I Turniej Pierwszego Kroku rocz.2003 ! Ostrów Wlkp. 17-19.V.2013
Dodane przez zibi dnia Maj 17 2013 05:02:00
 KS STAL OSTRÓW Wielkopolski WYGRYWA Turniej Pierwszego Kroku, drugie miejsce dla Basket Team Opalenica, trzecie dla ¦l±ska Wroc³aw
Rozszerzona zawarto newsa
 I  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  "PIERWSZEGO KROKU"
w mini-koszykówce ch³opców rocznik 2003 i m³odsi

Turniej odby³ siê w ramach projektu Funduszu Grantowego Dobrego S±siedztwa w Ostrowie Wielkopolskim pod nazw± : „DZI¦ ZABAWA, JUTRO KARIERA I S£AWA"
Organizatorami zawodów, które odby³y siê w dniach: 17-19.05.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 5, by³y wspólnie: Klub Sportowy „Stal” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pi±tka” w Ostrowie Wielkopolskim. Pomys³odawc± i g³ównym realizatorem przedsiêwziêcia by³ trener Krzysztof Cnotliwy.

Impreza odby³a siê dziêki wsparciu Funduszu Grantowego Dobrego S±siedztwa w Ostrowie Wielkopolskim., sponsorów oraz rodziców m³odych sportowców.
Przez trzy dni systemem 'ka¿dy z ka¿dym' rywalizowa³y ze sob± zespo³y z Wroc³awia, W³oc³awka, Wieliczki, Opalenicy i Ostrowa Wielkopolskiego.
Poziom imprezy by³ wyrównany, nikt nie zdoby³ kompletu zwyciêstw, a koñcow± kolejno¶æ na podium ustali³ ostatni mecz Stal - ¦l±sk. Wiêkszo¶æ  spotkañ by³o niesamowicie emocjonuj±cych, po których pojawia³y siê ³zy rado¶ci i smutku... Widaæ by³o, ¿e wszyscy chcieli wygrywaæ, niestety to jest tylko sport i kto¶ musi przegraæ....

Jak na dziesiêciolatków i m³odszych, wielu zawodników pokaza³o ju¿ spore umiejêtno¶ci koszykarskie, a wszyscy pokazali niesamowit± waleczno¶æ i zaanga¿owanie w grê. Dlatego ka¿dej dru¿ynie nale¿± siê gratulacje za dobry wystêp, sportow± walkê i zaprezentowanie wysokich umiejêtno¶ci.
W trakcie turnieju przeprowadzono ciekawy, dru¿ynowy konkurs rzutów. Ka¿da z dru¿yn wytypowa³a po trzech zawodników, których zadaniem by³o trafiæ do kosza okre¶lon± ilo¶æ rzutów w jak najkrótszym czasie. Zwyciêzcy z Opalenicy potrzebowali jedynie 1 minuty i 15 sekund, aby trafiæ 10 razy spod kosza, 5 osobistych i jedn± 'trójkê' (ka¿dy z zawodników rzuca³ z innej odleg³o¶ci).    
      
Na zakoñczenie organizatorzy postarali siê o fajne nagrody i wydaje siê, ¿e wszystkie dzieciaki zadowolone opuszcza³y Ostrów. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ upominki (dyplom, koszulka, skarpetki, zdjêcie dru¿yny, d³ugopis). Wszystkie zespo³y dosta³y puchary. Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y medale. Przyznano wyró¿nienia "Najlepszy zawodnik w dru¿ynie" oraz wybrano MVP Turnieju. Zwyciêska dru¿yna w konkursie rzutów otrzyma³a nagrody. Trójka najm³odszych uczestników (z rocznika 2005) równie¿ otrzyma³a sprzêt sportowy. W¶ród uczestników rozlosowano rower górski. Ponadto ka¿dy z trenerów otrzyma³ zestaw upominków.
ze sportowym pozdrowieniem, Tomasz Kuncewicz 
   

Stal Ostrów Wlkp. - BT Opalenica 29 : 26
WKS ¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek 53 : 34
Stal Ostrów Wlkp. - UKS "PI¡TKA" Ostrów Wlkp. 53 : 25
BT Opalenica - UKS Regis Wieliczka 45 : 25
¦l±sk Wroc³aw - UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp. 63:28
Stal Ostrów Wlkp. - Regis Wieliczka 62:43
TKM W³oc³awek - BT Opalenica 13:55
UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp.- Regis Wieliczka
34:61
Stal Ostrów Wlkp.- TKM W³oc³awek
42:48
BT Opalenica - ¦l±sk Wroc³aw 40:27
TKM W³oc³awek - UKS "PI¡TKA"  Ostrów Wlkp. 56:26
„¦l±sk” Wroc³aw - „Regis” Wieliczka 47:36
BT Opalenica - UKS "PI¡TKA"  Ostrów Wlkp. 86:11
„Regis” Wieliczka - TKM W³oc³awek 54:49
KS „Stal” Ostrów Wlkp. - „¦l±sk” Wroc³aw 57:55


 Klasyfikacja koñcowa :


1 KS "STAL" OSTRÓW WLKP. - 9 pkt.
2 BASKET TEAM OPALENICA - 9 pkt.
3 WKS ¦L¡SK WROC£AW - 8 pkt.
4 UKS "REGIS" WIELICZKA - 7 pkt.
5 TKM W£OC£AWEK - 7pkt.
6 UKS "PI¡TKA" OSTRÓW WLKP. 5 pkt.
Dru¿ynowy konkurs rzutów wygra³ BASKET TEAM OPALENICA
w sk³adzie: Jakub Gruszczyñski, Wiktor Kozal, Jan Jakubiak

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach:

Wiktor Kozal - BASKET TEAM OPALENICA
Maksymilian Wilczek - WKS ¦L¡SK WROC£AW
Micha³ Szabelski - TKM W£OC£AWEK
Tomasz Kwieciñski - UKS "REGIS" WIELICZKA
Grzegorz Stasiak - UKS "PI¡TKA" OSTRÓW WLKP.
Nikodem Suski - KS "STAL" Ostrów Wielkopolski

MVP Turnieju:
Miko³aj Zaremba - KS "STAL" Ostrów Wielkopolski

Rower górski wylosowa³ : Aleksander Busz - UKS "REGIS" WIELICZKA


FOTKI-DRU¯YN