III Dwójka Cup rocz.1999 E³k 4-6.IV.2014
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 07 2014 19:01:00
W dniach 04 -06 IV 2014 roku w hali Gimnazjum nr 2 odbywa³ siê III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów DWÓJKA CUP. Patronat honorowy nad turniejem obj±³ Prezydent Miasta E³k Tomasz Andrukiewicz. W turnieju wziê³o udzia³ sze¶æ dru¿yn z:  Katowic, Lublina, Bydgoszczy, Warszawy, Pisza i E³ku.
Turniej odbywa³ siê w hali Gimnazjum nr 2. Noclegi w bursie szkolnej z wêz³em sanitarnym. W czasie zawodów dru¿yny mia³y mo¿liwo¶æ rozegrania piêciu spotkañ. 

W sportowych zmaganiach najlepsza okaza³a siê dru¿yna bydgoskiej Astorii. 

Rozszerzona zawarto newsa
 TURNIEJ KOSZYKÓWKI  KADETÓW M£ODSZYCH ROCZNIK 99  ‘ DWÓJKA CUP ’   E³k   04-06 IV 2014

W dniach 04 -06 IV 2014 roku w hali Gimnazjum nr 2 odbywa³ siê III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów DWÓJKA CUP. Patronat honorowy nad turniejem obj±³ Prezydent Miasta E³k Tomasz Andrukiewicz. W turnieju wziê³o udzia³ sze¶æ dru¿yn z:  Katowic, Lublina, Bydgoszczy, Warszawy, Pisza i E³ku.
Turniej odbywa³ siê w hali Gimnazjum nr 2. Noclegi w bursie szkolnej z wêz³em sanitarnym. W czasie zawodów dru¿yny mia³y mo¿liwo¶æ rozegrania piêciu spotkañ. 

 Po ka¿dym meczu sêdziowie wybierali najlepszego gracza meczu, który otrzymywa³ magazyn MVP, które wrêcza³y m³ode koszykarki                         z Gimnazjum nr 2. Dru¿yny mia³y zapewnione w ka¿dym dniu turnieju nieograniczony czasowo wstêp do Parku Wodnego.

W sportowych zmaganiach najlepsza okaza³a siê dru¿yna bydgoskiej Astorii. 

Nagrody:
Zawodnik: koszulka turniejowa, folder turniejowy, magazyn MVP.
Trener: ksi±¿kê o Adamie Wójciku, gad¿ety turniejowe.
ALL Stars: statuetki, ksi±¿ki o historii koszykówki, magazyn MVP, gad¿ety turniejowe.
Najlepszy gracz dru¿yny: statuetka, magazyn MVP, gad¿ety turniejowe, 
MVP: statuetka, koszulka MG13, koszulka Reprezentacji Polski, gad¿ety turniejowe, 
Pozosta³e: Najlepszy 3pkt, najlepszy strzelec, i ……NAJNI¯SZY ZAWODNIK

 MVP:
Mateusz Grochowski
Astoria Bydgoszcz


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI ALL-STARS


Rafa³ Mocarski - Dwójka E³k
Kacper Jankowski - Astoria Bydgoszcz
Kacper Mo¶cicki - Gim 92 Ursynów
Kamil Tr±bka - TSK Ry¶
Jacek Sowa - UKS 27 Katowice
 TOP 10 STRZELCÓW:


1. Przybylski Kacper 97 pkt. Astoria
2 Sowa Jacek 88 pkt. Katowice
3 Mo¶cicki Kacper 86 pkt. Ursynów
4 ¯ywek Tadeusz 77 pkt. Ursynów
5. Wojtiuk Jakub 65 pkt. Lublin
6 Jankowski Kacper 63 pkt. Astoria
7. Ignatowicz Hubert 60 pkt. E³k
8 Trubacz Mateusz 58
9.Tr±bka Kamil 56 pkt. Pisz
10 Ko³ek Krystian 55 pkt. Katowice

 Najlepsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Melarski Jan 9x3 Astoria Bydgoszcz
rekord w jednym meczy 4x3

2 ¦ciegienny Jakub 7x3 UKS 27 Katowice
3 Fiziar Maciej 4x3 GIM 92 Ursynów
4 ¯ywek Tadeusz 3x3 GIM 92 Ursynów

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
        
  SK£AD...PUNKTY.............................................
 
