I Miko³ajkowy rocz.2003 Inowroc³aw 6-7,XII,2014
Dodane przez zibi dnia Grudzie 07 2014 10:00:00
 W dniach 6-7 grudzieñ w hali I LO w Inowroc³awiu odby³ siê pierwszy  ogó³nopolski turniej miko³ajkowy m³odzików m³odszych organizowany przez klub SKS Kasprowicz Inowroc³aw. Oprócz gospodarza turnieju udzia³ bra³y zespo³y z Koszalina, W³oc³awka, Pelplina i Bydgoszczy.
Mecze obfitowa³y w wiele efektownych akcji o czym ¶wiadcz± du¿e wyniki punktowe osi±g±ne przez dru¿yny.

Rozszerzona zawarto newsa
 I MIKO£AJKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz. 2003  w dniach 6­-7 Grudnia 2014 r

W dniach 6-7 grudzieñ w hali I LO w Inowroc³awiu odby³ siê pierwszy  ogó³nopolski turniej miko³ajkowy m³odzików m³odszych organizowany przez klub SKS Kasprowicz Inowroc³aw. Oprócz gospodarza turnieju udzia³ bra³y zespo³y z Koszalina, W³oc³awka, Pelplina i Bydgoszczy.
Mecze obfitowa³y w wiele efektownych akcji o czym ¶wiadcz± du¿e wyniki punktowe osiag±ne przez dru¿yny.


 Zespó³ gospodarzy zaj±³ ostatecznie trzecie miejsce. Wynik sportowy nie by³ jednak najwa¿niejszy. Najwa¿niejsz± warto¶cia tego turnieju by³a mo¿liwo¶æ skonfrontowania siê z mocnymi przeciwnikami. Te konfrontacje ukaza³y trenerowi i zawodnikom mocne i s³abe strony ich umiejêtno¶ci  oraz  nad jakimi elementami koszykarskiego rzemios³a trzeba pracowaæ jak najwiêcej. Turniej odby³ siê dziêki wielkiemu  zaanga¿owaniu rodziców i pomocy finansowej firm Hydromarb – Bis i Mega. Podziêkowania nale¿± siê równie¿ panu Dyrektorowi Liceum i Gimnazjum im. J. Kasprowicza  - R. £aszkiewiczowi, który bezproblemowo udostêpni³ halê, szatnie i klasy lekcyjne potrzebne do sprawnego zorganizwania turnieju.


KASPROWICZ – NOVUM BYDGOSZCZ  86 - 27
TKM W£OC£AWEK – JEDYNKA PELPLIN 79 – 24
NOVUM – BASKET KOSZALIN 70 – 7
KASPROWICZ – TKM W£OC£AWEK 36 - 46
NOVUM BYDGOSZCZ  –JEDYNKA  PELPLIN 41- 24
BASKET KOSZALIN – TKM W£OC£AWEK 41- 48
JEDYNKA PELPLIN – KASPROWICZ 31 - 67
BASKET KOSZALIN – JEDYNKA PELPLIN  58 – 21
NOVUM BYDGOSZCZ – TKM W£OC£AWEK  11 - 74
BASKET KOSZALIN – KASPROWICZ 50 – 57

Po ostatnim meczu nast±pi³o oficjalne podsumowanie turnieju. Kapitanowie dru¿yn z r±k prezesa SKS Kasprowicz D. Sikory odebrali okaza³e puchary i pami±tkowe zdjêcia.

 Koñcowa kolejno¶æ turnieju:


1 TKM W³oc³awek
2 Basket Koszalin
3 Kasprowicz Inowroc³aw
4 Jedynka Pelplin
5 Novum Bydgoszcz

Trenerzy  wytypowali  wspólnie najlepszych zawodników w poszczególnych zespo³ach oraz najlepszego zawodnika ca³ego turnieju.  Wyró¿nieni gracze otrzymali nagrody rzeczowe w postaci koszulek sportowych i torby treningowej.


5 ALL - STARS


Szymon Kamrowski – Jedynka Pelplin
£ukasik Wiktor – TKM W³oc³awek
Micha³ Chmielewicz – Novum Bydgoszcz
Tomek Kucal – Basket Koszalin
Szymañski Wit – Kasprowicz Inowroc³aw

MVP: Andrzejewski Jakub

Zespó³ gospodarzy wyst±pi³ w nastêpuj±cym sk³adzie: Kacper Ku¼miñski, Wit Szymañski, Wiktor Ka³ecki, Dmitrij ¯e³udok, Antoni Michalak, Mateusz Stachorowski, Miko³aj Wojciechowski, Kacper Skrzypczyñski, Hubert Zdrojewski, Jan Kwieciñski, Artur Marek, Jêdrzej Prill, Jan Owczarzak. Ponadto z zespo³em trenuj±: Wiktor Mackiewicz, Filip Senski, Mateusz Walczak, Piotr Pochocki Julian Pytyñski, Kuba  Miko³ajewski i  Wiktor Matuszkiewicz.FOTO ORGANIZATOR