I Turniej o Puchar Krainy stu jezior rocz.1998 - Miêdzychód 20-22.IV.2012
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 23 2012 04:04:00
 Puchar Krainy 100 Jezior zostaje w Wielkopolsce !
Poznañska Pyra (foto) nie mia³a sobie równych, bezapelacyjnie zwyciê¿y³a wszystkie spotkania. Du¿e pochwa³y dla organizatorów ! Turniej znakomicie zorganizowany. Uczestnicy do domu wrócili bardzo zadowoleni !( Ka¿dy otrzyma³ upominek) Rozdano a¿ dwadzie¶cia wyró¿nieni indywidualnych

czytaj wiêcej .... Wyniki, punkty klasyfikacje, wyró¿nienia, fotki i filmiki (wszystkie bêd± do ¶rody)

Rozszerzona zawarto newsa
 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
O PUCHAR KRAINY STU JEZIOR - MIÊDZYCHÓD 2012


Puchar Krainy 100 Jezior zostaje w Wielkopolsce !
Poznañska Pyra (foto) nie mia³a sobie równych, bezapelacyjnie zwyciê¿y³a wszystkie spotkania. Du¿e pochwa³y dla organizatorów ! Turniej znakomicie zorganizowany. Uczestnicy do domu wrócili bardzo zadowoleni !( Ka¿dy otrzyma³ upominek) Rozdano a¿ dwadzie¶cia wyró¿nieni indywidualnych

 MVP TURNIEJU:
MAREK IWANOWICZ
PYRA Poznañ

 KRÓL STRZELCÓW
MACIEJ WARACZYÑSKI
PYRA POZNAÑ

 KRÓL ,,TRÓJEK,,
DAWID KLIMCZAK
BASKET JANIKOWO

FOTO-ZIBI

FOTO-BEATA

FILMIKI-ZIBI
  SK£AD.DRU¯YNY.......ALL - STARS
PI¡TKA TURNIEJU
NAJLEPSZY
OBROÑCA
WYRÓ¯NIENIE W
DRU¯YNIE
1  
6 BANASZAK M.
7 IWANOWICZ M.
8 IDZIAK J.
9 ¯ELE¬NIAK T.
10 TOMASZEWSKI M.
11 GARCZYK B.
13 NOWAK P.
14 LEWANDOWSKI M.
15 GUDEKAJTIS K.
16 KWA¦NIOCH K.
17 BROCIEK D.
WARACZYÑSKI W
      
  PYRA POZNAÑ NOWAK PRZEMEK BROCIEK DAWID GARCZYK BARTOSZ
 2 

 
4 GUTTMANN T.
5 KACZMAREK K.
6 GARBULSKI S.
7 SZUMI£O D.
8 KASPRZAK M.
9 PIWOWARSKI R.
10 MARACH K.
11 CZARNOWSKI O.
12 WO¬NIAK R.
13 KOSZABEK D.
14 £ABUDA M.
15 KO£ODZIEJ .
     
  ASTORIA BYDGOSZCZ  KASPRZAK MAREKKACZMAREK K. GUTMAN TOMASZ
 3 
5 URBAN K.
6 ZACHCIA£ D.
8 SMARZY M.
9 PIECHOWIAK F.
10 GRZE¦KOWIAK F.
11 NOWAK M.
12 GRZESIAK T.
13 MARTIN G.
14 PRZYBYLSKI J.
15 OPAS M.
16 KNOPP M.
18 B£ASZCZYK W.
17 TOMCZAK K.
PRZYBYLSKI D.
CEGLARSKI £.
     
  MIKST MIÊDZYCHÓD  ZACHCIA£ DAWIDPIECHOWIAK FILIP OPAS MARIUSZ
 4 
4 JANIAK P.
5 KLIMCZAK D.
6 BABIÑSKI S.
8 PUSZCZYKOWSKI J.
9 WI¦NIEWSKI H.
10 ¦WI¡TKOWSKI N.
12 CZAPLICKI K.
13 BESTRZYÑSKI P.
14 NAWROCKI R.
15 GROCHOLA M.
16 KACZOROWSKI W.
17 ¦WIDZIÑSKI K.
 
     
  BASKET JANIKOWO ¦WIDZIÑSKI KAPERGROCHOLA M. ¦WI¡TKOWSKI N.
 5 
5 TOMASZEWSKI R.
6 ADAMCZYK I.
7 NOWOCIÑSKI F.
9 TOKA P.
10 £UCZAK J.
11 MO¦CICKI K.
13 SZÓSTAKOWSKI A.
14 BALABANOV A.
15 WA£UKANIS M.
16 BEDRA M.
19 GILL D.
     
