I Puchar Burmistrza Gminy Pniewy rocz.2004 Pniewy 17-19.IV.2015
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 19 2015 19:00:00
 Masz Marzenia GRAJ W KOSZA – Piêkne s³owa na banerze organizatora turnieju UKS Kormoran Sieraków. Od pi±tku do niedzieli po raz pierwszy w Pniewach zorganizowano Ogólnopolski Turniej Mini koszykówki. Rozegrano 24 spotkania 4x8 minut z czasem ZATRZYMYWANYM co jest bardzo wa¿ne dla trenerów. SKM rozda³ 48 wyró¿nieñ meczowych ( Magazyny MVP) Podczas Ceremonii otwarcia Burmistrz Sierakowa zapewni³ dzieciaków ¿e za dwa lata powstanie NOWA HALA w Sierakowie i wtedy ju¿ organizatorzy nie bêd±  szukaæ miejsc do rozegrania turnieju poza Sierakowem. 
Rozszerzona zawarto newsa
 Turniej koszykówki o Puchar   Burmistrza Gminy Pniewy
Wiosna 2015 -  dla ch³opców z roczników 2004  Pniewy, 17-19.04.2015 r.

Masz Marzenia GRAJ W KOSZA – Piêkne s³owa na banerze organizatora turnieju UKS Kormoran Sieraków. Od pi±tku do niedzieli po raz pierwszy w Pniewach zorganizowano Ogólnopolski Turniej Mini koszykówki. Rozegrano 24 spotkania 4x8 minut z czasem ZATRZYMYWANYM co jest bardzo wa¿ne dla trenerów. SKM rozda³ 48 wyró¿nieñ meczowych ( Magazyny MVP) Podczas Ceremonii otwarcia Burmistrz Sierakowa zapewni³ dzieciaków ¿e za dwa lata powstanie NOWA HALA w Sierakowie i wtedy ju¿ organizatorzy nie bêd±  szukaæ miejsc do rozegrania turnieju poza Sierakowem.

 Ciekawy system turniejowy w pierwszej kolejno¶ci mecze eliminacyjne w grupach, nastêpnie zespo³y podzielone na grupy Fina³owe A i B rozgrywaj± ponownie mecze miêdzy sob±, a wszystko po to by ka¿dy zespó³ mia³ rozegranych 6 spotkañ ! Nobli¶ci z Wielichowa zdominowali rozgrywki wygrywaj±c wszystkie spotkania, tylko Kormoran Sieraków ,,postawi³ siê,, Noblistom. W meczu fina³owym spotka³y siê dwie wielkopolskie dru¿yny – odwieczni rywale. Walka od pocz±tku do koñca  meczu, o zwyciêstwie decydowa³y ostanie akcje ,,Noblistów,, - WYGRANA  udany rewan¿ za pora¿kê w pierwszym turnieju organizowanym przez Kormoran. Puchar Burmistrza Pniew wyjecha³ do Wielichowa. Czy to Nobli¶ci czy Kormoran medal jest dla Wielkopolan. W meczu o trzecie miejsce spotka³y siê dwa silne znane o¶rodki szkol±ce dzieci WKK Wroc³aw vs UKS 7 Trefl Sopot - tu tak¿e wyrównane spotkanie do samego koñca wiêcej szczê¶cia mieli ch³opcy z Sopotu i to oni cieszyli siê z br±zowych medali.

 Rozgrywanie  spotkañ na dwóch halach (nie wychodz±c z budynku) pozwoli³y na wygospodarowanie czasu na Ognisko z pieczeniem kie³basek. By³ popcorn, ciep³a herbatka, gry i zabawy: przeci±ganie liny, rzut ku³eczkami, karaoke. Wieczorem SKM za³atwi³ na godzinkê halle i tam dla chêtnych zawodników za zgoda trenerów zorganizowa³ nieoficjalne konkursy. By³y tak¿e dwa oficjalne konkursy: Konkurs z piêciu pozycji i konkurs sprawno¶ciowy. Ceremonia zakoñczenia turnieju trochê siê wyd³u¿a³a ale jest Zibi s± konkursy a do wygrania gad¿ety NBA. Gdy organizator wprowadzi³ do sytemu wszystkie dane statystyczne wy³oni³y siê zwyciêzcy nagród. W sumie rozdano 18 nagród indywidualnych, + 2 nagrody konkursowe, 8 pucharów. Ka¿dy dzieciak otrzyma³ pami±tkowa koszulkê turniejow±, 5 p³yt Karaoke, notatki z logo turnieju

