Puchar Prezesa PZKosz rocz.2000 Warszawa 11-13.XII.2015
Dodane przez zibi dnia Grudzie 18 2015 23:00:00
 I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów U-16 o Puchar Prezesa PZKosz ju¿ za nami. Byli¶my ¶wiadkami wspania³ego widowiska, mnóstwa zaciêtych i emocjonuj±cych spotkañ. Zawodnicy musieli rozegraæ piêæ pe³nowymiarowych spotkañ, które czêsto rozstrzyga³y siê w ostatnich minutach a nawet sekundach meczu. To co piêkne szybko siê jednak koñczy i trzeba i¶æ dalej naprzód. Puchar Prezesa PZKosz powêdrowa³ do Wilna i organizatorzy licz±, ¿e w kolejnej edycji imprezy wróci do Warszawy. Zapraszamy zatem do lektury relacji z turnieju i obejrzenia galerii zdjêæ.

FOTO DARIUSZ SWORST


Rozszerzona zawarto newsa
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI KADETÓW U-16 O PUCHAR PREZESA PZKOSZ 11-13.12.2015

I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów U-16 o Puchar Prezesa PZKosz ju¿ za nami. Byli¶my ¶wiadkami wspania³ego widowiska, mnóstwa zaciêtych i emocjonuj±cych spotkañ. Zawodnicy musieli rozegraæ piêæ pe³nowymiarowych spotkañ, które czêsto rozstrzyga³y siê w ostatnich minutach a nawet sekundach meczu. To co piêkne szybko siê jednak koñczy i trzeba i¶æ dalej naprzód. Puchar Prezesa PZKosz powêdrowa³ do Wilna i organizatorzy licz±, ¿e w kolejnej edycji imprezy wróci do Warszawy. Zapraszamy zatem do lektury relacji z turnieju i obejrzenia galerii zdjêæ.