1  ASTORIA BYDGOSZCZ      

Jekel Szymon 3  (1x3)
Michalski Jakub  24            
Glanert Oskar  51  (1x3) >>>>>>>>>>>>>>
Grochowski Mateusz  51  (2x3)
Przybylski Kacper  97     
Sznajder Jakub 15            
Roliñski Adam  6               
Stefañski Henryk 7          
Melerski Jan  39 (9x3)       
Kuczkowski Mateusz  9                   
Jankowski Kacper  63                   
Tyloch Dawid  6                    
Koz³owski Pawe³  13  (1x3)
 
 2  UKS GIM 92 URSYNÓW    
                  
Swêdzikowski Mateusz  14  (2x3)
Fiziar Maciej    38  (4x3)
Maszkiewicz Szymon   22  (2x3)
Baczyñski Adrian   32
Roczniak Tymoteusz  28   
Barkiewicz Szymon  4
Skowroñski Szymon   22
Lichterowicz Bartosz  15 
Jaworski Wojbor 9      
Jandrowicz Jakub  4
Mo¶cicki Kacper   86  (2x3)
¯ywek Tadeusz   77  (3x3)
 
 3  UKS 27 KATOWICE          
        
Skar¿yñski Pawe³  5               
Stasica Mateusz  15 (1x3)
Sowa Jacek  88  (2x3)
Walczak Micha³ 11
Kuliñski Mateusz 19 
Jasiak Kosma 5
Lebie¿yñski Krzysztof 29     
Kud³aciak Szymon 4
¦ciegienny Jakub  47  (7x3)
Bedarzak Adrian 1
Wolek Krystian  55 >>>>>>>>>>>>>>>>>

Skrzyd³o Bartosz  18
Burkot Bartosz    8
 
 4  UKS DWÓJKA E£K         
             
Mocarski Rafa³  49  (2x3)      
Ejza Cezary 8         
Prze¼dziecki Adrian  0                
Ignatowicz Hubert   60 (1x3)  >>>>>>>>>>
Akacki Maciej   3         
Skubich Damian   37             
Gutowski Szymon  19          
¦migielski Maciej   47 (2x3)
£epkowski Sebastian  10 (1x3)            
Radgowski Micha³  34  (1x3)

 
 5  TSK RO¦ PISZ      
               
Tr±bka Kamil 56  (2x3)
Ma³ecki Adam 27
Zapert Micha³  5
Trupacz Mateusz 58  (2x3) >>>>>>>>>>>>>

Prewnik Dawid 29
Wilimczyk Adam  19
Krzyworos Ernest   16
Butrynowicz Mateusz  13
 
 6  UKS 5-4-3 LUBLIN             
     
Wo¼niak Patryk 7   (1x3)     
Rodzik Przemys³aw  6
Ostroga Karol  10
Dracian Karol 10  (1x3)
Jaskowiak Pawe³  20  (1x3)
Szumarski Piotr   12
Balkiewicz Klaudiusz   11  (1x3)
Jankowski Kacper  16
Skiba Mateusz   2
Kawa³ek Kacper  13              
Wojtek Jakub    65  (2x3) >>>>>>>>>>>>>
Sobiñski Kamil  2
 
                       

WYNIKI
 
UKS DWÓJKA E£K -  UKS 5 LUBLIN   65 : 42  (18-12, 16-8, 21-3, 10-19)
E£K: Mocarski 6, Ejza 4, Ignatowicz 11, Skubich 7, ¦migielski 15(1x3), £epkowski 8(1x3), Radgowski 14(1x3)
LUBLIN: Dragan 1, Jaskowiak 12 (1x3), Balkiewicz 5 (1x3), Jankowski 6, Wojtiuk 18
 

ASTORIA BYDGOSZCZ – UKS 27 KATOWICE  80:57  (17-15, 20-21, 21-9, 22-12)
BYDGOSZCZ: Michalski 2, Glanert 8, Grochowski 6(1x3), Przybylski 21, Sznajder 2, Rolinski 2, Stefañski 4, Merchelski 19(3x3), Jankowski 12, Tyloch 2, Koz³owski 2
KATOWICE: Skar¿yñski 1, Staska 3(1x3), Sowa 9, Walczak 5, Lebie¿yñski 4, ¦ciegienny 8(1x3), Bednarczyk 1, Ko³ek 14, Skrzyd³o 6, Burkot 6

UKS GIM 92 URSYNÓW – TSK RO¦ PISZ 67 : 42  (20-6, 20-10, 8-14, 19-12)
URSYNÓW: Swêdzikowski 11(2x3), Fizar 6(2x3), Maszkiewicz 8, Roczniak 1, Baczyñski 10, Skowroñski 1, Lichterowicz 4, Jaworski 2, Mo¶cicki 13, ¯ywuk 11(1x3)
PISZ: Tr±bka 13, Ma³ecki 5, Trupacz 6(1x3), Wilinczyk 5, Krzywonos 6, Butrynowicz 7

ASTORIA BYDGOSZCZ - UKS 5 LUBLIN  83 : 38  (21-9, 14-5, 27-9, 20-15)
LUBLIN: Rodzik 4, Ostroga 1, Dracjan 4, Jaskowiak 4, Balkiewicz 6, Jankowski 2, Skiba 2, Wojtiuk 12(1x3)
BYDGOSZCZ: Michalski 2, Glanert 10, Grochowski 23, Przybylski 13, Stefañski 2, Melerski 5(1x3), Kuczkowski 2, Jankowski 22, Tyloch 4

