V Wojan Cup rocz.2001 Paw³owice 17-20.IX.2015
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 24 2015 02:00:00
 Mistrz Polski U14 WKK Wroc³aw z kompletem zwyciêstw wygrywa Puchar Prezesa JAS-FBG S.A. Zawodnicy £ukasza Dzierkowskiego dalej bez pora¿ki w Paw³owicach obronili tytu³ Mistrzowski zdobyty rok temu. MVP turnieju otrzyma³ Marcin Brysz. Sobotnim spotkaniom przygl±da³ siê asystent trenera kadry Polski rocznik 2001 Piotr Piecuh
Rozszerzona zawarto newsa
 Mistrz Polski U14 WKK Wroc³aw z kompletem zwyciêstw wygrywa Puchar Prezesa JAS-FBG S.A. Zawodnicy £ukasza Dzierkowskiego dalej bez pora¿ki w Paw³owicach obronili tytu³ Mistrzowski zdobyty rok temu. MVP turnieju otrzyma³ Marcin Brysz. Sobotnim spotkaniom przygl±da³ siê asystent trenera kadry Polski rocznik 2001 Piotr Piecuh

MVP: Marcin Brysz WKK Wroc³aw >>>foto>>>>>>

To ju¿ mój trzeci Wojan Cup :) Wiêkszo¶æ dru¿yn uczestnicz±cych w tegorocznym turnieju ogl±dam na tym turnieju od paru lat. Co mo¿na napisaæ w podsumowaniu o jednym z najlepiej zorganizowanym turnieju w kraju! ¦wietna atmosfera i ogromna go¶cinno¶æ to znak firmowy tej imprezy !!!. W tym roku organizatorzy zorganizowali po raz pierwszy mecz gwiazd. By³o sporo zabawy i dobrych zagrañ. Jednak do meczu Gwiazdy ¦l±ska vs Gwiazdy Reszta Kraju czê¶æ zawodników powinna podej¶æ chyba bardziej na luzie. Czas na prawdziw± rywalizacjê nie jest podczas meczu gwiazd.
Wyniki turnieju pokaza³y parê ciekawych trendów. Po pierwsze Mistrz Polski U14 zrobi³ klasyczny "back to back" i obroni³ puchar Wojana z  zesz³ego roku i pokaza³, ¿e nadal jest o parê kroków do przodu przed reszt± kraju. Mam wra¿enie, ¿e dystans wcale siê nie zmniejsza. Rotacja zawodników na obwodzie WKK jest zmor± wszystkich dru¿yn w kraju. Brak zakazu strefy i zniesienie obowi±zkowej gry dwoma pi±tkami nic nie zmienia. Pod koszem WKK radzi sobie równie dobrze co na obwodzie - mimo wielu zapowiedzi od 2 lat, ¿e w kadecie bêdzie coraz ciê¿ej tej dru¿ynie ... te wró¿by mo¿na wsadziæ na razie miêdzy bajki. Drugie miejsce w turnieju przypad³o dru¿ynie z Bia³egostoku. Fajna dru¿yna robi±ca sta³y postêp, maj±ca liderów, którzy czêsto potrafi± zagraæ dla dru¿yny. Graj± szybk± koszykówkê i s± coraz lepsi w obronie. Wygrana w pó³finale z Wojanem pokaza³a, ¿e ta dru¿yna zas³u¿y³a w zesz³ym sezonie bardziej na fina³y U14 ni¿ parê innych zespo³ów (w sporcie jednak nic siê nie dostaje za styl i zas³ugi). Trzecie miejsce wywalczy³a Jagiellonka. Ten zespó³ znam bardzo dobrze i mimo trzeciego miejsca nie widzê wielkiego postêpu w jako¶ci gry.