FOTO DARIUSZ SWORST


I dzieñ turnieju – pi±tek 11.12.2015

Zmagania rozpoczê³y siê od samego rana spotkaniem pomiêdzy gospodarzami ze stolicy i zespo³em Spars Ventspils. Zespó³ z £otwy prowadzony przez trenera Matissa Graudinsa wszed³ bardzo dobrze w to spotkanie i od pierwszych minut wyszed³ na 3pkt prowadzenie. Gospodarze oddawali wiele wydawa³oby siê ³atwych rzutów jednak brakowa³o skuteczno¶ci. Dopiero w drugiej kwarcie uda³o siê nastawiæ celowniki i po serii punktowej 11-0 warszawianie objêli prowadzenie 36:24. Po pierwszej po³owie natomiast na tablicy widnia³ wynik 40:27 dla Polonii. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e gospodarze kontroluj± to spotkanie jednak piêkno koszykówki polega na nieprzewidywalno¶ci. Go¶cie z Ventspils trzeci± kwartê rozpoczêli od mocnego uderzenia i po serii 13:0 zmniejszyli straty do 2 pkt (40:42). Zawodnikom Polonii bardzo ciê¿ko gra³o siê z coraz mocniej rozpêdzonym zespo³em Spars. W koñcówce trzeciej kwarty uda³o siê Polonii odzyskaæ kontrolê i zwiêkszyæ prowadzenie do 8 pkt (58:50). Zespó³ trenera Graudinsa walczy³ jednak do koñca i w czwartej kwarcie odrobi³ 8pkt stratê doprowadzaj±c do dogrywki. Kibice byli ¶wiadkami naprawdê bardzo emocjonuj±cego widowiska. Kiedy zawodnicy trenera Sworsta w dogrywce wyszli na 10pkt prowadzenie na 1min 30s do koñca dogrywki wydawaæ siê mog³o, ¿e jest po meczu. Nic bardziej mylnego! Zawodnicy Ventspils w 50s zanotowali run 8-0 i mieli jeszcze akcjê na remis. Na szczê¶cie dla gospodarzy pi³ka nie wpad³a do kosza, a po zbiórce w obronie faulowany by³ Maciek Paszkiewicz. Gracz Polonii wytrzyma³ presjê i trafi³ oba rzuty wolne. Na tablicy wynik 86:82 i 7s do koñca meczu. Go¶cie trafiaj± jeszcze równo z syren± za 3pkt, ale zwyciêzc± zostaj± koszykarze MKS Polonii Warszawa! Pierwsze spotkanie i ju¿ tyle emocji, dramaturgii, zmian prowadzenia i dogrywka. Turniej siê rozpocz±³!
W drugim spotkaniu pomiêdzy zespo³em z Estonii – Keil± KK i zespo³em z Litwy – Vilnius Basketball School nie by³o ju¿ tyle emocji. ¦wietnie predysponowany je¶li chodzi o warunki fizyczne zespó³ z Wilna (najwy¿szy zawodnik w turnieju – 213cm!) bardzo szybko przej±³ kontrolê nad spotkaniem. Od pierwszym minut wyszed³ na prowadzenie i nie odda³ go ju¿ do koñcowego gwizdka. Mimo to oba zespo³u gra³y naprawdê bardzo szybk± i przyjemn± dla oka koszykówkê. Szczególnie zespó³ z Estonii pokazywa³ jak nale¿y dzieliæ siê pi³k± i kreowaæ pozycje rzutowe ( w meczu jego zawodnicy trafili 11 rzutów za trzy pkt). Bardzo dobre zawody rozegra³ zawodnik z Litwy – Mykolas Astrauskas – 17pkt, 8as i 5zb, który ¶wietnie dyrygowa³ gr± swojego zespo³u. W Keilli natomiast dwoi³ siê i troi³ Norman Ruutsalu – 13pkt, 13zb i 5as. Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem zespo³u litewskiego – 71:56.
Kolejnym pojedynkiem by³o spotkanie polskich dru¿yn – zespo³u SKS Kasprowicz Inowroc³aw i TKM-u W³oc³awek. Zespó³ trenerów Dariusza Sikory i Maciej Walczaka z Inowroc³awia uwa¿any jest przez wielu obserwatorów koszykówki za dru¿ynê, która w tym roku ma szansê powalczyæ o medale Mistrzostw Polski U-16. Swoje aspiracje zespó³ ten potwierdzi³ bardzo szybko i po bardzo dobrej pierwszej kwarcie – 23:14 w kolejnych dalej budowa³ przewagê – po pierwszej po³owie na tablicy by³ wynik 52:30. ¦wietne zawody rozgrywa³ Kamil Konieczka (6 celnych rzutów za trzy punkty) – 22 pkt, 10zb i 3as. Trzecia i czwarta kwarta to dalej dominacja zespo³u z Inowroc³awia, który jeszcze powiêkszy³ przewagê i ostatecznie zwyciê¿y³ w ca³ym meczu – 95:74.

Ceremonia otwarcia

Uroczystego otwarcia turnieju dokona³ odpowiedzialny za sekcjê koszykówki cz³onek zarz±du MKS-u Polonii Warszawa Pan Janusz Ko³akowski. Ka¿dy z uczestnicz±cych w turnieju zespo³ów na ceremonii pojawi³ siê w specjalnych koszulkach, które organizatorzy przekazali trenerom. Koszulki mia³y nadrukowan± nazwê i grafikê (logo) danego zespo³u i trzeba przyznaæ prezentowa³y siê ¶wietnie!