Na zakoñczenie chcia³bym bardzo podziêkowaæ klubowi Kormoran Sieraków i rodzicom  za zaproszenie na turniej, za koszulki Kormorana za piêkny szalik i laurkê od maluchów. Trenerom z Wroc³awia za transport do Pniew. Turnieje mini koszykówki s± wspania³ym imprezami, pe³nymi rado¶ci i przyja¼ni. SKM w mojej osobie bardzo chêtnie przyje¿d¿a na takie imprezy i po raz kolejny powiem bez mini-koszykówki nie bêdzie wielkiej koszykówki . I w tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ rodzicom, trenerom za cierpliwo¶æ do tych maluchów którzy fantastycznie siê bawi± i graj± na takich imprezach. Najm³odszy zawodnik turnieju to ch³opiec z 2 klasy z Sierakowa -  od SKM otrzyma³ Misia Uszatka
O i jeszcze jedna ciekawostka PO RAZ PIERWSZY na turnieju by³o PODIUM !!!
Zapraszam do ogl±dania filmików i fotek z turnieju. Do zobaczenia w przysz³ym sezonie gdzie¶ tam w Polsce

 Gwiazdeczki - 5 All - Stars
Jakub Bereszyñski - Nobli¶ci Wielichowo
Jêdrzej Smolarek - Nobli¶ci Wielichowo
Eryk Wylega³a - Kormoran Sieraków
Kamil Paluszek - Kormoran Sieraków
Jakub Sosnowski - UKS 7 Sopot

SPECJALNA STRONA INTERNETOWA A WIELE INFORMACJI:

FOTO ZIBI
 
FILMIKI ZIBI
 TOP 10 - EVAL / MVP  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    27,67
2
    Konrad Kornowicz    UKS de La Salle Gdañsk    20,83
3    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    20,50
4    Jakub Bereszyñski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    20,17
5    £ukasz Skwiot    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    18,33
6    Tymoteusz Witczak    UKS Kormoran Sieraków    17,50
7    Szymon Paluch    WKK Wroc³aw    16,50
8    Kacper Jaworski    WKS ¦l±sk Wroc³aw    15,67
9    Filip Wincenty    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    14,83
10    Igor Girus    UKS Nobli¶ci Wielichowo    13,00 TOP 10 - Najlepsi Strzelcy
(³±czna ilo¶c zdobytych punktów)
1    Konrad Kornowicz    UKS de La Salle Gdañsk    146
2    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    113
3    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    102
4    £ukasz Skwiot    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    84
5    Jakub Sosnowski    UKS 7 Trefl Sopot    81
6    Szymon Paluch    WKK Wroc³aw    81
7    Jakub Bereszyñski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    80
8    Jêdrzej Janowicz    WKK Wroc³aw    72
9    Michal Najder    UKS de La Salle Gdañsk    71
10    Igor Girus    UKS Nobli¶ci Wielichowo    68

 TOP 10 - Najlepsi zbieraj±cy  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Kacper Jaworski    WKS ¦l±sk Wroc³aw    9,83
2    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    9,33
3    Jakub Bereszyñski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    8,17
4    Miko³aj Kowalczyk    WKS ¦l±sk Wroc³aw    6,67
5    £ukasz Skwiot    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    6,00
6    Dawid Gorzelewski    UKS de La Salle Gdañsk    5,67
7    Szymon Paluch    WKK Wroc³aw    5,50
8    Tomasz Tomaszewski    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    5,33
9    Micha³ Macewicz    WKS ¦l±sk Wroc³aw    5,33
10    Miko³aj Wac³awik    UKS Kormoran Sieraków    5,17

 TOP 10 - Najwiêcej podaj±cy / Asysty  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Jakub Rosolski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    2,75
2    Filip Wincenty    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    2,67
3    Tymoteusz Witczak    UKS Kormoran Sieraków    2,67
4    Adam Banach    UKS Nobli¶ci Wielichowo    2,50
5    Aleks Najder    UKS Kormoran Sieraków    2,50
6    Miko³aj Wac³awik    UKS Kormoran Sieraków    2,33
7    Ksawery Raupuk    UKS 7 Trefl Sopot    2,17
8    G. Wojdanowicz    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    2,00
9    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    2,00
10    Bartosz Szczechowiak    UKS Kormoran Sieraków    1,50

