V MTB rocznik 2005 Katowice 4-6.XII.2015
Dodane przez zibi dnia Grudzie 07 2015 11:00:00
  Zawody rocznika 2005 przyci±gnê³y jedne z najlepszych ekip w kraju i zza granicy. Pierwsze 7 dru¿yn by³o niezwykle wyrównanych, podejrzewam ¿e gdyby turniej mia³ byæ rozegrany za dwa tygodnie to mogliby¶my mieæ zupe³nie inne rozstrzygniêcie.Rozszerzona zawarto newsa
 V Jubileuszowy Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców im Jana Wartaka   U-11 Mini koszykówka - rocznik 2005 i m³odsi 

Zawody rocznika 2005 przyci±gnê³y jedne z najlepszych ekip w kraju i zza granicy. Pierwsze 7 dru¿yn by³o niezwykle wyrównanych, podejrzewam ¿e gdyby turniej mia³ byæ rozegrany za dwa tygodnie to mogliby¶my mieæ zupe³nie inne rozstrzygniêcie.

W wielkim finale spotka³y siê zespo³y z E³ku i Komorowa. Te dwa zespo³y nie tak dawno rywalizowa³y  miêdzy sob± na turnieju w E³ku. Wtedy to gospodarze Nenufar 5 E³k   przegrali u siebie pó³finale z UKS Komorów. Ch³opcy Edwarda Traskowskiego bardzo chcieli siê odegraæ   w Katowicach i to im siê uda³o. Pod wodz± do¶wiadczonego trenera Edwarda Trzaskowskiego kontrolowali przebieg spotkania. Zawodnicy z Komorowa przeszli przez zawody jak burza, nikt nie postawi³ im trudnych warunków, niemniej w finale nie mieli odpowiedzi na Brajana Mroczkowskiego i pozosta³ych ch³opaków z E³ku.

W meczu o trzecie miejsce UKS SP 27 Katowice wygra³ pewnie, przejmuj±c kontrole od drugiej po³owy. Bardzo ciekawie wygl±da³a rywalizacja pary Kuczawski – Siemieniec. Obaj nieco poobijani zagrali dobre spotkanie.

W meczu o pi±te spotkanie Zastal Zielona Góra wysoko wygra³ z Górnikiem Wa³brzych. Oba zespo³y na pewno w perspektywie paru lat bêd± nale¿a³y do czo³ówki w kraju, widaæ by³o postêp w ka¿dym ich meczu.

Siódme miejsce nale¿a³y do Snakes Ostravy, którzy do¶æ g³adko wygrali z £om¿±. Zespó³ z zagranicy w æwieræfinale gra³ kosz za kosz z E³kiem i na pewno przy innym ustawieniu grup móg³by pretendowaæ do medalu.

MVP zawodów zosta³ wybrany Brajan Mroczkowski, który przede wszystkim zas³yn±³ ze ¶wietnej gry w pó³finale z gospodarzami gdzie wielokrotnie trafia³ za 3 punkty. Wspomniany mecz je¶li chodzi o emocje, by³ nazwany „ma³ym” fina³em. By³o to naprawdê niesamowite widowisko z ogromnymi emocjami i wieloma zwrotami akcji.

Na prze³omie marca/kwietnia UKS SP 27 Katowice bêdzie organizowa³ kolejne zawody rocznika 2005. Organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj± do przyjazdu.

FOTO GALERIA ROCZNIK 2004 i 2005


Mecz o VII miejsce:
Gdynia - Komorów II 33 - 20
Mecz o IX: miejsce: Cieszyn - Ko¶cian 14 - 32
Mecz o VII miejsce: Ostrava - £om¿a 35 - 4
Mecz o V miejsce: Zielona Góra - Wa³brzych  44 - 16
Mecz o 3 miejsce: Katowice - Wieliczka 41 - 29
Fina³: E³k - Komorów I   34 - 25


 Klasyfikacja koñcowa:

1. Nenufar 5 E³k
2. UKS Komorów I
3. UKS SP 27 Katowice
4. UKS Regis Wieliczka
5 Zastal Zielona Góra
6 Górnik Wa³brzych
7 Snakes Ostrava
8. UKS 4 £om¿a
9. UKS Jedynka Ko¶cian
10. MOSIR Cieszyn
11 Sharks Gdynia
12 UKS Komorów II
 MVP Turnieju: 
Brajan Mroczkowski 
(Nenufar 5 E³k)

***** 5 Gwiazdeczek Turnieju
* Rafa³ Szpakowski - Zastal Zielona Góra
* £ukasz Siemieniec - Regis Wieliczka
* Kajetan Kuczawski - UKS SP 27 Katowice
* Franciszek Szular - UKS Komorów I
* Filip Pó³bratek - UKS Nenufar 5  E³k

Najlepsi zawodnicy dru¿yn
UKS SP 27 Katowice - Micha³ Mañka
uks 4 £om¿a - Karol Kowalewski
UKS Komorów I - Filip Kowalczyk
UKS Komorów II- Karol Skrêtowski
rEGIS Wieliczka - Jan Krupa
BK Ostrava - Pawel Bentkowski
UKS Nenufar 5 E³k - Maksymilian Wilczewski
MOSiR Cieszyn - Miko³aj Szojda
Sharks Gdynia - Jan Czy¿ewski
Górnik Wa³brzych - Jakub Warmi³³o
SKM Zastal Zielona - Góra Milan
UKS Jedynka Ko¶cian - Kuba Ci±¿kowsk

GRUPA A          
Katowice - Ko¶cian 61 - 19
Ostrava - Katowice 32 - 52
Ostrava - Ko¶cian 48-5

1 UKS SP 27 Katowice 4 pkt.
2 Snakes Ostrawa  3 pkt.
  
3 UKS Jedynka Ko¶cian  2 pkt.      

GRUPA B
E³k -Zielona Góra 46-27
E³k - Komorów II 58-10
Zielona Góra - Komorów II 54-14

1 Nenufar 5 E³k  4 pkt.
2 Zastal Zielona Góra  3 pkt.

3 UKS Komorów II  1 pkt.

GRUPA C
Wa³brzych - Cieszyn 29-22
Wa³brzych - Komorów I 6 - 38
Komorów I - Cieszyn 61-11

1 UKS Komorów I  4 pkt.
2 Górnik Wa³brzych 3 pkt.

3 MOSiR Cieszyn  2 pkt.

GRUPA D
£om¿a - Gdynia 36 - 7
Wieliczka - Gdynia 74-3
£om¿a - Wieliczka 4-40

1 UKS Regis Wieliczka  4 pkt.
2 UKS 4 £om¿a  3 pkt.
3 Sharks Gdynia  2 pkt.

Æwieræfina³ 
Katowice - Zielona Góra  34 - 26
E³k -Ostrava 31 - 25
Komorów I - £om¿a 41 - 6
Wa³brzych - Wieliczka 17 - 36

Play off V- VIII

Zielona Góra - Ostrava 28 - 24
£om¿a - Wa³brzych 8 - 15

Pó³fina³y
E³k - Katowice 40 - 43 (OT)
Komorów I - Wieliczka 42 - 16

Play-Off  IX- XII
Cieszyn - Gdynia 50 - 14
Komorów II - Ko¶cian 17 - 3