Turniej Kadr Wojewódzkich REGION PÓ£NOC rocz.1997/98 ¦lesin 25-27.XI.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 26 2011 08:00:00
 Turniej odby³ siê w przepiêknej miejscowo¶ci letniskowej, w której g³ówn± atrakcj± jest jezioro. Wspania³e o¶rodki wypoczynkowe, klimat oraz hala sportowa zachêcaj± do organizowania imprez sportowych w tym miejscu.
Rozszerzona zawarto newsa
 TURNIEJ KADR WOJEWÓDZKICH REGION PÓ£NOC
¦lesin 25-27.11.2011r.


Turniej odby³ siê w przepiêknej miejscowo¶ci letniskowej, w której g³ówn± atrakcj± jest jezioro. Wspania³e o¶rodki wypoczynkowe, klimat oraz hala sportowa zachêcaj± do organizowania imprez sportowych w tym miejscu.

Na turniej przyjecha³o 8 zespo³ów. By³y to kadry z 6 województw: Mazowieckiego, Zachodzniopomorskiego, Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego (2 dru¿yny) oraz zespó³ MKS GIM 6 Konin.
 W pierwszej rundzie spotkania by³y jednostronne – wygrywali faworyci, a w jednym meczu pêk³a nawet „setka”

Druga runda by³a nieco ciekawsza. Po raz kolejny zespó³ z Mazowsza ogra³ zdecydowanie przeciwników zdobywaj±c 105 punktów. Równie¿ Wielkopolska II wygra³a zdecydowanie z województwem Lubuskim ró¿nic± 22 punktów. Dwa pozosta³e spotkania by³y bardziej zaciête.

 Przez ca³y turniej mogli¶my podziwiaæ zmagania m³odych adeptów koszykówki, którzy byæ mo¿e w przysz³o¶ci bêd± graæ zawodowo. Oprócz tego w sobotê odby³a siê konferencja dla trenerów i zawodników podczas której Pan Dawid Mazur zwraca³ uwagê zawodnikom na to, ¿e mog± i powinni du¿o pracowaæ nad sob± sami, równie¿ poza wspólnym treningiem. Natomiast Pan Tomasz Eichert przedstawia³ materia³y z konferencji FIBA EUROPE U14 GET TOGETHER, która odby³a siê w pa¼dzierniku w Monachium.

Zwyciêzcom gratulujemy, a pokonani niech siê nei zniechêcaj± tylko dalej doskonal± swoj± grê, a nastêpnym razem bêdzie lepiej. Jak powiedzia³ M. Jordan „ poka¿cie mi moje s³abe stronym, a stan± siê moimi najmocniejszymi”


I RUNDA

MKS GIM 6 KONIN – MAZOWSZE 52 : 87
12-25, 11-24, 20-23, 9-15
MKS GIM 6 KONIN: PIETRZAK 6, WASZKIEWICZ 2, KORDYLEWSKI 3, WITKOWSKI 5 (1X3), SOBCZAK 0, ANTECKI 0, JANKOWSKI 0, GRZELAK 0, KOZ£OWICZ 0, G£ADZISZEWSKI 14, SZYMAÑSKI 4, LORENCKI 18
MAZOWSZE: PAW£OWSKI 1, WYSOCKI 0, WALCZAK 13, CHRU¦CIEL 11 (1x3), KIERLEWICZ 16, KO£AKOWSKI 11, SKALSKI 5 (1x3), MIJAKOWSKI 0, WISZOMIRSKI 2, MELJON 6, STRZELEC 2, BENDER 20

ZACHODNIOPOMORSKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE 61 : 92
18-20, 9-32, 18-21, 16-19
ZACHODNIOPOMORSKIE: MLECZKO 11(1x3), MATYKO 2, LISIECKI 2, DUBIJ 3,
KOMOROWSKI 0, BEJNAR 7, KIWILSZA 13, UCHMAN 9 (1x3), OPA£KA 7 OBRÊBSKI 2
KUJAWSKO-POMORSKIE: RATAJCZAK 0, D¡BKOWSKI 2, KOSIOR 11 (1x3), £APIÑSKI, SOBECKI 15 (1x3), MATUSIAK KPT. 8 (1x3), CIE¦LAKIEWICZ 16 (1x3), OSIÑSKI 6, SENSKI 13 (3x3), GÓRNY 7, SZCZEPANIK 9(1x3), JÊDRAS 9