 TOP 10 - Najlepsi obroñcy /Przechwyty  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Tymoteusz Witczak    UKS Kormoran Sieraków    5,17
2    Kacper Jaworski    WKS ¦l±sk Wroc³aw    4,50
3    Filip Wincenty    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    4,50
4    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    4,00
5    Ksawery Raupuk    UKS 7 Trefl Sopot    3,33
6    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    3,17
7    Micha³ Robak    MKS Novum Bydgoszcz    3,17
8    Jêdrzej Janowicz    WKK Wroc³aw    3,00
9    Mateusz Grzesiak    UKS de La Salle Gdañsk    3,00
10    Maciej Karpiewski    UKS Kormoran Sieraków    3,00


 Konkurs Rzutowy  (5 pozycji po 5 pi³ek)

1.Jêdrzej Janowicz  -WKK
2.Kamil Paluszak – Kormoran
3.Konrad Kornowic z – De La Salle
   Eryk Wylega³a – Kormoran
   Jêdrek Smolarek - Wielichowo
   Wiktor Siemianiuk – Sopot
   Miko³aj Kowalczyk – ¦l±sk
   Jakub Angowski – Novum

 Konkurs Sprawno¶ciowy

1.Olgiero Kobiak - Sopot
2.Banact Adam - Wielichowo
3.Tymon Witczak - Kormoran
3.Kamil Kaczor - WKK
   Aleks Najder - Kormoran
   Rafa³ Waluk-¦l±sk
   Micha³ Najer- De La Salle
   Bartek Duliwski-Novum

KLASYFIKACJA KOÑCOWA: 

   .............................................Wyró¿nienie trenera
1
 Nobli¶ci Wielichowo

4 Kacper Skotnicki
5 Kamil Zarabski
6 Jêdrzej Smolarek
7 Igor Girus
8 Adam Szymanuszka
9 Tobiasz Trawa
10 Jakub Rosolski
11 Adam Banach >>>>>>>>
12 Oskar Szydlik
14 Dariusz Koterewa
15 Jakub Bereszyñski
16 Cyprian Zarabski
17 Oskar Klecha

2
 Kormoran Sieraków

4 Kamil Paluszak
5 Aleks Najder
6 Mateusz Molik
7 Bartosz Szczechowiak
8 Tymoteusz Witczak >>>>>>
9 Marcel Nowak
10 Eryk Wylega³a
11 Jan ¦miglak
12 Nikodem Witczak
13 Daniel Pepe
15 Miko³aj Wac³awik
16 Maciej Karpiewski
17 Jakub Wojtanowski
18 Kacper Doro¿a³a
3
 UKS 7 Sopot

5 Jakub Sosnowski
6 Mateusz Kossakowski
7 Piotr Wielopolski
8 Marcel Jurkowski
9 Ksawery Rapupuk
13 Olgierd Kubiak
14 Mateusz G±siorowski
15 Sergiusz Serafin >>>>>>>
17 Szymon Mastalerz
22 Przemys³aw Mazurowski
23 Igor Perzanowski
24 Bart³omiej Kulwas
34 Oskar Borkowski
44 Wiktor Siemianiuk

4
 WKK Wroc³aw

3 Micha³ Januszkiewicz
7 Krzysztof Zaj±c
10 Marcel £ach
11 Marcel Grys
14 Hubert Ostrowski
15 Damian Mijalski
16 Kamil Kaczor
17 Szymon Paluch >>>>>>
5 S. Pagowski
4 P. £uczak
89 Maciej Markowicz
47 Wojciech Samolak
88 Mateusz Nycz
1 Jêdrzej Janowicz
5
 Sokó³ Marbo Miêdzychód

2 Aleks Kuchta
4 Mateusz Miê¿a³
5 Filip Jakubowski
6 Oliwier Ga³ê¿ewski
7 £ukasz Skwiot >>>>>>>>
8 Bartosz Mitrêga
9 Nikodem Szlachetko
11 Tomasz Tomaszewski
13 Filip Wincenty
14 Alan Rembacz
15 Kacper Kurek
16 Micha³ Mleczak
22 Kamil Zgrajek

