II Puchar Etransport.pl rocz.2003 Inowroc³aw 13-14.VI.2015
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 14 2015 18:02:00
 Po ciê¿kiej i zaciêtej walce, pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna MKS Ochota Warszawa.
Rozszerzona zawarto newsa

Po ciê¿kiej i zaciêtej walce, pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna MKS Ochota Warszawa.

Najlepszy zawodnik turnieju: Wilkowski Adam – MKS Ochota Warszawa

Za nami dwa bardzo emocjonuj±ce dni, podczas których m³odzi koszykarze pokazali jak wa¿ny w ich ¿yciu jest sport i co mo¿na zdobyæ ciê¿k± prac±. Obserwuj±c zmagania naszych m³odych sportowców, mo¿na by³o zauwa¿yæ jak wielki postêp uda³o im siê osi±gn±æ przez ostatni rok. W minion± sobotê i niedzielê, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowroc³awiu spotka³o siê 5 dru¿yn: M³ode Lwy Gdañsk, UKS Basket 2010 Kruszwica, MKS Novum Bydgoszcz, MKS Ochota Warszawa i SKS Kasprowicz Inowroc³aw, którego etransport.pl jest oficjalnym sponsorem. Zespo³y rozegra³y ze sob± mecze w systemie ka¿dy z ka¿dym, 4 x 8 minut. Podczas rozgrywek zarówno koszykarzom jak i kibicom towarzyszy³o wiele pozytywnych emocji.

W ubieg³ym roku SKS Kasprowicz Inowroc³aw zdoby³ I miejsce. W tym roku nie uda³o siê utrzymaæ pozycji lidera. Podopieczni trenera Piotra Wi¶niewskiego zajêli II miejsce, przegrywaj±c 15 punktami z dru¿yn± MKS Ochota Warszawa. W pierwszym meczu SKS Kasprowicz pokona³ Novum Bydgoszcz 58:30 nastêpnie UKS Basket 2010 Kruszwica 37:31 oraz M³ode Lwy Gdañsk 56:28. Ostatnia rozgrywka przynios³a przegran± 39:54. Koszykarze walczyli z ca³ych si³, jednak rywale okazali siê tym razem silniejsi.

SKS Kasprowicz – Novum Bydgoszcz 58:30
UKS Basket 2010 Kruszwica – MKS Ochota Warszawa 16:84
M³ode Lwy Gdañsk – Novum Bydgoszcz 29:34
Novum Bydgoszcz – UKS Basket 2010 Kruszwica 39:28
MKS Ochota Warszawa – M³ode Lwy Gdañsk 79:18
UKS Basket 2010 Kruszwica – SKS Kasprowicz 37:31
Kasprowicz – M³ode Lwy Gdañsk 54:28
MKS Ochota Warszawa – Novum Bydgoszcz 88:19
M³ode Lwy Gdañsk – UKS Basket 2010 Kruszwica 39:43
Kasprowicz – MKS Ochota Warszawa 39:54

1 MKS Ochota Warszawa
2 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
3 UKS Basket 2010 Kruszwica
4 M³ode Lwy Gdañski
5 Novum Bydgoszcz

 Najlepsza pi±tka turnieju:

Ochota – Hamerla Jêdrzej
Kasprowicz – Zdrojewski Hubert
Basket – Nowak Jakub
M³ode Lwy – Burzyñski Jêdrzej
Novum – Kacper Pal


Gratulujemy zwyciêskiej dru¿ynie MKS Ochota Warszawa. Wszystkim zawodnikom ¿yczymy sukcesów i wielu wygranych meczy. Dziêkujemy za wiele pozytywnych emocji, ¿yczymy powodzenia i trzymamy kciuki za potyczki naszych m³odych koszykarzy, przed którymi kolejny turniej w najbli¿szy weekend.

Foto etransport.pl