POMORZE – LUBUSKIE 84 : 39
19-13, 18-11, 27-7, 20-8
POMORZE: BYCZKOWSKI 0, JÊCZMIEN 7, CIESIELSKI 10 (1X3), PASZKIEWICZ 7 (1X3), LESZCZYÑSKI 8, GR¡DZIEL 4, GEMZA 12, SAMSON 3, HELENIAK 9 (1X3), SZWEDOWSKI 0, SEWIO£ 12, M£YÑSKI 12
LUBUSKIE: KALKA 4, SIEDOW 3 (1X3), SZUG¬DZINIS 4, PIOCH 0, KACZMAREK 0, ORLIK 4, GRZELAK 2, NOWOTNIK 7 (1X3), JANECKI 3, MAÆKIEWICZ 0, KUPCZYK 6, JANKOWSKI 6 (2X3)

WIELKOPOLSKA II – WIELKOPOLSKA I 57 : 108
14-21, 9-30, 20-29, 14-28
WIELKOPOLSKA I: MIKLASZEWSKI 12, FR¡CKOWIAK 11 (1X3), RY¯EK 14 (2X3), PONITKA -, GRUSZCZYÑSKI 18, GORZEÑ 11 (1X3), STANKOWSKI 6, KIN 6, CHMIELEWSKI 18, WARACZYÑSKI 12
WIELKOPOLSKA II: ZDROJEWSKI 9, JESSE 7, DZIOCH 2, STOPIERZYÑSKI 4, MIECZYÑSKI 4, GUDE£AJTIS 6, BROCIEK 7 (1X3) SOPOÆKO , LIBERA 10, MATUSZEWSKI 7

II RUNDA

 W spotkaniu pomiêdzy MKS GIM 6 Konin, a kadra Zachodniopomorskiego walka punkt za punkt trwa³a przez ca³y mecz. Po dwóch kwartach Zachodniopomorskie mia³o 6ptk przewagi. Przeciwnicy zdo³ali zniwelowaæ przewagê w trzeciej kwarcie do trzecz „oczek”. Wydawa³oby siê, ¿e to tylko 3 punkty, ale wystarczy³o to do wygranej. Po czwartej kwarcie zagranej na remis (17-17) to MKS schodzi³ z parkietu jako pokonany zespó³.

MKS GIM 6 KONI – ZACHODNIOPOMORSKIE  66 : 69
15-18, 13-16, 21-18, 17-17
MKS GIM 6  KONIN: PIETRZAK  13, WASZKIEWICZ 2, KORDYLEWSKI 0, WITKOWSKI 0, SOBCZAK 6 (1X3), ANTECKI 0, JANKOWSKI 0, GRZELAK 2, KOZ£OWICZ 6, G£ADZISZEWSKI 6, SZYMAÑSKI 8, LORENCKI 23
ZACHODNIOPOMORSKIE: MLECZKO 20, MATYKO 0, LISIECKI 6 (1X3), DUBIJ 4,
KOMOROWSKI 2, BEJNAR 16, KIWILSZA 13, UCHMAN 6, OPA£KA 2, OBRÊBSKI 0

WIELKOPOLSKA II – LUBUSKIE 87 : 65
22-11, 26-28, 20-11, 19-15
WIELKOPOLSKA II: ZDROJEWSKI  20, JESSE  11, DZIOCH  9, STOPIERZYÑSKI 11, MIECZYÑSKI 9, GUDE£AJTIS  3, BROCIEK 7(1X3), SOPOÆKO  6, LIBERA  8, MATUSZEWSKI 3
LUBUSKIE: KALKA 6, SIEDOW 0, SZUG¬DZINIS 2, PIOCH 0, KACZMAREK 8, ORLIK 8 (1X3), GRZELAK 2,  NOWOTNIK 0, JANECKI 13, MAÆKIEWICZ 5, KUPCZYK 2, JANKOWSKI 19 (2X3)