6

UKS de La Salle Gdañsk 

4 Dawid Gorzelewski
5 Mateusz Grzesiak
6 Kacper Klasicki >>>>>>>>
7 Konrad Kornowicz
10 Dominik Barbu¿ynski
12 Szymon Kosiñski
13 Pawe³ Kosiñski
14 Jêdrek Badura
15 Micha³ Najder
16 Patryk Popieliñski
17 Kuba Szczepañski 7
 WKS ¦l±sk Wroc³aw

5 Rafa³ Waluk
6 Miko³aj Kowalczyk
7 Igor Przystasz
8 Igor Wis³owski
9 Filip Kwa¶niewicz
10 Micha³ Mackiewicz
11 Kacper Jaworski >>>>>>>
12 Kacper Koñczy³o
13 Kajtek Krawczyk
14 Mateusz Kazimierczak
15 Mateusz Tereba8
 Novum Bydgoszcz

4 Bartosz Preus >>>>>>>>
5 Dominik Kriger
6 Bartek Duliñski
7 Jakub Angowski
8 Marcin Kry¶
9 Maksymilian Bartczak
10 Pawe³ Grabowski
11 Jakub Olszewski
7 Marek Olszewski
13 Miko³aj £uczak
14 Bejma Wiktor
16 Tomasz Zemke
6 Micha³ Robak
12 Oliwier Go³êbiewskiGRUPA Fina³owa ,,A,, o miejsca I-IV
Kormoran Sieraków - WKK Wroc³aw  95 : 43
Nobli¶ci Wielichowo - UKS 7 Trefl Sopot  61 : 36
Kormoran Sieraków - UKS 7 Trefl Sopot  72 : 53
Nobli¶ci Wielichowo - WKK Wroc³aw  85 : 25
Nobli¶ci Wielichowo - Kormoran Sieraków  56 : 49
WKK Wroc³aw  - UKS 7 Trefl Sopot  77 : 79

1 Nobli¶ci Wielichowo 6 pkt. (+92)
2 Kormoran Sieraków  5 pkt.  (+64)
3 UKS 7 Trefl Sopot 4 pkt  (-42)
4 WKK Wroc³aw 3 pkt.  (-114)

GRUPA Fina³owa ,,B,, o miejsca V-VIII
DeLa Salle Gdañsk - Novum Bydgoszcz  77 : 34
¦l±sk Wroc³aw - Sokó³ Miêdzychód  23 : 103
Da La Salle Gdañsk - ¦l±sk Wroc³aw   57 : 56
Sokó³ Miêdzychód - Novum Bydgoszcz  90 : 21
De La Salle Gdañsk - Sokó³ Miêdzychód  49 : 102
Novum Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw  16 : 55

1 Sokó³ Miêdzychód 6 pkt  (+201)
2 De La Salle Gdañsk 5 pkt. -9)
3 ¦l±sk Wroc³aw 4 pkt. (-42)
4 Novum Bydgoszcz 3 pkt  (-150)


 GRUPA I
Kormoran Sieraków  -  De La Salle Gdañsk  110 : 37
Novum Bydgoszcz - WKK Wroc³aw 12 : 79
De La Salle Gdañsk  -  Novum Bydgoszcz 75 : 25
WKK Wroc³aw - Kormoran Sieraków  21 : 72
Kormoran Sieraków - Nowum Bydgoszcz  98 : 15
WKK Woroc³aw - De La Sall Gdañsk  62 : 59

1 Kormoran  Sieraków 6 pkt. (+207)
2 WKK Wroc³aw 5 pkt. (+19)

3 De La Salle Gdañsk 4 pkt.  (-26)
4 Novum Bydgoszcz  3 pkt. (-200)

 GRUPA II
UKS 7 Trefl Sopot - Sokó³ Miêdzychód 44 : 42
¦l±sk Wroc³aw - Nobli¶ci Wielichowo  26 : 107
UKS 7 Sopot - WKS ¦l±sk  71 : 20
Sokó³ Miêdzychód - Nobli¶ci Wielichowo  38 : 50
Nobli¶ci Wielichowo - UKS 7 Trefl Sopot   67 : 42
¦l±sk Wroc³aw - Sokó³ Miêdzychód 50 : 95

1 Nobli¶ci Wielichowo 6 pkt.  (+118)
2 UKS 7 Trefl Sopot 5 pkt.  (+26)

3 Sokó³ Miêdzychód  4 pkt  (+31)
4 ¦l±sk Wroc³aw 3 pkt. (-175)


Pozdrawiam ZIbi