Mazury Cup rocz.2002 i 2004 Pisz 9-11.X.2015
Dodane przez zibi dnia Padziernik 13 2015 16:00:00
  W niedziele w Piszu zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Mazury Cup. Ju¿ od d³u¿szego czasu SKM by³ zapraszany do Pisza, jednak dopiero  w tym roku uda³o siê wyruszyæ  do znanego o¶rodka koszykarskiego Warmii i Mazur, le¿±cego nad jeziorem Ro¶ w Piszu. Organizatorzy zrobili turniej w dwóch kategoriach wiekowych mini koszykówka rocznik 2004 i m³odzik rocznik 2002. Dla SKM by³ to pierwszy turniej rocz.2002 w tym sezonie, dlatego wiêkszo¶æ spotkañ ogl±da³em, filmowa³em  i na bie¿±co relacjonowa³em na SKM.


Rozszerzona zawarto newsa
I MAZURY CUP  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZNIK 2002 i 2004  O PUCHAR BURMISTRZA PISZA   09-11.10.2015 r. 

W niedziele w Piszu zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Mazury Cup. Ju¿ od d³u¿szego czasu SKM by³ zapraszany do Pisza, jednak dopiero  w tym roku uda³o siê wyruszyæ  do znanego o¶rodka koszykarskiego Warmii i Mazur, le¿±cego nad jeziorem Ro¶ w Piszu. Organizatorzy zrobili turniej w dwóch kategoriach wiekowych mini koszykówka rocznik 2004 i m³odzik rocznik 2002. Dla Zibiego  by³ to pierwszy turniej rocz.2002 w tym sezonie, dlatego wiêkszo¶æ spotkañ ogl±da³em, filmowa³em  i na bie¿±co relacjonowa³em na SKM. Puchar Burmistrza Pisza powêdrowa³ w rêce kapitana, znakomitego zawodnika  ¯ubrów Bia³ystok  Paw³a Trypusa (MVP Turnieju) W meczu grupowym ¯ubry przegra³y z kadr± woj. Lubelskiego  (-21). W finale ponownie spotka³y siê te dwa zespo³y. Przy g³o¶nym dopingu rodziców i zawodników (TKM) ¯ubry zagra³y znakomity mecz i zas³u¿enie wygrali Mazury Cup. Trzecie miejsce dla gospodarzy Ro¶ Pisz , by³o s³ychaæ opinie, ¿e gdyby gra³ Patryk Zapert (obecnie MKS D±browa Górnicza) to oni by wygrali ten turniej. Czwarte miejsce dla SPK Bia³ystok (przyjechali tylko w 9 osobowym sk³adzie). Pi±te miejsce dla os³abionego TKM-u W³oc³awek. Pierwsze mecze po kontuzji zaliczy³ Karol Lebiedziñski ale widaæ by³o ¿e jeszcze nie jest w pe³nej formie. Kolejne miejsca AZS AWSZ Skierniewice z królem strzelców Micha³em Gêtkiem, przedostanie miejsce dla La Basketu Warszawa. Tabele zamkn±³ zespó³ Akademii Koszykówki z Olsztyna.
W turnieju Mini-Koszykówki z kompletem zwyciêstw wygrali gospodarze Ro¶ Pisz , o miejscach 2-4 decydowa³ uk³ad trójkowy. Niespodziewanie wyniki w ostatnim dniu turnieju wyeliminowa³y Nenufarki (prawie wszyscy rocznik 2005) z pozycji medalowej. Zakoñczenie turnieju nie mia³o koñca. Po rozdaniu pucharów, piêknych dyplomów z zdjêciem dru¿yn, statuetek za wyró¿nienia indywidualne, rozpoczê³a siê loteria fantowa. SKM zaliczy³ mnóstwo turniejów ale podobnej loterii fantowej nie widzia³ nigdzie.Szczê¶liwców z wylosowanych nagród by³o mnóstwo. Dla wiêkszo¶ci ch³opców z rocznika 2002 turniej w Piszu by³ ostatnim sprawdzianem przed lig± a dla wyró¿niaj±cych siê zawodników przygotowaniem do Kadr Wojewódzkich które odbêd± siê w pa¼dzierniku w  Gi¿ycku i Szczyrku
SKM dziêkujê organizatorom  za zaproszenie na turniej do Pisza. Kolejny raz potwierdzi³a siê opinia trenerów koszykówki, ¿e wiêkszo¶æ najlepszych turniejów w Polsce organizowanych jest w województwie warmiñsko-mazurkim.

