XXXV Turniej Mini Kosz Dzieñ Dziecka rocz.2002 Poznañ 31.V-2.VI.2013
Dodane przez zibi dnia Maj 29 2013 05:05:00
 GTK Gdynia wygrywa 
XXXV TURNIEJU MINI-KOSZA CH£OPCÓW „DZIEÑ DZIECKA ‘2013”


Rozszerzona zawarto newsa
 TERMINARZ SPOTKAÑ
XXXV TURNIEJU MINI-KOSZA CH£OPCÓW „DZIEÑ DZIECKA ‘2013”

Turniej rozegrany zosta³ w dniach 31.05-2.06.2013 r. w salach AWF i POSiR „B” przy ul. Chwia³kowskiego 38. Wystartowa³o 13 zespo³ów.

Przyznano dwie nagrody specjalne dla najm³odszych/najni¿szych uczestników Turnieju:

- Cezary Zabrocki (OSEMKA Wejherowo) ur. 2006 r.
- Jan Wdziêczny (TKM W³oc³awek) ur. 27.10.2004

Drugiego dnia w odby³a siê impreza mini-Gala 35-Lecia, w ramach której rozegrano:

* konkurs dla rozgrywaj±cych - zwyciê¿y³ Miko³aj W³odarczyk (£KS £ód¼)
* konkurs rzutowy - zwyciê¿y³ Dawid Schroeder (PYRA I Poznañ)
* konkurs rzutowy dla trenerów - zwyciê¿y³ tr. Grzegorz Szymanek (PYRA I Poznañ)

* Mecz pokazowy: CZERWONI - ZIELONI 18 : 12
CZERWONI - F. Mischke (PYRA I Poznañ), M. Nowicki (PYRA II Poznañ), M. Lis (GTK Gdynia), O. Purzycki (TRÓJKA ¯yrardów), J. Andrzejewski (TKM W³oc³awek), P. Spigarski (ÓSEMKA Wejherowo), £. Lipiñski (£KS £ód¼), K. Kruszyñski (SP 56 Poznañ); graj±cy trener: Gracjan Siudziñski (junior MKK PYRA).
ZIELONI - D. Schroeder (PYRA I Poznañ), D. Schroeder (PYRA II Poznañ), P. Lis (GTK Gdynia), K. Kacprzak (TRÓJKA ¯yrardów), W. £ukasik (TKM W³oc³awek), M. Ficht (ÓSEMKA Wejherowo), M. W³odarczyk (£KS £ód¼), K. Jaroszewski (SP 56 Poznañ); graj±cy trener: Jacek Wyrwas (junior MKK PYRA).


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 GTK Gdynia trener  Maciej Szel±gowski
2 TKM W³oc³awek Maciej ¯ywiczka, Arkadiusz Czy¿nielewski
3 UKS OLIMPIJCZYK SP 1 Ostrów Piotr Twardowski
4 MKK PYRA I Poznañ Grzegorz Szymanek
5 UKS TRÓJKA ¯yrardów Leszek Kamiñski
6 BASKET TEAM Opalenica Robert Dura
7 £KS £ód¼ Zdzis³aw Proszczyñski
8 MKS MOS ¦rem Tomasz Wojna
9 MKS MOS SP 3 S³upca Dariusz Dobersztyn
10 UKS NOBLI¦CI Wielichowo Dominik Majchrzak
11 SP 56 Poznañ Andrzej ¦niadek
12 UKS BASKET-ÓSEMKA Wejherowo Kordian Zabrocki
13 MKK PYRA II Poznañ Alicja Dubel, Jakub Czwakiel W Pi±tce All Stars znale¼li siê nastêpuj±cy zawodnicy:

Micha³ PLUTA (TKM W³oc³awek)
Piotr LIS (GTK Gdynia)
Miko³aj W£ODARCZYK (£KS £ód¼)
Mateusz FORNALIK (OLIMPIJCZYK Ostrów)
Jeremiasz MARCINIAK (PYRA I Poznañ)

Trenerzy wyró¿nili zawodników w swoich zespo³ach:

Micha³ LIS (GTK Gdynia),
Wiktor CZY¯NIELEWSKI (TKM W³oc³awek),
Wiktor J¡DER (OLIMPIJCZYK Ostrów),
Kacper KACZMAREK (PYRA I Poznañ),
Krystian KACPRZAK (TRÓJKA ¯yrardów),
Kuba GRUSZCZYÑSKI (BASKET TEAM Opalenica),
Kacper MAJ (£KS £ód¼),
Piotr NOWICKI (MKS MOS ¦rem),
Maciej BO£OZ (MKS MOS S³upca),
Kamil TRAWA (NOBLI¦CI Wielichowo),
Krzysztof KRUSZYÑSKI (SP 56 Poznañ),
Jakub POHNKE (ÓSEMKA Wejherowo),
Kacper STEFANIAK (PYRA II Poznañ).FOTO ADAM CHMIELEWSKI

WYNIKI WSZYSTKICH SPOTKAÑ