  GIM92 URSYNÓW  TOKA PIOTR TOMASZEWSKI R. SZÓSTAKOWSKI A.
 6 

0 KORWEL E.
4 HABA M.
6 ADAMCZYK D.
8 KORNOWICZ M.
10 ALBRECHT M.
13 PIÑSKI M. 20
18 PARAFIANOWICZ S.
34 BUREK O.
47 ZWOLAK T.
50 WAROCZYK M.
98 WASIK R.  
    
  7 TREFL SOPOT    PIÑSKI MATEUSZ KORWEL ERYK

WYNIKI SPOTKAN ( SYSTEM KA¯DY Z KA¯DYM)

MIKST MIÊDZYCHÓD – TREFL SOPOT   62:29
16:4   -  22:4  -  12:10  -  12:11
MIKST: Urban 2 , Zachcia³ 12 , Smarzy 6 , Piechowiak 6 , Grze¶kowiak 10 , Nowak 4 , Grzesiak 5
Martin 8 , Przybylski 2 , Opas 2 , Knopp 5 , B³aszczyk 0
TREFL: Korwel4 , Haba 0 , Kornowicz 0 , Adamczyk 2 , Kornowicz 0 , Piñski 15 , Parafianowicz 4
Burek 0 , Zwolak 0 , Waroczyk 0 , Wasik 4

PYRA POZNAÑ – BASKET JANIKOWO 70:17
22:2   -  10:7   -  20:6   -  18:2
PYRA: Banaszak 2 , Iwanowicz 21 , Idziak 0 , ¯ele¼niak 0 , Tomaszewski 0 , Garczyk 2 , Nowak 10 , Lewandowski 8 , Gudekajtis 6 , Kwa¶nioch 0 , Brociek 11 , Waraczyñski 10
BASKET: Janiak 0 , Klimczak 3 , Babiñski 0 , Puszczykowski 0 , Wi¶niewski 0 , ¦wi±tkowski 3 , Czaplicki 0 , Bestrzyñski 2 , Nawrocki 0 , Grochola 0 , Kaczorowski 2 , ¦widziñski 7
 
MIKST MIÊDZYCHÓD – ASTORIA BYDGOSZCZ 36:56
7:17 – 8:13 – 15:9 – 6:17
MIKST: Urban  0 , Zachcia³ 9 , Smarzy 5 , Piechowiak 2 , Grze¶kowiak 0 , Nowak 7 , Grzesiak 7 , Martin 0 , Przybylski 2 , Opas 2 , Knopp  2 , B³aszczyk 3
ASTORIA: Guttmann - ,Kaczmarek 12 , Garbulski 3 , Szmiko 6 , Kasprzak 2 , Piwowarski 0 , Marach 7 , Czarnowski 0 , Wo¼niak 5 , Koszabek 0, £abuda 1, Ko³odziej 0

7 TREFL SOPOT – PYRA POZNAÑ 10:106
3:26 – 4:21 – 3:32  0:27
TREFL: Korwel3, Haba 0 , Kornowicz 0 , Adamczyk 0, Kornowicz 0 , Piñski 1 , Parafianowicz0
Burek2, Zwolak 0 , Waroczyk 2, Wasik 2
PYRA: Banaszak 0 , Iwanowicz 12 , Idziak 0 , ¯ele¿niak 11 , Tomaszewski 4 , Garczyk 2 , Nowak 16 , Lewandowski 12 , Gudekajtis 9 , Kwa¶nioch 4 , Brociek 18 , Waraczyñski 18

GIM. 92 URSYNÓW – ASTORIA BYDGOSZCZ 27:36
13:11 – 9:9 – 5:11 – 0:5
URSYNÓW: Tomaszewski 5 , Adamczyk 0 , Nowociñski 3 , Toka 4 , £uczak 0 , Mo¶cicki 5 , Szóstakowski 8 , Balabonov 0 , Wa³ukanis 0 , Bedra 0 , Gill  2
ASTRORIA:  Guttmann 0, Kaczmarek 10 , Garbulski 6 , Szmiko 0 , Kasprzak  11 , Piwowarski 2 , Marach 6 , Czarnowski 2 , Wo¼niak 7 , Koszabek 0 , £abuda 10 , Ko³odziej 2

BASKET JANIKOWO – GIM. 92 URSYNÓW 40:18
9:2 – 10:9 – 7:2 – 14:5
BASKET: Janiak 0 , Klimczak 0 , Babiñski - , Puszczykowski - , Wi¶niewski 9 , ¦wi±tkowski 6 , Czaplicki 0 , Bestrzyñski 2 , Nawrocki 2 , Grochola 0 , Kaczororowski 11 , ¦widziñski 10
URSYNÓW: Tomaszewski 4 , Adanczyk 0 , Nowociñski 0 , Toka 5 , £uczak 0 , Mo¶cicki 0 , Szóstakowski 4 , Balabanov 0 , Wa³ukanis 3 . Bedra 2 , Gill 0