KUJAWSKO-POMORSKIE – MAZOWSZE  51 : 105
14-21, 15-26, 10-29, 12-29
KUJAWSKO-POMORSKIE: RATAJCZAK ,3 D¡BKOWSKI 2, KOSIOR 5, £APIÑSKI 2, SOBECKI 4, MATUSIAK 4 (1x3), CIE¦LAKIEWICZ 6 (1x3), OSIÑSKI 4, SENSKI 10 (1x3), GÓRNY 3, SZCZEPANIK 4, JÊDRAS 4
MAZOWSZE: PAW£OWSKI 0, WYSOCKI  2, WALCZAK 4, CHRU¦CIEL 12 (1x3), KIERLEWICZ 13, KO£AKOWSKI 6, SKALSKI 8, MIJAKOWSKI 12, WISZOMIRSKI 10, MELJON 10, STRZELEC 16, BENDER 12

 Drugie spotkanie by³o równie emocjonuj±ce. Wielkopolska I podejmowa³a reprezentacjê Pomorskiego. W pierwszej po³owie zespó³ z centralnej Polski kontrolowa³ sytuacjê i na przerwê schodzi³ z przewag± 9 punktów (39-30). Jednak przeciwnicy nie zamierzali siê poddaæ. Motywacja i skuteczne akcje w ataku napêdza³y zespó³, a Wielkopolanie pope³niali kolejne b³êdy w obronie i po trzeciej kwarcie to zespó³ z Pomorza by³ na dobrej drodze do wygranej prowadz±c w spotkaniu 55-61.

W czwartej kwarcie zapowiada³o siê na ostr± walkê. Na pocz±tku zespó³ znad morza zdo³a³ powiêkszyæ przewagê do 13ptk, ale kadra Wielkopolski nie zamierza³a siê poddaæ i zacze³a odrabiaæ straty doprowadzaj±c do remisu w ostatniej minucie meczu. Jednak wynik na tablicy nie zgadza³ siê z protoko³em i pokazywa³ przewagê 1ptk dla Pomorzan. Nie wiedzia³ o tym trener Wielkopolan i kiedy to pi³kê do gry wprowadzali przeciwnicy zarz±dzi³ faulowanie zawodnika z pi³k±. Kiedy na linii rzutów osobistych stan±³ rewelacyjnie graj±cy Sewio³, sêdziowie stolikowi podali informacjê, ¿e jednak jest remis. Ten incydent popsu³ atmosferê towarzysz±c± sportowym zmaganiom. Zawodnik wykonuj±cy rzuty osobiste trafi³ dwa razy. Do koñca meczu pozosta³o 8 sekund i pi³ka po stronie Wielkopolski. W ostatniej akcji pi³kê dostaje Fr±ckowiak i decyduje siê na rzut za 3ptk, jednak pi³ka nie wpada do kosza i Pomorzanie triumfuj±.

WIELKOPOLSKA - POMORZE 
75 : 77
WIELKOPOLSKA I: MIKLASZEWSKI 0, FR¡CKOWIAK 13 (1X3), RY¯EK 8, PONITKA 14, GRUSZCZYÑSKI 11 (1X3), GORZEÑ 0, STANKOWSKI 3, KIN 5 (1X3), CHMIELEWSKI 10, WARACZYÑSKI 4, STOPIERZYÑSKI 7(1X3), LIBERA 0
POMORZE: BYCZKOWSKI 0, JÊCZMIEN 2, CIESIELSKI 2, PASZKIEWICZ 5, LESZCZYÑSKI 10, GR¡DZIEL 0, GEMZA 15, SAMSON 1, HELENIAK 0, SZWEDOWSKI 8 (1X3), SEWIO£ 28 (1X3), M£YÑSKI 6

MECZE O MIEJSCA

 W niedzielê przyszed³ czas na ostateczne rozstrzygniêcia. W meczu o VII miejsce zmierzy³y siê dru¿yny MKS GIM 6 Konin i kadra województwa Lubuskiego. Pierwsza po³owa by³a bardzo wyrównana (39-37), natoomiast 3 kwartê Lubuszanie wygrali ró¿nic± 9ptk, a czwart± trzema „oczkami”. Wynik koñcowy 74-84. Bardzo dobry wystêp zaliczy³ Lorencki (MKS) zdobywaj±c 38 punktów dla swojej dru¿yny.

