Gryfino Cup rocz.2003 - Memoria³ im. M. Dunsta rocz.2004 Gryfino/Szczecin 27-29.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 31 2016 22:00:00
  I Gryfino Cup - rocznik 2003  wygrywa Basket Team Opalenica (wielkopolskie)

I Memoria³ im. Maksymiliana Dunsta - rocznik 2004 wygrywa Kormoran Sieraków (wielkopolskie)Rozszerzona zawarto newsa
 ZWYCIÊSCY I MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU - GRYFINO BASKET CUP 2016

W turnieju Gryfino Basket Cup 2016 w kategorii ch³opców rocznika 2003, rozgrywanym w dniach 27 – 29.05.2016r. na obiektach Zespo³u Szkó³ przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie, najlepszym zespo³em okaza³ siê Basket Team Opalenica, który w niedzielnym finale pokona³ po bardzo zaciêtym spotkaniu ekipê Czarnych Yankees  S³upsk 65:59.
Trzecie miejsce przypad³o zespo³owi Sudetów Jelenia Góra, który w meczu o 3 miejsce pokona³ ekipê gospodarzy Wilki Morskie Szczecin 48:39.

Pi±te miejsce przypad³o ekipie Basketu Gorzów Wlkp, która pokona³a zespó³ Prinemanie SDIUSOR no 7 Grodno 48:40, siódma by³a ekipa City Basket Berlin po zwyciêstwie 31:26 nad Ósemk± Wejherowo.

Koñcowa kolejno¶æ turnieju:
1.    Basket  Team Opalenica
2.    Czarni Yankees S³upsk
3.    Sudety Jelenia Góra
4.    Wilki Morskie Szczecin
5.    Basket Gorzów Wlkp
6.    Prinemanie SDIUSOR no 7 Grodno
7.    City Basket Berlin
8.    Ósemka Wejherowo

Organizatorzy i trenerzy zespo³ów uczestnicz±cych postanowili o przyznaniu nastêpuj±cych nagród indywidualnych:

Najlepszy zawodnik turnieju ( MVP )
- Adrian Szajek  - Basket Team Opalenica

Najlepsza pi±tka turnieju ( Allstars )
Dawid Bury  - MKK Basket Gorzów Wlkp.
Jakub Koralewski - Wilki Morskie Szczecin
Matausz Samiec - KS Sudety Jelenia Góra
Bartek Olechnowicz - STK Czarni Yankees S³upsk
Jakub Gruszczyñski - Basket Team Opalenica

Wyró¿nienia indywidualne w zespo³ach:
Maksymilian Górski  - UKS Basket Ósemka Wejherowo
Mathias Klampf - City Basket Berlin
¯enia  Sawostian - Prinemanie Grodno
Micha³ Grzeszak  - MKK Basket Gorzów Wlkp.
Aleksander Stacherzak  - Wilki Morskie Szczecin
Kajetan Gulbinowicz - KS Sudety Jelenia Góra
Czarek Jankowski  - STK Czarni Yankees S³upsk
Wiktor Kozal - Basket Team Opalenica

Wszystkim zespo³om uczestnicz±cym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników a wszystkim osobom pomagaj±cym dziêkujemy za sprawne przeprowadzenie zawodów.

http://wmsz.pl/turnieje/memorial-m-dunsta

FOTOGALERIA FACEBOOK

FOTO GALERIA I MEMORIA£ MAKSYMILIANA DUNSTA

 I Memoria³ im. Maksymiliana Dunsta - rocznik 2003

ZWYCIÊZCY I MEMORIA£U IM. MAKSYMILIANA DUNSTA
Zawodnicy Kormorana okazali siê najlepsi w zakoñczonym w niedzielê 29 maja I Memoriale im. Maksymiliana Dunsta w Szczecinie. Mimo, i¿ po pierwszych dwóch pi±tkowych spotkaniach w grupie zespó³ z Sierakowa mia³ na koncie dwie pora¿ki i zajmowa³ po I dniu ostatnie miejsce w tabeli grupy A, to od soboty odniós³ komplet zwyciêstw i zwyciê¿y³ w ca³ym turnieju. Srebro dla Zastalu Zielona Góra a br±z dla jednego z gospodarzy turnieju – Wilków Morskich SP 35 Szczecin.
Czwarte miejsce po przegraniu „ma³ego fina³u” przypad³o ekipie GKK Hanza Gdañsk. 
Najbardziej zaciêtym spotkaniem ostatniego dnia okaza³o siê spotkanie o 5 miejsce, w którym spotka³y siê ekipy Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno i drugiego gospodarza turnieju Wilków Morskich SP 16 Szczecin. Po pe³nym dramaturgii spotkaniu, w którym nie brakowa³o zwrotów akcji oraz pomy³ek sêdziowskich minimalnie lepsi okazali siê zawodnicy z Grodna, zwyciê¿aj±c w samej koñcówce spotkania 35:32.
W meczu o 7 miesjce Sudety Jelenia Góra, które poprzez „uk³ad trójkowy” nie zakwalifikowa³y siê do pierwszej czwórki pokona³y ekipê City Basket Berlin wspomagan± na skutek problemów kadrowych dziewczêtami z Wilków Morskich, którym serdecznie dziêkujemy za pomoc przy sprawnym przebiegu turnieju.

Kolejno¶æ koñcowa I Memoria³u im. Maksymiliana Dunsta:
1.    Kormoran Sieraków
2.    Zastal Zielona Góra
3.    Wilki Morskie SP 35 Szczecin
4.    GKK Hanza Gdañsk
5.    Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno
6.    Wilki Morskie SP 16 Szczecin
7.    Sudety Jelenia Góra
8.    City Basket Berlin

W zakoñczonym w niedzielê 29 maja I Memoriale im. Maksymiliana Dunsta oprócz nagród zespo³owych przyznane zosta³y równie¿ nagrody indywidualne wystêpuj±cym zawodnikom.

Organizatorzy nagrodzili zawodników w nastêpuj±cych kategoriach:

Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP – organizatorzy wybrali zawodnika zwyciêskiej dru¿yny Kormorana Sieraków – Miko³aja Wac³awika.

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Nikodem Kaniecki z zespo³u Wilki Morskie SP 35 Szczecin, który w 5 spotkaniach zdoby³  95 punktów ( ¶rednio 19,0 zdobywanych punktów na jedno spotkanie )

Najlepszym obroñc± turnieju zosta³ decyzj± wszystkich trenerów uznany zosta³ Kamil Paluszak z Kormorana Sieraków.

Najlepsza pi±tka turnieju ( All Stars )
Jan Gureñczyk – Zastal Zielona Góra
Oliwier Znamierowski – Wilki Morskie SP 35 Szczecin
Jan ¦miglak – Kormoran Sieraków
Miko³aj Wrzeszcz – GKK Hanza Gdañsk
Boris Bondarevich – Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno

Wyró¿nienia indywidualne w zespo³ach

Dawid Garbarski – Sudety Jelenia Góra
Micha³ Najder – GKK Hanza Gdañsk
Aleksander Dêbicz – Wilki Morskie SP 35 Szczecin
Adam Kurowski – Wilki Morskie SP 16 Szczecin
Ilian Wêgrowski – Zastal Zielona Góra
Igor Girus – Kormoran Sieraków
Mannuel Jacob – City Basket Berlin
Vadzim Paiko - Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno

Wszystkim zespo³om uczestnicz±cym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników a wszystkim osobom pomagaj±cym za sprawne przeprowadzenie zawodów.