Patronat:
Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski
Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko - Mazurskiego Wioletta ¦l±ska - Zy¶k
Senator RP Marek Konopka
Pose³ RP Pawe³ Papke
Radny Powiatu Piskiego Jerzy Ma³ecki
 
Patronat medialny:
Gazeta Piska
Tygodnik Piski
Piszanin.pl
 
Sponsorzy:
Rodzice koszykarzy TSK RO¦ PISZ
Galeria Mebli MARKANN
PPHU Budrol Waldemar Mielnicki
Autonaprawa MOBILEK Micha³ Mielnicki
Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST
FH LIDER Maja Szary
F.U.H. Grot Jacek Olszewski
Gimnazjum nr 1 w Piszu na czele z Pani± Dyrektor Barbar± Milewsk±
Szko³a Podstawowa nr 1 w Piszu na czele z Panem Dyrektorem Szymonem Werr±
Zespó³ Szkó³ Zawodowych z Bibliotek± Pedagogiczn± na czele z Panem Dyrektorem W³odzimierzem Miszczakiem
Miejsko-Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji na czele z Panem Dyrektorem Mariuszem Piotrem Kaszakiem


Rocznik 2002

 
 MVP: Pawe³ Trypus
Król ,,Trójek (5x3)
(¯ubry Bia³ystok)

 Najlepszy obroñca
Damian Mielnicki
(TSK Ro¶ Pisz)

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Jakub Janik
(Kadra Lubelskiego)


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


 5 ALL STARS
¯ubry Bia³ystok - Hubert Suchodolski
Kadra Lubelskiego - Jakub Chmielowiec
TSK Ro¶ Pisz - Szymon Zalewski
SPK Bia³ystok - £ukasz Kaszuba
TKM W³oc³awek - Artur Przybyszewski

 TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju
1 GÊDEK MICHA£ 89 pkt.  AZS PWSZ Skierniewice
2 TRYPUS PAWE£  83 ¯ubry Bia³ystok
   BIA£OW¡S ALEKSY 83 La Basket Warszawa
4 CHMIELOWIEC JAKUB 69 Kadra Lubelskiego
5 SIEDLIKOWSKI JAKUBK 68 La Basket Warszawa
6 KASZUBA £UKASZ  52 SPK Bia³ystok
   JANIK JAKUB 52 Kadra Lubelskiego
8 Januszewski Bartosz 50 Ro¶ Pisz
9 SZEWCZUK  JAKUB  46 ¯ubry Bia³ystok
10 Izdebski Filip 44 Kadra Lubelskiego
  

mecz o 7 miejsce:  AK Olsztyn - La Basket Warszawa 
36 : 57  (9-24, 6-10, 11-12, 10-11) MVP: Jakub Siedlikowski
mecz o 5 miejsce: TKM W³oc³awek - AZS AWSZ Skierniewice 53 : 40  (14-4, 11-6, 16-12, 12-12) MVP: Mi³osz Baranowski
mecz o 3 miejsce: SPK Bia³ystok - Ro¶ Pisz  30 : 47  (12-10, 6-8, 17-4, 12-8) MVP: Kwiatkowski Micha³
FINA£  ¯ubry Bia³ystok - Kadra Lubelskiego 54 : 46  (12-13, 13-13, 13-12, 16-8) MVP: Pawe³ Rudzik


PLAY-OFF V-VIII: TKM W³oc³awek  - La Basket Warszawa  66 : 51  (25-8, 16-16, 14-7, 20-18) MVP: Jakub Dubiniec
PLAY-OFF V-VIII: Olsztyn - AZS PWSZ Skierniewice  23 : 67  (3-16, 7-15, 8-18, 13-36) MVP: Jakub Owczarek
PÓ£FINA£: Kadra Lubelskie - SPK Bia³ystok 55 : 25  (12-7, 12-9, 12-0, 19-9) MVP: Maciej Denisiuk
PÓ£FINA£: ¯ubry Bia³ystok - Ro¶ Pisz  40 : 76  (11-24, 8-13, 12-22, 9-17) MVP: Bartosz Sitek