 Bardzo dobre warunki fizyczne rekompensuj± w pewnym stopniu brak zespo³owego ataku. Mimo braku dwóch podstawowych wysokich graczy (wyjazd do ESP) jest to nadal bardzo mocny zespó³ na desce. Problemem jest nadal obwód (za du¿o koz³a i statyczny atak). Widaæ natomiast poprawê w szybkim ataku. Nadal spory potencja³ ale sporo pracy przed tym zespo³em. Bardzo wysoka przegrana z Wojanem pokaza³a spore braki w pewnych elementach.
Wyrównany w koñcówce mecz pó³fina³owy z WKK pokaza³ potencja³, ale to za ma³o na br±zowych medalistów MP. Wojan Paw³owice to czwarta dru¿yna w tym roku. Niestety obecna dru¿yna to nie monolit jak w poprzednich latach. ¯eby wygrywaæ w koszykówce trzeba graæ na obu koñcach parkietu i sprawiaæ aby punktowa³ i broni³ ca³y team. Wysoka wygrana z Jag± to najlepszy mecz Wojana na tym turnieju ... my¶lê jednak, ¿e to by³ bardziej s³aby mecz Jagi. W meczu o trzecie miejsce Wojan gra³ jak w meczu sparingowym ... a nie jak o medal we w³asnej hali :( Parê s³ów o dru¿ynach poza pierwsz± czwórk± --- poni¿ej oczekiwañ wypad³ zespó³ finalistów MP U14 z Wodzis³awia. Nie wiem dlaczego ... ale gdzie siê podzia³a intensywno¶æ z koñcówki zesz³ego roku ? To nie Wasza koszykówka to co zobaczy³em w Paw³owicach. Na pewno ten zespó³ bêdzie szed³ do przodu i jeszcze nie raz zaskoczy. Turniej bardzo przeciêtny ... w jako¶ci gry niestety (wynik nie jest kluczowy), ale to dopiero pocz±tek sezonu. Trefl Sopot od paru lat jest typowany na dru¿ynê, która zaraz za chwilê rozwinie skrzyd³a. W tym roku po zmianach personalnych i bardzo s³abych fina³ach U14 w czerwcu oraz zmianie trenera widaæ ruch w dobrym kierunku. Jednak to nadal bardzo daleki dystans do czo³ówki, ale progres w stosunku do gry z fina³ów U14 jest zauwa¿alny. ¯ory zaskoczy³y na tym turnieju i pokaza³y siê z dobrej strony. To waleczna dru¿yna, która stara siê zawsze dawaæ z siebie 100 % i dziêki temu zostawili w tyle Wodzis³aw i Bytom. Bytom czeka sporo pracy. Musz± ciê¿ko pracowaæ ¿eby staraæ siê goniæ poziom czo³ówki w kraju.
To dopiero pocz±tek sezonu i dru¿yny na pewno nie by³y w optymalnej formie jednak jestem trochê rozczarowany tym co zobaczy³em podczas tego turnieju. Zbyt wiele przestojów i braku agresywnej obrony. Bardzo ma³o odcinania podañ oraz nacisku na prowadz±cego grê. Ma³o gry bez pi³ki w ataku i niestety w wielu wypadkach przeciêtna praca zespo³owa w ataku i obronie. Maj±c porównanie wielu zawodników i dru¿yn rok do roku mo¿na takie elementy oceniæ. Jedyny plus ... w stosunku do zesz³ego roku to paru ch³opców sporo uros³o. Wzrost i si³a to jednak nie wszystko.

