Kadra Polski U14 rocz.2000 Turniej Rumunia 16-22.XII.2014
Dodane przez zibi dnia Grudzie 19 2014 16:00:00
 Pierwszy turniej za nami, doskona³a organizacja, trudne mecze, wszystko co potrzebujemy by uczyæ siê koszykówki na poziomie miêdzynarodowym. Nasz zespó³ pokaza³ ogromny charakter, wiarê w sukces i chêæ wygrywania. Oczywi¶cie ¿e mnóstwo pracy przed nami, wierzê jednak ¿e takie mecze dadz± motywacjê do systematycznej pracy przez kolejne miesi±ce zarówno zawodnikom graj±cym na turnieju jak i tym którzy tworz± zespó³ i zostali w kraju.W kolejnym turnieju bêdziemy chcieli zobaczyæ w walce sportowej kolejnych zawodników. Ostatecznie zajêli¶my V miejsce, trzy wygrane i dwie pora¿ki, du¿± satysfakcjê mamy z tego ¿e pokonali nas tylko finali¶ci turnieju. Mi³o nam ¿e do pi±tki All Stars turnieju wybrany zosta³ Szymon Janczak, mimo ¿e dolegliwo¶ci ¿o³±dkowe mocno ograniczy³y jego mo¿liwo¶ci to da³ siê zauwa¿yæ wszystkim trenerom, gratulacje!!

Rozszerzona zawarto newsa

Mecz o V miejsce: Polska - Rumunia II 103:69 (25-14 26:-16 30-17 22:-22)  STATYSTYKI

Polska: Mochnacz 32(8 zb., 6/6 za 3), Rajewicz 18 (7 as.), Drozdowski 12 (15 zb.), Kamiñski 6, Go³ek 5 (4 prz.) Walda 13, Walciszewski 8, Bembeniec 4(1x3, 5 as.), Groth 4, Pelczar 1, Kamrowski 0, Janczak 0

Nasi ch³opcy nie dali szans drugiemu zespo³owi Rumunii, zespó³ gospodarzy z³o¿ony z po³owy rocznika 99 i 2000 nie znalaz³ recepty na nasz atak i tym samym, pad³a pierwsza setka w turnieju. Bardzo dobry wystêp na zakoñczenie turnieju, MVP meczu dla Micha³a Mochnacza

PLAY-OFF V-VIII Polska - Turcja 68 : 58 (8-14 18-14 21-15 21-15)  STATYSTYKI
Polska: Go³ek 11(1x3), Mochnacz 10(3x3), Drozdowski 9, Kamiñski 8, Bembeniec 2 oraz Janczak 11(3x3), Walda 9, Rajewicz 8 (6 as.), Walciszewski 0, Groth 0

Mieli¶my okazjê zagraæ pierwszy mecz z rówie¶nikami, Turcja, podobnie jak my, przyjecha³a m³odszym sk³adem po naukê na turniej U-16. Mobilizacja z obu stron by³a wyj±tkowa, przegrana ze starszym zespo³em jest po czê¶ci wpisana w plan przygotowañ, o meczu z rówie¶nikami tego nie mo¿na powiedzieæ. Kolejny raz nie poddali¶my meczu gdy gra nie uk³ada³a siê po naszej my¶li, to bardzo wa¿ne, wygrywaæ gdy wszytko wychodzi nie jest sztuk±, trudniej to zrobiæ gdy gra nie idzie. Gratulacje dla ca³ego zespo³u, nagroda indywidualna dla Filipa Drozdowskiego, najrówniej graj±cego zawodnika zespo³u w ca³ym turnieju. Jutro koñczymy turniej meczem o 5 miejsce z II zespo³em Rumunii, zawodnicy startowi rocznik 99 a zmiennicy 2000.

Rumunia 1 - Polska  84 : 62  (29-10, 21-18, 21-15, 13-19)  STATYSTYKI
Polska:Drozdowski 13, Kamiñski 13, Go³ek 7, Groth 5, Rajewicz 2 oraz Bembeniec 8, Walda 6, Mochnacz 6(1x3), Pelczar 2, Walciszewski 0, Kamrowski 0 Janczak

Bu³garia - Polska  79 : 72  (19-16, 27-18, 20-20, 13-19)  STATYSTYKI
Polska: Rajewicz 8, Bêbeniec 5, Pelczar 0, Walda 9, Walciszewski 0, Golek 6 (6 zb.), Drozdowski 6 (6 zb.), Kamiñski 14 (2x3), Mochnacz 9 (1x), Kamrowski - , Groth 2, Janczak 14(6 zb.)

