Miêdzynarodowy Turniej Niepodleg³o¶ci rocz.1999 Bia³ystok 11-13.XI.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 16 2011 23:00:00
 W dniach 11 – 13 listopada 2011r. w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej „Niepodleg³o¶ci” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 1999. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy „Basket 47” w osobach mgr Katarzyna Wens³aw, mgr Anita Duda, mgr Miros³aw Wierzbicki oraz dyrektor szko³y mgr Halina Hapunik i wicedyrektor mgr Marlena Sokó³.


Rozszerzona zawarto newsa

II MIÊDZYNARODOWY TURNIEJU „ NIEPODLEG£O¦CI”
w MINI KOSZYKÓWCE DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW

W dniach 11 – 13 listopada 2011r. w  Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej „Niepodleg³o¶ci” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 1999. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy „Basket 47” w osobach mgr Katarzyna Wens³aw, mgr Anita Duda, mgr Miros³aw Wierzbicki oraz dyrektor szko³y mgr Halina Hapunik i wicedyrektor mgr Marlena Sokó³.
Do Bia³egostoku przyjecha³o 14 dru¿yn (6ch³opców, 8 dziewcz±t) w sumie 160 zawodników i zawodniczek z rocznika 1999 i m³odsi. W ci±gu trzech dni rozegrano 36 spotkañ. W kategorii ch³opców rozgrywki odby³y siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a dziewcz±t systemem grupowym.
W dniu 11.11.2011 o godz. 17.30 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci. Po prezentacji wszystkich zespo³ów przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku kolorowych reflektorów odby³a siê prezentacji zawodniczek meczu inauguracyjnego turnieju.
W dniu 13.11.2011 godz. 14.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y w¶ród dziewcz±t i ch³opców – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, najlepsze pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP. Na koniec odby³o siê losowanie 12 nagród rzeczowych ufundowanych przez Urz±d Miejski oraz Hurtowniê Sportow± „Kaja”.


 DZIEWCZÊTA    
          
Klasyfikacja koñcowa

1. Alytus Litwa       
2. UKS „Trojka” Dzia³dowo
3. UKS „Jedynka” £apy     
4. ¯MS Marijampol Litwa                                                              
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok    
6. UKS „NENUFAR 5” E³k     
7. UKS „Trójka” E³k
8. UKS „ La Basket” Warszawa

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Kazoæiunaite Karolina - Alitus Litwa
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju:  Bokiniec Ewa  - UKS „Jedynka” £apy
Najlepsza obroñczyni turnieju:  Pernak Weronika  - UKS „Trójka” Dzia³dowo


All Stars turnieju

1. Alytus Litwa – Barzdæiute Gytaute  
2. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Piórkowska Kinga 
3. UKS „Jedynka” £apy – Cimoch Karolina  
4. ¯MS Marijampol Litwa – Urbanaviæiute Gytaute
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – Lupa £ucja 

Najlepsze zawodniczki w zespole   
 
1. Alytus Litwa – Cibulskaite Au¶rine   
2. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Pacyniak Weronika  
3. UKS „Jedynka” £apy – £apiñska Karolina   
4. ¯MS Marijampol Litwa – Klevinskaite Gintare  
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – Kozio³ Magdalena  
6. UKS „NENUFAR5” E³k – Mierzejewska Oliwia  
7. UKS „Trójka” E³k – Dêbska Lidia
8. UKS „LaBasket” Warszawa – Klimiuk Paulina


 CH£OPCY 

Klasyfikacja koñcowa

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo
2. UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
3. UKS „Trójka” Nidzica
4. UKS „Dziewi±tka” £om¿a
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok
6. UKS „LaBasket” Warszawa

La Basket Warszawa - „BASKET 47”  22 : 39
„BASKET47” - „Pi±tka” Bielsk Podlaski  10 : 40
„Trójka” Dzia³dowo - 9 £om¿a 42 : 40
„Trójka” Nidzica - „Pi±tka” Bielsk Podlaski 23 ; 31
„Trójka” Nidzica – 9 £om¿a  28 : 44
La Basket Warszawa - „ Trójka” Dzia³dowo  14 : 45
„ Trójka” Dzia³dowo - „Pi±tka” Bielsk Podlaski  33 : 30
„BASKET47” -„ Trójka” Nidzica 24 : 36
La Basket Warszawa -9 £om¿a 21 : 39
„ Trójka” Dzia³dowo - „ BASKET47”  48 : 23
„ Trójka” Nidzica - La Basket Warszaw  42 : 21
9 £om¿a -„Pi±tka” Bielsk Podlaski  0 : 20
La Basket Warszawa -„Pi±tka” Bielsk Podlaski  14 : 40
„ Trójka” Dzia³dowo - „ Trójka” Nidzica  36 : 37
„ BASKET47” - 9 £om¿a  22 : 38MVP - najlepszy zawodnik turnieju : Nowociñski Micha³ - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Bêbeniec Maciej – UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
Najlepszy obroñca turnieju: Kujtkowski Wiktor – UKS „Trójka” Nidzica

 ALL-STARS TURNIEJU

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymborski Emil
2. UKS„ Pi±tka” Bielsk Podlaski – Pó³torak Dominik
3. UKS „Trójka” Nidzica – Pokropiñski £ukasz
4. UKS „Dziewi±tka” £om¿a –Kijewski Maciej
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – Glinko Dawid

Najlepsi zawodnicy w zespole

1. UKS „ Trójka” Dzia³dowo – K³osowski Adrian
2. UKS„ Pi±tka” Bielsk Podlaski – Niemyjski Piotr
3. UKS „ Trójka” Nidzica – Lejtyman Dawid
4. UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Roszkowski Micha³
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – D±browski Bartek
6. UKS „ LaBasket” Warszawa – Kaszewski Olek

Dziêkujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy ponownie w roku szkolnym 2011/ 2012.
UKS „BASKET 47” BIA£YSTOK


FOTO-ORGANIZATOR