Miêdzynarodowy Turniej rocz.1998 z okazji ¦wieta Niepodleg³o¶ci Zabrze 11-13.XI.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 14 2011 10:00:00
 Puchar Prezydenta Miasta Zabrza z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci dla:

JAS-FBG Sosnowiec w kategorii dziewcz±t 
UKS BASKET JUNIOR Katowice w kategorii ch³opców

NOWE-FOTKI


Rozszerzona zawarto newsa
 Puchar Prezydenta Miasta Zabrza z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci dla:

Zakoñczy³ siê osiemnasty, miêdzynarodowy turniej koszykarski z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci. W trzydniowych zawodach w hali Zabrzañskiego Centrum Kszta³cenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu (ul. Pi³sudskiego 58) wziê³o udzia³ osiem zespo³ów z sze¶ciu klubów. W¶ród m³odziczek starszych triumfowa³ JAS-FBG Sosnowiec, który wyprzedzi³ £KS Basket Women £ód¼, MKS Zabrze i Równe, za¶ w¶ród m³odzików starszych najlepszy by³ Junior Basket Katowice, za którym uplasowa³y siê zespó³ z Równego, MKS Zabrze oraz MKS D±browa Górnicza.

Na pocieszenie dla zabrzañskich kibiców królami strzelców turnieju zostali reprezentanci MKS-u: Sandra ¦niegula (65 zdobytych punktów) i Jakub Wojciechowski (96 punktów). Za najlepszych graczy zawodów uznano za¶ Paulinê Majdê (JAS-FBG Sosnowiec) i Sebastiana Wojciechowskiego (Junior Basket Katowice).


 
Je¶li posiadacie materia³y foto-video z turnieju to poproszê linki, lub wy¶lijcie na moj± pocztê zbyszekbytomski@gmail.com


Wyniki spotkañ i koñcowa kolejno¶æ:

M³odziczki starsze:

MKS ZABRZE – JAS-FBG SOSNOWIEC 42:71
(18:17, 2:24, 10:12, 12:18).
Punkty dla zabrzanek: ¦niegula 17, Podkañska 12, Go¼d¼ 4, N. Biegañska 4, Osipiak 3, Stec 2, Wilczok 0, T. Biegañska 0, Górnik 0, Lachendro 0, Rusiñska 0, Wierzyñska 0, Karliñska 0.
 
£KS Basket Women £ód¼- Równe (Ukraina)
45:42

£KS Basket Women £ód¼ JAS-FBG Sosnowiec
44:72

MKS Zabrze – Równe (Ukraina)
59:51

JAS-FBG Sosnowiec – Równe (Ukraina)
60:23
(18:13, 6:9, 3:9, 32:20).
Punkty dla zabrzanek: ¦niegula 32, Podkañska 8, Wilczok 5, Lachendro 5, Osipiak 4, Stec 2, Rusiñska 2, Gó¼d¼ 1, T. Biegañska 0, Górnik 0, Je¿yñska 0, Karliñska 0.

MKS Zabrze – £KS Basket Women £ód¼ 49:53 
(8:20, 17:6, 11:14, 13:13).
Punkty dla zabrzanek: ¦niegula 16, Podkañska 12, Stec 8, Osipiak 4, Lachendro 4, Wilczok 2, T. Biegañska 2, Górnik 0, Rusiñska 0, Wierzyñska 0, Karliñska 0

1. JAS-FBG Sosnowiec
2. £KS Basket Women £ód¼
3. MKS ZABRZE
4. Równe (Ukraina)

Król Strzelców - Sandra ¦niegula (MKS Zabrze)
MVP Turnieju - Paulina Majda (JAS-FBG Sosnowiec)

FOTO-G£OS-ZABRZA

M³odzicy starsi:

UKS Junior Basket Katowice – MKS D±browa Górnicza 96:32

MKS Zabrze – Równe (Ukraina)
43:60
(6:10, 12:13, 9:20, 16:17).
Punkty dla zabrzan: Wojciechowski 16, Madej 15, M. Rozynek 4, P. Rozynek 2, Krawiec 2, Bednarek 2, Tadrzak 2, Filip 0, Tomaszewski 0, Przystup 0, £ucarz 0, Jadeszko 0.

Równe (Ukraina) – UKS Junior Basket Katowice
46:53

MKS Zabrze – MKS D±browa Górnicza
93:45
(18:19, 24:10, 28:9, 23:7).
Punkty dla zabrzan: Wojciechowski 32, Bednarek 18, Madej 14, Filip 6, Krawiec 6, P. Rozynek 6, Tadrzak 4, Widerski 3, Jazienicki 2, Kwarciak 2, M. Rozynek 0, Jadeszko 0.

MKS D±browa Górnicza – Równe (Ukraina)
28:101

MKS Zabrze – UKS Junior Basket Katowice
64:83
(13:22, 11:24, 11:19, 29:18).
Punkty dla zabrzan: Wojciechowski 38, Krawiec 8, Bednarek 7, Madej 4, Tadrzak 2, M. Rozynek 2, Jasienicki 2. Filip 1, Tomaszewski 0, P. Rozynek 0, £ucarz 0, Przystup 0, Jadeszko 0.

1. UKS Junior Basket Katowice
2. Równe (Ukraina)
3. MKS ZABRZE
4. MKS D±browa Górnicza

Król Strzelców - Jakub Wojciechowski (MKS Zabrze)
MVP Turnieju - Sebastian Wojciechowski (UKS Junior Basket Katowice)


MKS Zabrze sk³ada serdeczne podziêkowania Urzêdowi Miasta i sponsorom za wsparcie finansowe, Dyrekcji ZCKOiZ za udostêpnienie hali, a kibicom za...

FOTOGALERIA