XII Wielkanocny rocz.2004 Warszawa 17-19.IV.2015
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 19 2015 16:30:00
 Po Pivot Cup, Pucharze Gen. Zietka rocznik 2004 Nied¼wiadków Przemy¶l prowadzony przez trenera kadry Polski U-15 Daniela Puchalskiego i pani± Hannê Banaszczak wygra³ kolejny turniej ogólnopolski. MVP turnieju zosta³ wybrany Karol Complak
.Drugie miejsce dla ch³opców Edwarda Traskowskiego Nenufar E³k. Br±zowe medale dla zespo³u z mazowsza MKS Grójec. Miejsce poza podium dla ch³opców Grzegorza Tomaszewskiego UKS Komorów (rocz.2005) Drugi zespó³ z Komorowa rocznik 2006/07 na dobrym 12 miejscu. Turniej Wielkanocny organizowany by³ przez Warszawski OZKosz. W turnieju wziê³o udzia³ 18 zespo³ów, g³ównie z mazowieckiego i mazur.

Rozszerzona zawarto newsa
 WIELKA NOCNY MINIKOSZYKÓWKI  CH£OPCÓW 17 - 19 KWIETNIA  2015
WARSZAWA


Po Pivot Cup, Pucharze Gen. Zietka rocznik 2004 Nied¼wiadków Przemy¶l prowadzony przez trenera kadry Polski U-15 Daniela Puchalskiego i pani± Hannê Banaszczak wygra³ kolejny turniej ogólnopolski. MVP turnieju zosta³ wybrany Karol Complak
.Drugie miejsce dla ch³opców Edwarda Traskowskiego Nenufar E³k. Br±zowe medale dla zespo³u z mazowsza MKS Grójec. Miejsce poza podium dla ch³opców Grzegorza Tomaszewskiego UKS Komorów (rocz.2005) Drugi zespó³ z Komorowa rocznik 2006/07 na dobrym 12 miejscu. Turniej Wielkanocny organizowany by³ przez Warszawski OZKosz. W turnieju wziê³o udzia³ 18 zespo³ów, g³ównie z mazowieckiego i mazur.


 


 MVP turnieju
Complak Karol (Nied¼wiadki Przemy¶l)


 Gwiazdeczki 5- ALL- STARS

Juraszewski Antoni (MKS Grójec)
Wrze¶niowski Mateusz (Nied¼wiadki)
Mroczkowski Brain (Nenufar)
Puchalski Maciej (Nied¼wiadki)
Pó³bratek Filip (Nenufar)

KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA

1.NIED¬WIADKI  HENSFORT Przemy¶l
Ziemski, Complak, Tarnawski, Radochowski, Wojtyna, Puchalski, Kowalik,
Borowski, Dobrowolski, Wrze¶niowski, M³odziñski, Wysocki, Gawe³ P, Gawe³ D, Gierczak, Baran
Trener –PuchalskiDaniel
2.UKS NENUFAR E³k
3.MKS Grójec
4.UKS Komorów I
5.MKS POLONIA Warszawa
6.UKS BIA£O£ÊKA Warszawa
7.TSK RO¦ Pisz
8.MKS Pruszków
9.KS LEGION Legionowo
10.KS AS Mr±gowo
11.MKS OCHOTA Warszawa
12.UKS Komorów II
13.UKS LA BASKET Warszawa
14.UKS ¯ak Koszalin
15.UKS 2 Wo³omin
16.UKS LAYUP Warszawa
17.SP 220 Warszawa
18.UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki


WYNIKI W GRUPACH
KS LEGION LEGIONOWO -SP 220 WARSZAWA 28:12
UKS II KOMORÓW-UKS  BIA£O£ÊKAWARSZAWA 7:64
UKS LA BASKET WARSZAWA –UKS KOMORÓWI 12:30
SP  220 WARSZAWA  -MKS GRÓJEC 20:42
MKS POLONIA WARSZAWA  -UKS LAY –UP WARSZAWA 79:8
UKS II  KOMORÓW-UKS 2 WO£OMIN 24:23         
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ.-MKSPRUSZKÓW 19:28
KS LEGION LEGIONOWO-TSK  RO¦  PISZ 35:43
KS AS  MR¡GOWO -UKS KOMORÓW I 13:32
SP 17 „¯AK” KOSZALIN  -MKS GRÓJEC 9:53
UKSNENUFAR E£K -UKS LAY –UP WARSZAWA 77:11
NIEDZWIADKI HENSFORT PRZEMY¦L –UKS BIA£O£ÊKA 56:16
MKS OCHOTA WARSZAWA -MKS POLONIA WARSZAWA 16:36
MKS  GRÓJEC  -KS LEGION LEGIONOWO 58:26
UKS LA BASKET WARSZAWA -UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. 23:12
NIEDZWIADKI HENSFORT  –UKS 2 WO£OMIN 104:3
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. –KS AS  MR¡GOWO 16:21
TSK RO¦ PISZ  -SP 17 „¯AK” KOSZALIN  32:24
UKS LA BASKET WARSZAWA –MKS PRUSZKÓW 13:27
NIEDZWIADKI HENSFORT PRZEMY¦L  -UKS II KOMORÓW 69:8
MKS POLONIA WARSZAWA-UKS NENUFAR E£K 12:40
SP 220 WARSZAWA –SP 17”¯AK” KOSZALIN 14 :27
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ . -UKS I KOMORÓW 12 : 24
MKS GRÓJEC  -TSK RO¦ PISZ 32 : 11
MKS PRUSZKÓW  -KS  AS MR¡GOWO 13 : 10
UKS BIA£O£ÊKA –UKS 2  WO£OMIN 49 : 11
UKS KOMORÓW I  -MKS PRUSZKÓW 28 : 12
SP 220 WARSZAWA –TSK RO¦ PISZ 18 : 31
UKS NENUFAR E£K -MKS OCHOTA WARSZAWA  40 : 13
KS LEGION LEGIONOWO –SP 17 „¯AK” KOSZALIN 24 : 14
UKS LAY-UP WARSZAWA  -MKS  OCHOTA WARSZAWA 15 : 50
UKS LA BASKET WARSZAWA –KS  ASMR¡GOWO 27 : 32

PÓ£FINA£Y

SP 17 „ ¯AK” KOSZALIN -UKS 2 WO£OMIN  30 : 8            
UKS LAY-UP WARSZAWA -UKS LA BASKET WARSZAWA  11 : 50
KS LEGION LEGIONOWO -UKS II KOMORÓW 44 : 15
MKS OCHOTA WARSZAWA–MR¡GOWO 10 : 17
TSK  RO¦ PISZ -UKS BIA£O£EKA   31 : 49
MKS POLONIA   WARSZAWA-MKS PRUSZKÓW  32 : 19
MKS GRÓJEC -NIEDZWIADKI HENSFORT PRZEMY¦L  30 : 38
UKS NENUFAR E£K -UKS KOMORÓW I  41 : 14

FINA£Y
MKS OCHOTA -UKS II KOMORÓW 49 : 11
KS LEGION LEGIONOWO-MR¡GOWO 26 : 12
TSK RO¦ Pisz -MKS PRUSZKÓW  19 : 13
SP 220 WARSZAWA –UKS PROBASKET 17 : 8
UKS Bia³o³êka –MKS POLONIA   WARSZAWA 17 : 26
UKS 2 WO£OMIN –UKS LAY-UP WARSZAWA 34 : 22
MKS Grójec –UKS KOMORÓW I 25 : 12
SP 17 „ ¯AK” KOSZALIN -UKS LA BASKET0 0 : 20
NIED¬WIADKI HENSFORT-UKS NENUFAR E£K  36 : 16

Wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno¶ciowe koszulki, pierwsza trójka
–medale i puchary, wyró¿nieni zawodnicy i najlepsze zespo³y–upominki
ufundowane przez WOZKoszWM

Wspó³organizatorem turnieju by³o Biuro Sportu i Rekreacji Urzêdu
m.st.Warszawy które dofinansowa³o jego organizacjê oraz ufundowa³o medale i
puchary.  Warszawskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego
mgr in¿. Micha³ Lesiñski