II Festiwal Koszykówki w Cieszynie 16-18.IX.2011
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 18 2011 23:00:00
 WEEKEND NAD OLZ¡ POD ZNAKIEM KOSZYKÓWKI

 Piêkny, wrze¶niowy weekend w Cieszynie i Czeskim Cieszynie by³ dla fanów koszykówki nie lada gratk±. W dniach 16 – 18 wrze¶nia odby³ siê w tych nadgranicznych miastach II Festiwal Koszykówki „Wszystkie strony basketu”. Atrakcji w trakcie imprezy nie brakowa³o – w ci±gu trzech dni rozegrano sze¶æ turniejów, odby³y siê dwa niesamowite pokazy wsadów oraz pokazowy trening dla dzieci prowadzony przez Macieja Zieliñskiego. Dla osób, które mia³y ochotê na obejrzenie meczów turnieju fina³owego Eurobasketu stworzona zosta³a strefa kibica nazwana Basket Parkiem.


Rozszerzona zawarto newsa
   WEEKEND NAD OLZ¡ POD ZNAKIEM KOSZYKÓWKI


 Piêkny, wrze¶niowy weekend w Cieszynie i Czeskim Cieszynie by³ dla fanów koszykówki nie lada gratk±. W dniach 16 – 18 wrze¶nia odby³ siê w tych nadgranicznych miastach II Festiwal Koszykówki „Wszystkie strony basketu”. Atrakcji w trakcie imprezy nie brakowa³o – w ci±gu trzech dni rozegrano sze¶æ turniejów, odby³y siê dwa niesamowite pokazy wsadów oraz pokazowy trening dla dzieci prowadzony przez Macieja Zieliñskiego. Dla osób, które mia³y ochotê na obejrzenie meczów turnieju fina³owego Eurobasketu stworzona zosta³a strefa kibica nazwana Basket Parkiem.


 Impreza rozpoczê³a siê w pi±tek i zosta³a oficjalnie otwarta ok. godziny 12:00 na cieszyñskim rynku. Tu¿ po tym wydarzeniu prowadz±cy imprezê Kacper Lachowicz odwiedzi³ dwie cieszyñskie szko³y: Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2, gdzie przeprowadzi³ pokazowe zajêcia dla uczniów. Jego pozytywna energia i niecodzienne umiejêtno¶ci zdecydowanie przypad³y  m³odzie¿y do gustu. 

 Tego dnia, w godzinach porannych wystartowa³y dwa turnieje koszykówki m³odzie¿owej w kategoriach: m³odzik starszy i kadet. Wziê³y w nich udzia³ czo³owe zespo³y z naszego kraju oraz reprezentacje klubu KS MOSiR Cieszyn. W obydwu przez ca³e trzy dni rywalizacja przebiega³a na wysokim poziomie. Niespodziewanie jego wyniki okaza³y siê bardzo pozytywne dla naszego rodzimego klubu. W prawdzie zwyciêstwa w obydwu kategoriach odniós³ WKS ¦l±sk Wroc³aw, jednak w turnieju kadetów tu¿ za nimi uplasowa³ siê zespó³ z Cieszyna a w turnieju m³odzików znalaz³ siê na trzecim miejscu ustêpuj±c jeszcze Polonii Warszawa. Najbardziej warto¶ciowym zawodnikiem w¶ród kadetów zosta³ Jakub Nizio³ z WKS ¦l±sk Wroc³aw, najlepszym strzelcem Micha³ Kuboszek z KS MOSiR Cieszyn, który zakoñczy³ zawody z rewelacyjn± ¶redni± 35,6 pkt/na mecz ! Ponadto w spotkaniu z WKK Wroc³aw zdoby³ a¿ 54 punkty, trafiaj±c 8-krotnie za 3 punkty ! W m³odzikach najlepszym w turnieju zosta³ wybrany Jakub Krzyczmonik z WKS ¦l±sk Wroc³aw, natomiast najskuteczniejszy by³ Mateusz Bortliczek z KS MOSiR Cieszyn.