G³ównym pomys³odawc± projektu graficznego i sponsorem koszulek by³ Pan Krzysztof Mucha i firma syscom. Serdecznie dziêkujemy!
Wiêcej informacji o firmie Syscom mo¿na znale¼æ na stronie: http://www.syscom.com.pl/

Po ceremonii otwarcia rozegrano jeszcze trzy spotkania. Pierwsze z nich pomiêdzy Spars Ventspils a Keila KK dostarczy³o nam wiele emocji. Prowadzenie zmienia³o siê 10-krotnie i kilka razy na tablicy by³ remis. Na czwart± kwartê zespó³ z £otwy wychodzi³ z 1 punktowym prowadzeniem i dopiero w koñcówce przej±³ kontrolê nad meczem i wygra³ 74:64. Kolejne emocje przysz³y ze spotkaniem Kasprowicza Inowroc³aw i zespo³u z Wilna. Obie ekipy pokaza³ ju¿ swoj± si³ê w pierwszych spotkaniach i by³ to naprawdê ciekawy pojedynek. Gracze z Wilna grali na bardzo dobrej skuteczno¶ci z gry – 60% i ¶wietnie kreowali siê na pozycjach – 19asyst. Mimo bardzo du¿ej ochoty do gry i determinacji graczy z Kasprowicza nie mogli oni z³apaæ odpowiedniego rytmu i ulegli Litwinom – 96:80. Pierwszy dzieñ turnieju zamyka³ mecz pomiêdzy gospodarzami MKS Poloni± Warszawa a zespo³em TKM-u W³oc³awek. Zespó³ trenera Sworsta ¼le wszed³ w ten mecz. To W³oc³awek wyszed³ w pierwszych minutach na prowadzenie – 10:4 i nic nie zwiastowa³o, ¿e bêdzie to ³atwy mecz dla miejscowych. Gracze Polonii szybko jednak wrócili do gry i po bardzo dobrej koñcówce pierwszej kwarty zakoñczyli j± zwyciêstwem 26:20. Druga kwarta to kontynuacja dobrej gry „Czarnych Koszul” i po po³owie prowadzenie 55:41. W trzeciej kwarcie z graczy W³oc³awka jakby usz³o powietrze i bez walki przegrali j± 36:13. Ostatnia ods³ona nie zmieni³a wiele w stylu gry zespo³ów, a gospodarze jeszcze powiêkszyli przewagê ostatecznie zwyciê¿aj±c – 116:74. Bardzo dobre zawody rozegra³ w zespole Polonii – Patryk Atanowicz – 20pkt, 6zb i 4as, w zespole go¶ci natomiast wyró¿ni³ siê Przemys³aw Zygmunciak – 22pkt (5x3)i 3zb.