Grupa A:
AK Olsztyn – ¯ubry Bia³ystok  17 : 111  (2-28, 2-38, 7-29, 8-16) MVP: Jakub Szewczuk
Kadra Lubelskiego - TKM W³oc³awek  62 : 38  (11-9, 21-6, 18-12, 12-11)  MVP: Jaukb Janik
TKM W³oc³awek – AK Olsztyn   52 : 24  (16-7, 18-8, 11-7, 7-2) MVP: Artur Przybyszewski
¯ubry Bia³ystok – Kadra Lubelskiego  31 : 52  (11-8, 9-18, 2-12, 9-14)  MVP: Jakub Chmielowiec
TKM W³oc³awek – ¯ubry Bia³ystok  22 : 47  (8-12, 2-13, 6-8, 6-14) MVP: Hubert Jaworski
AK Olsztyn – Kadra Lubelskiego  32 : 57  (8-23, 4-10, 10-10, 10-14) MVP: Filip Izdebski

1 Kadra Woj. Lubelskiego  6 pkt.
2 ¯ubry Bia³ystok 5 pkt.

3 TKM W³oc³awek  4 pkt.
4 Akademia Koszykówki Olsztyn  3 pkt.

Grupa B
Ro¶ Pisz -
La Basket Warszawa  53 : 47  (23-12, 2-11, 17-13, 10-11) MVP: Filip Ropelewski
SPK Bia³ystok - AZS PWSZ Skierniewice 42 : 37  (8-9, 11-8, 4-10, 19-10) MVP: £ukasz Kaszuba
LA Basket Warszawa – SPK Bia³ystok  40 : 69  (14-24, 5-7, 8-20, 13-18) MVP: Jakub Bielski
Ro¶ Pisz – AZS PWSZ Skierniewice  61 : 44  (7-8, 22-12, 18-10, 14-14) MVP: Jakub Uliszewski
SPK Bia³ystok – Ro¶ Pisz  44 : 50  (16-3, 6-8, 16-14, 6-25) MVP: Mateusz Kuzia
AZS PWSZ Skierniewice – LA Basket Warszawa  54 : 35  (15-5, 19-4, 6-7, 14-19) MVP: Kamil Sypulki

1. TSK „Ro¶” Pisz 6 pkt.
2. SPK Bia³ystok  5  pkt.

3. AZS PWSZ Skierniewice  4 pkt.
4. UKS „LA Basket” Warszawa  3 pkt.

  Sk³ad...punkty...........................................................
wyró¿nienie trenera
1

 ¯UBRY  BIA£YSTOK
2 BOBORYKO  SZYMON 15+4+3+5+8 = 35
3 HRYNIEWICZ  PIOTR  0
4 RUDZIK  PAWE£  4+2+2+6+7 = 21
5 ZDANOWICZ  B£A¯EJ  2
6 DEKARZ  JAKUB  2
7 ¯UKOWSKI  MARCIN  0
12 JAWOROWSKI  HUBERT  11+6+8+8_2 = 35 >>>
13 SZEWCZUK  JAKUB  24+2+4+10+6 = 46
18 SUCHODOLSKI  HUBERT  10+4+6+6+7 = 33  (1x3)
23 SITEK BARTOSZ  13+0+4+5 = 22
30 KALEJNIK  FABIAN  10+2+6+5+1+3 = 27  )1x3)
35 KOSMALA KAMIL   0
69 TRYPUS PAWE£  18+11+12+22+20 = 83  (5x3)
77 KOTOWOWSKI  £UKASZ 10
TRENER:  BOGUS£AW  BOBKA

2
  KADRA LUBLIN
4 DENISIUK MACIEJ  8+0+3+0+0 = 11
6 GONTARZ JAKUB 2+4+2+0+0 = 8
7 SZYPU£A BARTEK 0+1+4+2+0 = 7
8 KO¦CIUCZUK RAFA£  0+2+2+2+0 = 6
9 MALISZEWSKI FILIP 2+6+2+6+3 = 19
10 KOWALCZUK ADRIAN 0+0+2+4+0 = 6
11 ZDOLSKI MACIEJ 4+8+7+2+10 = 31
12 CHMIELOWIEC JAKUB 20+7+13+20+9 = 69
13 IZDEBSKI FILIP 6+8+9+6+15 = 44  >>>
14 JANIK JAKUB 16+14+7+9+6= 52   (2X3)
15 DUDZIAK ADAM 4+2+0+2+3 = 11
0 NAJDYCHOR MACIEJ 0
TRENER: KORPAK FILIP, DENISIUK MA£GORZATA
3