UKS GIM 92 URSYNÓW UKS SP 27 KATOWICE 57 : 45 (22-16, 8-6, 15-6, 12-17)
URSYNÓW: Fizar 11, Maszkiewicz 5(1x3), Baczyñski 4, Skowroñski 5, Mo¶cicki 15, ¯ywek 17(1x3)
KATOWICE: Skar¿yñski 2, Staska 6, Sowa 10, Walczak 2, ¦ciegienny 4, Kulinski 6, Wolek 11, Skrzyd³o 2, Lebierzyñski 2

UKS DWÓJKA E£K – TSK RO¦ PISZ 58 36  (11-7, 7-11, 22-10, 19-8)

E£K: Mocarski 12(1x3), Ignatowicz 19(1x3), Gutowski 2, ¦migielski 12, Radgowski 13
PISZ: Tr±bka 6, Ma³ecki 4, Trupacz 13, Drewniak 8, Wilinczyk 2, Krzywonos 3

ASTORIA BYDGOSZCZ – UKS GIM 92 URSYNÓW  64 : 54 ( 19-13, 15-14, 13-14, 18-13 )
BYDGOSZCZ: Michalski 6, Glanert 13, Grochowski 10, Przybycki 19, Koz³owski 7(1x3), Stefañski 2, Melerski 3(1x3), Jankowski 5
URSYNÓW: Swêdzikowski 3, Fizar 4(1x3), Maszkiewicz 5, Roczniak 10, Skowroñski 6, Mo¶cicki 13, ¯ywek 13

UKS DWÓJKA E£K – UKS 27 KATOWICE   65: 52 ( 18-16, 14-9, 13-17, 7-23 )
E£K: Mocarski 10, Ignatowicz 6, Skubich 14, Gutowski 6, ¦migielski 13, Radgowski 3
KATOWICE: Stasica 2, Sowa 15, Kuliñski 10, Lebie¿yñski 5, ¦cigienny 8(1x3), Kolek 24, Skrzyd³o 1

UKS 5 LUBLIN -  TSK RO¦ PISZ   22 : 35  (4-7, 7-7, 6-7, 5-14)
LUBLIN: Balkiewicz 8, Skiba 2, Wojtiuk 12
PISZ: Tr±bka 7(1x3), Ma³ecki 4, Zapêd 2, Drewniak 4, Wilimczyk 3, Trupacz 15(1x3)

UKS DWÓJKA E£K - ASTORIA BYDGOSZCZ  49 : 85  (10-9, 12-15, 6-32, 21-29)
E£K: Mocarski 17, Ejza 4, Ignatowicz 16, Akacki 3, Gutowski 7, £ebkowski 2
BYDGOSZCZ: Michalski 8, Glanert 8, Grochowski 7, Przybycki 22, Koz³owski 12, Rolinski 4, Stefañski 1, Melerski 3, Kuczkowski 2, Jankowski 18

UKS 27 KATOWICE - TSK RO¦ PISZ 61:49 ( 16-4, 13-25, 19-5, 13-15 )
KATOWICE: Sowa 27(1x3), Walczak 4, ¦ciegienny 12(2x3), Kuliñski 5, Kolek 4, Skrzyd³o 5, Lebie¿yñski 4
PISZ: Tr±bka 13, Ma³ecki 6, Trupacz 3, Drewnik 13, Wilinczek 6, Krzywonos 3, Butrymowicz 5

UKS GIM 92 URSYNÓW -  UKS 5 LUBLIN bardzo wysoka wygrana Ursynowa
URSYNÓW:Fiziar 13(1x3), BAczyñski 18, Roczniak 12, Bankiewicz 4, Skowroñski 6, Lichterowicz 10, Jaworski 7, Jandrowicz 4, Mo¶cicki 21, ¯ywek 21,
LUBLIN:Wo¿niak 7, Rodzik 2, Ostroga 5, Dracian 5, Jankowski 4, Kuwa³ek 8,

UKS DWÓJKA E£K - UKS GIM 92 URSYNÓW 57 : 44

UKS 27 KATOWICE - UKS 5 LUBLIN 77 : 40

TSK RO¦ PISZ  - ASTORIA BYDGOSZCZ  61 : 71


 ..........................................
 MPKT
 Z
 PP-Z
P-S
BILANS
 1
ASTORIA BYDGOSZCZ
 5 10 5 
 0384
259
 +125
 2GIM 92 URSYNÓW
 5 9 4 1351
228
 +123
 3UKS SP 27 KATOWICE
 5 8 3 2305
278
  +27
 4DWÓJKA E£K
 5 7 2 3268
285
  -17
 5ROS PISZ
 5 6 1 4223
279
 -56
 6CZTERY0TRZY LUBLIN
 5 5 0 5174
376
 202