Polskie Zespo³y na Turniejach zagranicznych w okresie miêdzy¶wi±tecznym 2013/2014
Dodane przez zibi dnia Stycze 02 2014 10:00:00
 W dniach 3-5 stycznia 2014r. w Kownie na Litwie odbêdzie siê miêdzynarodowy turniej koszykówki  Chrismas Cup 2014. W Turnieju zagraj± Polskie zespo³y:

WKK Wroc³aw :  2000, 2001 i 2002.
MKS Basket Koszalin 2002
UKS DELA SALLE Gdañsk 2001

Chromik ¯ary ro
cznik 2000 wybiera siê na Turniej do Berlina

MKS Zabrze tradycyjnie na Turnieju w Szwecji

Rozszerzona zawarto newsa
 Chrismas Cup 2014 – Kowno, Litwa.

W dniach 3-5 stycznia 2014r. w Kownie na Litwie odbêdzie siê miêdzynarodowy turniej koszykówki  Chrismas Cup 2014. Zawody zaplanowane s± dla m³odych koszykarzy urodzonych w latach 2000, 2001 i 2002.

WKK Wroc³aw roczniki:  2000, 2001 i 2002.
MKS Basket Koszalin 2002
UKS DELA SALLE Gdañsk 2001

TERMINARZE

 MKS Zabrze Tradycyjnie na Turnieju w Szwecji. W tym roku Miejski Klub Sportowy Zabrze wystawi³ do Turnieju cztery zespo³y, dwa ch³opiêce i dwa dziewczêce. Wyjazd do  Szwecji odbywa siê  w ramach partnerstwa Miast Lund - Zabrze

Ch³opcy U-12  WYNIKI / TABELA

Ch³opcy U-14  WYNIKI / TABELA

Dziewczyny U-14 WYNIKI / TABELA

Dziewczyny U-15 WYNIKI  / TABELA

 Zimowy Turniej Berlin 2014

Zimowy Turniej odbêdzie siê w dniach 2-4 stycznia a aren± zmagañ bêdzie s³ynna Max-Schmeling Halle. Ekipa rocznika U14 Chromika ¯ary wybiera siê na presti¿owy turniej do Berlina.

Chromik ¯ary
Brose Basket Bamberg,
Finke Basket Padeborn
Alba Berlin
.

2.01  Chromik-Alba II godz 14.00  palisadenstrasse oben
3.01  Chromik- Brose baskets bamberg 13.15 max schmeling-halle b
3.01  Chromik -alba I 16.00 max schmeling-halle b
3.01  MECZ LIGOWY ALBY BERLIN SENIORÓW GODZ 20.00
4.01.2014  CHROMIK-FINKE BASKETS PADERBON GODZ 12.00 palisadenstrasse

Ostrawa Cup  Czechy

Ósme miejsce zajêli kadeci z rocznika 1998 WKS ¦l±sk na turnieju w Ostrawie. Wroc³awianie zakoñczyli imprezê z bilansem 1-4, pokonuj±c tylko Gimbasket Wroc³aw. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e mierzyli siê z zespo³ami rok, czy nawet dwa lata starszymi (na pro¶bê trenera Kolisa przeciwko ¦l±skowi nie grali ch³opcy z rocznika 1995).

WKS ¦l±sk Wroc³aw – Gimbasket Wroc³aw 59:47

WKS : Musia³ 12, Wilczek 11, ¯ele¼niak 10, Ostrowski 9, £aszczuk 8, Waleñdzik 3, Bartyzel 2, Jendro¶ka 2, Zdeb 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – JBC Brno (1996) 66:78
WKS:
Krzyczmonik 11, Ostrowski 9, Zdeb 9, Bartyzel 8, £aszczuk 8, Musia³ 8, ¯ele¼niak 6, Szczube³ek 3, Wilczek 3, Jendro¶ka 1,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – BCM Ostrava (1996) 47:81
WKS :
Zdeb 10, Musia³ 9, Wilczek 5, Bartyzel 4, Krzyczmonik 4, £aszczuk 4, ¯ele¼niak 3, Jendro¶ka 2, Kamberski 2, Ostrowski 2, Waleñdzik 2

WKS ¦l±sk Wroc³aw – Lokomotiva Plzen (1997) 61:74
WKS:
¯ele¼niak 16, Musia³ 12, Wilczek 12, Bartyzel 5, Zdeb 5, Ostrowski 4, Kamberski 3, Waleñdzik 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – BCM Ostrava (1996) 59:78
WKS:
Musia³ 17, Wilczek 10, Zdeb 10, Bartyzel 8, Ostrowski 7, ¯ele¼niak 3, Kamberski 2, £aszczuk 2,VI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki SABONIS -TEAM 97 CUP 27-29.XII.2013
roczniki: 1997, 2000 and 2003

 Podopieczni Tomasza Chwia³kowskiego zakoñczyli na Litwie mocno obsadzony
turniej  na czwartym miejscu.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 SABONIS Kowno - Litwa
2 SKM Wilno - Litwa
3 AISCIAI Kowno - Litwa
4 TREFL Sopot - Polska
5 Kijów - Ukraina
6 Smoki Miñsk - Bia³oru¶


UKS 7 Trefl Sopot - BC Sabonis 39:54 (7:12, 6:23, 17:10, 9:9).