Nie uda³ siê po¶cig Reprezentacji Polski za Bu³gari±. Po trzeciej kwarcie Bu³garzy prowadzili  66 – 54 Podopieczni trenera Puchalskiego w  ostatniej kwarcie z akcji na akcje odrabiali straty, by na 52 sekundy przed koñcem zniwelowaæ przewagê Bu³garów do 3 punktów. W ostatnich akcjach nasz zespó³ taktycznie faulowa³, Bu³garzy trafili trzy rzuty wolne i spotkanie wygrali 6 punktami. Pomimo pora¿ki kolejny wystêp bia³o-czerwonych nale¿y uznaæ za udany. Minimalna pora¿ka z rok starszymi Bu³garami napawa optymizmem przed jutrzejszym ostatnim spotkaniem grupowym z gospodarzami turnieju. Polacy w meczu z Bu³gari± zagrali zespo³owo (8 as) dobrze na deskach (48 zb). Najwiêcej minut na parkiecie spêdzi³ Drozdowski.W dzisiejszym spotkaniu ma³a zmiana pierwszej pi±tki  - w miejsce Go³ka  zagra³ Mochnacz Czekamy na pierwsze minuty Komrowskiego

Polska – Macedonia 78 : 73  (17-20, 21-22, 27-13, 13-18) STATYSTYKI
Polska: Rajewicz 0, Bêbeniec 9 (3x3), Pelczar 3 (1x3), Walda 6, Walciszewski 3, Golek 26 (10 zb.), Drozdowski 10 (14 zb.), Kamiñski 9 (1x3), Mochnacz 3 (1x3), Kamrowski - , Groth 4, Janczak 5 (10 zb.)

Reprezentacja Polski Turniej Cupa Balcanica U16 rozpoczyna od zwyciêstwa ! Pierwszym przeciwnikiem naszej kadry by³a Reprezentacja Macedonii. Trener Daniel Puchalski wystawi³ nastêpuj±ca pierwsza pi±tkê: Walda, Go³ek, Rajewicz, Drozdowski i Janczak, z biegiem czasu trener Puchalski rotowa³ sk³adem. Pierwsz± i drug± kwartê Polacy nieznacznie przegrywaj± . Po zmianie stron nasi zawodnicy dobrze zmotywowani w szatni z wiar± w zwyciêstwo nad starszymi Macedoñczykami weszli na parkiet.
To w trzeciej kwarcie odrabiamy straty i wychodzimy na prowadzenie. Ostatnia ods³ona meczu nale¿y do Macedonii pomimo zwyciêskiej kwarty nie odrobili strat HISTORYCZNE ZWYCIÊSTWO bia³o czerwonych sta³o siê faktem. Brawo sztab szkoleniowy brawo zawodnicy. Ca³y zespó³ nale¿y wyró¿niæ za dobr± grê. double double zaliczy³ Przemys³aw Go³ek i Filip Drozdowski. Najwiêcej minut na parkiecie spêdzili: Bêbeniec, Go³ek, Drozdowski, Janczak i Kamiñski


RELACJE VIDEO

www.frbaschet.ro


Trener: Daniel Puchalski
Asystent trenera: Maciej Szel±gowski
Asystent trenera: Wojciech Boblewski
Fizjoterapeuta: Alicja Albecka

 

Bêbeniec Maciej
SPK Bia³ystok
171 cm.
pozycja 1
Rajewicz Wiktor
Zastal Zielona G.
171 cm.
Pozycja 1
Pelczar B.
Pi±tka Gim 16
180 cm.
Pozycja 2
Go³ek Przemek
Pivot Piastów
192 cm.
Pozycja 2/3
Walda Sebastian
7 Trefl Sopot
189 cm.
Pozycja 2/3
Walciszewski K.
Nied¼wiadki
185 cm
Pozycja 3
 
Drozdowski Filip
TKM W³oc³awek
192 cm.
Pozycja 3/4
Mochnacz Micha³
7Trefl Sopot
193 cm
Pozycja 3/4
Kamiñski G
SKS Starogard G.
193 cm.
Pozycja 4
Janczak Szymon
MKS D±browa G.
200 cm.
Pozycja 4
Kamrowski W.
Zastal Zielona G.
198 cm.
Pozycja 4/5
Groth Dominik
7 Trefl Sopot
193 cm.
Pozycja 5

PODSUMOWANIE STATYSTYCZNE