GIM. 92 URSYNÓW – 7 TREFL SOPOT  35:21
9:3 – 9:8 – 7:6 – 10:4
URSYNÓW: Tomaszewski 3 , Adamczyk 2, Nowociñski 0 , Toka 7 , £uczak 0 , Mo¶cicki 8 , Szóstakowski 13 , Balabanov 2 , Wa³ukanis 0 , Bedra 0 , Gill 0
SOPOT: Korwel 7 , Haba 0 , Adamczyk 2 , Kornowicz 0 , Albrecht 2 , Piñski 4 , Parafianowicz 0 , Burek 0 , Zwolak 2 , Waroczyk 0 , Wasik 4

MIKST MIÊDZYCHÓD – PYRA POZNAÑ 28:78
7:21 – 12:15 – 2:20 – 7:22
MIKST: Urban 3 , Zachcia³ 2 , Smarzy - , Piechowiak 2 , Grze¶kowiak 0 , Nowak 0 , Grzesiak 4 , Martin 2 , Przybylski 0 , Opas 1 , Knopp 2 , B³aszczyk 0, Tomczak 0 , Przybylski 10 , Ceglarski 2
PYRA: Banaszak 0 , Iwanowicz 9 , Idziak 2 , ¯ele¿niak 10 , Tomaszewski 2 , Garczyk 4 , Nowak 3 , Lewandowski 6 , Gudekajtis 0 , Kwa¶nioch o , Brociek 14 , Waraczyñski 28

BASKET JANIKOWO – ASTORIA BYDGOSZCZ 35:41
10:10 – 9:7 – 9:9 – 17:15
BASKET: Janiak 0 , Klimczak 8 , Babiñski 0 , Puszczykowski 0 , Wi¶niewski 10 , ¦wi±tkowski 4 , Czaplicki - , Bestrzyñski 0 , Nawrocki 0 , Grochola 0 , Kaczorowski 2 , ¦widziñski 11
ASTORIA: Guttmann 1 , Kaczmarek 4 , Garbulski 6 , Szumi³o 12 , Kasprzak 2 , Piwowarski 1 , Marach 3 , Czarnowski 0 , Wo¼niak 5 , Koszabek 0 , £abuda 7 , Ko³odziej 0

MIKST MIEDZYCHÓD - BASKET JANIKOWO 50:37
9:15 15:6 14:7 12:9
MIKST : URBAN 0 , ZACHCIA£ 6 , SMARZY 6 , PIECHOWIAK 3 , GRZE¦KOWIAK 0 ,
NOWAK  8 , GRZESIAK 0 , MARTIN 0 , PRZYBYLSKI 0 , OPAS 18 , KNOPP 5   
B£ASZCZYK 4
JANIKOWO : JANIAK 0 , KLIMCZAK 0 , BABIÑSKI 0 , PUSZCZYKOWSKI 2 ,
WI¦NIEWSKI 3 , ¦WI¡TKOWSKI 13 , CZAPLICKI 0 , BESTRZYÑSKI 0 ,   
NAWROCKI 2 ,GROCHOLA 2 , KACZOROWSKI 7 , ¦WIDZIÑSKI 8  
  
PYRA POZNAÑ - GIM92 URSYNÓW 70:8
10:4 21:2 17:2 22:0
PYRA: BANASZAK 0 , IWANOWICZ 8 , IDZIAK 0 , ¯ELE¬NIAK 0 , TOMASZEWSKI 0
GARCZYK 2 ,NOWAK 7 , LEWANDOWSKI 10 , GUDEKAJTIS 8 , KWA¦NIOCH 4 ,
BROCIEK 12 , WARACZYÑSKI 19
URSYNÓW :  Tomaszewski 2 , Adamczyk 0 , Nowociñski 0 , Toka 1 , £uczak 0 ,
Mo¶cicki 1 , Szóstakowski 4 , Balabanov 0 , Wa³ukanis 0 , Bedra 0 , Gill 0

MIKST MIÊDZYCHÓD - BASKET JANIKOWO  50 : 37

7 TREFL SOPOT - ASTORIA BYDGOSZCZ
28 : 51

PYRA POZNAÑ - ASTORIA BYDGOSZCZ 
67 : 19

MIKST MIÊDZYCHÓD - GIM 92 URSYNÓW
46 : 33

BASKET JANIKOWO - 7 TREFL SOPOT
49 : 20


http://uksmikst.bloog.pl/