XII Turniej Wspólna Europa rocz. 2001 Strzelce Opolskie 15-17.V.2015
Dodane przez zibi dnia Maj 16 2015 12:00:00
 Miêdzyszkolny Klub Sportowy oraz Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy w Strzelcach Opolskich zorganizowali ju¿ po raz XII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki "Wspólna Europa". Turniej z udzia³em dru¿yn z czeskich Holic, Wroc³awia, Wa³brzycha, Bytomia, Strzelec Opolskich oraz Rudy ¦l±skiej odby³ siê w dniach w dniach 15-17 maja w hali sportowej przy PG nr 2 w Strzelcach Opolskich. Rozgrywki prowadzone by³y systemem ka¿dy z ka¿dym, tak wiêc kibice mogli podziwiaæ 15 meczów koszykówki.

Rozszerzona zawarto newsa
 Miêdzyszkolny Klub Sportowy oraz Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy w Strzelcach Opolskich zorganizowali ju¿ po raz XII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki "Wspólna Europa". Turniej z udzia³em dru¿yn z czeskich Holic, Wroc³awia, Wa³brzycha, Bytomia, Strzelec Opolskich oraz Rudy ¦l±skiej odby³ siê w dniach w dniach 15-17 maja w hali sportowej przy PG nr 2 w Strzelcach Opolskich. Rozgrywki prowadzone by³y systemem ka¿dy z ka¿dym, tak wiêc kibice mogli podziwiaæ 15 meczów koszykówki.

Klasyfikacja koñcowa:

1
MOSM Bytom
2 Pogoñ Ruda ¦l±ska
3 MKS Strzelce Opolskie,
4 ¦l±sk Wroc³aw  (2002)
5 Górnik Wa³brzych
6 BVK Holice.

Najlepszym zawodnikiem dru¿yny z
Bytom Denis Musik
Rudy ¦l±ska - Szymon Paszek
Strzelec Op. – Micha³ Mróz
Wroc³aw - Patryk Przyby³ek
Wa³brzych - Kamil Rumniak
Holice  Adam Tran

Podczas uroczystego zakoñczenia przedstawiciele w³adz miasta i utytu³owani zawodnicy wywodz±cy siê z klubu MKS Strzelce Op. wrêczyli kapitanom dru¿yn puchary i dyplomy, wyró¿nionym zawodnikom statuetki a wszystkim zawodnikom pami±tkowe koszulki z logo turnieju.
Turniej wspó³finansowa³a gmina Strzelce Opolskie.

WYNIKI