 W pi±tek, pierwszego dnia imprezy zorganizowany zosta³ równie¿ pokazowy trening z gwiazd±, któr± podobnie jak w pierwszej edycji imprezy by³ 8-krotny mistrz Polski, Maciej Zieliñski. W jego Campie treningowym wziê³o udzia³ ok. 60 m³odych adeptów koszykówki. W zabawie wspiera³o go czterech trenerów, prezentuj±cych zawodnikom æwiczenia doskonal±ce ich umiejêtno¶ci. Na zakoñczenie m³odzie¿ mia³a mo¿liwo¶æ zagrania meczu u boku go¶cia imprezy, a nastêpnie mog³a zadaæ kilka pytañ dotycz±cych jego osoby.


 W trakcie imprezy rozegrano tak¿e trzy mecze sparingowe na poziomie Ekstraklasy polskiej i czeskiej. Bezkonkurencyjna okaza³a siê BK NH Ostrava, która w pi±tek pokona³a MKS D±browa Górnicza 94 – 71 a w sobotê mocno os³abion± Poloniê Warszawa a¿ 87 – 43. W meczu MKS D±browa Górnicza – Polonia Warszawa lepszy okaza³ siê zespó³ ze ¦l±ska, który nie bez problemów zwyciê¿y³ 70 – 49. Najskuteczniejszym graczem turnieju by³ Amerykanin graj±cy w barwach klubu z pobliskiej Ostravy, Luettgerod Riley, który rzuca³ ¶rednio 22 pkt./mecz.

 Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR Cieszyn po niesamowitej walce powêdrowa³ do zespo³u GKS Tychy, który z powodu problemów finansowych najbli¿szy sezon rozegra w III lidze ¦l±skiej. Udowodni³ on jednak, ¿e gracze reprezentuj±cy jego barwy nadal prezentuj± poziom zdecydowanie wy¿szy.  W pierwszym meczu ograli oni KS MOSiR Cieszyn 69 – 60, w drugim Siemaszkê Piekary 75 – 66. W meczu o drugie miejsce po walce do ostatnich sekund zwyciê¿y³a Siemaszka, ogrywaj±c KS MOSiR 70 – 67. Najlepiej w turnieju punktowa³ Dawid Weiss (GKS Tychy), który zakoñczy³ imprezê ze ¶redni± 24 pkt./mecz. W cieszyñskim zespole najlepiej zaprezentowa³ siê Leszek Siwy, który zdobywa³ ¶rednio 18,5 pkt./mecz.


 W turniejach, które rozegrane zosta³y po stronie czeskiej równie¿ triumfy ¶wiêcili cieszyniacy. Turniej streetballa wygra³a m³oda ekipa o nazwie „Ry¿” w sk³adzie: Przemys³aw R±czka, Mateusz Tomica, Patryk Trojan, którzy w finale pokonali reprezentuj±cych miasto Bielsko-Bia³a zawodników graj±cych pod nazw± „Bez kondycji”. Tak¿e w turnieju amatorów reprezentacja Cieszyna po zaciêtej walce ogra³a dwoma punktami TS Slavoj Czeski Cieszyn

 Oprócz ró¿nego rodzaju rozgrywek odby³y siê równie¿ dwa widowiska zapewniaj±ce kibicom odpowiedni± dozê rozrywki na wrêcz podniebnym poziomie. Mowa o pokazach wsadów, które odby³y siê drugiego dnia imprezy, w Sobotê, w Czeskim technikum hotelarskim zaraz po zakoñczeniu turnieju streetballa oraz na Hali Widowiskowo-Sportowej w przerwie wieczornego meczu. Wziêli w nich udzia³ zdecydowanie najlepsi dunkerzy w kraju: £ukasz Biedny i Piotr Nawojski oraz pochodz±cy z Cieszyna Marek Sikora. Niesamowite ewolucje, jakie wykonywali oni w trakcie pokazów spotka³y siê z aprobat± kibiców i zosta³y ¿ywio³owo przyjête.


 Festiwal Koszykówki mia³ tak¿e swój wymiar charytatywny. W trakcie trwania imprezy wolontariusze zbierali pieni±dze dla Dominiki Wojnar, ciê¿ko chorej 12-latki z Cieszyna. Aby osi±gn±æ jak najwiêksze wsparcie, w ramach afterparty zorganizowano koncert znanego polskiego rapera, Ten Typ Mesa oraz zespo³ów towarzysz±cych. Jego wsparcie walnie przyczyni³o siê do osi±gniêcia wyniku na poziomie 9 tys. z³otych, które wspomog± leczenie raka ko¶ci.
 