II dzieñ turnieju – sobota 12.12.2015
Drugi dzieñ turnieju rozpocz±³ siê od bardzo ciekawego spotkania Kasprowicza Inowroc³aw z zespo³em Spars Ventspils. Gracze obu dru¿yn stworzyli naprawdê wspania³e widowisko, a klas± dla siebie by³ w nim Kamil Konieczka – 36pkt (4x3) i 14zb. Wynik spotkania rozstrzygn±³ siê dopiero w ostatniej kwarcie, która rozpoczê³a siê z 9pkt prowadzeniem dru¿yny trenera Darka Sikory. Graj±cy ambitnie gracze z £otwy podobnie jak w meczu z Poloni± grali do koñca i tylko s³aba skuteczno¶æ sprawi³a, ¿e ostatecznie zespó³ z Inowroc³awia zwyciê¿y³ - 80:77. W zespole Spars wyró¿ni³ siê Kristians Sefanovskis – 21pkt, 7zb i 2 as.
Podra¿nieni dwoma pora¿kami  w pierwszym dniu turnieju gracze TKM-u W³oc³awek rozpoczêli kolejne spotkanie z Vilnius Basketball School od bardzo mocnego uderzenia. Po pierwszej kwarcie wygrywali 20:19. Go¶cie z Litwy jednak od pocz±tku drugiej kwarty narzucili swój styl gry i wygrali pierwsz± po³owê – 46:37. Trzecia kwarta to bardzo wyrównana gra z obu stron bez wskazania na którykolwiek z zespo³ów. ¦wietne zawody gra³ Przemys³aw Zygmunciak – 28pkt (4x3) i to dziêki jego grze gracze z W³oc³awka na czwart± kwartê wychodzili tylko z 11 punktow± strat± – 56:67. Ostatni ods³ona to bardzo dobra gra w obronie zespo³u z Wilna i skuteczna w ataku. Zespó³ trenera Raimundasa Kairysa nie pozwoli³ wróciæ do gry graczom TKM-u i odniós³ swoje trzecie zwyciêstwo – 92:67.
Trzecie spotkanie zapowiada³o siê bardzo ciekawie. Gospodarze z Polonii mieli dwa zwyciêstwa, a zespó³ z Estonii dwie pora¿ki. Ju¿ pocz±tek da³ jasny sygna³, ¿e przyjezdni bêd± bardzo wymagaj±cym przeciwnikiem dla „Czarnych Koszul”. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 28:19 dla Keili. ¦wietny mecz rozgrywa³ wysoki gracz go¶ci – Markus Kikkatalo – 22pkt (70% skuteczno¶ci z gry) i 7zb. Druga kwarta to jedno punktowe zwyciêstwo gospodarzy i po po³owie to zespó³ z Estonii prowadzi³ 43:35. Przerwa wp³ynê³a bardzo dobrze na zespó³ trenera Dariusza Sworsta, który rozpocz±³ j± zupe³nie odmieniony. Gra³ o wiele lepiej w obronie i stwarza³ sobie sytuacje do zdobywania ³atwych punktów z szybkiego ataku. Gracze dru¿yny prowadzonej przez trenera Peep Pahva nie mogli zatrzymaæ rozpêdzonych „polonistów” i przegrali tê ods³onê – 13:21. Mecz zaczyna³ siê od pocz±tku po trzech kwartach na tablicy remis – 56:56. To co sta³o siê w czwartej kwarcie na d³ugo zostanie w pamiêci miejscowych. ¬le weszli w tê fazê meczu i pozwolili graczom z Keili na z³apanie odpowiedniego rytmu. Szczególnie wyró¿ni³ siê tutaj gracz z nr 4 – Roland Liiva. Gracz ten w ostatnich 10 minutach meczu rzuci³ 14 pkt (3x3) i poprowadzi³ zespó³ z Keili do zwyciêstwa – 79:63. Gospodarze ponie¶li pierwsz± pora¿kê, a zespó³ z Keili odniós³ pierwsze zwyciêstwo.
