VII Turniej Minikoszykówki rocz.1999 Koszalin 11-13.XI.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 14 2011 21:00:00
 VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ NR 11 W KOSZALINIE.
DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW ROCZNIK 1999

W turnieju wziê³o udzia³ 192 dziewczêta i ch³opców trenuj±cych minikoszykówkê. £±cznie wyst±pi³o 16 dru¿yn: 8 dziewczêcych i 8 ch³opiêcych.

PODSUMOWANIE TURNIEJU
Rozszerzona zawarto newsa
 VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW O PUCHAR DYREKTORA
ZESPO£U SZKÓ£ NR 11 W KOSZALINIE.


W turnieju wziê³o udzia³ 192 dziewczêta i ch³opców trenuj±cych minikoszykówkê. £±cznie wyst±pi³o 16 dru¿yn: 8 dziewczêcych i 8 ch³opiêcych. Dru¿yny podzielone zosta³y na dwie 4-zespo³owe grupy A i B. Mecze grupowe rozgrywane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Dalej grano mecze „na krzy¿” tzn.: 1A-2B, 2A-1B, 3A-4B, 4A-3B i mecze o miejsca – fina³y. Dziêki przychylno¶ci pani Beaty Czapli dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 10 w Koszalinie mecze rozgrywane by³y na dwóch salach:
Sala 1 – ZS11 w Koszalinie ul. Jab³oniowa 23
Sala 2 – SP10 Koszalin ul. Szopena 10

Organizator zapewni³ dojazd do drugiej sali gdzie rozgrywane by³y mecze. Dru¿yny przed meczem korzysta³y z drugiej sali gimnastycznej w celu wcze¶niejszej rozgrzewki, co znacznie usprawni³o punktualny przebieg turnieju. Podczas rywalizacji na ka¿dej sali zapewniona by³a opieka medyczna. W pracy sêdziów pomagali uczniowie oraz absolwenci ZSnr11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie pisz±c protoko³y sêdziowskie, obs³uguj±c zegar sportowy, sêdziuj±c konkursy rzutowe. W w/w konkursach mogli wzi±æ udzia³ wszyscy uczestnicy turnieju wraz z trenerami. W klasyfikacji dru¿ynowej pierwsza i druga dru¿yna otrzyma³a poza pucharem i dyplomem pi³ki do koszykówki dla ka¿dego zawodnika. Ponadto na ka¿dym meczu prowadzone by³y obserwacje zdobytych punktów, zbiórek, przechwytów, asyst i bloków. Pos³u¿y³y one do wy³onienia pierwszej i drugiej „PI¡TKI” turnieju – najlepszych zawodników. Wybrani otrzymali statuetkê, dyplom i pi³kê do koszykówki. W ka¿dej dru¿ynie jeden zawodnik otrzyma³ wyró¿nienie. Ponadto wrêczono nagrody indywidualne w kategorii: „Król strzelców” oraz MVP – najwarto¶ciowszej zawodniczki i najwarto¶ciowszego zawodnika turnieju. Dodatkowo organizator wyró¿ni³ najsympatyczniejsz± dru¿ynê dziewcz±t i ch³opców a zosta³y nimi: UKS DWÓJKA Rogo¼no i KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski. Z powodu kontuzji nagrodê pocieszenia otrzyma³a zawodniczka dru¿yny SP48 Szczecin: Karolina Lewandowska. Ceremoniê zamkniêcia turnieju u¶wietni³ wystêp grupy tanecznej NASA.

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê z logo turnieju a dwie pierwsze dru¿yny komplet pi³ek do koszykówki. Wrêczono szereg statuetek, dyplomów oraz nagród indywidualnych: za wyró¿nienie w dru¿ynie, za wybór do pierwszej i drugiej „PI¡TKI” turnieju, króla strzelców oraz za wybór na najwszechstronniejszego zawodnika – MVP. Dru¿yny koszaliñskie otrzyma³y nagrody dodatkowe: zaproszenie na trening do SQUASH ADRIA KOSZALIN, na lodowisko ALASKA, na krêgle do MK Bowling w Galerii Kosmos i na basen ZOS.