MECZ O VII MIEJSCE:  MKS GIM 6 KONIN – LUBUSKIE 74 : 84
20-20, 19-17, 16-25, 19-22
12-25, 11-24, 20-23, 9-15 PIETRZAK 6, WASZKIEWICZ 2, KORDYLEWSKI 3,
MKS GIM 6  KONIN: PIETRZAK  7, WASZKIEWICZ 2, KORDYLEWSKI 2, WITKOWSKI 5 (1X3), SOBCZAK 0, ANTECKI 0, JANKOWSKI 0, KOZ£OWICZ 12, G£ADZISZEWSKI 8, SZYMAÑSKI 0,  LORENCKI 38
LUBUSKIE: KALKA 0, SIEDOW 2, SZUG¬DZINIS 5(1X3), PIOCH 0, KACZMAREK 6, ORLIK 17 (1X3), GRZELAK 8,  NOWOTNIK 0, JANECKI 18, MAÆKIEWICZ 0, KUPCZYK 12(1X3), JANKOWSKI 16

Wielkopolska II i Zachodniopomorskie zagra³y o V miejsce. Ju¿ na pocz±tku dru¿yna z pó³nocno – zachodniej Polski uzyska³a przewagê i nie odda³a prowadzenia do koñca meczu. Po stronie Wielkopolan rozczarowa³a walka na tablicach. Czêstym b³êdem by³ brak zastawienia, co zdecydowanie u³atwi³o grê przeciwnikom. Koñcowy wynik 57-74.

MECZ O V MIEJSCE: WIELKOPOLSKIE II – ZACHODNIOPOMORSKIE  57 : 74
16-22, 17-21, 7-19, 17-12
WIELKOPOLSKA II: GORZEÑ 12, JESSE  2, DZIOCH  8, MIKLASZEWSKI 9, MIECZYÑSKI 2, GUDE£AJTIS  6, BROCIEK 2, SOPOÆKO  3, LIBERA  10, MATUSZEWSKI 10
ZACHODNIOPOMORSKIE: MLECZKO 10 (1X4), MATY£KO 2, LISIECKI 7 (1X3), DUBIJ 7, KOMOROWSKI 0, BEJNAR 19, KIWILSZA 18, UCHMAN 4, OPA£KA 7, OBRÊBSKI 0

 Mecz o III miejsce zapowiada³ siê bardzo ciekawie. Zespó³ Wielkopolski I mia³ zmierzyæ siê z Kujawsko – Pomorskim. Pierwsza po³owa to dominacja tych drugich. W 6 minucie meczu mieli¶my wynik 2-19 na rzecz Kujawian. Do przerwy Wielkopolska I nie zdo³a³a odrobiæ strat i po pierwszej po³owie na tablicy widnia³ wynik 33-51. Zdawa³o siê, ¿e jest po meczu, ale po przerwie kadra z centralnej Polski wysz³a odnieniona na parkiet. Ciê¿ar gry wzi±³ na siebie Fr±ckowiak i dru¿yna zaczê³a odrabiaæ straty. Po wygranej trzeciej kwarcie 23-10 kontynuowali dobr± grê i ostatecznie wygrali spotkanie 83-74. Najlepszym zawodnikiem spotkania by³ Fr±ckowiak. Zdoby³ 40 punktów, w tym 6 „trójek”

MECZ O III MIEJSCE; WIELKOPOLSKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE  83 : 74
11-27, 22-24, 23-10, 27-13
WIELKOPOLSKA I: MIKLASZEWSKI 4, FR¡CKOWIAK 40 (6X3), RY¯EK 8, PONITKA  14 , STANKOWSKI 2, KIN 6, CHMIELEWSKI 6, WARACZYÑSKI 0, STOPIERZYÑSKI 5, ZDROJEWSKI 2
KUJAWSKO-POMORSKIE: RATAJCZAK 0, D¡BKOWSKI 3, KOSIOR 7, £APIÑSKI 2, SOBECKI 8, MATUSIAK 7, CIE¦LAKIEWICZ 18 (1X3), OSIÑSKI 8, SENSKI 9, GÓRNY 4, SZCZEPANIK 6 (1X3), JÊDRAS 2

