Jednodniowe turnieje Miko³ajkowe : Strzelce Opolskie, Poznañ i Bonin
Dodane przez zibi dnia Grudzie 07 2013 19:00:00
Jednodniowe Turnieje Miko³ajkowe

W Strzelcach Opolskich zwyciê¿y³ zespó³ KS Pogoñ Ruda ¦l±ska

W Poznaniu Miko³ajkowy Puchar powêdrowa³ do SP Wielichowo  (foto)

W Boninie Puchar Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS oraz z³ote medale 
zdoby³a dru¿yna I LO Dubois KoszalinRozszerzona zawarto newsa
W Strzelcach Opolskich 7 Grudnia 2014  odby³ siê Jednodniowy Turniej Miko³ajkowy. W turnieju wziê³o udzia³ osiem dru¿yn (4 dru¿yny ch³opców i 4 dru¿yny dziewcz±t) Dziewczyny gra³y na kosze 2.06 , ch³opcy 3.05. Wszystkie mecze (12) odby³y siê w hali MOS Strzelce Opolskie. W Kategorii ch³opców wygrali zawodnicy KS Pogoñ Ruda ¦l±ska, w kategorii dziewcz±t zwyciê¿y³y zawodniczki UKS Jomar Pi³sudczyk Brzeg. Rozdano 8 pucharów i 8 statuetek indywidualnych ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ s³odki poczêstunek SKM nagrodzi³ ch³opca i dziewczynkê nagrod± nadzieja koszykówki


 Dziewczêta  rocz.2001

1 UKS Piomar Pi³sudczyk Brzeg
2 UKS 2 Ziembice
3 UKS 13 Mys³owice
4 MKS MOS Strzelce Opolskie

Wyró¿nienia indywidualne:

Pszczolarska Aleksandra - UKS Piomar Pi³sudczyk Brzeg
Jajor Ala - UKS 2 Ziêbice
Skulik Natalia - UKS 13 Mys³owice
Buga³a Julia - MKS MOS Strzelce Opolskie

Wyró¿nienie SKM:
Jarz±b Alicja ( rocznik 2003)

FILMIKI - ZIBI   (co jedn± godzinê nowy filmik)

FOTO - ZIBI

 Ch³opcy

1 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
2 MKS MOS Strzelce Opolskie
3 KTK  Knurów
4 PSP 1 Prudnik

Wyró¿nienia indywidualne:

Tobiasz Szymon
- KTK Knurów
Krzymiñski Tomasz - KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
Mróz Micha³ - MKS MOS Strzelce Opolskie
Kus Pawe³ - PSP 1 Prudnik

Wyró¿nienie SKM:
K³aczek Kacper  ( rocznik 2002)

WYNIKI SPOTKAÑ

Pogoñ Ruda ¦l. - Strzelce Opolskie 37 : 43
PSP 1 Prudnik -MKS MOS Strzelce Opolskie 26 : 42
Pogoñ Ruda ¦l±ska - KTK Knurów 47 : 33
KTK Knurów -MKS MOS Strzelce Opolskie 33 : 44
Pogoñ Ruda ¦l±ska - PSP 1 Prudnik 39 : 26
PSP 1 Prudnik - KTK Knurów  29 : 42

Trójka najlepszych strzelców:

1 Mróz Micha³ 46 pkt. MKS MOS Strzelce Opolskie
2 K³aczek Kacper 42 pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska
   Krzymiñski Tomasz 42 pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska

Wszystkie protoko³y meczowe w galerii


 Wielki sukces Noblistów na 20 Gwiazdkowym Turnieju Minikosza w Poznaniu

Sk³ad SP Wielichowo:
Dawid Nyczka, Wojciech Ruta, Mateusz Tic, Igor Girus, Adam Banach, Kamil Trawa, Daniel Walkowiak, Mateusz Brembor, Szymon Skrzypczak, Kacper Nowaczyk, Bartosz Walkowiak, Damian Nowak, Kamil Kuleczka.

Z udzia³em zespo³u SP Wielichowo odby³ siê 20 Gwiazdkowy Turniej Minikosza w Poznaniu.
W tegorocznej edycji wystartowa³o 8 zespo³ów podzielonych na dwie grupy.

Nasz zespó³ w pierwszej fazie zmierzy³ siê z SP 56 Poznañ, MKK Pyra II Poznañ oraz Olimpijczykiem Ostrów Wlkp.

W pierwszym meczu Nobli¶ci pokonali SP 56 Poznañ 29-14.
W drugim meczu grupowym Wielichowo nie bez trudu upora³o siê z Pyr± II 30-23

 Ostatni mecz by³ bardzo wa¿ny, tylko zwyciêstwo dawa³o awans do gry o pierwsze miejsce w turnieju Nasz zespó³ podszed³ do meczu bardzo skoncentrowany i przez 3 kwarty prowadzi³. Niestety w ostatniej czê¶ci za 4 faul plac gry opu¶ci³ Szymon Skrzypczak, który doskonale wyeliminowa³ lidera ostrowskiego zespo³u i nasza gra obronna posypa³a siê. Ulegli¶my faworytowi turnieju 24-31.