Po przerwie obiadowej wrócili¶my ponownie na koszykarski parkiet. Tym razem do rywalizacji stanê³y zespo³y Spars Ventspils i TKM-u W³oc³awek. Zespó³ z Polski mia³ kolejn± szansê na odniesienie pierwszego zwyciêstwa w turnieju. Niestety trafi³ na bardzo dobrze dysponowanych graczy trenera Matissa Graudinsa, którzy od pierwszych minut wyszli na kilku punktowe prowadzenie. Nie oddali go ju¿ do koñca spotkania wygrywaj±c wszystkie cztery kwarty i ca³y mecz - 96:66. Na uwagê zas³uguje 14 celnych rzutów za trzy punkty graczy Spars oraz 18 zbiórek w ataku, które zamienili na 21pkt, przy 5 pkt graczy z W³oc³awka. By³o to drugie zwyciêstwo zespo³u z £otwy i czwarta pora¿ka TKM-u. Bardzo ciekawie natomiast zapowiada³ siê pojedynek graczy z Inowroc³awia z zespo³em Keili. Obie dru¿yny charakteryzuje bardzo szybka koszykówka, gdzie mnóstwo punktów pada po krótkich akcjach i po rzutach dystansowych. Od pierwszych minut oba zespo³y stara³y siê narzuciæ swoje tempo gry. Trochê lepiej wygl±dali tu gracze trenera Sikory, którzy wygrali pierwsz± kwartê 21:19. Druga to równie¿ lekka przewaga graczy Kasprowicza i po pierwszej po³owie prowadzenie – 46:39. Zespó³ z Keili pokaza³ ju¿ jednak, ¿e jest bardzo gro¼ny i po zmianie stron to gracze trenera Peep Pahva grali lepsz± koszykówkê. Grali coraz szybciej w ataku, pi³ka kr±¿y³a bardzo szybko po obwodzie i du¿o akcji koñczonych by³o po penetracjach 1na1. W tym fragmencie meczu ¶wietnie rz±dzi³ i dzieli³ – Norman Ruutsalu, który otar³ siê o triple-double – 27pkt, 10zb i 9as. Trzecia kwarta zakoñczy³a siê zwyciêstwem Keili - 22:19. Ostatni fragment spotkania gracze z Estonii mo¿na powiedzieæ, ¿e zdominowali. Narzucili ca³kowicie swój styl gry i zespó³ z Inowroc³awia nie móg³ zatrzymaæ rozpêdzonych go¶ci. Keila wygra³a kwartê 20:9 i po bardzo emocjonuj±cym meczu – 81:74. Emocje w tym spotkaniu by³y bardzo du¿e, a ¶wiadczy o tym – 16 zmian prowadzenia i 8 razy na tablicy by³ remis. Kasprowicz przegrywa drugi mecz na turnieju, a Keila drugi wygrywa. Najwiêksze emocje tego dnia jednak mia³y dopiero nadej¶æ. Na deser kibicom koszykówki zosta³o spotkanie najlepszej dru¿yny turnieju – Wilna i gospodarzy MKS-u Polonii Warszawa. To w³a¶nie miejscowi z wiêksz± ochot± i determinacj± rozpoczêli ten meczu. Gracze trenera Sworsta chcieli udowodniæ, ¿e s³abszy mecz z Keil± by³ tylko wypadkiem przy pracy i po pierwszej kwarcie wygrywali 27:23. Zespó³ z Litwy jednak szybko podniós³ siê po s³abym pocz±tku i odrobi³ straty. ¦wietnie gra³ Mykolas Astrauskas – 25pkt, 6zb i 5as, który w tym spotkaniu zagra³ pe³ne 40min. Gospodarze w drugiej kwarcie oddali inicjatywê groczom z Wilna i przegrali j± 17:30. Po po³owie na tablicy wynik – 53:44 dla graczy trenera Raimundasa. Po zmianie stron obie ekipy gra³y bardzo równo bez wyra¼nego zaznaczenia przewagi na parkiecie. W tym fragmencie gospodarze wygrali 17:16 i na ostatni± ods³onê wychodzili z 8pkt strat± do Wilna. Emocje siêga³y zenitu, a go¶cie coraz bardzo oddawali inicjatywê dru¿ynie z Warszawy. ¦wietnie gra³ – Daniel Majewski – 21pkt i 2zb oraz inni zawodnicy sto³ecznej dru¿yny – Patryk Atanowicz, £ukasz £apiñski i Pawe³ Stêpnicki. Gospodarze po serii punktowej 8:0 w koñcówce spotkania zbli¿yli siê do Wilna na 2pkt – 81:83. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mo¿emy mieæ dogrywkê jednak zimn± krew zachowali go¶cie i na 7s przed koñcem meczu wykorzystali swoj± szansê trafiaj±c za 2pkt. Trener gospodarzy po czasie próbowa³ ustawiæ jeszcze szybk± akcjê jednak nie uda³o siê ju¿ zdobyæ punktów i po ¶wietnym meczu obu ekip zwyciêstwo odnie¶li gracze z Wilna – 85:81.

