III Ogólnopolski Turniej rocz.2003 Ostrów Wielkopolski 22-24.V.2015
Dodane przez zibi dnia Maj 25 2015 16:00:00
 W dniach 22-24.05.2015, z okazji dwudziestolecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Pi±tka" w Ostrowie Wielkopolskim, odby³ siê Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców dla rocznika 2003. W turnieju udzia³ wziê³o 12 dru¿yn, mecze rozgrywano na halach SP5 oraz KS Stal. W pi±tek i sobotê zespo³y rywalizowa³y w dwóch grupach. W  niedzielê rozegrano pó³fina³y i fina³ oraz mecze o pozosta³e miejsca.

Rozszerzona zawarto newsa
 III OGÓLNPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI
CH£OPCÓW  rocznik 2003 : „ UKS-u LECIE  PRZY  BASKECIE”


W dniach 22-24.05.2015, z okazji dwudziestolecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Pi±tka" w Ostrowie Wielkopolskim, odby³ siê Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców dla rocznika 2003. W turnieju udzia³ wziê³o 12 dru¿yn, mecze rozgrywano na halach SP5 oraz KS Stal. W pi±tek i sobotê zespo³y rywalizowa³y w dwóch grupach. W  niedzielê rozegrano pó³fina³y i fina³ oraz mecze o pozosta³e miejsca.

Wiêkszo¶æ meczów by³o zaciêtych, pe³nych emocji i wra¿eñ. Zawodnicy z wszystkich dru¿yn pokazali du¿y potencja³ i spore jak na dwunastolatków umiejêtno¶ci. Po kilku ¶wietnych meczach, do fina³u awansowali faworyci turnieju, ekipy z Opalenicy i Rybnika. W finale, który sta³ na bardzo dobrym poziomie, lepsza okaza³a siê dru¿yna ¶l±zaków. Dosyæ niespodziewanie, trzecie miejsce, wywalczy³ znakomicie graj±cy przez ca³y turniej zespó³ Pyry Poznañ.

Otwarcie turnieju u¶wietni³ jeden z najlepszych na ¶wiecie specjalistów od trików i sztuczek z pi³kami Mieszko W³odarczyk, a na zakoñczeniu swój freestyle pokaza³ równie utalentowany Andrzej Adamczyk. Go¶ciem specjalnym by³ równie¿ £ukasz Olejnik, koszykarz Stali Ostrów, która tydzieñ temu wywalczy³a awans do ekstraklasy.

Podczas turnieju przeprowadzono dru¿ynowy konkurs rzutów na czas. Najszybciej, trzy rzuty spod kosza, trzy osobiste i jedn± trójkê trafi³a ekipa UKS Pi±tki / Stali Ostrów. Drugie miejsce Pyra Poznañ, trzecie MKKS Rybnik.

Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe koszulki oraz zdjêcia, a trenerzy upominki.  Z ka¿dej dru¿yny wyró¿niono zawodnika, który w ostatnim czasie zrobi³ najwiêksze postêpy. MVP turnieju zosta³ Adrian ¦cie¿ka z Rybnika. Zgodnie z tradycj± turniejów UKS Pi±tki, w¶ród wszystkich uczestników wylosowano rower, który trafi³ do Bartka Bugaja z UKS Pi±tki..... :)

Gratulujemy zwyciêzcom oraz wszystkim uczestnikom, pokazali¶cie charakter, niesamowit± walkê i ambicjê. Tak trzymaæ!!! Dziêkujemy za przyjazd do Ostrowa wszystkim dru¿ynom i ich sympatycznym kibicom. Zapraszamy ponownie

FOTO TOMASZ

Grupa A
SP 1 Ostrów  - Olimpijczyk 2:91
¦l±sk Wroc³aw - BT Opalenica 29:45
Olimpijczyk - Sudety 88:23
SP 1 Ostrów - ¦l±sk Wroc³aw 21:67
UKS SP 27 - BT Opalenica 24:46
SP 1 Ostrów  - Sudety 27:36
Olimpijczyk -  UKS SP 27 77:15
¦l±sk Wroc³aw - UKS SP 27 25:29
SP 1 Ostrów - BT Opalenica 16:48
Sudety - ¦l±sk Wroc³aw 32:35
SP 1 Ostrów - UKS SP 27 33:29
BT Opalenica - Sudety 49:31

