a Kraków    64    32
MBA Prievidza -  JBC Olsztyn    37    44
UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin -  MKKS Rybnik    53    49
MKS Piotrówka Radom - MOS Katowice    84    18
Wis³a Kraków -  Kadet Bia³a Podlaska    58    45
UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin - MBA Prievidza    57    36
JBC Olsztyn - MKKS Rybnik    59    44
gr. B 4 MBA Prievidza – gr. A 3 MOS Katowice    46    56
gr. A 4 Kadet Bia³a Podlaska  – gr. B 3  MKKS Rybnik    38    45
gr. B 2  JBC Olsztyn  – gr. A 1 MKS Piotrówka Radom    46    58
gr. A 2 Wis³a Kraków – gr. B 1  UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin    55    63
mecz o VII miejsce: MBA Prievidza -  Kadet Bia³a Podlaska    31    42
mecz o V miejsce: MOS Katowice -  MKKS Rybnik    55    39
mecz o III miejsce: JBC Olsztyn  -  Wis³a Kraków    45    46
mecz o I miejsce: MKS Piotrówka Radom -  UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin    44    49

 Rocznik 2003
1 UKS MOS Bytom
2 Wis³a Kraków
3 MKS Piotrówka Radom
4 Kadet Bia³a Podlaska
5 MBA Prievidza
6 GKK Hanza Gdañsk
7 MUKS 1811 Unia Tarnów
8 MKS Pruszków

MVP Turnieju: Maciej Michalski - UKS MOS Bytom

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach

1 UKS MOS Bytom – Igor Krzych
2 Wis³a Kraków – Dawid Biegoñ
3 MKS Piotrówka Radom – Wiktor Górzyñski
4 Kadet Bia³a Podlaska – Sebastian Nikoniuk
5 MBA Prievidza – Matus Hronsky
6 GKK Hanza Gdañsk – Dominik Nabayogo
7 MUKS 1811 Unia Tarnów – Kacper Plebanek
8 MKS Pruszków – Jakub Trociñski

GKK Hanza Gdañsk  - MKS Piotrówka Radom     42    47
MUKS 1811 Unia Tarnów - Kadet Bia³a Podlaska    56    46
Wis³a Kraków - UKS MOS Bytom    43    40
MBA Prievidza - MKS Pruszków    65    19
MKS Piotrówka Radom - Kadet Bia³a Podlaska     47    44
GKK Hanza Gdañsk  - MUKS 1811 Unia Tarnów    41    37
UKS MOS Bytom - MKS Pruszków    74    19
Wis³a Kraków - MBA Prievidza    56    44
Wis³a Kraków - MKS Pruszków    50    21
UKS MOS Bytom - MBA Prievidza    68    39
GKK Hanza Gdañsk - Kadet Bia³a Podlaska    40    27
MKS Piotrówka Radom - MUKS 1811 Unia Tarnów    61    33
gr. B 4  MKS Pruszków  – gr. A 3  GKK Hanza Gdañsk      33    35
gr. A 4  MUKS 1811 Unia Tarnów  – gr. B 3  MBA Prievidza    44    49
gr. B 2   UKS MOS Bytom – gr. A 1  MKS Piotrówka Radom    63    59
gr. A 2  Kadet Bia³a Podlaska  – gr. B 1  Wis³a Kraków    21    65
mecz o VII miejsce: MKS Pruszków -  MUKS 1811 Unia Tarnów    22    34
mecz o V miejsce: GKK Hanza Gdañsk -  MBA Prievidza    31    71
mecz o III miejsce: MKS Piotrówka Radom -  Kadet Bia³a Podlaska    56    33
mecz o I miejsce; Wis³a Kraków - UKS MOS Bytom    52    54


 Rocznik 2001
1 UKS DE LA SALLE  Gdañsk
2 UKS MOS Bytom
3 Wis³a Kraków
4 UKS Pi±tka Lublin
5 ROSA Radom
6 MKKS Rybnik
7 SKS Start £ód¼
8 MKS Piotrówka Radom

MVP Turnieju: Jakub Wisttcok - UKS DE LA SALLE  Gdañsk

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach
1 UKS DE LA SALLE  Gdañsk – Jakub Pellowski
2 UKS MOS Bytom – Pawe³ Chaberek
3 Wis³a Kraków – Jakub Cepuchowicz
4 UKS Pi±tka Lublin – Micha³ Nem¶
5 ROSA Radom – Piotr Janas
6 MKKS Rybnik – Mateusz Rakszawa
7 SKS Start £ód¼ – Micha³ Mycko
8 MKS Piotrówka Radom – Filip Ró¿añski

UKS DE LA SALLE Gdañsk – MKS Piotrówka Radom    60    33
UKS MOS Bytom - SKS Start £ód¼    50    28
Wis³a Kraków - MKKS Rybnik     68    41
ROSA Radom - UKS Pi±tka Lublin    44    49
MKS Piotrówka Radom - SKS Start £ód¼    38    71
UKS DE LA SALLE Gdañsk - UKS MOS Bytom    50    47
MKKS Rybnik - UKS Pi±tka Lublin    49    47
Wis³a Kraków - ROSA Radom    61    51
MKS Piotrówka Radom  - UKS MOS Bytom    18    51
UKS DE LA SALLE Gdañsk - SKS Start £ód¼    66    69
ROSA Radom - MKKS Rybnik    56    31
Wis³a Kraków - UKS Pi±tka Lublin    34    38
gr. B 4 MKS Piotrówka Radom  – gr. A 3 ROSA Radom    28    56
gr. A 4 MKKS Rybnik – gr. B 3 SKS Start £ód¼    69    46
gr. B 2  UKS DE LA SALLE Gdañsk – gr. A 1 UKS Pi±tka Lublin    58    50
gr. A 2 Wis³a Kraków – gr. B 1 UKS MOS Bytom    32    42
mecz o VII miejsce: MKS Piotrówka Radom  - SKS Start £ód¼    33    61
mecz o V miejsce: ROSA Radom - MKKS Rybnik    45    41
mecz o III miejsce: Wis³a Kraków - UKS Pi±tka Lublin    58    41
mecz o I miejsce: UKS DE LA SALLE Gdañsk - UKS MOS Bytom    69    63