 W finale zmierzy³y siê dru¿yny z województw: Pomorskiego i Mazowieckiego. Mecz zapowiada³ siê bardzo emocjonuj±co. Wiadomo by³o, ¿e ¿adna z ekip nie odpu¶ci. Od pocz±tku meczu by³o du¿o walki, choæ to Mazowsze uzyska³o przewagê w pierwszej po³owie. Jednak Pomorzanie nie zamierzali ³atwo oddaæ spotkania i druga po³owa zapowiada³a siê jeszcze ciekawiej. Spotkanie pe³e walki i ciekawych rozwi±zañ taktycznych (szczególnie w koñcowce) musia³o podobaæ siê kibicom dopinguj±cym jednych i drugich. Wynik zmienia³ siê nieustatnie. Przez wiêkszo¶æ trzeciej i czwartej kwarty dru¿yny walczy³y kosz za kosz i do koñca nie by³o wiadomo kto wyjdzie zwyciêsko z tej batalii. Nawet w obliczu ogromnej presji w ostatniej minucie meczu zawodznicy realizowali za³o¿enia taktyczne, co przek³ada³o siê na zdobywanie kolejnych punktów zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Trenerzy na zmianê brali przerwy na ¿adanie i szukali rozwi±zañ, które zaskocz± przeciwników.
Szczególnie ostatnie 30 sekund meczu by³o bardzo emocjonuj±ce. Ci±g³e przerwy i zmiany wyniku trzyma³y w napiêciu i kiedy do koñca zosta³o 2,5 sekundy na prowadzeniu byli Mazowszanie (66-68). Trener kadry z Pomorza „wzi±³ czas”, ¿eby rozrysowaæ ostatni± akcjê meczu. Kiedy mine³± przerwa na ¿±danie wszyscy zastanawiali siê czy przegrywaj±cy zespó³ zdo³a doprowadziæ do dogrywki, a mo¿e zdecyduje siê na rzut za 3 punkty, który móg³by daæ im zwyciêstwo. Po wprowadzeniu piki do gry zawodnik z Pomorza zdecydowa³ siê na rzut za 3 punkty równo z koñcow± syren±. Wynik jednak ju¿ nie uleg³ zmianie, bo pi³ka odbi³a siê od obrêczy. Mazowieckie mog³o cieszyæ siê ze zwyciêstwa.

MECZ O I MIEJSCE: POMORSKIE – MAZOWIECKIE  66 ; 68
11-24, 10-4, 21-14, 24-26
POMORZE:  BYCZKOWSKI 0, JÊCZMIEN 0, CIESIELSKI 2, PASZKIEWICZ 12, LESZCZYÑSKI   0, GR¡DZIEL 0, GEMZA 18 (2x3), SAMSON 0, HELENIAK 6, SZWEDOWSKI 17, SEWIO£ 11, M£YÑSKI 0 
MAZOWSZE: PAW£OWSKI 6, WYSOCKI  0, WALCZAK 4, CHRU¦CIEL 0, KIERLEWICZ 14, KO£AKOWSKI 7(2x3), SKALSKI 10 (1x3), MIJAKOWSKI 8, WISZOMIRSKI 2,
MELJON 7 (1x3), STRZELEC 2, BENDER 8
 

 

 TOP 10 - NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

1. FR¡CKOWIAK WOJCIECH  64  (8X3 ) WIELKOPOLSKIE / PYRA Poznañ
2. SEWIO£ WIKTOR  51 POMORSKIE / UKS 7 TREFL Sopot
3. GEMZA ADRIAN  45
4. KIWILSZA SZYMON 44 ZACHODNIOPOMORSKIE / ¯AK KOSZALIN
5. KIERLEWICZ MICHA£ 43
6. BEJNAR KACPER 42 ZACHODNIOPOMORSKIE / Spojnia Stargard Szczecinski
7. MLECZKO OSKAR 41(2x3)  ZACHODNIPOMORSKIE
    JANKOWSKI MATEUSZ  41  (3X3) LUBUSKIE / ZASTAL Zielona Góra
9. CIE¦LAKIEWICZ WIKTOR 40 (2x3) KUJAWSKO-POMORSKIE /TKM W³oc³awek    
    BENDER MACIEJ 
40