 Koszykarska atmosfera i dobry poziom sportowy zosta³y szeroko docenione w¶ród trenerów i uczestników imprezy. Klimat Cieszyna wielu z nim zapadnie w pamiêæ i ju¿ teraz uwa¿aj± oni imprezê za jedn± z najlepszych w kraju. Jedynym rozczarowaniem pozostaje frekwencja – na trybunach pojawi³a siê niewielka ilo¶æ mieszkañców miasta, nawet na meczach, w których bra³ udzia³ zespó³ gospodarzy.


Turniej Kadetów  - KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. WKS ¦l±sk Wroc³aw  5 /0
2. KS MOSiR Cieszyn  3 /2  (+19)
3. WKK Wroc³aw  3/ 2  (-3)
4. Regis Wieliczka 3 /2  (-16)
5 Wis³a Kraków 1 /4
6. MKKS Rybnik 0 /5

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP:
Nizio³ Jakub
¦L¡SK Wroc³aw

 TOP 10 STRZELCÓW :

1 Micha³ Kuboszek             178

2 Kamil Kolber                120
3 Jakub Nizio³                  90
4 Bart³omiej Krogulewski   83
5 Adam Kulasiak              83
6 Dawid Ko³kowski            76
7 Micha³ Kapa                  71
8 Mateusz Zima               66
9 Bart³omiej Rodak           65
10 Marcin Skorek              59

TOP 5 ZA 3 PKT :

1 Micha³ Kuboszek     22  (53 pkt. w tym 8 trójek w meczu z WKK !)
2 Jakub Nizio³            6
3 Micha³ Kapa            6
4 Sebastian D±bek     6
5 Karol Kobzar           5

ALL-STARS - NAJLEPSZA PI¡TKA TURNIEJU

         
Ko³kowski D.
¦L¡SK Wroc³aw
Junger Leo
¦L¡SK Wroc³aw 
Krogulewski B.
MOSiR Cieszyn
Kuboszek Micha³
MOSiR Cieszyn
Kolber Kamil
REGIS Wieliczka

WYNIKI

MOSiR Cieszyn - MKKS Rybnik                  93:70
UKS Regis Wieliczka - TS Wis³a Kraków       87:55
WKK Wroc³aw - WKS ¦l±sk Wroc³aw            49:76
MOSiR Cieszyn - TS Wis³a Kraków             86:59
MKKS Rybnik - WKS ¦l±sk Wroc³aw            62:86
WKK Wroc³aw - UKS Regis Wieliczka          60:87
TS Wis³a Kraków - WKS ¦l±sk Wroc³aw       45:76
MOSiR Cieszyn - UKS Regis Wieliczka       73:75  Dogrywka
WKK Wroc³aw - MKKS Rybnik                    78:57
Regis Wieliczka - WKS ¦l±sk Wroc³aw        77:100
TS Wis³a Kraków - MKKS Rybnik                66:65
MOSiR Cieszyn - WKK Wroc³aw                  97:76
UKS Regis Wieliczka - MKKS Rybnik          93:55
WKK Wroc³aw - TS Wis³a Kraków               112:55
MOSiR Cieszyn - WKS Sl±sk Wroc³aw         59:92


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI   Wszytkie filmiki do ¶rody


Turniej M³odzików starszych

Grupa A

MOSiR Cieszyn – Astoria BYDGOSZCZ
Czarodzieje z Bielan - MKKS Rybnik
MOSiR Cieszyn – Czarodzieje z Bielan
Astoria Bydgoszcz - MKKS Rybnik
MOSiR Cieszyn
– MKKS RYBNIK
Czarodzieje z Bielan – Astoria Bydgoszcz

1 MOSiR Cieszyn  3 / 0
2 MKKS Rybnik  2 /1
3 Astoria Bydgoszcz  1 / 2
4 Czarodzieje z Bielan 0 / 3

Grupa B

MKS Wrze¶nia – ¦l±sk Wroc³aw
¦l±sk Wroc³aw
- GTK Gliwice
MKS Wrze¶nia – Polonia Warszawa
Polonia Warszawa
– GTK Gliwice
MKS Wrze¶nia – GTK Gliwice
¦l±sk Wroc³aw – Polonia Warszawa