III dzieñ turnieju – sobota 12.12.2015
Ostatni dzieñ turnieju  rozpocz±³ siê pojedynkiem niepokonanej dru¿yny z Wilna i zespo³u Spars. Gracze trenera Raimundasa mieli ju¿ zapewnione pierwsze miejsce w turnieju, dla zawodników z £otwy by³ to istotny mecz bo w przypadku wygranej mogli zaj±æ 2 miejsce. Pocz±tek spotkania nie by³ jednak najlepszy na graczy Ventspils. Gracze z Wilna szybko zbudowali przewagê i wyszli na prowadzenie po pierwszej kwarcie – 15:3. Ca³y turniej pokaza³ jednak, ¿e nie ma tutaj s³abych ekip i druga kwarta to ju¿ zupe³nie inny mecz w wykonaniu £otyszy. ¦wietna obrona i skuteczno¶æ w rzutach dystansowych (13x3 w ca³ym spotkaniu) sprawi³a, ¿e t± kwartê gracze Spars wygrali – 32:16. Po pierwszej po³owie zatem 4pkt prowadzenie Ventspils. Po przerwie do gry znów wróci³o Wilno. Graj±c zmiennym systemem obrony doprowadzili do remisu po trzeciej kwarcie (55:55), mecz rozpoczyna³ siê na nowo. Ostatnia ods³ona to mnóstwo emocji i zmian prowadzenia. Lepiej tê hu¶tawkê wytrzymali gracze Spars – ¶wietny mecz Kristapsa Klipsa – 20pkt, 4zb, 4as i 5 przechwytów i po wspania³ym widowisku zwyciê¿yli niepokonanych Litwinów – 76:73. Nie zd±¿yli¶my jeszcze dobrze och³on±æ a ju¿ przyszed³ czas na kolejny ¶wietny mecz. Gospodarze MKS-u Polonii Warszawa grali z SKS-em Kasprowicz Inowroc³aw. Obie ekipy mia³y realne szanse na 2miejsce i nie by³o tutaj mowy o taryfie ulgowej. Nie by³o jej od pocz±tku spotkania, które toczy³o siê naprawdê w bardzo szybkim tempie. Obie ekipy pierwsze 10min gra³y bardzo równo koñcz±c ten fragment remisem 20:20. W drugiej kwarcie to gracze Inowroc³awia przejêli inicjatywê i po serii 14:0 wyszli na 11pkt prowadzenie do po³owy – 49:38. Podra¿nieni gospodarze nie zamierzali sk³adaæ broni i tward± obron± próbowali wybiæ z uderzenia graczy trenera Sikory. Uda³o siê to na tyle w trzeciej kwarcie, ¿e wygrali j± 15:12 i na ostatnie 10minut wychodzili z 8pkt strat±. Czwarta kwarta to ju¿ prawdziwy horror! Po serii 10:0 dla Polonii na tablicy by³ remis – 61:61. Obie ekipy gra³y punkt za punkt i nikt nie móg³ wyj¶æ na wiêksze ni¿ 2pkt prowadzenie. ¦wietnie w ekipie gospodarzy gra³ Daniel Majewski – 24pkt, 8zb i 2as oraz £ukasz £apiñski – 13pkt, 6zb i 4as (oraz 10 wymuszonych fauli!). W ekipie z Inowroc³awia super zawody Huberta Jankowskiego – 20pkt, 6zb i 4as oraz Kamila Konieczki – 17pkt (5x3) i 5zb. Losy spotkania rozstrzygnê³y siê dos³ownie w ostatnich 8s. Przy stanie 75:75 czas wzi±³ trener Sworst. Kibice zadawali sobie pytanie jak rozegraj± tê akcjê Poloni¶ci czy bêd± graæ do koñca czy mo¿e poszukaj± ³atwych punktów (pi³ka wybijana by³a spod kosza). Trener wybra³ tê drug± opcjê i po serii zas³on na czyst± pozycjê wyprowadzony zosta³ – Filip Jasiñski. Przy rzucie by³ jednak faulowany i sêdzia pokaza³, ¿e bêdzie wykonywa³ dwa rzuty wolne. Zawodnik gospodarzy wykorzysta³ jedn± próbê i da³ prowadzenie 76:75 dla Polonii. Ostatni± akcjê mieli jeszcze gracze trenera Sikory jednak Kamil Konieczka z trudnej pozycji nie trafi³ za 3pkt i to „Czarne Koszule” cieszy³y siê ze zwyciêstwa. ¦wietny mecz, wspania³e emocje i dramaturgia. Brawo dla zawodników obu zespo³ów!
Ostatni meczu turnieju równie¿ mia³ swoje znaczenie. W przypadku pora¿ki zespo³u z Keili – 2 miejsce w turnieju zaj±³by zespó³ MKS-u Polonii Warszawa. Natomiast w przypadku zwyciêstwa zespó³ z Keili zaj±³by 3 miejsce, spychaj±c graczy ze stolicy na 4 plac. Wszyscy starali siê zatem mocno kibicowaæ graczom z W³oc³awka. Pocz±tek by³ bardzo dobry w ich wykonaniu. Nie pozwolili zawodnikom Estonii na granie swojej koszykówki i po dobrej kwarcie remisowali 18:18. Z up³ywem czasu to jednak gracze Keili przejmowali inicjatywê i widaæ ju¿ by³o bardzo du¿e zmêczenie dru¿yny z W³oc³awka. Gracze z Estonii ¶wietnie rozbijali obronê strefow± TKM-u rzutami dystansowymi – 11x3 w ca³ym meczu i dziêki temu po pierwszej po³owie prowadzili 49:39. Trzecia kwarta to równa gra obu ekip i na ostatnie 10 minut na tablicy by³ wynik 73:63 dla Keili. Zawodnicy trenera ¯ywiczki walczyli do koñca jednak nie mogli zatrzymaæ ¶wietnego Normana Ruutsalu – 23pkt, 8zb i 10as. Gracz ten poprowadzi³ swój zespó³ do trzeciego zwyciêstwa  - 97:82 i tym samym zapewni³ 3 miejsce dru¿ynie z Estonii.
Brawa dla wszystkich zawodników za walkê, za wspania³e zawody i ¶wietny turniej!

