Turniej Niepodleg³o¶ciowy Minikoszykówki Ch³opców Sieraków 2014.
Dodane przez zibi dnia Listopad 10 2014 00:00:00
 W dniach 7 – 9 listopada w Biezdrowie odby³ siê Niepodleg³o¶ciowy Turniej Minikoszykówki Ch³opców Rocznik 2004. Jego organizatorem by³ nasz klub. Turniej organizowali¶my na Sali w Biezdrowie, poniewa¿ w Sierakowie ni mamy warunków, aby tak± imprezê przeprowadziæ. Zaprosili¶my piêæ dru¿yn z rocznika 2004: Biofarm Basket Junior Poznañ, UKS Nobli¶ci Wielichowo, UKS Iskra Osieczna, UKS 7 Sopot, SKM Zastal Zielona Góra. Listê zespo³ów dope³ni³ UKS Kormoran Sieraków. Dru¿yny od pi±tku do niedzieli rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Rozegrano 15 meczów, grano 4 o¶miominutowe kwarty wg zasad minikisza.
Rozszerzona zawarto newsa
 Turniej Niepodleg³o¶ciowy Minikoszykówki Ch³opców Sieraków 2014.

W dniach 7 – 9 listopada w Biezdrowie odby³ siê Niepodleg³o¶ciowy Turniej Minikoszykówki Ch³opców Rocznik 2004. Jego organizatorem by³ nasz klub. Turniej organizowali¶my na Sali w Biezdrowie, poniewa¿ w Sierakowie ni mamy warunków, aby tak± imprezê przeprowadziæ. Zaprosili¶my piêæ dru¿yn z rocznika 2004: Biofarm Basket Junior Poznañ, UKS Nobli¶ci Wielichowo, UKS Iskra Osieczna, UKS 7 Sopot, SKM Zastal Zielona Góra. Listê zespo³ów dope³ni³ UKS Kormoran Sieraków. Dru¿yny od pi±tku do niedzieli rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Rozegrano 15 meczów, grano 4 o¶miominutowe kwarty wg zasad minikisza.

Turniej okaza³ siê bardzo udany dla zawodników Kormorana. Odnie¶li¶my komplet zwyciêstw pokonuj±c kolejno: SKM Zastal Zielona Góra 64 – 21, UKS Iskra Osieczna 59 – 23, 7 Sopot 52 – 21, Biofarm Basket Junior Poznañ 115 – 10, UKS Nobli¶ci Wielichowo 27 – 26. Szczególny wymiar mia³o dla nas ostatnie zwyciêstwo, odniesione nad niepokonan± przez nas do tej pory dru¿yn± z Wielichowa. Najlepszym koszykarzem imprezy wybrano naszego gracza – Kamila Paluszaka, indywidualne wyró¿nienia zdobyli jeszcze Eryk Wylega³a i Mateusz Molik. Turniej okaza³ siê sukcesem sportowym ale i organizacyjnym. Zorganizowali¶my go dziêki finansowej pomocy naszych sponsorów na czele z Gmin± Sieraków, dziêki wspó³pracy z Sierakowskim Domem Kultury, ale przede wszystkim dziêki ofiarno¶ci i zaanga¿owaniu rodziców naszych ch³opaków. Trzeba przyznaæ, ze tak zaanga¿owanych ludzi w tym klubie jeszcze nie by³o, co jest dla nas ogromn± szans± na przysz³o¶æ i dynamiczny rozwój Kormorana. Szczególne podziêkowania nale¿± siê Adamowi Molikowi, który stan±³ na czele komitetu organizacyjnego i walnie przyczyni³ siê do sukcesu naszego turnieju.

 Koñcowa klasyfikacja Turnieju Niepodleg³o¶ciowego:

1. UKS Kormoran Sieraków
2. UKS Nobli¶ci Wielichowo 
3. UKS 7 Sopot
4. UKS Iskra Osieczna
5. SKM Zastal Zielona Góra
6. Biofarm Basket Junior Poznañ


FOTO GALERIA