DZIEWCZÊTA:

Mecz o I miejsce SP56 Szczecin - MKS FLESZ 63 Bydgoszcz 19 : 54
Mecz o III miejsce SP10 Koszalin - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg 46 : 41
Mecz o V miejsce UKS DWÓJKA Rogo¼no - UKS MINI GIER Radowo Ma³e 62 : 13
Mecz o VII miejsce SP3 Koszalin - SP48 Szczecin 16: 43

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 MKS FLESZ 63 Bydgoszcz    trener: Edward Malinowski
2 SP56 Szczecin     trener: Adrian Licht
3 SP10 Koszalin    trener: Helena Pacynko
4 MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg trener: Iwona Sobczak-Sikora
5 UKS DWÓJKA Rogo¼no  trener: Stanis³aw Koz³owski
6 UKS MINI GIER Radowo Ma³e trener: Miros³aw Budzyñski
7 SP48 Szczecin    trener: Ma³gorzata Pakulska
8 SP3 Koszalin    trener: Bo¿ena Suszyñska

MVP: Zuzanna Ma³kowska – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz

KRÓL STRZELCÓW:Karolina Gajewska - UKS MINI GIER Radowo Ma³e 21pkt/mecz


ALL-STARS Do najlepszej „5” turnieju wybrane zosta³y:

Julia Szpotañska - MKS FLESZ 63 Bydgoszcz
Wiktoria W³odarczyk - SP56 Szczecin
Paulina Jurzysta - SP10 Koszalin
Anita Do³aszewska - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Patrycja Gembiak - UKS DWÓJKA Rogo¼no


Do drugiej „5” turnieju w¶ród dziewcz±t wybrane zosta³y:

Aleksandra Kowalska - UKS DWÓJKA Rogo¼no
Karolina Gajewska - UKS MINI GIER Radowo Ma³e
Alicja Rusiñska - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Alicja Lis - SP10 Koszalin
Kamila Ankiewicz - SP56 Szczecin

Zawodniczki wyró¿nieni w ka¿dej dru¿ynie:

UKS DWÓJKA Rogo¼no - Klaudia Kobat
MKS FLESZ 63 Bydgoszcz - Kinga Potapenko
SP56 Szczecin - Weronika Dygul
SP48 Szczecin - Magdalena Szybowicz
UKS MINI GIER Radowo Ma³e - Pamela Jemilianowicz
MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg - Julia Stasiñska
SP10 Koszalin - Dagmara Paszkowska
SP3 Koszalin - Izabela Bandysik

Nagroda dla najlepszej dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu do SQUASH KLUB ADRIA SP10 Koszalin trener: Helena Pacynko
Nagroda dla II dru¿yny koszaliñskiej – zaproszenie do krêgielni MK Bowling
SP3 Koszalin - trener: Bo¿ena Suszyñska
Nagroda dla najsympatyczniejszej dru¿yny UKS DWÓJKA Rogo¼no - trener: Stanis³aw Koz³owski
Nagroda specjalna dla zawodniczki kontuzjowanej podczas turnieju:
Karolina Lewandowska – SP48 Szczecin

Wyniki konkursów rzutowych

Rzuty osobiste
I m-ce – Alicja Rusiñska – MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg

II m-ce – Agnieszka Murawska – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz
III m-ce – Paulina Garczewska – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz

Konkurs rzutów dru¿ynowych na czas (30s.)
I m-ce – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz (30)
II m-ce – SP56 Szczecin (29)
III m-ce – SP48 Szczecin (24)

Rzuty za 3pkt dla trenerów (x6). Trenerzy
I m-ce – Bo¿ena Suszyñska – SP3 Koszalin

II m-ce – Iwona Sobczak-Sikora – MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
III m-ce – Ma³gorzata Pakulska – SP48 Szczecin


CH£OPCY:

Mecz o I miejsce  SP5 MKKS ¯AK Koszalin - STK CZARNI S³upsk 35 : 38 
Mecz o III miejsce  SP10 ¯AK Koszalin - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg  32 : 43 
Mecz o V miejsce  SP3/17 ¯AK Koszalin - KS SPÓNIA Stargard Szczeciñski 32 : 73 
Mecz o VII miejsce KUKS Koszalin - JKKS GÓRNIK Wa³brzych  53 : 28 