1 ¦l±sk Wroc³aw  3 / 0
2 MKS Polonia Warszawa  2 / 1
3 MKS Wrze¶nia 1 /2
4 GTK Gliwice  0 /3

ÆWIERÆFINA£Y

MOSIR CIESZYN - GTK GLIWICE 45 : 35
POLONIA WARSZAWA  - ASTORIA BYDGOSZCZ  52 : 33
¦L¡SK WROC£AW - CZARODZIEJE Z BIELAN 70 : 39
MKS WRZE¦NIA - MKKS RYBNIK  40 : 61

PLAY-OFF V-VIII GTK GLIWICE - ASTORIA BYDGOSZCZ 43 : 52
PLAY-OFF V-VIII CZARODZIEJE Z BIELAN - MKS WRZE¦NIA 63 : 62

I pó³fina: MOSIR CIESZYN - POLONIA WARSZAWA 38 : 59
II pó³fina³: ¦L¡SK WROC£AW  - MKKS RYBNIK 64 : 57

Mecz o miejsca 7 – 8 MKS Wrze¶nia - GTK Gliwice   39 : 51
Mecz o miejsca 5-6 CZARODZIEJE z Bielan - ASTORIA Bydgoszcz  52 ; 57
Mecz o miejsca 3-4 MKKS Rybnik - MOSiR Cieszyn  47 : 60
Fina³ ¦L¡SK Wroc³aw - POLONIA Warszawa

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 1 ¦L¡SK Wroc³aw

SZCZUBE£EK MARCIN, £ASZCZUK £UKASZ, MUSIA£ JAKUB, KAMBERSKI JAKUB, KUCHAR MACIEJ, KRZYCZMONIK JAKUB, MIELNICZUK SZYMON, JOD£OWSKI MICHA£, KRASZEWSKI BARTOSZ, JEDNRO¦KA KAMIL, ZDEB JAKUB, ZAHAJKIEWICZ KACPER 

2 POLONIA Warszawa
3 MOSiR Cieszyn
4 MKKS Rybnik
5 ASTORIA Bydgoszcz
6 CZARODZIEJE z Bielan
7 GTK Gliwice
8 MKS Wrzesnia

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Turnieju:
Krzyczmonik Jakub
¦L¡SK Wroc³aw
Nagroda: Statuetka oraz talon na 50% upust w sklepie koszykarskim

 ALL-STARS najlepsza ,,pi±tka turnieju,,

Bortliczek Mateusz
-  MOSiR Cieszyn
Wiszomirski Marcin -  Polonia Warszawa
£aszczuk £ukasz - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Hilchen Antoni - UKS Czarodzieje z Bielan
Kondys Piotr -  MKKS Rybnik


Najlepsi Strzelecy Turnieju ( zawodnicy którzy zdobywali ¶rednio na mecz minimum 8 pkt.)


 1. Bortliczek Mateusz MOSiR Cieszyn 17, 4
2. Szczepanik Mateusz – Czarodzieje 16,6
3. Wyszomirski Marcin POLONIA Warszawa 14,6
4. Piwowarczyk £ukasz  MOSiR Cieszyn 14,4
5. Kandys Piotr –MKKS Rybnik 12,25
6. Smyczek Piotr MKKS Rybnik  ¶rednia 10,0
7. Mielniczuk Szymno ¦L¡SK Wroc³aw 9,5
    £aszczuk £ukasz ¦L¡SK Wroc³aw 9,5
    Czy¿ Miko³aj – MKS Wrze¶nia  9,5
8. Szafraniuk Miko³aj MKS Wrze¶nia 9,4
9. Kraszewski Bartosz – ¦LASK Wroc³aw 8,8
10. Mróz Mi³osz –GTK Gliwice 8,5
11. Michalski Kamil – POLONIA Warszawa 8,4
12. Karwulewski Stanis³aw – ASTORIA Bydgoszcz  8,2
13. Zamora Stanis³aw –MOSiR Cieszyn 8,0

FILMIKI-ZIBI   Wszytkie filmiki do ¶rody

FOTO-ZIBI

MACIEJ-ZIELIÑSKI-CAMP-FOTO-ZIBI

TV-CIESZYN

FOTO-MICHA£

SKM-I FESTIWAL KOSZYKÓWKI W CIESZYNIE