UKS 7: Cebula 12, Zió³kowski 11, Perzanowski 9, Osowski 4, Czoska 3

UKS 7 Trefl Sopot - SKM Wilno 34:68 (10:17, 5:23, 14:10, 5:18).

UKS 7: Cebula 12, O. Perzanowski 9, Zió³kowski 7, Czoska 4, Labudda 2,

UKS 7 Trefl Sopot - Smoki Miñsk 73:15 (17:0, 22:2, 18:9, 16:11).

UKS 7: Czoska 21, Cebula 12, O. Perzanowski 12, Czworowski 10, Zió³kowski 6, Kobiak 4, I. Perzanowski 4, Labudda 2, Osowski 2

UKS 7 Trefl Sopot - Aisciai Kowno 51:62 (14:19, 9:13, 8:20, 19:10).

UKS 7: O. Perzanowski 20, Zió³kowski 12, Czoska 8, Cebula 5, Osowski 4, Kobiak 2

UKS 7 Trefl Sopot - BC Kijów 62:42 (10:11, 19:9, 18:8, 17:16).

UKS 7: Cebula 19, O. Perzanowski 18, Zió³kowski 15, Osowski 4, Czoska 4, Labudda 2, Czworowski 2

FOTO GALERIA W dniach 19-20 grudnia TKM W³oc³awek rozegra³ turniej w Wilnie PZU Tournament.... W turnieju bra³o udzia³ sze¶æ zespo³ów: Spain "La Rioja", S.Marciulionio KA PZU, BC RIGA/RIDZENE, Vilniaus KM, Tartu "Rock" Estonia, TKM W³oc³awek. Turniej na Litwie byl dla mnie jako dla Trenera i dla moich zawodników lekcja koszykówki. Nasz zespól podejmowa³ walkê w ka¿dym meczu, niejednokrotnie pokazuj±c charakter na boisku. Przed nami du¿o pracy, poniewa¿ Turniej pozwala³ dostrzec b³êdy w ataku jak i w obronie które w najbli¿szym czasie trzeba poprawiæ. Pomimo pi±tego miejsca, Turniej uwa¿am za bardzo udany i potrzebny. Warto tez wspomnieæ ze trenerzy litewscy dobrze wypowiadali siê o zespole, a za najlepszego zawodnika TKMu uznali Filipa Drozdowskiego, który by³ jednym z lepszych zawodników w Turnieju. Cala dru¿yna zas³uguje na pochwale za walkê i zaanga¿owanie w ka¿dym meczu.

 WYNIKI


KA PZU ©.Marèiulionio - TKM W³oc³awek   89 : 47
ABQ Clavijo Hiszpania - TKM W³oc³awek   30 : 83
Riga / Ridzene £otwa - TKM W³oc³awek 58 : 53
TKM W³oc³awek - Tartu „Rock“ Estonia  50 : 64
TKM W³oclawek - KM Wilno Litwa  44 : 58KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 KA PZU ©.Marèiulionio  8 pkt.
2 Tartu „Rock“ Estonia  8 pkt.
3 KM Wilno Litwa 8 pkt.
4 BC Riga / Ridzene £otwa
5 TKM W³oc³awek 6 pkt.
6 ABQ Clavijo Hiszpania  5 pkt.

Po ca³ym turnieju trener Boblewski powiedzia³: "Turniej na Litwie byl dla mnie jako dla trenera i dla moich zawodnikow lekcj± koszykówki. Nasz zespo³ podejmowa³ walkê w ka¿dym meczu, niejednokrotnie pokazuj±c charakter na boisku. Przed nami du¿o pracy, poniewa¿ turniej ten pozwoli³ dostrzec b³êdy w ataku jak i w obronie, które w najbli¿szym czasie trzeba poprawiæ. Pomimo zajêtego pi±tego miejsca, turniej uwa¿am za bardzo udany i potrzebny. Warto te¿ wspomnieæ ¿e trenerzy litewscy dobrze wypowiadali sie o naszym zespole. Za najlepszego zawodnika TKM-u uznali Filipa Drozdowskiego, który by³ jednym z lepszych zawodnikow w turnieju. Ca³a dru¿yna zas³uguje na pochwa³ê za walkê i zaanga¿owanie w ka¿ym meczu."


FOTO GALERIA