Ceremonia zakoñczenia turnieju
I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów U-16 o Puchar Prezesa PZKosz dobieg³ koñca. Przyszed³ czas na ceremoniê zakoñczenie turnieju, na której pojawi³ siê wspania³y go¶æ w postaci Prezesa PLK S.A. Pana Marcina Widomskiego. Na wszystkich zawodników i trenerów czeka³y wspania³e nagrody, puchary i upominki.

Rozpocznijmy zatem od klasyfikacji.
VI miejsce zaj±³ zespó³ – TKM-u W³oc³awek a puchar  i dyplomy kapitanowi dru¿yny– Filipowi Drozdowskiemu wrêczy³ Pan Janusz Ko³akowski
V miejsce zaj±³ zespó³ SKS-u Kasprowicz Inowroc³aw
IV miejsce zespó³ MKS-u Polonii Warszawa – puchar wrêczy³ kapitanowi £ukaszowi £apiñskiemu Pan Prezes Marcin Widomski
III miejsce zespó³ Keili KK – puchar i medale wrêczali razem Pan Marcin Widomski i Pan Janusz Ko³akowski
II miejsce zespó³ Spars Ventspils
I miejsce zespó³ – Vilnius Basketball School

Wyró¿nienia indywidualne
Organizatorzy przygotowali tutaj bardzo atrakcyjne nagrody. Ka¿dy z wyró¿nionych zawodników poza statuetk± otrzyma³ równie¿ sprzêt elektroniczny. Szczególne podziêkowanie tutaj sk³adamy dla Pana Dariusza Czaja za pomoc przy organizacji tych nagród.