Na pro¶bê SKM podsumowania dokona³ go¶c w temacie pan Madejski (Zibi dziêkuje za fajne podsumowanie)


 TOP 10 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
1 Dawid Chojnowski 79 pkt. SPK Bia³ystok
2 Didier-Urbaniak Benjamin 78  Jagielonka Warszawa
3 Kulikowski B³a¿ej 75  Jagielonka Warszawa
4 Patryk Micha³owski 72  MKS Wodzis³aw ¦l.
5 £ukasz Laskowski 69 MKS Wodzis³aw ¦l.
   Mateusz Czempiel 69  Wojan Paw³owice
7 Piotr Palczewski 59 Wojan Paw³owice
8 Igor Koz³owski 58  Wojan Paw³owice
9 Micha³ G±siorowski 58 UKS 7 Trefl Sopot
10 Wojciech Dzier¿ak 57
UKS 7 Trefl Sopot KLASYFIKACJA TRÓJEK
1 Dzierzak Wojciech 9x3 – UKS 7 TREFL SOPOT

Jasica Bartosz 5x3 – UKS 7 TREFL SOPOT
Chojnowski Dawid 5x3 – SPK BIA£YSTOK
Kaszowski Mateusz 5x3 – WKK WROC£AW
Szlachta Rafa³ 5x3 – MKS WODZIS£AW
¯mijak Aleks 5x3 – WOJAN PAW£OWICE

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI   KONKURSY..ciekawostki

 Konkurs trójek: Dawid Chojnowski - SPK Bia³ystok
Konkurs trenerów - Bart³omiej Perzanowski  - WKK Wroc³aw
Voucher na nocleg dla 2 osób w centrum wypoczynku Odys w Tresnej
Konkurs rzutów z 5 pozycji (numerki) Tomasz Krzymiñski - Wojan Paw³owice
Mister Turnieju: Jakub Nie¶ciór - SPK Bia³ystok (foto)
Marcin Brysz WKK Wroc³aw i Kacper Wojciechowski to pechowcy turnieju pierwszy dozna³ kontuzji nogi drugi kontuzji rêki

WKK Wroc³aw broni tytu³u Mistrzowskiego sprzed roku
W meczu Gwiazd lepszy ¦l±sk
SKM Bia³ystok udany rewan¿ na dru¿ynie ¯AK ¯ory, wysokie drugie miejsce w Turnieju
Jagielonka br±zowi ch³opcy z Warszawy

 MVP:Alan Jatczyk - ¯AK ¯ory
Silesia Team Basketball

¯AK ¯ory: A. Jatczyk, P. Golc, K. Wojciechowski
WOJAN: £. Januszewski , P. Palczewski, I. Koz³owski
Wodzis³aw: £. Laskowski, P. Micha³owski, R.Szlachta 
MOSM Bytom: P. Bia³as, A. Miler , Sz. Grz±dziel
Trenerzy: Marek Malik, Zbigniew Dusza
 Reszta ¦wiata

SPK: M. Przytutski, B. Chojnowski, Nie¶ciór  
Jagielonka: J. Zalewski, B. Kulikowski, M.Ko³aczewski
WKK: T. Madejski , Yoka-Bratasz Igor, A.Lentka
7 Trefl: M. G±siorowski, W. Dzierzak, T. Urban
Trenerzy: £ukasz Dzierkowsk, Antonio Daycolai


Mecz o 7 miejsce: MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI - MOSM BYTOM  40 : 56 (10-9, 13-13, 16-3, 17-15) MVP: Micha³ Adamczyk
Mecz o V miejsce: ¯AK ¯ORY - UKS 7 TREFL SOPOT 55 : 65 (13-17, 9-15, 20-10, 23-13) MVP: Kacper Wojciechowski
Mecz o III miejsce: WOJAN PAW£OWICE - JAGIELONKA WARSZAWA 52 : 84 (15-19 11-21,13-28, 13-16) MVP:  Benjamin Ditier Urbaniak
Fina³: WKK WROC£AW - SPK BIA£YSTOK 60-37 (15-12, 18-11, 27-`3, 0-11) MVP: Igor Yoka Bratasz

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  sk³ad.....punkty.........................
 ALL-STARS
Koszykarskie nadzieje
1