TOP 5 -  NAJLEPSI ZA ,, TRZY PUNKTY,,

1. FR¡CKOWIAK WOJCIECH (8X3) WIELKOPOLSKIE / PYRA Poznañ
2. SENSKI RADOS£AW (4x3) KUJAWSKO-POMORSKIE /
3. JANKOWSKI MATEUSZ  (3X3) LUBUSKIE /  ZASTAL Zielona Góra
    MATUSIAK BARTOSZ  (3x3) KUJAWSKO-POMORSKIE / TKM W³oc³awek
    SKALSKI JAKUB (3x3) MAZOWSZE

naj.... naj ...naj turnieju

14 ,,Trójek,,  WIELKOPOLSKA
6 ,, Trojek w jednym meczu (FR¡CKOWIAK WOJCIECH ) Wielkopolska - Kujawsko-Pomorskie
Najwy¿si zawodnicy turnieju: Obrêbski Mateusz 195 cm, Szymon Kiwilsza,  Strzelec Mateusz 194 cm.
40 punktów:  w jednym meczu FR¡CKOWIAK WOJCIECH ) Wielkopolska - Kujawsko-Pomorskie
Najni¿si zawodnicy turnieju: Dubij Piotr 167 cm. Jesse Maciej 169 cm
105-57: Najwy¿szy wynik WIELKOPOLSKA I- WIELKOPOLSKA II
66-68 Najni¿szy wynik FINA£ MAZOWIECKIE-POMORSKIE
Najg³o¶niejsza Publiczno¶c: Kibice WIELKOPOLSKI
Naj³adniej ubrana Kadra: POMERANIA
Najciekawsze mecze: POMORSKIE – MAZOWIECKIE ,  WIELKOPOLSKA - POMORZE
MKS GIM 6 KONI – ZACHODNIOPOMORSKIE


 SKM sk³ada serdeczne podzieñkowania organizatorom za zaproszenie na turniej, panu Wieslawowi Sewio³owi za transport a panu Grzegorzowi Szymankowi za opis turnieju

FOTO-BEATA

FILMIKI-ZIBI


FOTO-ZIBI

KOÑCOWA KLASYFIKACJA
  
sklad....wzrost...punkty.......................................
 
1  
MAZOWIECKIE

  4 PAW£OWSKI PIOTR 174 cm.             1
  5 WYSOCKI OLAF 193 cm.                   2
  6 WALCZAK SZYMON  178 cm.            21
  7 CHRU¦CIEL JAN 178 cm.                 23 (2x3)
  8 KIERLEWICZ MICHA£ 182 cm.           43
  9 KO£AKOWSKI FILIP – KPT.  182 cm. 24 (2x3)
10 SKALSKI JAKUB 183 cm.                   23 (2x3)
11 MIJAKOWSKI JAKUB 190 cm.             20
12 WISZOMIRSKI MARCIN 190 cm.        14
13 MELJON OSKAR 193 cm.                   23 (1x3)
14 STRZELEC MATEUSZ 194 cm.             20
15 BENDER MACIEJ  191 cm                   40

TRENER: ANDRZEJ KIERLEWICZ
ASYSTENT:  ADAM LATOS
 
 2 
POMORSKIE

 4 BYCZKOWSKI MICHA£  181 CM            0
 5 JÊCZMIEN ADAM  173 CM.                    9
 6 CIESIELSKI DAMIAN 178 CM.              14  (1X3)
 7 PASZKIEWICZ S£AWOMIR 176 CM.      24  (1X3)
 8 LESZCZYÑSKI PAWE£ 176 CM.             18  (1x3)
 9 GR¡DZIEL ADAM 185 CM                      4
10 GEMZA ADRIAN  187 CM.                   45
11 SAMSON KAMIL 184 CM.                      4
12 HELENIAK JAKUB  182 CM.                  15 (1X3)
13 SZWEDOWSKI MARCIN 181 CM.          25 (1x3)
14 SEWIO£ WIKTOR 192 CM                         51 (1x3)
15 M£YÑSKI JAKUB  190 CM. 18

TRENER: KIE£CZEWSKI MAREK
ASYSTENT: KRÓL £UKASZ
 
 3 

WIELKOPOLSKA I

6 MIKLASZEWSKI MICHA£  182 cm.           19
7 FR¡CKOWIAK WOJCIECH  182 cm.         64 (8X3)
8 RY¯EK SZYMON  184 cm.                      30 (2X3)
9 PONITKA MARCEL 181 cm.                    28 (2x3)
10 GRUSZCZYÑSKI DAWID 185 cm.          29
11 GORZEÑ SZYMON 172 cm.                  23 (1X3)
12 STANKOWSKI PATRYK  171 cm.           11
14 KIN BARTOSZ  184 cm.                      17 (1x3)
15 CHMIELEWSKI ERYK  188 cm.              34
18 WARACZYÑSKI MACIEJ 192 cm.           16
    
