III Puchar etransport.pl rocz.2003 Inowroc³aw 4-5.VI.2016
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 08 2016 00:00:00
 Za nami dwa, bardzo emocjonuj±ce dni, podczas których mogli¶my zobaczyæ zmagania m³odych koszykarzy. 4 - 5 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej w Inowroc³awiu po raz kolejny nasi podopieczni - SKS Kasprowicz Inowroc³aw walczyli o puchar etransport.pl. W rywalizacji wziê³o udzia³ 5 dru¿yn z³o¿onych z m³odzie¿y urodzonej w 2003 roku i m³odszej, Basket Team Opalenica, Pi±tka Ostrów Wielkopolski, TKM W³oc³awek, Twarde Pierniki Toruñ oraz miejscowy SKS Kasprowicz Inowroc³aw.
Rozszerzona zawarto newsa
 Tegorocznymi zwyciêzcami zosta³a dru¿yna Basket Team Opalenica.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Basket Team Opalenica
2 TKM W³oc³awek
3 Pi±tka Ostrów Wilekopolski
4 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
5 Twarde Pierniki Toruñ


Pierwsza pi±tka turnieju

- Kacper Maksoñ - Toruñ
- Wiktor £ukasik - W³oc³awek
- Jakub Gruszczyñski - Opalenica
- Tomasz Marek - Ostrów Wlkp.
- Jan Owczarzak - Inowroc³aw

Najlepszy strzelec turnieju
  91 pkt - Dawid Bykowski TKM W³oc³awek

MVP turnieju:
Mateusz Jakubiak - Basket Team Opalenica

- Kasprowicz – TKM W³oc³awek 58:66
- Twarde Pierniki Toruñ – Basket Team Opalenica 44:68
- TKM – Pi±tka Ostrów Wielkopolski 71:64
- Kasprowicz – Twarde Pierniki 60:53
- Opalenica – TKM 66:63
- Kasprowicz – Ostrów Wielkopolski 70:79
- Twarde Pierniki – Ostrów Wielkopolski 41:56
- Kasprowicz – Opalenica 57:76
- Twarde Pierniki – TKM 38:101
- Opalenica – Ostrów Wielkopolski 72:70
FOTO GALERIA

Za nami dwa, bardzo emocjonuj±ce dni, podczas których mogli¶my zobaczyæ zmagania m³odych koszykarzy. 4 - 5 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej w Inowroc³awiu po raz kolejny nasi podopieczni - SKS Kasprowicz Inowroc³aw walczyli o puchar etransport.pl. W rywalizacji wziê³o udzia³ 5 dru¿yn z³o¿onych z m³odzie¿y urodzonej w 2003 roku i m³odszej, Basket Team Opalenica, Pi±tka Ostrów Wielkopolski, TKM W³oc³awek, Twarde Pierniki Toruñ oraz miejscowy SKS Kasprowicz Inowroc³aw.

Wróæmy na chwilê pamiêci± do roku 2014, gdy organizowali¶my I turniej. Od tamtego czasu zyska³ on na popularno¶ci. ¦wiadczy o tym przede wszystkim zwiêkszaj±ca siê z roku na rok liczba osób wspieraj±cych m³odzie¿ oraz sam charakter spotkania. Z lokalnego turnieju uda³o siê zyskaæ miano ogólnopolskiego.

Inwestuj±c w m³odzie¿ chcemy zwróciæ uwagê na to, jak wa¿ny w ¿yciu ka¿dego z nas, a w szczególno¶ci dzieci jest sport, który promuje zdrowy styl ¿ycia, jest pasj± i mo¿liwo¶ci± spêdzenia wolnego czasu w gronie kolegów. Nie trzeba wymieniaæ zalet, które niesie za sob± gra w koszykówkê, ale warto zwróciæ uwagê na kilka aspektów. Jest ona sportem bardzo dynamicznym, korzystnie wp³ywaj±cym na nasz± kondycjê. Umo¿liwia równie¿ rozwój miê¶ni oraz poprawia kr±¿enie krwi. Ponadto jest ¶wietn± zabaw± i daje wiele przyjemno¶ci. Dla podopiecznych trenera Piotra Wi¶niewskiego, by³a to kolejna okazja do skonfrontowania w³asnych umiejêtno¶ci na tle silnych przeciwników z innych miast.

Zauwa¿amy jak z roku na rok spotykaj± siê coraz lepsze dru¿yny. Dzi¶, patrz±c na ówczesn± dru¿ynê ¯aków mo¿na by pomy¶leæ, ¿e s± zupe³nie innymi osobami, bardziej pewnymi siebie, walecznymi, dzia³aj±cymi zespo³owo. Bardzo ciesz± nas ich postêpy oraz sukcesy.

Podczas III turnieju rozegrano w sumie 10 meczy, z czego 6 w sobotê i 4 w niedziele. Zwyciêskim zespo³em okaza³a siê dru¿yna Basket Team Opalenica. W ca³ym turnieju wa¿ne by³y nie tylko wyniki ale równie¿ dobra zabawa, niesamowite emocje oraz rado¶æ wszystkich uczestników imprezy. Dobry nastrój udzieli³ siê równie¿ rodzicom, którzy zaanga¿owali siê kibicuj±c i oklaskuj±c zawodników. Wszystkim zespo³om nale¿± siê gratulacje.

Trzy lata temu SKS Kasprowicz Inowroc³aw zdoby³ I miejsce. W zesz³ym roku nie uda³o siê utrzymaæ pozycji lidera. Podopieczni trenera Piotra Wi¶niewskiego zajêli II miejsce. Podczas tegorocznego turnieju zdobyli miejsce IV.
Poni¿ej prezentujemy zestawienie wyników oraz klasyfikacjê koñcow±:

Dziêkujemy za okazane wsparcie i zaanga¿owanie w przygotowanie tego wydarzenia wszystkim partnerom i sponsorom. Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie z nami równie¿ za rok.

Jeszcze raz gratulujemy zwyciêskiej dru¿ynie. Naszym podopiecznym ¿yczymy kolejnych sukcesów i wielu wygranych meczy w najbli¿szym czasie.