MVP TURNIEJUMYKOLAS ASTRAUSKAS   - VILNIUS BASKETBALL SCHOOL – otrzyma³ statuetkê i tablet LENOVO

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU KAMIL KONIECZKA – 97 PKT – SKS KASPROWICZ INOWROC£AW – statuetka i mp3

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:
Ch³opcy otrzymali statuetki i s³uchawki firmy SONY (patrz±c od lewej)
NORMAN RUUTSALU          – KEILA KK
RALFS ERKSKIS                 – SPARS VENTSPILS
DANIEL MAJEWSKI            – MKS POLONIA WARSZAWA
MATEUSZ STAÑCZUK         – SKS KASPROWICZ INOWROC£AW
MANTAS STANKEVICIUS     – VILNIUS BASKETBALL SCHOOL

NAJLEPSZY PODAJ¡CYNORMAN RUUTSALU – 29 ASYST – KEILA KK – otrzyma³ statuetkê i mp3
NAJLEPSZY ZBIERAJ¡CY FILIP DROZDOWSKI – 49 ZBIÓREK – TKM W£OC£AWEK – otrzyma³ statuetkê i mp3
NAJLEPSZY OBROÑCA KRISTIANS PURIS – SPARS VENTSPILS – otrzyma³ statuetkê i mp3


Od lewej: najlepszy strzelec – Kamil Konieczka, najlepszy podaj±cy Norman Ruutsalu, najlepszy zbieraj±cy – Filip Drozdowski, najlepszy obroñca – Kristians Puris i jeszcze raz MVP – Mykolas Astrauskas.
Organizatorzy przygotowali równie¿ specjalne nagrody dla trenerów – tutaj du¿e podziêkowanie dla Pana Roberta Wysockiego za pomoc.

Nie zabrak³o równie¿ upominków dla wszystkich zawodników bior±cych udzia³ w turnieju. Ka¿dy otrzyma³ nagrody ufundowane przez Pa³ac Kultury i Nauki oraz firmê HOOPS.PL

Spars Ventspils vs MKS Polonia Warszawa – 85:86  STATYSTYKI
Keila KK vs Vilnius Basketball School – 56:71  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek – SKS Kasprowicz Inowroc³aw – 74:95  STATYSTYKI
Spars Ventspils vs Keila KK – 74:64  STATYSTYKI
Vilnius Basketball School vs Kasprowicz Inowroc³aw – 96:80  STATYSTYKI
MKS Polonia Warszawa vs TKM W³oc³awek – 116:74  STATYSTYKI
SKS Kasprowicz Inowroc³aw vs Spars Ventspils – 80:77  STATYSTYKI
Vilnius Basketball School vs TKM W³oc³awek – 92:67  STATYSTYKI
Keila KK vs MKS Polonia Warszawa – 79:63  STATYSTYKI
Spars Ventspils vs TKM W³oc³awek  - 96:66  STATYSTYKI
SKS Kasprowicz Inowroc³aw vs Keila KK – 74:81  STATYSTYKI
MKS Polonia Warszawa - Vilnius Basketball School – 81:85  STATYSTYKI
Vilnius Basketball School vs Spars Ventspils – 73:76  STATYSTYKI
MKS Polonia Warszawa vs SKS Kasprowicz Inowroc³aw – 76:75  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek – Keila KK – 82:97  STATYSTYKI

Wiêcej informacji o PKiN znajdziemy na stronie: http://www.pkin.pl/
Wiêcej informacji o ofercie sklepu koszykarskiego HOOPS znajdziemy na stronie: http://hoops.pl/
Klub MKS Polonia Warszawa, trener i zawodnicy przekazuj± jeszcze raz serdecznie podziêkowania za wsparcie w organizacji turnieju dla:
Pana Grzegorza Bachañskiego i Polskiego Zwi±zku Koszykówki
Pana Dariusza Czaja
Pana Krzysztofa Muchy i firmy Syscom – http://www.syscom.com.pl/
Biura Sportu i Rekreacji Miasta Sto³ecznego Warszawy
Pana Macieja Gajdy i firmy HOOPS – http://hoops.pl/
Pana Piotra Atanowicza
Pana Roberta Wysockiego
PKIN – Pa³acu Kultury i Nauki
Zarz±du O¶rodka Polonia
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Sportowych Nr 72
Wszystkich rodziców oraz uczniów, którzy pomogli i wspierali klub w organizacji turnieju


https://mksp2000.wordpress.com/