Katarzynka Cup DZ. rocz.2001 CH£. rocz.2002 Dzia³dowo 13-15.XII.2013
Dodane przez zibi dnia Grudzie 17 2013 10:00:00
 W Dzia³dowie zakoñczy³ siê kolejny turniej w minikoszykówce „Katarzyna Cup”, w którym wyst±pi³o po sze¶æ zespo³ów dziewcz±t (rocznik 2001) i ch³opców (2002). To prawdziwy maraton i ogromna frajda dla m³odzie¿y, która mog³a zaprezentowaæ siê rodzicom oraz szkolnym kole¿ankom i kolegom. G³ówne nagrody zdobyli ch³opcy z UKS Trójka Dzia³dowo) i dziewczêta z UKS Basket 47 Bia³ystok..

Rozszerzona zawarto newsa
 W Dzia³dowie zakoñczy³ siê kolejny turniej w minikoszykówce „Katarzyna Cup”, w którym wyst±pi³o po sze¶æ zespo³ów dziewcz±t (rocznik 2001) i ch³opców (2002). To prawdziwy maraton i ogromna frajda dla m³odzie¿y, która mog³a zaprezentowaæ siê rodzicom oraz szkolnym kole¿ankom i kolegom. G³ówne nagrody zdobyli ch³opcy z UKS Trójka Dzia³dowo) i dziewczêta z UKS Basket 47 Bia³ystok.

 Obie ekipy wygra³y wszystkie spotkania, a wiêc ich sukcesy nie podlega³y dyskusji. Podopiecznym trenera Paw³a Szczurewskiego najwiêcej k³opotów sprawili koledzy z UKS Sokó³ prowadzeni przez Jakuba Pietrzaka. Mecz lokalnych rywali by³ bardzo zaciêty, jak na derby przysta³o, ale Trójka mimo niema³ych k³opotów przechyli³a szale zwyciêstwa na swoj± stronê.

W turnieju dziewcz±t tu¿ za Bia³ymstokiem uplasowa³y siê dru¿yny z Dzia³dowa, potwierdzaj±c, ¿e w tym mie¶cie utalentowanych zawodniczek nigdy nie brakowa³o.

Jak zwykle organizatorzy przygotowali wiele nagród zespo³owych i indywidualnych. Dla niektórych to pierwsze sportowe trofea, oby w przysz³o¶ci by³o ich jak najwiêcej.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 10 202: 82
2. UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 9 205:106
3. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 8 157: 113
4 MTS „Basket” Kwidzyn 5 6 102: 205
5. UKS „Trójka” Nidzica 5 6 82:160
6. UKS „Jar” Elbl±g 5 6 122:204

MVP:  Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju" Stelmach Krystian - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepszy obroñca turnieju: Rogoziñski Micha³ - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najm³odszy zawodnik turnieju:
Sarzyñski Kacper - MTS „Basket” Kwidzyn

ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju

Laskowski Miko³aj - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Chrzanowski Micha³ - UKS „Basket 47 Bia³ystok
Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Stromecki Korneliusz - MTS „Basket” Kwidzyn
Malinowski Jakub - UKS „Trójka” Nidzica

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Ziêtara Sebastian - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Gisztarowicz Jakub - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Stocki Sebastian - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Szutowicz Wojciech - MTS „Basket” Kwidzyn
Chmielewski Szymon - UKS „Trójka” Nidzica
Twardowski £ukasz - UKS „Jar” Elbl±g

 Wyniki


Trójka Dzia³dowo - Nidzica 35 : 2
Sokó³ Dzia³dowo - Kwidzyn 44 : 23
Bia³ystok - Elbl±g 51 : 19
Nidzica - Elbl±g 20 : 23
Kwidzyn - Bia³ystok 11 : 46
Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 22 : 17
Kwidzyn - Nidzica 26 : 28
Elbl±g - Trójka Dzia³dowo 26 : 51
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 28 : 14
Trójka Dzia³dowo - Bia³ystok 35 : 32 OT
Kwidzyn - Elbl±g 37 : 28
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo 28 : 23
Elbl±g - Sokó³ Dzia³dowo 26 : 45
Bia³ystok - Nidzica 48 : 18
Kwidzyn - Trójka Dzia³dowo 5 : 59

FOTO KAROL WROMBEL


KLASYFIKACJA KOÑCOWA DZIEWCZ¡T roczni 20001

1. UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 10 209:117

2. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 8 184:184
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 8 181:141
4. UKS „Jedynka” Nidzica 5 7 174:171
5. UKS „Jar” Elbl±g 5 7 122:179
6. UKS „Trójka” E³k 5 5 116:194

MVP: Godlewska Natalia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Przasnyska Karolina - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni turnieju: Gorzkiewicz Aleksandra - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Szczepaniak Zuzanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

ALL STARS - najlepsza pi±tka turnieju


Rapucha Magda - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Mazurek Joanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Krupa Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Sa³añska Klaudia - UKS „Jedynka” Nidzica
Filarska Natalia - UKS „Jar” Elbl±g

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

Ostaszewska Natalia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kosobucka Weronika - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Jankowska Kornelia - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Czarzasta Julia - UKS „Jedynka” Nidzica
Golanko Julia - UKS „Jar” Elbl±g
Szczotko Joanna - UKS „Trójka” E³k

Wyniki

Nidzica - Trójka Dzia³dowo 29 : 41
Sokó³ Dzia³dowo - E³k 36 : 33 OT
Elbl±g - Bia³ystok 15 : 42
Nidzica - Bia³ystok 22 : 44
Sokó³ Dzia³dowo - Elbl±g 37 : 41
Trójka Dzia³dowo - E³k 43 : 19
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 44 : 43
Bia³ystok - Trójka Dzia³dowo 38 : 24
E³k - Nidzica 27 : 38
Trójka Dzia³dowo - Elbl±g 45 : 20
Elbl±g - E³k 31 : 13
Sokó³ Dzia³dowo - Bia³ystok 32 : 39
Elbl±g - Nidzica 15 : 42
Bia³ystok - E³k 46 : 24
Sokó³ Dzia³dowo - Trójka Dzia³dowo 35 : 28