TRENER: KURZAWSKI CEZARY
 
 4 
KUJAWSKO-POMORSKIE

 4 RATAJCZAK MIKO£AJ 171cm                  3
 5 D¡BKOWSKI PAWE£ 181 cm.                  7
 6 KOSIOR MATEUSZ 186 cm                  23 (1x3)
 7 £APIÑSKI CEZARY 193 cm.                    4
 8 SOBECKI FILIP  176 cm.                      27(1x3)
 9 MATUSIAK BARTOSZ  KPT.                   19 (3x3)
10 CIE¦LAKIEWICZ WIKTOR 188 cm.        40 (2x3)
11 OSIÑSKI JAKUB 179 cm.                     18
13 SENSKI RADOS£AW 189 cm.                32(4x3)
14 GÓRNY SZYMON 190 cm.                    14
15 SZCZEPANIK DAMIAN 192 cm.             19 (2x3)
16 JÊDRAS KAMIL 191 cm.                      15

TRENER: £ABU¦ MACIEJ
ASYSTENT: ¯YWICZKA MACIEJ
 
 5 
ZACHODNIOPOMORSKIE

 4 MLECZKO OSKAR 181 cm.                  41 (2x3) 
 6 MATY£KO HUBERT 175 cm.                  4
 7 LISIECKI PIOTR 179 cm.                    15  (2X3)
 8 DUBIJ MACIEJ 167 cm.                       14
 9 KOMOROWSKI DAMIAN 190 cm.            2
10 BEJNAR KACPER 192 cm.                    42
12 KIWILSZA SZYMON 195 cm.                  44  
13 UCHMAN MATEUSZ 191 cm.                19 (1x3)
14 OPA£KA PRZEMYS£AW 190 cm.           16
15 OBRÊBSKI MATEUSZ 195 cm.               2

TRENER: SELL  ADAM
 
 6 
WIELKOPOLSKA II

 6  ZDROJEWSKI PATRYK  179 cm.            31
 9 JESSE MACIEK 169 cm.                       20
10 DZIOCH IGOR 184 cm.                     19
11 STOPIERZYÑSKI HUBERT 177 cm.       20 (1X3)
13 MIECZYÑSKI MACIEJ                         15
14 GUDE£AJTIS KUBA 182 cm                 15
15 BROCIEK DAWID 179 cm.                  16 (2X3)
16 SOPOÆKO JAKUB 188 cm.                 10
18 LIBERA JAKUB 177 cm.                     28
19 MATUSZEWSKI MARCIN 181 cm         13
     
TRENER: DUDZIÑSKI TADEUSZ
 
 7 
LUBUSKIE

 4 KALKA BART£OMIEJ  186 cm.              10 
 5 SIEDOW JAN  170 cm.                         5 (1X3)
 6 SZUG¬DZINIS BARTOSZ 173 cm          11
 7 PIOCH KEVIN  182 cm.                        0
 8 KACZMAREK JAKUB 179 cm.                14
 9 ORLIK JAKUB 179 cm.                        29 (2x3)
10 GRZELAK ANDRZEJ  186 cm.               12
11 NOWOTNIK ALEKSANDER  175 cm         7 (1X3)
12 JANECKI KACPER 183 cm.                  34
13 MAÆKIEWICZ JAKUB 187 cm.               5
14 KUPCZYK PIOTR  187 cm.                 20  (1X3
15 JANKOWSKI MATEUSZ  189 cm.           41   (3X3)
 
TRENER: STANEK ANDRZEJ
ASYSTENT: CIELMA ARTUR
 
 8 
MKS GIM 6  KONIN

 
4 PIETRZAK PRZEMYS£AW                    26
 5 WASZKIEWICZ MATEUSZ                     6
 6 KORDYLEWSKI DAWID                        5
 7 WITKOWSKI BARTOSZ                      10  (2X3)
 8 SOBCZAK JANUARY                             6 (1X3)
 9 ANTECKI ADAM                                   0
10 JANKOWSKI DA RIUSZ                        0
11 GRZELAK ADRIAN                               2
12 KOZ£OWICZ SZYMON                       18
13 G£ADZISZEWSKI DARIUSZ                 28
14 SZYMAÑSKI BARTOSZ                       12
15 LORENCKI FILP                                79

TRENER: ANDRZEJCZAK PIOTR