XIII Nida Cup ch³i dz. rocz.2003 Nidzica 4-6.III.2016
Dodane przez zibi dnia Marzec 08 2016 12:01:00
 Od 4 marca w nidzickim Zespole Szkó³ nr 3 i w Hali Widowiskowo-Sportowej odbywa³y siê zmagania dziewcz±t i ch³opców w Ogólnopolskim Turnieju Nida Cup! Emocje siêga³y zenitu a gracze dawali z siebie wszystko, dziêki czemu kibice nie mogli byæ niczego pewni. Szybkie zwroty akcji i wyrównana gra trzyma³a w niepewno¶ci fanów koszykówki licznie zgromadzonych na meczach do ostatnich sekund meczu.
Rozszerzona zawarto newsa
 XIII turniej koszykówki dziewcz±t i ch³opców Nida Cup przeszed³ do historii! 12 dru¿yn z ca³ej Polski, m.in. z £om¿y, Warszawy, Ostro³êki przyjecha³y do Nidzicy ¿eby graæ o zwyciêstwo i tym samym o Puchar Burmistrza Nidzicy!

 
Od 4 marca w nidzickim Zespole Szkó³ nr 3 i w Hali Widowiskowo-Sportowej odbywa³y siê zmagania dziewcz±t i ch³opców w Ogólnopolskim Turnieju Nida Cup! Emocje siêga³y zenitu a gracze dawali z siebie wszystko, dziêki czemu kibice nie mogli byæ niczego pewni. Szybkie zwroty akcji i wyrównana gra trzyma³a w niepewno¶ci fanów koszykówki licznie zgromadzonych na meczach do ostatnich sekund meczu.

Zwieñczeniem trzech dni gry by³o og³oszenie wyników i wrêczenie nagród, które odby³o siê w niedzielê, 6 marca na hali widowiskowo-sportowej. Nagrody wrêcza³ burmistrz Jacek Kosmala, starosta Grzegorz Napiwodzki i dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 w Nidzicy Ma³gorzata Gorczyñska.

Po wrêczeniu nagród wszystkim sponsorom, wspó³organizuj±cym dziêkowa³a dyrektor Gorczyñska, a burmistrz Jacek Kosmala uroczy¶cie zakoñczy³ Nida Cup 2016! Uczestnikom bardzo podoba³a siê atmosfera turnieju oraz jego przebieg natomiast trenerzy zwracali szczególn± uwagê na doskona³± organizacjê a tak¿e na potrzebê tego typu turniejów szczególnie przed mistrzostwami wojewódzkimi.

Organizatorami turnieju by³ Zespó³ Szkó³ nr 3 w Nidzicy, UKS Trójka Nidzica, Zespó³ Obs³ugi O¶wiaty i Sportu, Gmina Nidzica.

 ch³opcy:

1. MOSIP Bielsk Podlaski
2. UKS Dziewi±tka £om¿a
3. UKS Trójka Nidzica
4. Legion Legionowo
5. Junior Basket Club Olsztyn
6. UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najlepsza 5 Turnieju All Stars:

1. Junior Basket Club Olsztyn - Kacper Mirowski
2. MOSIR Bielsk Podlaski – Maksymilian Perzyna
3. UKS Dziewi±tka £om¿a - Adam Anusiewicz
4. Legion Legionowo - Olaf S³awiñski
5. UKS Trójka Nidzica - Pawe³ Wojciechowski

nagroda trenera

1. Junior Basket Club Olsztyn – Bartosz Mróz
2. MOSIR Bielsk Podlaski - Jakub ¦wietliczny
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo - Robert Malulu
4. UKS Dziewi±tka £om¿a - Alan Zalewski
5. Legion Legionowo - Micha³ Kujaw
6. UKS Trójka Nidzica - Jakub Bandurski

Najlepszy Zawodnik:
Junior Basket Club - Hubert Zapadka
MOSIR Bielsk Podlaski - Maciej Walerian
UKS Sokó³ Dzia³dowo - Kacper £azowski
UKS Dziewi±tka £om¿a - Kacper Górski
Legion Legionowo - Krzysztof Litwiñski
UKS Trójka Nidzica - Jakub D³ugiñski

dziewczêta:


1. UKS LA Basket Warszawa

2. UKS Basket 47 Bia³ystok
3. MUKS Unia Basket Ostro³êka
4. UKS Trójka Nidzica
5. UKS Dziewi±tka £om¿a
6. UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najlepsza 5 Turnieju All Stars:
UKS La Basket Warszawa - Oliwia Grzelewska
UKS Basket 47 Bia³ystok - Noemi Pop³awska
UKS Dziewi±tka £om¿a - Paulina Krajewska
UKS Trójka Nidzica - Monika Owsianka
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Natalia Plewko

Nagroda Trenera:
1. UKS Basket 47 Bia³ystok – Julia Gutowska
2. UKS LA Basket Warszawa - Katarzyna Bogusz
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo - Julia Krenc
4. UKS Dziewi±tka £om¿a - Weronika Piotrowska
5. UKS Trójka Nidzica - Patrycja Chmielewska
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Ma³gorzata Piórkowska

Najlepsza zawodniczka:
UKS Basket Bia³ystok – Zuzanna Maryszczuk
UKS La Basket Warszawa - Karolina Gruszka
UKS Sokó³ Dzia³dowo - Wiktoria Wi¶niewska
UKS Dziewi±tka £om¿a - Anna Chojnowska
UKS Trójka Nidzica - Alicja Dymarska
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Zuzanna Zaj±c

¬RÓD£O INFORMACJI - FOTOGALERIA