XI Wspó³na Europa - Strzelce Opolskie 16-18.V.2014
Dodane przez zibi dnia Maj 18 2014 14:00:00
 Miêdzyszkolny Klub Sportowy oraz Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy w Strzelcach Opolskich zorganizowali w dniach 16-18 maja 2014 XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców „Wspólna Europa”.

Rozszerzona zawarto newsa
 Miêdzyszkolny Klub Sportowy oraz Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy w Strzelcach Opolskich zorganizowali w dniach 16-18 maja 2014 XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców „Wspólna Europa”.

W turnieju udzia³ wziêli ch³opcy z rocznika 2001 i m³odsi z klubów: Górnik Trans Wa³brzych, MOSM Bytom, KS Pogoñ Ruda ¦l±ska, SKS Start £ód¼, MKS MOS Strzelce Opolskie oraz dru¿yna z partnerskiego miasta Strzelec Opolskich zza po³udniowej granicy – BVK Holice. Zawody rozgrywane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym , tak wiêc zawodnicy podczas trzech turniejowych dni rozegrali ³±cznie 15 spotkañ.


W trakcie turnieju prezes klubu Dariusz Bizan oraz zastêpca Burmistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa w asy¶cie najm³odszych zawodniczek MKS-u przeciêciem wstêgi otworzyli galeriê 20-lecia Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich. Swój jubileusz klub bêdzie uroczy¶cie obchodziæ w sobotê 24 maja 2014. w hali sportowej przy PG nr 2 w Strzelcach Op., na który serdecznie zaprasza wszystkich by³ych  i obecnych zawodników klubu a tak¿e wszystkich mi³o¶ników koszykówki.

Klasyfikacja koñcowa:

1. MOSM Bytom
2. KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
3. BVK Holice
4. SKS Start  £ód¼
5. MKS MOS Strzelce Opolskie
6. Górnik Trans Wa³brzych

Podczas uroczystego zakoñczania przedstawiciele w³adz miasta oraz klubu wrêczyli wszystkim zawodnikom koszulki, a kapitanom dru¿yn puchary i dyplomy. Nagrody otrzymali równie¿ najlepsi zawodnicy z poszczególnych dru¿yn:

Millem Adam
– MOSM Bytom
Pustelnik Tomasz – KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
Dvorak Tomas – BVK Holice
Keller Piotr – SKS Start £ód¼
Sternicki Adam – MKS MOS Strzelce Opolskie
Matisik Kamil – Górnik Trans Wa³brzych

Nagrody wrêczali: Zastêpca Burmistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa, Wiceprzewodnicz±cy Rady Miejsckiej Henryk Rudner oraz Tadeusz Koteluk, Stanis³aw Trzeciak i Dyrektor GZOiW w Strzelcach Opolskich Marek ¯yczyñski. Ca³o¶æ imprezy poprowadzi³ dyrektor MOS Strzelce Opolskie Andrzej Damaszek.