WKK Wroc³aw
20 Tomasz Madejski   36
10 Aleksander Lentka  28          
21 Mateusz Kaszowski 47
14 Marcin Brysz 31
32 Mateusz Bielecki  25
13 Jakub Król 0
3 Igor Yoka-Bratasz 40
56 Aleksander £añcucki 4
6 Kacper B³asiak 10
8 Wojciech Bekacz 8
23 Miko³aj Kie³piñski  24
11 Artur Krzy¿yñski  29
34 Szymon Eitelthaler  0
 57 £ukasz Klawa 23
Trener: £ukasz Dziergowski


2
 SPK Bia³ystok

4 Mateusz Przytulski  57
6 Adam Wi¶niowski 9
7 Piotr Targoñski 15
8 Patryk Dzienis  7
9 Adrian Iwaniuk  0
10 Dawid Chojnowski  79
11 Jakub Nie¶ciór  28
12 Piotr Kozio³ 0
13  Krystian Cierech  10
14 Damian ¯ero  14
15 Micha³ Ajdyna  4
16 Filip Bieliñski  25
17 Przemys³aw Bielski 12
Trenerzy: Kamil Zakrzewski

3

UKS Jagiellonka Warszawa

1 Didier-Urbaniak Benjamin 78
2 Rutkowski Tymon 33
3 Kopyszko Piotr 22
11 Kulikowski B³a¿ej  75
21 Szymañski Piotr  10
25 Szczepanik Jakub 4
31 Ko³aczewski Micha³  25
34 Markuszewski Jakub 4
45 Manowiecki Miko³aj 9
77 Matoszko Kacper  4
96 Zalewski Jakub 42

Trener: A
ntonio Daykola
  
4
  UKS Wojan Paw³owice

4 Tomek Krzymiñski 20
6 Adam Grabarczyk 4
7 Mateusz Czempiel 69
8 Bartosz Kubieniec 8
9 £ukasz Januszewicz 51
10 Piotr Palczewski 59
11 Jakub Grabski 11
12 Jakub Pietrzak 3
13 Aleks ¯mijak 25
14 Mateusz Panic 10
15 Mateusz Przyby³a 5
16 Igor Koz³owski  58
17 Jakub Gasiorek 8
Trener: Zbigniew Dusza
5
 UKS 7 Trefl Sopot
4  Maciej Danielewicz 4
7  Tymon Szymañski 26
15 Kacper Czuba 6
16 Wojciech Dzier¿ak 57
17 Micha³ G±siorowski 58
19 Filip ¦liwiñski11
22 Igor Miliæiæ 21
30 Tomasz Urban 8
68 Bartosz Jasica  27
Trener: Bart³omiej Perzanowski
6
 ¯AK ¯ory
19 Dawid Krzystek 25
20 Bart³omej Szady 31
21 Remigiusz Wi¶niewski 0
23 Mi³osz ¯ebrowski 9
24 Maciej £atka 20  (r.2002)
26 Bartosz Basoñ 0
27 Alex Borkowski 2
28 Piotr Golc 10
29  Pawe³ Sitek 2
30 Sebastian Michalczuk 38
31 Alan Jatczak 48
32 Kacper Wojciechowski 29
33 Jakub Skowroñski 23
Trener Grzegorz Marciak
7
 MKS Wodzis³aw ¦laski
4 Dawid Mocza³a 4
5 Filip Skrzyd³o 5
6 Rafa³ Szlachta 39
7 Remigiusz Kaczor 0
8 Adrian Zanibol 2
9 £ukasz Przyby³a 4
10 £ukasz Laskowski 69
13 Grzegorz P³onka 2
15 Micha³ Adamczyk 35
23 Patryk Micha³owski  72
24 Mi³os Wójtowicz 0
24 Tobiasz Ptak 22  (r.2002)
35 Szymon Kyrcz 5
55 Robert Szlachta 17
Trener: Marek Malik