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 STK CZARNI S³upsk   trener: Daniel Orzechowski
2 SP5 MKKS ¯AK Koszalin   trener: Cezary Tudruj
3 MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg trener: Andrzej Gryczka
4 SP10 ¯AK Koszalin   trener: Grzegorz Dudek
5 KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski trener: Przemys³aw Mardosiewicz
6 SP3/17 ¯AK Koszalin  trener: Dariusz Krajewski i Zbigniew Bieæ
7 KUKS Koszalin    trener: Zbigniew Pietrzak
8 JKKS GÓRNIK Wa³brzych   trener: Marcin Ewiak

MVP: Hubert Wyszkowski – STK CZARNI S³upsk 
KRÓL STRZELCÓW: Micha³ Pabiszczak - SP5 MKKS ¯AK Koszalin 15pkt/mecz

ALL-STARS Do najlepszej „5” turnieju wybrani zostali:

Micha³ Pabiszczak - SP5 MKKS ¯AK Koszalin
Marcin Kosmala - STK CZARNI S³upsk
Szymon Buzuk - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Rados³aw Bobryk - SP 10 ¯AK Koszalin
Jakub Jaroszyñski - KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski

 

Do drugiej „5” turnieju w¶ród ch³opców wybrani zostali:

Robert Ludwiczuk - STK CZARNI S³upsk
Arkadiusz Skrzypczak - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Igor Lange - SP5 MKKS ¯AK Koszalin
Jakub Lewandowski - SP 10 ¯AK Koszalin
Piotr Ignatowicz - SP5 MKKS ¯AK Koszalin

Zawodnicy wyró¿nieni w ka¿dej dru¿ynie:

JKKS GÓRNIK Wa³brzych - Natan Danelski
KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski - Piotr Potap
STK CZARNI S³upsk - Kacper Moraczyñski
MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg - Aleksander Ga³czyñski
KUKS Koszalin - Jakub Wiechowski
SP 5 MKKS ¯AK Koszalin - Eryk Naczlenis
SP10 ¯AK Koszalin - Patryk Kasprzyk
SP3/17 ¯AK Koszalin - Kacper Bobiñski

Nagroda dla najlepszej dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu do SQUASH KLUB ADRIA SP5 MKKS Koszalin trener: Cezary Tudruj
Nagroda dla drugiej dru¿yny koszaliñskiej – zaproszenie do krêgielni MK Bowling
SP10 ¯AK Koszalin trener: Grzegorz Dudek
Nagroda dla III dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu na 90min. na basen ZOS
SP3/17 ¯AK Koszalin - trener: Dariusz Krajewski i Zbigniew Bieæ
Nagroda dla IV dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu na lodowisko ALASKA 
KUKS Koszalin - trener: Zbigniew Pietrzak

Nagroda dla najsympatyczniejszej dru¿ynyKS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  trener: Przemys³aw Mardosiewicz

Wyniki konkursów rzutowych

Rzuty osobiste
I m-ce – Marcel Godlewski  – SP3 ¯AK Koszalin 
II m-ce – Micha³ Pabiszczak    – SP5 ¯AK Koszalin
III m-ce – Kacper Bobiñski    – SP3 ¯AK Koszalin 

Konkurs rzutów dru¿ynowych na czas (30s.)
I m-ce – KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  (31)
II m-ce – JKKS GÓRNIK Wa³brzych   (27)
III m-ce – SP5 MKKS ¯AK Koszalin   (26)

Rzuty za 3pkt dla trenerów (x6).Trenerzy
I m-ce –  Adrian Licht     – SP56 Szczecin
II m-ce –  Miros³aw Budzyñski   – UKS MINI GIER Radowo Ma³e 
III m-ce –  Przemys³aw Mardowsiewicz  – KS SPÓJNIA Stargard Szcz. 

FOTO-ORGANIZATOR


Do organizacji turnieju bardzo aktywnie w³±czyli siê:

Urz±d Miasta Koszalina
ZS 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
SP 10 im. S. ¯eromskiego w Koszalinie
MKKS ¯AK Koszalin
Polski Zwi±zek Koszykówki
Zachodniopomorski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki w Szczecinie
Rada Rodziców przy ZSnr11 w Koszalinie
Rada Osiedla ROKOSOWO
HONDA AUTO Mojsiuk
Rodzice uczniów ZS nr11 w Koszalinie
Kapela – Automaty
SQUASH Klub ADRIA Koszalin
Krêgielnia MK Bowling w Galerii KOSMOS
Lodowisko ALASKA Koszalin
Zarz±d Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
Miasto – Tygodnik Koszaliñski

PE£NY-TERMINARZ