Druga lokata w grupie pozwoli³a nam jednak zmierzyæ siê w meczu o III miejsce z gospodarzem Pyr± Poznañ. Graj±cy z meczu na mecz coraz lepiej Nobli¶ci od pocz±tku narzucili swój styl gry i uzyskali wysok± przewagê po pierwszej kwarcie 20-2. M±dra gra do koñca spotkania pozwoli³a utrzymaæ wysokie prowadzenie i wynik koñcowy brzmia³ 47-21.

Nale¿y podkre¶liæ nasz± bardzo zespo³ow± grê oraz dobr± organizacjê obrony. III miejsce wywalczone w tak presti¿owym ogólnopolskim turnieju jest wielkim sukcesem oraz motywacj± do dalszej ciê¿kiej pracy nad doskonaleniem wszystkich elementów gry. Do „pierwszej pi±tki” turnieju zosta³ wybrany Daniel Walkowiak, a wyró¿nienie otrzyma³ Dawid Nyczka. Zwyciêzc± turnieju zosta³ zespó³ £KS £ód¼.

FOTO - ADAM


 3 XII 2013 na sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ CKR  Boninie odby³ siê  II Miko³ajkowy turniej szkó³ ponadgimnazjalnych w  koszykówce ch³opców . W tym roku zg³osi³a sie rekordowa liczba dru¿yn z Powiatu  oraz Miasta Koszalin (11 dru¿yn) . Ze wzglêdów organizacyjnych z   ogromn±  przykro¶ci± musielismy odmówiæ dru¿ynie Computer Colege z Koszalina . W ostatniej chwili nie dojecha³a wcze¶niej zg³oszona dru¿yna WOM Polanów .Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego w Boninie: Bo¿ena Konczak, Marcin Romañski, Dariusz Ulatowski sprawnie przeprowadzili turniej . Uczestnicy spotkania w sto³ówce internackiej  otrzymali ciep³y
posi³ek ufundowany przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS.Uczniowie kierunku Technikum ¯ywienia pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych nakryli sto³y i przygotowali  s³odki poczêstunek.

1 miejsce  Puchar Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS oraz z³ote medale 
zdoby³a dru¿yna I LO Dubois Koszalin ( opiekun Józef Janiel),
2 miejsce  Puchar Powiatowego Zrzeszenia LZS oraz srebrne medale zdoby³a
dru¿yna VI LO Podgórna Koszalin
3 miejsce Puchar oraz br±zowe medale zdoby³a dru¿yna  V LO Jedno¶ci Koszalin

4 Zespó³ Szkó³ nr 1 Koszalin
5 Zespó³ Szkó³ nr 10 Koszalin
6 Zespó³ Szkó³ nr 7 Koszalin
7 Zespó³ Szkó³ nr 9 Koszalin
8 Zespó³ Szkó³ CKR Bonin I i II dru¿yna
9 LO Polanów

Organizatorzy przewidzieli tez liczne wyró¿nienia w postaci dyplomów i statuetek ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie i Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Koszalinie

MVP turnieju   otrzyma³ okaza³y puchar ufundowany przez dyrektora Mieleñskiego O¶rodka LZS- Henryka Stakucia  : zosta³ nim  Rados³aw £apczuk - I LO Koszalin

Najlepszym rozgrywaj±cym zosta³ Mariusz Kanarek -I  LO Dubois Koszalin
Najlepszym rozgrywaj±cym zosta³  Oskar Rybicki -I  LO Dubois Koszalin

Wybrana zosta³a najlepsza pi±tka turnieju :
Kadej Adam - VI LO Podgórna  Koszalin,
Malazdra Oskar- VI LO Podgórna Koszalin ,
Mateusz Kawszyn- Zespó³ Szkó³ nr 1 Koszalin,
Szymon Grudziñski -Zespó³ Szkó³ CKR w Boninie
Pawe³ Klicki - V LO Jedno¶ci

Trenerzy najlepszych zespo³ów otrzymali pami±tkowe  koszulki ufundowane
przez Zofiê Koz³owsk± - dyrektora zaprzyjaznionej Szko³y Podstawowej w
Boninie.
W przerwie odby³y siê konkursy: "rzutów za trzy punkty" , "rzutów
osobistych".Najlepszym rzucaj±cym za trzy punkty okaza³ siê : Alan Radliñski z I LO
Dubois - Koszalin
Najlepiej rzucaj±cym rzuty osobiste okaza³ sie :Rados³aw Wudarski z VI
LO Podgórna  - Koszalin

Turniej nie móg³by siê odbyæ bez wydatnej pomocy sponsorów : Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS , Starostwo Powiatowe Koszalin, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Koszalinie , Urz±d Gminy w Manowie, Hurtowna Têcza - Ewa ¯ur Koszalin. Sempenflorens - Eliza Miko³ajczak Ko³towo- Koszalin, Zofia Koz³owska - dyrektor Szko³y Podstawowej w Boninie, Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ CKR w Boninie , Firma Tepak - A  W Pyrka ,
Henryk Stakuæ - dyrektor Mieleñskiego O¶rodka LZS .

Scenariusz turnieju przygotowa³a : Bo¿ena Konczak