8
 MOSM Bytom

5 Adam Miller 25
6 Filip Wadowski 26
7 Mi³osz Handziuk 0
8 Brunon Jastrzêbski 32
9 Pawe³ Bia³as 12
11 Szymon Grz±dziel 28
13 Adam Wawrzyniuk 4
14 Krzysztof Olesiñski 1
15 Denis Musik 10
16 Szymon Wójcik 0
17 Brian Suwa³a 3
18 Pawe³ Haberek 26

Trener: Rados³aw FudaliDOTYCHCZASOWI MISTRZOWIE WOJAN CUP

2011 Wojan Pawlowice
 2012 Wojan Paw³owice
 2013 Snakes Ostrawa
 2014 WKK Wroc³aw
  RELACJA-ZIBI RELACJE-ZIBI
RELACJA-ZIBI


 GRUPA A
¯AK ¯ORY - MOSM BYTOM   29-35  (7-6 9-6 11-13 2-10) MVP: Brunon Jastrzêbski
SPK BIA£YSTOK -¯AK ZORY  60 : 53 (11-11 , 11-18 , 13-11 , 25-13) MVP: Mateusz Przytulski
WKK WROC£AW - MOSM BYTOM  67 : 24 ( 14-3, 21-8, 20–2, 12-11) MVP: Marcin Brysz
SP BIA£YSTOK WKK WROC£AW   51 : 68  (11-20, 14-11, 8-24, 18-13) MVP: Aleksander Lentka
WKK WROC£AW - ¯AK ¯ORY  52 : 40  (10-12, 19-2, 11-17, 12-9) MVP: Klawa £ukasz
SPK BIA£YSTOK - MOSM BYTOM  55 : 34  (22-2, 16-10, 11-12, 6-10) MVP: Jakub Chojnowski

1.WKK WROC£AW 6 pkt.
2.SPK BIA£YSTOK 5 pkt.

3.MOSM BYTOM  4 pkt
4.¯AK ¯ORY  3 pkt.

 GRUPA B
MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI - WOJAN PAW£OWICE   57 : 61 (12-14, 10-19, 16-14, 19-14) MVP: £ukasz Januszewicz
WOJAN PAW£OWICE - UKS 7 TREFL SOPOT  68 : 33 (20-6, 14-8, 21-11, 13-8) MVP: Mateusz Czempiel
JAGIELLONKA WARSZAWA - MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI  51 : 68  (11-20, 14-11, 8-24, 18-13 MVP; Micha³ Ko³aczewski
UKS 7 TREFL SOPOT  - JAGIELLONKA WARSZAWA 45 : 68  (6-27, 14-16,8-12, 13-17) MVP: Jakub zalewski
WOJAN PAW£OWICE - JAGIELLONKA WARSZAWA 79 : 41  (17-11, 21-15, 22-7, 19-8) MVP: Piotr Palczewski
MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI - UKS 7 TREFL SOPOT  69 : 49  (11-8 20-20, 18-10, ) MVP: £ukasz Laskowski

1.UKS WOJAN PAW£OWICE 6 pkt.
2.UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  5 pkt.

3.MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI 4 pkt.
4.UKS 7 TREFL SOPOT  3 pkt.

Play-Off V-VIII
  ¯AK ZORY - MKS Wodzis³aw ¦l  38 : 64  (6-20, 10-13, 21-15, 1-16) MVP ¯AK
Play-Off V-VIII UKS 7 TREFL SOPOT -  MOSM Bytom 46:33  (5-10, 14-5, 15-10, 12-80) MVP: Bartosz Jasica
PÓ£FINA£ WKK WROC£AW -JAGIELLONKA WARSZAWA  66:55 (25-17, 18-9, 9-15, 14-14)  MVP:Marcin Brysz
PÓ£FINA£  WOJAN PAW£OWICE - SPK BIA£YSTOK 71:74 (21-20, 12-13, 16-13, 14-17 dog 9-11) MVP: Filip Bieliñski

pozdrawiam