1. Basket Team Opalenica - 8 pkt.
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw - 6 pkt.

3. KS Sudety Jelenia Góra - 6 pkt.
4. UKS Olimpijczyk SP1 Ostrów Wielkopolski 5 pkt.
5. UKS SP 27 Katowice 5 pkt.
6. UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski r.2002 - PK

Grupa B

Stal/Pi±tka - UKS Basket 42:32
Pyra Poznañ - WKK Wroc³aw 41:26
Kasprowicz - MKKS Rybnik 34:58
Stal/Pi±tka - Pyra Poznañ 70:82
UKS Basket - WKK Wroc³aw 38:33
MKKS Rybnik - Pyra Poznañ 44:40
Kasprowicz - WKK Wroc³aw 46:63
MKKS Rybnik - UKS Basket 35:33
Stal/Pi±tka - WKK Wroc³aw 52:45
UKS Basket - Pyra Poznañ 35:56
Stal/Pi±tka - Kasprowicz 59:47
WKK Wroc³aw - MKKS Rybnik 30:60
Kasprowicz - Pyra Poznañ 47:70
Stal/Pi±tka - MKKS Rybnik 38:55
Kasprowicz - UKS Basket 36:43

1. MKKS Rybnik 8 pkt.
2. MKK Pyra Poznañ 7 pkt.

3. Stal/UKS Pi±tka Ostrów Wielkopolski 6 pkt.
4. WKK Wroc³aw 5 pkt.
5. Kasprowicz Inowroc³aw 4 pkt.
6. UKS Basket Ostrów Wielkopolski. - PK

 mecz o IX miejsce: UKS SP 27 - Kasprowicz 48:58
mecz o VII miejsce: SP1 Ostrów - WKK Wroc³aw 44:62
mecz o V miejsce:  Stal/Pi±tka - Sudety 58:53
pó³fina³ I: BT Opalenica - Pyra Poznañ 47:44
pó³fina³ II: MKKS Rybnik - ¦l±sk Wroc³aw 38:24
mecz o III miejsce:  Pyra Poznañ - ¦l±sk Wroc³aw 62:49
fina³: BT Opalenica - MKKS Rybnik 33:43

Klasyfikacja koñcowa

1. MKKS Rybnik
2. Basket Team Opalenica
3. MKK Pyra Poznañ
4. WKS ¦l±sk Wroc³aw
5. UKS Pi±tka / Stal Ostrów Wielkopolski
6. Sudety Jelenia Góra
7. WKK Wroc³aw
8. UKS Olimpijczyk SP1 Ostrów Wielkopolski
9. Kasprowicz Inowroc³aw
10. UKS SP 27 Katowice
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski r.2002 - PK
UKS Basket Ostrów Wielkopolski. - PK

 MVP - Adrian ¦cie¿ka - MKKS Rybnik

Wyró¿nienia "Najwiêkszy postêp"
MKKS Rybnik - Maciej Golda
Basket Team Opalenica - Aleksander Kamiñski
MKK Pyra Poznañ - Miko³aj Chmielewski
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Kajetan Krzak
UKS Pi±tka / Stal Ostrów Wielkopolski - Bartosz Bugaj
Sudety Jelenia Góra - Igor D±browski
WKK Wroc³aw - Aleksander Wojciechowski
UKS Olimpijczyk SP1 Ostrów Wielkopolski - Kacper Stawicki
Kasprowicz Inowroc³aw - Jêdrzej Prill
UKS SP 27 Katowice - Sergiusz Kornatowski
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski r.2002 - Mateusz Skorupa
UKS Basket Ostrów Wielkopolski. - Dorota Szewczyk Dru¿ynowy konkurs rzutów

1. UKS Pi±tka / Stal Ostrów
(Wojtek Krzy¿anowski, Miko³aj Zaremba, Nikodem Suski)
2. Pyra Poznañ
3. MKKS Rybnik