RO¦ PISZ

4. KONRAD MIELNICKI  2+X+0+0+3 = 5 (1x3)
5. DAMIAN MIELNICKI  2+2+3+2+0 = 9 (1X3)
6. MICHA£ SZABLAK  0+0+0+0+0 = 0
7. MICHA£ KWIATKOWSKI 2+4+0+5+8 = 19 >>>
8. MATEUSZ KUZIA  0+X+0+2+x = 2
9. FILIP ROPELEWSKI  2+6+5+0+6 = 19
10. BART£OMIEJ KUCISZ  0+0+0+0+2 = 2
11. ADAM WALAK  8+7+5+5+6 = 31  (2X3)
12. ALBIN K£OS  10+5+11+9+6 = 41
13. JAKUB ULISZEWSKI  12+12+6+2+4 = 36
14. BARTOSZ JANUSZEWSKI  5+12+5+ 22+6  + 50 (3X3)
15. MATEUSZ LESIÑSKI  0+0+X+1+0 = 1
16. KACPER KWIATKOWSKI  0+X+0+5+4 = 9
17. JAKUB £ABÊD¬  0+2+X+0+x = 2
18. SZYMON ZALEWSKI  10+9+10+12+2 = 43  (2X3)
    . £UKASZ BESSMAN X+0+0+0+0 = 0
JAKUB WIÊCKO X+2+5+2+0 = 9
TRENER: PAWE£ SZARY 

4
  SPK BIA£YSTOK
00. BIELSKI BART£OMIEJ  5+16+7+2+2 = 32
6.  STELMACH KRYSTIAN  4+12+0+2+6 = 24 (1x3) >>
7. KASZUBA £UKASZ  18+11+8+12+3 = 52  (1x3)
9. ANDRZEJUK MIKO£AJ  6+2+14+0+8 = 30
12. IWASZCZUK PATRYK  0+2+5+7+5 = 19  (1x3)
13. BISZCZUK JAKUB  0+4+6+2+3 = 15
14. SIENKIEWICZ SZYMON  0+1+0+0+2 = 3
?? . CHWOJKO RAFA£  6+8+2+0=1 17
20. ANDRUKIEWICZ DAMIAN  3+13+2+0+0 = 17    (2X3)
TRENER: ZABIELSKI ARKADIUSZ
5
  TKM W£OC£AWEK
4 CZY¯NIELEWSKI WIKTOR 0+3+0+4+0 =7
5 MACIEJEWSKI ADAM 0+2+0+6+6 = 14
6 LEBIEDZIÑSKI KAROL 8+7+0+10+14 = 39 >>>
8 MAÑSKOWSKI MAKSYM 9+12+0+10+6 = 37
9 MAKOWSKI MICHA£ 2+0+0+0+2 = 4
10 WASKO ADAM 10+6+8+8+4 = 36
12 JANKOWSKI RAFA£ 2+9+0+12+7 = 30
13 BARANOWSKI MI£OSZ 2+0+2+9+0 = 13
14 PRZYBYSZEWSKI ARTUR 4+9+8+4+10 = 35
17 DYBINIEC JAKUB 1+4+4+3+4 = 1^
TRENER: TOMASZEWSKI KAZIMIERZ
6
 AZS PWSZ SKIERNIEWICE
4 CZARNOTA MAKSYMILIAN  0+2+4+0+0 = 6
5 £AZÊCKI SEBASTIAN  4+0+2+8+5 = 19  (1x3)
7 BEDNAREK DAWID  0+0+0+1+0 = 1
9 SZCZEPANIK MACIEJ  0+0+0+0+0 = 0
10 GÊDEK MICHA£ 18+16+10+26+19 = 89  >>>>
16 SYPULSKI KAMIL  0+2+13+8+2 = 25
17 OWCZAREK JAKUB  3+5+6+2+3 = 19
18 BADEK MARCEL  2+0+0+2+0 = 4
19 BARTONIEWICZ DOMINIK  6+11+11+7+5 = 35
ZAKRZEWSKI KACPER 4+9+2 = 15
PIASKOWSKI KACPER 2+0+2 = 4
BOBER KAROL 2+2 = 6
TRENER: WIERCIOCH KRZYSZTOF
7
  LA BASKET  WARSZAWA
0.GOLEÑ MATEUSZ  4+0+2+4+3 =13
2.BIA£OW¡S ALEKSY  18+14+17+18+16 = 83  (1x3)
5 SZCZEPANIAK JAKUB  2+1+0+0+0 = 3
6.KOZHEVNIKOV RADION  1+2+2+8+0 =13
7.PRZYDATEK PAWE£  4+2+6+2+3 = 17
8.WI¦NIEWSKI OLAF  3+1+0+2+2 = 8
10.ZAKRZEWSKI BART£OMIEJ  0+0+1+0+2 = 3
19.WARDAK KRZYSZTOF  0+3+2+0+0 = 5
42.GAJEWSKI STANIS£AW  2+0+2+4+3 = 11
50.RATAJCZYK JAKUB  0+2+0+2+0 = 4
77.SIEDLIKOWSKI JAKUB 13+13+3+11+28 = 68
TRENER:

8

AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN

0 WIKTOR KRÓL  1+0+0+0+0= 1
2 JAKUB GALIÑSKI  0+0+2+0+2= 4
6 MIKO£AJ  JAMIO£KOWSKI  2+7+4+0+5 =18  (2X3)
8 DAWID KARDA¦  9+4+10+8+5 = 36
16 RADOS£AW  OGONOWSKI  3+4+2+3+0 = 12
18 FILIP PNIEWSKI   0+0+1+0+6 = 7
23 PAWE£ CIO£KOWSKI  4+5+10+6+2 = 27 >>>
24 MI£OSZ OKOLICZ  0+2+0+2+4 = 8
26 MACIEJ CHMIELEWSKI  1+0+0+2+0 = 3
33 HUBERT ZAPADKA  0+0+2+0+0 = 2
35 JAKUB  ¯URAWEK  0+2+1+0+12 =15
66 MAKS CHMIELEWSKI  0+0+0+0+0 =0
TRENER:
 RAFA£ KACPRZAK


Rocznik 2004

 MVP:
Oliwier Duchnowski
(TSK Ro¶ Pisz)

 Najlepszy obroñca
 Oliwier Koz³owski

(Junior BC Olsztyn)

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Kacper Górski
 (UKS 9 £om¿a)


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI ALL STARS
TSK Ro¶ Pisz - Aleksander Rutkowski
UKS 9 £om¿a - Jakub Ko³akowski
Junior BC Olsztyn - Kacper Mirowski
Nenufar 5 E³k - Brajan Mroczkowski
As Mr±gowo - Miko³aj Bosek

Najlepszy w dru¿ynieTSK Ro¶ Pisz
Maciej Milewski
UKS 9 £om¿a
Alan Zalewski
Junior BC Olsztyn
Bartosz Mróz
Nenufar 5 E³k
Maksymilian Wilczewski
As Mr±gowo
Mateusz Szewczyk
Basket Bydgoszcz
Tomasz Urbañski

WYNIKI
TSK Ro¶ Pisz – As Mr±gowo 101 : 25
Junior BC Olsztyn – Nenufar 5 E³k 26 : 30
AS Mr±gowo – Basket Regnum Bydgoszcz 45 : 28
Nenufar 5 E³k – UKS 9 £om¿a 17 : 41
TSK Ro¶ Pisz – Junior BC Olsztyn 54 : 27
Basket Regnum Bydgoszcz – UKS 9 £om¿a 4 : 64
AS Mr±gowo – Junior BC Olsztyn 9 : 54
Basket Regnum Bydgoszcz – Nenufar E³k 25 : 53 
UKS 9 £om¿a- TSK Ro¶ Pisz  44 : 49
Junior BC Olsztyn – Basket Regnum Bydgoszcz  60 : 12
UKS 9 £om¿a – AS Mr±gowo   32 : 18
Nenufar E³k – TSK Ro¶ Pisz  45 : 48
TSK Ro¶ Pisz - UKS Basket Regnum Bydgoszcz 57:8
AS Mr±gowo - UKS Nenufar 5 E³k   22:34
UKS 9 £om¿a - Junior BC Olsztyn 30:35

1. TSK Ro¶ Pisz  10 pkt.
2. UKS 9 £om¿a  8 pkt.
3. Junior Basket Club Olsztyn  8 pkt.
4. UKS Nenufar 5 E³k  8 pkt.
5. KS As Mr±gowo  6 pkt.
6. UKS Basket Regnum Bydgoszcz  5 pkt.

 1 miejsce - TSK Ro¶ Pisz
 2 miejsce - UKS 9 £om¿a 
3 miejsce - Junior BC Olsztyn


4 miejsce - UKS Nenufar 5 E³k
  5 miejsce - KS As Mr±gowo
6 miejsce - Basket Regnum Bydgoszcz 


 Najm³odszy zawodnik w roczniku 2002
Wiktor Czy¿nielewski 
(2004)
(TKM W³oc³awek)


 Najm³odszy zawodnik 
Maciej Chyliñski
(UKS Basket Regnum Bydgoszcz)


Pozdrawiam
ZIBI